Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Orpo ja Mykkä­nen: EU:n on perus­tet­tava ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan

Kokoo­muk­sen Orpo ja Mykkä­nen: EU:n on perus­tet­tava ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan

Julkaistu:

Turkin presi­dentti Erdo­gan vahvisti 29.2., että Turkki on avan­nut rajansa Kreik­kaan pyrki­ville siir­to­lai­sille.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen ovat huoles­tu­neita tilan­teesta ja hädässä olevien ihmis­ten selviä­mi­sestä.

“EU:n tulee nopeasti perus­taa ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan. Keskuk­sissa selvi­te­tään siir­to­lais­ten tarve turva­paik­kaan sekä hoide­taan turva­paikka-asioi­den käsit­tely. Näin apu ja resurs­sit kohdis­tu­vat parhai­ten hädä­na­lai­sille ihmi­sille”, he totea­vat.

Krei­kan rajalla tarvi­taan määrä­tie­toi­sia toimia Euroo­pan unio­nilta.

“Vuoden 2015 tilanne ei saa enää tois­tua. Yhden­kään jäsen­maan ei pidä joutua turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän odot­ta­mat­to­man kasvun takia kohtuut­to­maan tilan­tee­seen. Kreik­kaa on autet­tava pako­lais­ten ja siir­to­lais­ten vastaa­not­ta­mi­sessa”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

Pako­lais­so­pi­muk­sen rikko­mi­nen aiheut­taisi paljon vahin­koa sekä EU:lle ja että Turkille.

“EU:n ja Turkin väli­sestä pako­lais­so­pi­muk­sesta on kaikin keinoin pidet­tävä kiinni”, totea­vat Orpo ja Mykkä­nen.

Euroo­pan kansan­puo­lue, EPP sekä Renew Europe ovat perään­kuu­lut­ta­neet vastaan­ot­to­kes­kus­ten perus­ta­mista.

“Meidän on oltava oikeu­den­mu­kai­sia niille, jotka tarvit­se­vat suoje­lua ja anka­ria niille, jotka käyt­tä­vät tilan­netta ja heikom­pi­aan hyväk­seen. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­tely on oltava nopea ja teho­kas”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

“Vapaan liik­ku­vuu­den Eurooppa ilman sisä­ra­ja­tar­kas­tuk­sia uhkaa jäädä kahden­kym­me­nen vuoden väliai­kai­seksi kokei­luksi, jos EU ei kykene toimi­maan. Mitä tekee EU ja Suomen halli­tus?”, he kysy­vät.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content