Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Julkaistu: 27.02.2019

Minis­te­ri­ryh­män nykyi­nen erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala siir­tyy minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anna-Kaisa Ikosen jäädessä virka­va­paalle. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi teolo­gian mais­teri Kris­tiina Kokon

Minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala on nimi­tetty minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi 4. maalis­kuuta alkaen. Hän jää virka­va­paalle nykyi­sestä tehtä­väs­tään. Kokko toimii minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jana valtio­sih­teeri Kuja­lan virka­va­pau­den ajan.

Kokko siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Akavan kehi­tys­pääl­li­kön tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Kokko aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jana 4. maalis­kuuta.

 Kokko on aiem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin, ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin, sisä­asiain­mi­nis­te­rin ja edus­kun­nan vara­pu­he­mie­hen erityi­sa­vus­ta­jana. Hän on työs­ken­nel­lyt myös muun muassa seura­kun­ta­pas­to­rina, kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa ja Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

Lisä­tie­toja:

Valtio­sih­teeri (4.3. alkaen) Anssi Kujala puh. 0400 567 925, anssi.kujala(at)vm.fi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Kris­tiina Kokko puh. 050 3423 654, sähkö­posti 4.3. alkaen: kristiina.kokko(at)vm.fi