Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Orpo ja Mykkä­nen: EU:n on perus­tet­tava ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan

Kokoo­muk­sen Orpo ja Mykkä­nen: EU:n on perus­tet­tava ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan

Julkaistu:

Turkin presi­dentti Erdo­gan vahvisti 29.2., että Turkki on avan­nut rajansa Kreik­kaan pyrki­ville siir­to­lai­sille.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen ovat huoles­tu­neita tilan­teesta ja hädässä olevien ihmis­ten selviä­mi­sestä.

“EU:n tulee nopeasti perus­taa ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan. Keskuk­sissa selvi­te­tään siir­to­lais­ten tarve turva­paik­kaan sekä hoide­taan turva­paikka-asioi­den käsit­tely. Näin apu ja resurs­sit kohdis­tu­vat parhai­ten hädä­na­lai­sille ihmi­sille”, he totea­vat.

Krei­kan rajalla tarvi­taan määrä­tie­toi­sia toimia Euroo­pan unio­nilta.

“Vuoden 2015 tilanne ei saa enää tois­tua. Yhden­kään jäsen­maan ei pidä joutua turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän odot­ta­mat­to­man kasvun takia kohtuut­to­maan tilan­tee­seen. Kreik­kaa on autet­tava pako­lais­ten ja siir­to­lais­ten vastaa­not­ta­mi­sessa”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

Pako­lais­so­pi­muk­sen rikko­mi­nen aiheut­taisi paljon vahin­koa sekä EU:lle ja että Turkille.

“EU:n ja Turkin väli­sestä pako­lais­so­pi­muk­sesta on kaikin keinoin pidet­tävä kiinni”, totea­vat Orpo ja Mykkä­nen.

Euroo­pan kansan­puo­lue, EPP sekä Renew Europe ovat perään­kuu­lut­ta­neet vastaan­ot­to­kes­kus­ten perus­ta­mista.

“Meidän on oltava oikeu­den­mu­kai­sia niille, jotka tarvit­se­vat suoje­lua ja anka­ria niille, jotka käyt­tä­vät tilan­netta ja heikom­pi­aan hyväk­seen. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­tely on oltava nopea ja teho­kas”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

“Vapaan liik­ku­vuu­den Eurooppa ilman sisä­ra­ja­tar­kas­tuk­sia uhkaa jäädä kahden­kym­me­nen vuoden väliai­kai­seksi kokei­luksi, jos EU ei kykene toimi­maan. Mitä tekee EU ja Suomen halli­tus?”, he kysy­vät.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content