Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Orpo: Suojavarusteiden riittävyys on varmistettava

Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia hoito­hen­ki­lö­kun­nan ja muiden kriit­ti­sissä tehtä­vissä palve­le­vien suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den takaa­mi­seksi.

Orpo kertoo saaneensa runsaasti huoles­tut­ta­via vies­tejä varus­tei­den riit­tä­vyy­destä ja niiden saata­vuu­desta.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on turvat­tava keinolla millä hyvänsä. Jotta koro­na­vi­rus pysty­tään torju­maan, on oltava varmuus siitä, että suoja­va­rus­teita riit­tää kaikille kriit­ti­sissä amma­teissa toimi­ville henki­löille”, sanoo Orpo.

“Tällä hetkellä suoja­va­rus­tei­den määrästä ja riit­tä­vyy­destä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvi­taan faktaa siitä, mikä mikä on suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den tilanne ja kuinka riit­tä­vyys turva­taan”, jatkaa Orpo.

Orpon mukaan byro­kra­tia ei saa tulla esteeksi sille, että suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys Suomessa taataan.

“On kiireesti selvi­tet­tävä, mitkä suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat muut­taa tuotan­to­lin­jo­jaan suoja­va­rus­tei­den ja koro­na­tes­tauk­sessa vaadit­ta­vien osien valmis­ta­mi­seksi. Tämä on viime kädessä varmis­tet­tava valtion määräyk­sellä”, jatkaa Orpo.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on otet­tava erit­täin vaka­vasti. Nyt on kään­net­tävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylit­se­pää­se­mä­töntä ongel­maa tervey­den­huol­lossa”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.11.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­don oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­selle – ”Pide­tään kaikista nuorista huolta riit­tä­vän ajoissa!”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että koulu­­tus- ja osaa­mis­taso nousee. Tämä edel­lyt­tää pysy­viä panos­tuk­sia

16.11.2020

Kokoo­mus­me­pit: Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­selle ei tule antau­tua

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Henna Virk­ku­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen pitä­vät Puolan ja Unka­rin päätöstä EU:n elvy­tys­pa­ke­tin jarrut­ta­mi­sesta vali­tet­ta­vana, mutta odotet­tuna. Kokoo­mus­me­peille niin sano­tun oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syntä

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä