Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Orpo vaatii halli­tuk­selta uudis­tuk­sia työelä­män oikeu­den­mu­kai­suu­teen ja työl­li­syy­teen

Kokoo­muk­sen Orpo vaatii halli­tuk­selta uudis­tuk­sia työelä­män oikeu­den­mu­kai­suu­teen ja työl­li­syy­teen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii kokoo­muk­sen puolue- ja ryhmä­joh­don kesä­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä halli­tuk­selta toimia työelä­män oikeu­den­mu­kai­suu­den ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

Työelä­män oikeu­den­mu­kai­suutta Orpo edis­täisi laajen­ta­malla ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kaikille, teke­mällä yrit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vasta pysy­vän, päät­tä­mällä tera­pia­ta­kuusta ja keven­tä­mällä työn vero­tuk­sen progres­siota.

“Kaikki työs­sä­käy­vät maksa­vat työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sua, jolla pääosin rahoi­te­taan ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva. Ammat­ti­lii­ton työt­tö­myys­kas­saan kuuluva Jari saa työt­tö­mäksi jäädes­sään ansio­si­don­naista turvaa. Kassaan kuulu­ma­ton Sirpa ei. Kokoo­mus vaatii, että budjet­ti­rii­hessä tehdään päätös ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mi­sesta kaikille”, Orpo sanoo.

“Kasvava pieny­rit­tä­jien ja amma­tin­har­joit­ta­jien joukko on käytän­nössä täysin ilman turva­verk­koa. Saimme asian korjat­tua väliai­kai­sesti osana koro­na­toi­mia. Se ei kuiten­kaan riitä. Oikeu­den­mu­kai­suus edel­lyt­tää, että myös pieny­rit­tä­jien ja amma­tin­har­joit­ta­jien sosi­aa­li­tur­vasta tehdään pysyvä”, Orpo jatkaa.

Orpon mukaan kasva­vat mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat aikamme pahim­pia vitsauk­sia. Jopa joka neljäs suoma­lai­nen kertoo kärsi­neensä mielen­ter­vey­den ongel­mista. On selvää, että tällä on merkit­tä­viä vaiku­tuk­sia myös ihmis­ten elämän­hal­lin­taan, työky­kyyn ja jaksa­mi­seen.

“Tärkein keino auttaa ihmi­siä on taata nopea hoitoon pääsy. Tarvit­semme tera­pia­ta­kuun. Hyvä halli­tus, tämä on arvo­va­linta. Käyt­tä­kää 35 miljoo­naa tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mi­seen, kuten kokoo­mus on esit­tä­nyt ja kuten kansa­lais­aloit­teen teki­jät vaati­vat. Kokoo­mus tukee aloi­tetta tera­pia­ta­kuusta. Tuet­teko te”, Orpo kysyy.

Orpon mukaan työ on asetet­tava etusi­jalle kaikissa päätök­sissä, jotta koro­na­krii­sistä toipu­mi­nen olisi nopeam­paa. Orpo vaatii keven­nyk­siä ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen progres­sioon.

“En malta olla sano­matta: oikeu­den­mu­kaista olisi myös se, että ihmi­sille jäisi palkas­taan enem­män käteen. Työn vero­tusta ei saa kiris­tää, kuten halli­tus on nyt teke­mässä. Miksi palkan­saa­jan kukkaro tuntuu olevan se, josta nyky­hal­li­tus ajat­te­lee aina voivansa viedä vähän lisää? Me haluamme, että ihmi­sille jää enem­män käteen heidän omista rahois­taan ja että työn­teosta palki­taan”, Orpo sanoo.

Orpo kertoo olevansa huolis­saan halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mien puut­teesta. Kokoo­mus esit­te­lee keski­viik­kona työl­li­syys­pa­ke­tin, jonka tarkoi­tuk­sena on tuot­taa 100 000 uutta työpaik­kaa.

“Halli­tus ei ole tähän päivään mennessä tehnyt yhtä ainoaa päätöstä, joka toisi suoma­lai­sille uusia työpaik­koja. Keinoja on kyllä hartaasti haudottu erilai­sissa työryh­missä, mutta yksi­tuu­mai­suutta ei ole kuulu­nut. Päin­vas­toin. Harva se viikko olemme saaneet lukea halli­tuk­sen riitai­suu­desta”, Orpo sanoo.

“En pysty ymmär­tä­mään teke­mät­tö­myyttä työl­li­syys­toi­mien kanssa. Minua suutut­taa sato­jen tuhan­sien työtä vailla olevien ihmis­ten puolesta. Halli­tuk­sen viesti heille on, ettei työl­li­syy­den edis­tä­mi­sellä mikään kiire ole. Miten niin ei ole? Koro­na­kriisi ei saa olla veruke sille, ettei päätök­siä tehdä. Koro­na­kriisi on syy, miksi päätök­set pitää tehdä juuri nyt”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

23.5.2022

Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut

Minis­teri, kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut. Suomi­nen kuoli koto­naan 83-vuoti­aana. Suomi­nen toimi Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991 ja kauppa-

2.5.2022

Petteri Orpo puhuu Atlantti-seuralle 3.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo pitää tiis­taina 3.5. Atlantti-seuran tilai­suu­dessa ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sen katsauk­sen aiheella “Askel­mer­kit kohti turval­li­sem­paa Suomea”. Suomen Atlantti-Seura

Skip to content