Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja parla­men­taa­ri­sen TKI-työryh­män jäsen Kai Mykkä­nen on tyyty­väi­nen, että on löydetty parla­men­taa­ri­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, miten Suomi etenee kohti TKI-rahoi­tus­ta­son nosta­mista 4 prosent­tiin brut­to­kan­san­tuot­teesta.

”Erityi­sen histo­rial­lista on sopu TKI-rahoi­tus­laista, jolla varmis­te­taan, että tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan rahoi­tus lähtee tule­vina vuosina rajuun kasvuun. Tämä luo enna­koi­ta­vuutta ja pitkä­jän­tei­syyttä, jota tässä tilan­teessa erityi­sesti tarvi­taan”, Mykkä­nen aloit­taa.

Mykkä­nen muis­tut­taa, että Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti on osoi­tus siitä, että teke­mällä rohkeita valin­toja on mahdol­lista panos­taa merkit­tä­västi tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin meno­ke­hyk­siä rikko­matta. Mykkä­nen harmit­te­lee, että halli­tuk­sen kulu­vana vuonna teke­mien ratkai­su­jen myötä tieteen ja tuote­ke­hi­tyk­sen rahoi­tus olisi päin­vas­toin kään­ty­mässä histo­rial­li­sen rajuun laskuun vuonna 2023. 

”Olen tyyty­väi­nen, että julki­sia TKI-panos­tuk­sia noste­taan parla­men­taa­ri­sesti ilman kikkai­lua meno­ke­hys­ten kanssa. Me Kokoo­muk­sessa olemme jo tarjon­neet vaih­toeh­don, miten rahoi­tusta voidaan nostaa pysy­västi 200 miljoo­nalla eurolla samalla talou­den kestä­vyy­destä huolta pitäen. Sanna Marin ja Annika Saarikko, usko­kaa parla­men­taa­rista työryh­mää ja tehkää tarvit­ta­vat valin­nat jo vuotta 2023 koskien”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­sen mukaan pelkäs­tään julkis­ten TKI-meno­jen lisää­mi­nen ei riitä. Mykkä­nen painot­taa, että 4 prosen­tin kunnian­hi­moi­nen tavoite edel­lyt­tää sitä, että Suomi kyke­nee kasvat­ta­maan merkit­tä­västi yksi­tyis­ten TKI-inves­toin­tien määrää. Keskeistä on Mykkä­sen mukaan kannus­tava inves­toin­tiym­pä­ristö.

“Olen tyyty­väi­nen, että saimme sovit­tua suorien julkis­ten TKI-panos­tus­ten lisäksi TKI-vero­kan­nus­ti­men merkit­tä­västä laajen­ta­mi­sesta. Kokoo­muk­selle on ollut alusta asti tärkeää, että Suomessa otetaan käyt­töön pysyvä ja laaja vero­kan­nus­tin, joka kannus­taa pitkä­jän­tei­siin TKI-inves­toin­tei­hin ja joka huomioi myös alku­vai­heen yrityk­set”, Mykkä­nen päät­tää. 

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti löytyy täältä (TKI-rahoi­tuk­sen nosta­mista käsit­te­lee luku 3.1).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content