Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Julkaistu:

Tiedote 24.8.2021
Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen avasi edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sen puheella, jossa hän muun muassa vaati halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hestä panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja inno­vaa­tioi­hin. Mykkä­sen mukaan Suomen menes­tyk­sen pääpi­la­reita ovat maail­man paras osaa­mi­nen ja mark­ki­naeh­toi­nen kilpailu. Edus­kun­ta­ryhmä pitää kesä­ko­kous­taan Tampe­reella ja Lahdessa 24.-25.8.2021.

”Vastuul­li­nen talou­den­pito ei pois­sulje panos­ta­mista suoma­lais­ten osaa­mi­seen ja suoma­lai­siin inno­vaa­tioi­hin. Päin­vas­toin. Vastuul­li­nen talou­den­pito pitää huolen siitä, että kaikista tärkeim­piin meno­koh­tei­siin löytyy rahaa myös vaikeina aikoina”, Mykkä­nen sanoi puhees­saan.

”Korkea osaa­mi­nen sekä tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen tulok­set ovat olleet ja ovat jatkos­sa­kin Suomen menes­tyk­sen tärkein lähde – eivät fyysi­set koneet tai inves­toin­ti­ky­vyn lisään­ty­mi­nen, kuten helposti ajat­te­lisi”, Mykkä­nen jatkoi.

Mykkä­nen pitää hämmäs­tyt­tä­vänä, että halli­tus on lisän­nyt vuosit­tai­sia menoja 1,4 miljar­din euron edestä, mutta tutki­muk­selle ja korkea­kou­luille tästä riitti vain murusia. Mykkä­sen mukaan halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen päätös­ten ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Annika Saari­kon budjet­tie­si­tyk­sen myötä tutki­muk­sen ja tieteen rahoi­tus laskee enem­män kuin halli­tus on sitä nosta­nut.

”Ovatko Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Li Anders­son, valmiita siihen, että syys­kuun budjet­ti­rii­hessä tutki­muk­sen leik­kauk­set korva­taan sellai­silla sääs­töillä, joita Kokoo­mus on esit­tä­nyt esimer­kiksi vaih­toeh­to­bud­je­teis­saan? Olet­teko valmiita siihen, että seuraa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen hyväksi tehdään oikeasti vaikeita valin­toja?” Mykkä­nen kysyi.

Mykkä­nen haluaa nykyistä vahvem­man Euroo­pan unio­nin

Mykkä­nen nosti puhees­saan esiin myös Euroo­pan unio­nin kehit­tä­mi­sen, Euroop­paan suun­tau­tu­vat muut­to­liik­keet sekä ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sen. Mykkä­sen mukaan Suomi, Eurooppa ja koko maailma tarvit­se­vat nykyistä vahvem­man ja yhte­näi­sem­män Euroo­pan unio­nin ratkai­se­maan suku­pol­vemme suurim­pia haas­teita.

”Pääs­tö­oi­keu­den hinnan kymmen­ker­tais­tu­mi­nen on ollut poli­tii­kan suurin ilmas­to­teko Euroo­passa. Se ohjaa ener­gian­tuo­tan­non ja teol­li­suu­den irtau­tu­mista fossii­leista paljon rajum­min kuin muutok­set kansal­li­sissa verois­samme. Autoi­lun puhdis­tu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen sähköön olisi edel­leen lähtö­te­li­neissä ilman EU:ssa sovit­tuja, asteit­tain kiris­ty­viä uusien auto­jen keski­pääs­tö­vaa­ti­muk­sia”, Mykkä­nen sanoo.

”Euroop­pa­lais­ten stan­dar­dien ja hiilen hinnoit­te­lun avulla pääs­töt vähe­ne­vät myös edul­li­sem­min ja reilum­min kuin jokai­sen maan omalla teke­mi­sellä”, Mykkä­nen jatkoi.

Mykkä­sen puhe on luet­ta­vissa täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content