Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Mykkä­nen: Onko tule­vai­suusin­ves­toin­nit tunnin raitei­siin peruttu?

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen: Onko tule­vai­suusin­ves­toin­nit tunnin raitei­siin peruttu?

Julkaistu:

Julkai­su­va­paa heti

Liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Sanna Marin sanoo tänään Helsin­gin Sano­mien haas­tat­te­lussa, ettei nopei­den junayh­teyk­sien raken­ta­mi­nen lähi­vuo­sina ole realis­mia.  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen harmit­te­lee, että halli­tus ei ilmei­sesti enää tähtää sito­vien päätös­ten teke­mi­seen Tampe­reen, Turun tai idän suun­nan nopeista junayh­teyk­sistä.

”Vielä kesä­kuussa lisä­ta­lous­ar­vion edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä viesti oli, että odot­ta­kaa vain, kyllä inves­toin­nit rata­hank­kei­siin tule­vat. Dema­rit lupa­si­vat tule­vai­suusin­ves­toin­teja isolla kädellä, mutta herää kysy­mys: mitä inves­toin­nit ovat, jos yhtään uutta suurta infra­han­ketta ei saada liik­keelle? Risti­riita lupaus­ten ja teko­jen välillä on suuri, jos muuta­man kuukau­den ikäi­nen halli­tus jo luovut­taa kaupun­kien kehi­tyk­sen suur­hank­kei­den suhteen”, Mykkä­nen kummas­te­lee.

Marin perus­te­lee vaikeuk­sia sillä, että suur­hank­keet sitoi­si­vat useam­man vaali­kau­den liiken­teen rahoja. Mykkä­nen toteaa, että se on normaa­lia liiken­teen inves­toin­ti­hank­keissa.

”Toki tunnin junat sito­vat rahaa usei­den vaali­kausien kehyk­sistä. Juuri siksi edus­kun­nassa on yhdessä sovittu, että parla­men­taa­ri­sesti valmis­tel­laan liiken­teelle 12 vuoden liiken­ne­suun­ni­telma, joka antaa inves­toin­neille raamit. Toivot­ta­vasti liiken­ne­suun­ni­telma ei ole unoh­tu­massa. Tarvit­taessa hank­keita on myös uskal­let­tava lait­taa ajal­li­sesti järjes­tyk­seen. Valin­to­jen pakoilu ei saa olla syy jättää kaikki teke­mättä”, Mykkä­nen sanoo.

“Toivot­ta­vasti liiken­ne­suun­ni­telma ei ole unoh­tu­massa.”

Edel­li­nen halli­tus valmis­teli liiken­teen suur­hank­kei­siin hankeyh­tiö­mal­lin. Sen ytimenä on, että hank­keesta hyöty­vät kunnat ja muut toimi­jat sijoit­tai­si­vat hank­kee­seen esimer­kiksi tont­teja ja kiin­teis­töjä, joiden arvoa hanke nostaa. Tämän omai­suu­den tuotoilla hankeyh­tiö voisi pysy­västi rahoit­taa osan hank­keesta.

”Hankeyh­tiö­mal­leja voi viilata, mutta se ei ole oikean mitta­luo­kan syy jättää tunnin junien raken­ta­mis­pää­tök­set koko vaali­kau­deksi seiso­maan. Pääpa­nos on joka tapauk­sessa yhteis­kun­nalta. Jos halli­tus ei kulut­taisi 3 miljar­din euron omai­suu­den myyn­ti­tu­lo­jaan sataan, pääasiassa juok­se­vien meno­jen kohtee­seen, se voisi tehdä oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja. Kaupun­git olisi­vat valmiita omaan panok­seensa, jos halli­tus hoitaisi omai­suus­tu­loilla oman osuu­tensa hankeyh­tiöi­den pääomi­tuk­sesta”, Mykkä­nen koros­taa.

”Jos poliit­tista tahtoa on, ratkaisu hank­kei­siin on löydet­tä­vissä. Kokoo­mus tulee esit­tä­mään oman hanke­myön­tei­sen vaih­toeh­don syksyn varjo­bud­je­tissa. Halli­tuk­sella on vielä mahdol­li­suus arvioida uudel­leen 3 miljar­din myyn­ti­tu­lo­jen käyttö ja tehdä oikeita inves­toin­teja tule­vai­suu­teen”, Mykkä­nen kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content