Kokoo­muk­sen Mykkä­nen: Onko tule­vai­suusin­ves­toin­nit tunnin raitei­siin peruttu?

Julkaistu: 20.07.2019

Julkai­su­va­paa heti

Liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Sanna Marin sanoo tänään Helsin­gin Sano­mien haas­tat­te­lussa, ettei nopei­den junayh­teyk­sien raken­ta­mi­nen lähi­vuo­sina ole realis­mia.  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen harmit­te­lee, että halli­tus ei ilmei­sesti enää tähtää sito­vien päätös­ten teke­mi­seen Tampe­reen, Turun tai idän suun­nan nopeista junayh­teyk­sistä.

”Vielä kesä­kuussa lisä­ta­lous­ar­vion edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä viesti oli, että odot­ta­kaa vain, kyllä inves­toin­nit rata­hank­kei­siin tule­vat. Dema­rit lupa­si­vat tule­vai­suusin­ves­toin­teja isolla kädellä, mutta herää kysy­mys: mitä inves­toin­nit ovat, jos yhtään uutta suurta infra­han­ketta ei saada liik­keelle? Risti­riita lupaus­ten ja teko­jen välillä on suuri, jos muuta­man kuukau­den ikäi­nen halli­tus jo luovut­taa kaupun­kien kehi­tyk­sen suur­hank­kei­den suhteen”, Mykkä­nen kummas­te­lee.

Marin perus­te­lee vaikeuk­sia sillä, että suur­hank­keet sitoi­si­vat useam­man vaali­kau­den liiken­teen rahoja. Mykkä­nen toteaa, että se on normaa­lia liiken­teen inves­toin­ti­hank­keissa.

”Toki tunnin junat sito­vat rahaa usei­den vaali­kausien kehyk­sistä. Juuri siksi edus­kun­nassa on yhdessä sovittu, että parla­men­taa­ri­sesti valmis­tel­laan liiken­teelle 12 vuoden liiken­ne­suun­ni­telma, joka antaa inves­toin­neille raamit. Toivot­ta­vasti liiken­ne­suun­ni­telma ei ole unoh­tu­massa. Tarvit­taessa hank­keita on myös uskal­let­tava lait­taa ajal­li­sesti järjes­tyk­seen. Valin­to­jen pakoilu ei saa olla syy jättää kaikki teke­mättä”, Mykkä­nen sanoo.

“Toivot­ta­vasti liiken­ne­suun­ni­telma ei ole unoh­tu­massa.”

Edel­li­nen halli­tus valmis­teli liiken­teen suur­hank­kei­siin hankeyh­tiö­mal­lin. Sen ytimenä on, että hank­keesta hyöty­vät kunnat ja muut toimi­jat sijoit­tai­si­vat hank­kee­seen esimer­kiksi tont­teja ja kiin­teis­töjä, joiden arvoa hanke nostaa. Tämän omai­suu­den tuotoilla hankeyh­tiö voisi pysy­västi rahoit­taa osan hank­keesta.

”Hankeyh­tiö­mal­leja voi viilata, mutta se ei ole oikean mitta­luo­kan syy jättää tunnin junien raken­ta­mis­pää­tök­set koko vaali­kau­deksi seiso­maan. Pääpa­nos on joka tapauk­sessa yhteis­kun­nalta. Jos halli­tus ei kulut­taisi 3 miljar­din euron omai­suu­den myyn­ti­tu­lo­jaan sataan, pääasiassa juok­se­vien meno­jen kohtee­seen, se voisi tehdä oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja. Kaupun­git olisi­vat valmiita omaan panok­seensa, jos halli­tus hoitaisi omai­suus­tu­loilla oman osuu­tensa hankeyh­tiöi­den pääomi­tuk­sesta”, Mykkä­nen koros­taa.

”Jos poliit­tista tahtoa on, ratkaisu hank­kei­siin on löydet­tä­vissä. Kokoo­mus tulee esit­tä­mään oman hanke­myön­tei­sen vaih­toeh­don syksyn varjo­bud­je­tissa. Halli­tuk­sella on vielä mahdol­li­suus arvioida uudel­leen 3 miljar­din myyn­ti­tu­lo­jen käyttö ja tehdä oikeita inves­toin­teja tule­vai­suu­teen”, Mykkä­nen kertoo.