Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Multala: Onko halli­tus unoh­ta­nut urhei­li­jat?

Kokoo­muk­sen Multala: Onko halli­tus unoh­ta­nut urhei­li­jat?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Olym­pia­ko­mi­tean halli­tuk­sen jäsen Sari Multala on pöyris­ty­nyt halli­tuk­sen välin­pi­tä­mät­tö­myy­destä ammat­tiur­hei­li­joi­den tilan­tee­seen koro­na­krii­sin keskellä.

Multala kysyi halli­tuk­selta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä urhei­li­joi­den sosi­aa­li­tur­van ja toimeen­tu­lon varmis­ta­mi­seksi.

Vastauk­sessa kirjal­li­seen kysy­myk­seen minis­teri Peko­nen totesi vain, että asia otet­ta­neen pohdin­taan parla­men­taa­ri­sen sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista pohti­van työryh­män työs­ken­te­lyssä, jos työryhmä niin haluaa.

Urhei­li­jan amma­tin­har­joit­ta­mi­sen äkil­li­nen keskey­ty­mi­nen tänä keväänä on ajanut monet urhei­li­jat talou­del­li­seen ahdin­koon.

”Urhei­li­jan amma­tin­har­joit­ta­mi­sen äkil­li­nen keskey­ty­mi­nen tänä keväänä on ajanut monet urhei­li­jat talou­del­li­seen ahdin­koon. Huippu-urheilu on ammat­ti­maista työtä, mutta lain­sää­däntö ei ole seuran­nut tässä mukana. Urhei­li­joilla ei ole aikaa odot­taa massii­vista sotu-uudis­tusta – väliai­kai­sia ratkai­suja tarvi­taan heti!” toteaa Multala.

Ammat­tiur­hei­li­joilla ei ole muihin amma­tin­har­joit­ta­jiin rinnas­tet­ta­vaa työt­tö­myys­tur­vaa, vaikka tilanne on monen kohdalla rinnas­tet­ta­vissa työt­tö­myy­teen. Työt­tö­myys­kas­sat eivät ota urhei­li­joita jäse­nik­seen. Myös Kela tuntee huonosti huippu-urhei­lun proble­ma­tiik­kaa.

”Tällä hetkellä osa urhei­li­joista on käytän­nössä tyhjän päällä. Ei tällai­sen krii­sin keskellä, eikä tämän jälkeen­kään, urhei­li­joi­den läheis­ten tule olla niitä, jotka huoleh­ti­vat ammat­tiur­hei­li­jan toimeen­tu­losta”, huoleh­tii Multala.

Minis­teri Peko­nen nostaa vastauk­ses­saan esiin vuonna 2013 julkais­tun ammat­tiur­hei­li­joi­den sosi­aa­li­tur­va­työ­ryh­män rapor­tin, jossa ei päädytty ehdot­ta­maan muutok­sia työt­tö­myys­tur­vaa koske­viin sään­nök­siin. Vastauk­sessa tode­taan, että työryh­mässä olivat mukana myös ammat­tiur­hei­li­joita edus­ta­neet keskei­set toimi­jat. Vastauk­sessa kuiten­kin unoh­de­taan se tosia­sia, että kaikki ammat­tiur­hei­li­joita edus­ta­neet tahot jätti­vät raport­tiin eriä­vän mieli­pi­teen, kuten teki myös SAK:n edus­taja työryh­mässä.

Minis­teri Haatai­nen totesi edus­kun­nassa 2.4. ammat­tiur­hei­li­joi­den tilan­teesta, että sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö ”omalta osal­taan tätä­kin miet­tii, että onko siinä mitään tehtä­vissä”. Peko­sen vastaus kertoo kuiten­kin, että toimen­pi­tei­siin ei ole ryhdytty.

”Näyt­tää siltä, että halli­tus on unoh­ta­nut urhei­li­jat. Toivon todella, että lain­val­mis­te­luun ryhdy­tään pikai­sesti, jotta välte­tään henki­lö­koh­tai­set ja inhi­mil­li­set trage­diat, joita koro­na­kriisi vaiku­tuk­si­neen saat­taa pahim­mil­laan aiheut­taa. Edus­kunta on saanut ripeällä aika­tau­lulla säädet­tyä yrit­tä­jiä­kin koske­van väliai­kai­sen työt­tö­myys­tur­va­mal­lin, joten meidän tahdos­tamme tämä ei jää kiinni”, Multala päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content