Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Julkaistu:

Minis­te­ri­ryh­män nykyi­nen erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala siir­tyy minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anna-Kaisa Ikosen jäädessä virka­va­paalle. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi teolo­gian mais­teri Kris­tiina Kokon

Minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala on nimi­tetty minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi 4. maalis­kuuta alkaen. Hän jää virka­va­paalle nykyi­sestä tehtä­väs­tään. Kokko toimii minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jana valtio­sih­teeri Kuja­lan virka­va­pau­den ajan.

Kokko siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Akavan kehi­tys­pääl­li­kön tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Kokko aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jana 4. maalis­kuuta.

 Kokko on aiem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin, ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin, sisä­asiain­mi­nis­te­rin ja edus­kun­nan vara­pu­he­mie­hen erityi­sa­vus­ta­jana. Hän on työs­ken­nel­lyt myös muun muassa seura­kun­ta­pas­to­rina, kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa ja Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

Lisä­tie­toja:

Valtio­sih­teeri (4.3. alkaen) Anssi Kujala puh. 0400 567 925, anssi.kujala(at)vm.fi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Kris­tiina Kokko puh. 050 3423 654, sähkö­posti 4.3. alkaen: kristiina.kokko(at)vm.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten