Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen on tyyty­väi­nen histo­rial­li­seen TKI-sopuun: “Tarvit­semme rohkeita prio­ri­soin­teja tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja parla­men­taa­ri­sen TKI-työryh­män jäsen Kai Mykkä­nen on tyyty­väi­nen, että on löydetty parla­men­taa­ri­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, miten Suomi etenee kohti TKI-rahoi­tus­ta­son nosta­mista 4 prosent­tiin brut­to­kan­san­tuot­teesta.

”Erityi­sen histo­rial­lista on sopu TKI-rahoi­tus­laista, jolla varmis­te­taan, että tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan rahoi­tus lähtee tule­vina vuosina rajuun kasvuun. Tämä luo enna­koi­ta­vuutta ja pitkä­jän­tei­syyttä, jota tässä tilan­teessa erityi­sesti tarvi­taan”, Mykkä­nen aloit­taa.

Mykkä­nen muis­tut­taa, että Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti on osoi­tus siitä, että teke­mällä rohkeita valin­toja on mahdol­lista panos­taa merkit­tä­västi tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin meno­ke­hyk­siä rikko­matta. Mykkä­nen harmit­te­lee, että halli­tuk­sen kulu­vana vuonna teke­mien ratkai­su­jen myötä tieteen ja tuote­ke­hi­tyk­sen rahoi­tus olisi päin­vas­toin kään­ty­mässä histo­rial­li­sen rajuun laskuun vuonna 2023. 

”Olen tyyty­väi­nen, että julki­sia TKI-panos­tuk­sia noste­taan parla­men­taa­ri­sesti ilman kikkai­lua meno­ke­hys­ten kanssa. Me Kokoo­muk­sessa olemme jo tarjon­neet vaih­toeh­don, miten rahoi­tusta voidaan nostaa pysy­västi 200 miljoo­nalla eurolla samalla talou­den kestä­vyy­destä huolta pitäen. Sanna Marin ja Annika Saarikko, usko­kaa parla­men­taa­rista työryh­mää ja tehkää tarvit­ta­vat valin­nat jo vuotta 2023 koskien”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­sen mukaan pelkäs­tään julkis­ten TKI-meno­jen lisää­mi­nen ei riitä. Mykkä­nen painot­taa, että 4 prosen­tin kunnian­hi­moi­nen tavoite edel­lyt­tää sitä, että Suomi kyke­nee kasvat­ta­maan merkit­tä­västi yksi­tyis­ten TKI-inves­toin­tien määrää. Keskeistä on Mykkä­sen mukaan kannus­tava inves­toin­tiym­pä­ristö.

“Olen tyyty­väi­nen, että saimme sovit­tua suorien julkis­ten TKI-panos­tus­ten lisäksi TKI-vero­kan­nus­ti­men merkit­tä­västä laajen­ta­mi­sesta. Kokoo­muk­selle on ollut alusta asti tärkeää, että Suomessa otetaan käyt­töön pysyvä ja laaja vero­kan­nus­tin, joka kannus­taa pitkä­jän­tei­siin TKI-inves­toin­tei­hin ja joka huomioi myös alku­vai­heen yrityk­set”, Mykkä­nen päät­tää. 

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti löytyy täältä (TKI-rahoi­tuk­sen nosta­mista käsit­te­lee luku 3.1).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content