Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Orpo vaatii halli­tuk­selta uudis­tuk­sia työelä­män oikeu­den­mu­kai­suu­teen ja työl­li­syy­teen

Kokoo­muk­sen Orpo vaatii halli­tuk­selta uudis­tuk­sia työelä­män oikeu­den­mu­kai­suu­teen ja työl­li­syy­teen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii kokoo­muk­sen puolue- ja ryhmä­joh­don kesä­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä halli­tuk­selta toimia työelä­män oikeu­den­mu­kai­suu­den ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

Työelä­män oikeu­den­mu­kai­suutta Orpo edis­täisi laajen­ta­malla ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kaikille, teke­mällä yrit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vasta pysy­vän, päät­tä­mällä tera­pia­ta­kuusta ja keven­tä­mällä työn vero­tuk­sen progres­siota.

“Kaikki työs­sä­käy­vät maksa­vat työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sua, jolla pääosin rahoi­te­taan ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva. Ammat­ti­lii­ton työt­tö­myys­kas­saan kuuluva Jari saa työt­tö­mäksi jäädes­sään ansio­si­don­naista turvaa. Kassaan kuulu­ma­ton Sirpa ei. Kokoo­mus vaatii, että budjet­ti­rii­hessä tehdään päätös ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mi­sesta kaikille”, Orpo sanoo.

“Kasvava pieny­rit­tä­jien ja amma­tin­har­joit­ta­jien joukko on käytän­nössä täysin ilman turva­verk­koa. Saimme asian korjat­tua väliai­kai­sesti osana koro­na­toi­mia. Se ei kuiten­kaan riitä. Oikeu­den­mu­kai­suus edel­lyt­tää, että myös pieny­rit­tä­jien ja amma­tin­har­joit­ta­jien sosi­aa­li­tur­vasta tehdään pysyvä”, Orpo jatkaa.

Orpon mukaan kasva­vat mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat aikamme pahim­pia vitsauk­sia. Jopa joka neljäs suoma­lai­nen kertoo kärsi­neensä mielen­ter­vey­den ongel­mista. On selvää, että tällä on merkit­tä­viä vaiku­tuk­sia myös ihmis­ten elämän­hal­lin­taan, työky­kyyn ja jaksa­mi­seen.

“Tärkein keino auttaa ihmi­siä on taata nopea hoitoon pääsy. Tarvit­semme tera­pia­ta­kuun. Hyvä halli­tus, tämä on arvo­va­linta. Käyt­tä­kää 35 miljoo­naa tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mi­seen, kuten kokoo­mus on esit­tä­nyt ja kuten kansa­lais­aloit­teen teki­jät vaati­vat. Kokoo­mus tukee aloi­tetta tera­pia­ta­kuusta. Tuet­teko te”, Orpo kysyy.

Orpon mukaan työ on asetet­tava etusi­jalle kaikissa päätök­sissä, jotta koro­na­krii­sistä toipu­mi­nen olisi nopeam­paa. Orpo vaatii keven­nyk­siä ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen progres­sioon.

“En malta olla sano­matta: oikeu­den­mu­kaista olisi myös se, että ihmi­sille jäisi palkas­taan enem­män käteen. Työn vero­tusta ei saa kiris­tää, kuten halli­tus on nyt teke­mässä. Miksi palkan­saa­jan kukkaro tuntuu olevan se, josta nyky­hal­li­tus ajat­te­lee aina voivansa viedä vähän lisää? Me haluamme, että ihmi­sille jää enem­män käteen heidän omista rahois­taan ja että työn­teosta palki­taan”, Orpo sanoo.

Orpo kertoo olevansa huolis­saan halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mien puut­teesta. Kokoo­mus esit­te­lee keski­viik­kona työl­li­syys­pa­ke­tin, jonka tarkoi­tuk­sena on tuot­taa 100 000 uutta työpaik­kaa.

“Halli­tus ei ole tähän päivään mennessä tehnyt yhtä ainoaa päätöstä, joka toisi suoma­lai­sille uusia työpaik­koja. Keinoja on kyllä hartaasti haudottu erilai­sissa työryh­missä, mutta yksi­tuu­mai­suutta ei ole kuulu­nut. Päin­vas­toin. Harva se viikko olemme saaneet lukea halli­tuk­sen riitai­suu­desta”, Orpo sanoo.

“En pysty ymmär­tä­mään teke­mät­tö­myyttä työl­li­syys­toi­mien kanssa. Minua suutut­taa sato­jen tuhan­sien työtä vailla olevien ihmis­ten puolesta. Halli­tuk­sen viesti heille on, ettei työl­li­syy­den edis­tä­mi­sellä mikään kiire ole. Miten niin ei ole? Koro­na­kriisi ei saa olla veruke sille, ettei päätök­siä tehdä. Koro­na­kriisi on syy, miksi päätök­set pitää tehdä juuri nyt”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content