Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Mykkänen kesäkokouspuheessaan: Tiedeleikkaukset on peruttava

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Julkaistu:

Tiedote 24.8.2021
Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen kesä­ko­kous­pu­hees­saan: Tiede­leik­kauk­set on perut­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen avasi edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sen puheella, jossa hän muun muassa vaati halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hestä panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja inno­vaa­tioi­hin. Mykkä­sen mukaan Suomen menes­tyk­sen pääpi­la­reita ovat maail­man paras osaa­mi­nen ja mark­ki­naeh­toi­nen kilpailu. Edus­kun­ta­ryhmä pitää kesä­ko­kous­taan Tampe­reella ja Lahdessa 24.-25.8.2021.

”Vastuul­li­nen talou­den­pito ei pois­sulje panos­ta­mista suoma­lais­ten osaa­mi­seen ja suoma­lai­siin inno­vaa­tioi­hin. Päin­vas­toin. Vastuul­li­nen talou­den­pito pitää huolen siitä, että kaikista tärkeim­piin meno­koh­tei­siin löytyy rahaa myös vaikeina aikoina”, Mykkä­nen sanoi puhees­saan.

”Korkea osaa­mi­nen sekä tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen tulok­set ovat olleet ja ovat jatkos­sa­kin Suomen menes­tyk­sen tärkein lähde – eivät fyysi­set koneet tai inves­toin­ti­ky­vyn lisään­ty­mi­nen, kuten helposti ajat­te­lisi”, Mykkä­nen jatkoi.

Mykkä­nen pitää hämmäs­tyt­tä­vänä, että halli­tus on lisän­nyt vuosit­tai­sia menoja 1,4 miljar­din euron edestä, mutta tutki­muk­selle ja korkea­kou­luille tästä riitti vain murusia. Mykkä­sen mukaan halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen päätös­ten ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Annika Saari­kon budjet­tie­si­tyk­sen myötä tutki­muk­sen ja tieteen rahoi­tus laskee enem­män kuin halli­tus on sitä nosta­nut.

”Ovatko Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Li Anders­son, valmiita siihen, että syys­kuun budjet­ti­rii­hessä tutki­muk­sen leik­kauk­set korva­taan sellai­silla sääs­töillä, joita Kokoo­mus on esit­tä­nyt esimer­kiksi vaih­toeh­to­bud­je­teis­saan? Olet­teko valmiita siihen, että seuraa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen hyväksi tehdään oikeasti vaikeita valin­toja?” Mykkä­nen kysyi.

Mykkä­nen haluaa nykyistä vahvem­man Euroo­pan unio­nin

Mykkä­nen nosti puhees­saan esiin myös Euroo­pan unio­nin kehit­tä­mi­sen, Euroop­paan suun­tau­tu­vat muut­to­liik­keet sekä ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sen. Mykkä­sen mukaan Suomi, Eurooppa ja koko maailma tarvit­se­vat nykyistä vahvem­man ja yhte­näi­sem­män Euroo­pan unio­nin ratkai­se­maan suku­pol­vemme suurim­pia haas­teita.

”Pääs­tö­oi­keu­den hinnan kymmen­ker­tais­tu­mi­nen on ollut poli­tii­kan suurin ilmas­to­teko Euroo­passa. Se ohjaa ener­gian­tuo­tan­non ja teol­li­suu­den irtau­tu­mista fossii­leista paljon rajum­min kuin muutok­set kansal­li­sissa verois­samme. Autoi­lun puhdis­tu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen sähköön olisi edel­leen lähtö­te­li­neissä ilman EU:ssa sovit­tuja, asteit­tain kiris­ty­viä uusien auto­jen keski­pääs­tö­vaa­ti­muk­sia”, Mykkä­nen sanoo.

”Euroop­pa­lais­ten stan­dar­dien ja hiilen hinnoit­te­lun avulla pääs­töt vähe­ne­vät myös edul­li­sem­min ja reilum­min kuin jokai­sen maan omalla teke­mi­sellä”, Mykkä­nen jatkoi.

Mykkä­sen puhe on luet­ta­vissa täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi

16.11.2021

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön