Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Julkaistu: 23.03.2020

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia hoito­hen­ki­lö­kun­nan ja muiden kriit­ti­sissä tehtä­vissä palve­le­vien suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den takaa­mi­seksi.

Orpo kertoo saaneensa runsaasti huoles­tut­ta­via vies­tejä varus­tei­den riit­tä­vyy­destä ja niiden saata­vuu­desta.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on turvat­tava keinolla millä hyvänsä. Jotta koro­na­vi­rus pysty­tään torju­maan, on oltava varmuus siitä, että suoja­va­rus­teita riit­tää kaikille kriit­ti­sissä amma­teissa toimi­ville henki­löille”, sanoo Orpo.

“Tällä hetkellä suoja­va­rus­tei­den määrästä ja riit­tä­vyy­destä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvi­taan faktaa siitä, mikä mikä on suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den tilanne ja kuinka riit­tä­vyys turva­taan”, jatkaa Orpo.

Orpon mukaan byro­kra­tia ei saa tulla esteeksi sille, että suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys Suomessa taataan.

“On kiireesti selvi­tet­tävä, mitkä suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat muut­taa tuotan­to­lin­jo­jaan suoja­va­rus­tei­den ja koro­na­tes­tauk­sessa vaadit­ta­vien osien valmis­ta­mi­seksi. Tämä on viime kädessä varmis­tet­tava valtion määräyk­sellä”, jatkaa Orpo.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on otet­tava erit­täin vaka­vasti. Nyt on kään­net­tävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylit­se­pää­se­mä­töntä ongel­maa tervey­den­huol­lossa”, sanoo Orpo.