Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Mykkänen on tyytyväinen historialliseen TKI-sopuun: “Tarvitsemme rohkeita priorisointeja tutkimukseen ja innovaatioihin”

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja parla­men­taa­ri­sen TKI-työryh­män jäsen Kai Mykkä­nen on tyyty­väi­nen, että on löydetty parla­men­taa­ri­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, miten Suomi etenee kohti TKI-rahoi­tus­ta­son nosta­mista 4 prosent­tiin brut­to­kan­san­tuot­teesta.

”Erityi­sen histo­rial­lista on sopu TKI-rahoi­tus­laista, jolla varmis­te­taan, että tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan rahoi­tus lähtee tule­vina vuosina rajuun kasvuun. Tämä luo enna­koi­ta­vuutta ja pitkä­jän­tei­syyttä, jota tässä tilan­teessa erityi­sesti tarvi­taan”, Mykkä­nen aloit­taa.

Mykkä­nen muis­tut­taa, että Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti on osoi­tus siitä, että teke­mällä rohkeita valin­toja on mahdol­lista panos­taa merkit­tä­västi tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin meno­ke­hyk­siä rikko­matta. Mykkä­nen harmit­te­lee, että halli­tuk­sen kulu­vana vuonna teke­mien ratkai­su­jen myötä tieteen ja tuote­ke­hi­tyk­sen rahoi­tus olisi päin­vas­toin kään­ty­mässä histo­rial­li­sen rajuun laskuun vuonna 2023. 

”Olen tyyty­väi­nen, että julki­sia TKI-panos­tuk­sia noste­taan parla­men­taa­ri­sesti ilman kikkai­lua meno­ke­hys­ten kanssa. Me Kokoo­muk­sessa olemme jo tarjon­neet vaih­toeh­don, miten rahoi­tusta voidaan nostaa pysy­västi 200 miljoo­nalla eurolla samalla talou­den kestä­vyy­destä huolta pitäen. Sanna Marin ja Annika Saarikko, usko­kaa parla­men­taa­rista työryh­mää ja tehkää tarvit­ta­vat valin­nat jo vuotta 2023 koskien”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­sen mukaan pelkäs­tään julkis­ten TKI-meno­jen lisää­mi­nen ei riitä. Mykkä­nen painot­taa, että 4 prosen­tin kunnian­hi­moi­nen tavoite edel­lyt­tää sitä, että Suomi kyke­nee kasvat­ta­maan merkit­tä­västi yksi­tyis­ten TKI-inves­toin­tien määrää. Keskeistä on Mykkä­sen mukaan kannus­tava inves­toin­tiym­pä­ristö.

“Olen tyyty­väi­nen, että saimme sovit­tua suorien julkis­ten TKI-panos­tus­ten lisäksi TKI-vero­kan­nus­ti­men merkit­tä­västä laajen­ta­mi­sesta. Kokoo­muk­selle on ollut alusta asti tärkeää, että Suomessa otetaan käyt­töön pysyvä ja laaja vero­kan­nus­tin, joka kannus­taa pitkä­jän­tei­siin TKI-inves­toin­tei­hin ja joka huomioi myös alku­vai­heen yrityk­set”, Mykkä­nen päät­tää. 

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti löytyy täältä (TKI-rahoi­tuk­sen nosta­mista käsit­te­lee luku 3.1).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.12.2021

Kokoo­mus lähtee alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee tammi­kuun alue­vaa­lei­hin täysillä ehdo­kas­lis­toilla kaikilla 21 hyvin­voin­tia­lu­eella. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jista 21 on ehdolla alue­vaa­leissa. ”Olen valta­van iloi­nen ja tyyty­väi­nen

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi