Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Orpo: Suojavarusteiden riittävyys on varmistettava

Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia hoito­hen­ki­lö­kun­nan ja muiden kriit­ti­sissä tehtä­vissä palve­le­vien suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den takaa­mi­seksi.

Orpo kertoo saaneensa runsaasti huoles­tut­ta­via vies­tejä varus­tei­den riit­tä­vyy­destä ja niiden saata­vuu­desta.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on turvat­tava keinolla millä hyvänsä. Jotta koro­na­vi­rus pysty­tään torju­maan, on oltava varmuus siitä, että suoja­va­rus­teita riit­tää kaikille kriit­ti­sissä amma­teissa toimi­ville henki­löille”, sanoo Orpo.

“Tällä hetkellä suoja­va­rus­tei­den määrästä ja riit­tä­vyy­destä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvi­taan faktaa siitä, mikä mikä on suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den tilanne ja kuinka riit­tä­vyys turva­taan”, jatkaa Orpo.

Orpon mukaan byro­kra­tia ei saa tulla esteeksi sille, että suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys Suomessa taataan.

“On kiireesti selvi­tet­tävä, mitkä suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat muut­taa tuotan­to­lin­jo­jaan suoja­va­rus­tei­den ja koro­na­tes­tauk­sessa vaadit­ta­vien osien valmis­ta­mi­seksi. Tämä on viime kädessä varmis­tet­tava valtion määräyk­sellä”, jatkaa Orpo.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on otet­tava erit­täin vaka­vasti. Nyt on kään­net­tävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylit­se­pää­se­mä­töntä ongel­maa tervey­den­huol­lossa”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä

9.9.2020

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen esit­tää kieli­uu­dis­tusta: kaikille toinen vieras kieli jo kolmos­luo­kalta, lisää kieli­kyl­pyjä ja moni­puo­lista kieli­tai­toa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, viime halli­tuk­sen opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen esit­tää seit­se­män kohdan ohjel­maa, joilla nuor­ten yksi­puo­lis­tu­vaa kieli­tai­toa voitai­siin vahvis­taa ja kansain­vä­li­syyttä lisätä.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.