Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Julkaistu:

Tiedote 24.8.2021
Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen avasi edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sen puheella, jossa hän muun muassa vaati halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hestä panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja inno­vaa­tioi­hin. Mykkä­sen mukaan Suomen menes­tyk­sen pääpi­la­reita ovat maail­man paras osaa­mi­nen ja mark­ki­naeh­toi­nen kilpailu. Edus­kun­ta­ryhmä pitää kesä­ko­kous­taan Tampe­reella ja Lahdessa 24.-25.8.2021.

”Vastuul­li­nen talou­den­pito ei pois­sulje panos­ta­mista suoma­lais­ten osaa­mi­seen ja suoma­lai­siin inno­vaa­tioi­hin. Päin­vas­toin. Vastuul­li­nen talou­den­pito pitää huolen siitä, että kaikista tärkeim­piin meno­koh­tei­siin löytyy rahaa myös vaikeina aikoina”, Mykkä­nen sanoi puhees­saan.

”Korkea osaa­mi­nen sekä tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen tulok­set ovat olleet ja ovat jatkos­sa­kin Suomen menes­tyk­sen tärkein lähde – eivät fyysi­set koneet tai inves­toin­ti­ky­vyn lisään­ty­mi­nen, kuten helposti ajat­te­lisi”, Mykkä­nen jatkoi.

Mykkä­nen pitää hämmäs­tyt­tä­vänä, että halli­tus on lisän­nyt vuosit­tai­sia menoja 1,4 miljar­din euron edestä, mutta tutki­muk­selle ja korkea­kou­luille tästä riitti vain murusia. Mykkä­sen mukaan halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen päätös­ten ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Annika Saari­kon budjet­tie­si­tyk­sen myötä tutki­muk­sen ja tieteen rahoi­tus laskee enem­män kuin halli­tus on sitä nosta­nut.

”Ovatko Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Li Anders­son, valmiita siihen, että syys­kuun budjet­ti­rii­hessä tutki­muk­sen leik­kauk­set korva­taan sellai­silla sääs­töillä, joita Kokoo­mus on esit­tä­nyt esimer­kiksi vaih­toeh­to­bud­je­teis­saan? Olet­teko valmiita siihen, että seuraa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen hyväksi tehdään oikeasti vaikeita valin­toja?” Mykkä­nen kysyi.

Mykkä­nen haluaa nykyistä vahvem­man Euroo­pan unio­nin

Mykkä­nen nosti puhees­saan esiin myös Euroo­pan unio­nin kehit­tä­mi­sen, Euroop­paan suun­tau­tu­vat muut­to­liik­keet sekä ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sen. Mykkä­sen mukaan Suomi, Eurooppa ja koko maailma tarvit­se­vat nykyistä vahvem­man ja yhte­näi­sem­män Euroo­pan unio­nin ratkai­se­maan suku­pol­vemme suurim­pia haas­teita.

”Pääs­tö­oi­keu­den hinnan kymmen­ker­tais­tu­mi­nen on ollut poli­tii­kan suurin ilmas­to­teko Euroo­passa. Se ohjaa ener­gian­tuo­tan­non ja teol­li­suu­den irtau­tu­mista fossii­leista paljon rajum­min kuin muutok­set kansal­li­sissa verois­samme. Autoi­lun puhdis­tu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen sähköön olisi edel­leen lähtö­te­li­neissä ilman EU:ssa sovit­tuja, asteit­tain kiris­ty­viä uusien auto­jen keski­pääs­tö­vaa­ti­muk­sia”, Mykkä­nen sanoo.

”Euroop­pa­lais­ten stan­dar­dien ja hiilen hinnoit­te­lun avulla pääs­töt vähe­ne­vät myös edul­li­sem­min ja reilum­min kuin jokai­sen maan omalla teke­mi­sellä”, Mykkä­nen jatkoi.

Mykkä­sen puhe on luet­ta­vissa täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content