Kokoo­muk­sen Multala: Onko halli­tus unoh­ta­nut urhei­li­jat?

Julkaistu: 10.05.2020

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Olym­pia­ko­mi­tean halli­tuk­sen jäsen Sari Multala on pöyris­ty­nyt halli­tuk­sen välin­pi­tä­mät­tö­myy­destä ammat­tiur­hei­li­joi­den tilan­tee­seen koro­na­krii­sin keskellä.

Multala kysyi halli­tuk­selta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä urhei­li­joi­den sosi­aa­li­tur­van ja toimeen­tu­lon varmis­ta­mi­seksi.

Vastauk­sessa kirjal­li­seen kysy­myk­seen minis­teri Peko­nen totesi vain, että asia otet­ta­neen pohdin­taan parla­men­taa­ri­sen sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista pohti­van työryh­män työs­ken­te­lyssä, jos työryhmä niin haluaa.

Urhei­li­jan amma­tin­har­joit­ta­mi­sen äkil­li­nen keskey­ty­mi­nen tänä keväänä on ajanut monet urhei­li­jat talou­del­li­seen ahdin­koon.

”Urhei­li­jan amma­tin­har­joit­ta­mi­sen äkil­li­nen keskey­ty­mi­nen tänä keväänä on ajanut monet urhei­li­jat talou­del­li­seen ahdin­koon. Huippu-urheilu on ammat­ti­maista työtä, mutta lain­sää­däntö ei ole seuran­nut tässä mukana. Urhei­li­joilla ei ole aikaa odot­taa massii­vista sotu-uudis­tusta – väliai­kai­sia ratkai­suja tarvi­taan heti!” toteaa Multala.

Ammat­tiur­hei­li­joilla ei ole muihin amma­tin­har­joit­ta­jiin rinnas­tet­ta­vaa työt­tö­myys­tur­vaa, vaikka tilanne on monen kohdalla rinnas­tet­ta­vissa työt­tö­myy­teen. Työt­tö­myys­kas­sat eivät ota urhei­li­joita jäse­nik­seen. Myös Kela tuntee huonosti huippu-urhei­lun proble­ma­tiik­kaa.

”Tällä hetkellä osa urhei­li­joista on käytän­nössä tyhjän päällä. Ei tällai­sen krii­sin keskellä, eikä tämän jälkeen­kään, urhei­li­joi­den läheis­ten tule olla niitä, jotka huoleh­ti­vat ammat­tiur­hei­li­jan toimeen­tu­losta”, huoleh­tii Multala.

Minis­teri Peko­nen nostaa vastauk­ses­saan esiin vuonna 2013 julkais­tun ammat­tiur­hei­li­joi­den sosi­aa­li­tur­va­työ­ryh­män rapor­tin, jossa ei päädytty ehdot­ta­maan muutok­sia työt­tö­myys­tur­vaa koske­viin sään­nök­siin. Vastauk­sessa tode­taan, että työryh­mässä olivat mukana myös ammat­tiur­hei­li­joita edus­ta­neet keskei­set toimi­jat. Vastauk­sessa kuiten­kin unoh­de­taan se tosia­sia, että kaikki ammat­tiur­hei­li­joita edus­ta­neet tahot jätti­vät raport­tiin eriä­vän mieli­pi­teen, kuten teki myös SAK:n edus­taja työryh­mässä.

Minis­teri Haatai­nen totesi edus­kun­nassa 2.4. ammat­tiur­hei­li­joi­den tilan­teesta, että sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö ”omalta osal­taan tätä­kin miet­tii, että onko siinä mitään tehtä­vissä”. Peko­sen vastaus kertoo kuiten­kin, että toimen­pi­tei­siin ei ole ryhdytty.

”Näyt­tää siltä, että halli­tus on unoh­ta­nut urhei­li­jat. Toivon todella, että lain­val­mis­te­luun ryhdy­tään pikai­sesti, jotta välte­tään henki­lö­koh­tai­set ja inhi­mil­li­set trage­diat, joita koro­na­kriisi vaiku­tuk­si­neen saat­taa pahim­mil­laan aiheut­taa. Edus­kunta on saanut ripeällä aika­tau­lulla säädet­tyä yrit­tä­jiä­kin koske­van väliai­kai­sen työt­tö­myys­tur­va­mal­lin, joten meidän tahdos­tamme tämä ei jää kiinni”, Multala päät­tää.