Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kilpi: Liiken­ne­kuo­le­mien puolit­ta­mi­nen vielä kaukai­nen haave

Kokoo­muk­sen Kilpi: Liiken­ne­kuo­le­mien puolit­ta­mi­nen vielä kaukai­nen haave

Julkaistu:

Tiedote 3.8.2019

Kuluva kesä on erityi­sen musta liiken­teessä tapah­tu­nei­den kuole­maan johta­nei­den onnet­to­muuk­sien osalta. Liiken­ne­tur­van tilas­ton mukaan tammi-kesä­kuussa 2019 kuole­mia oli 99, kun vastaava luku vuodelta 2018 oli 88.

Suomi asetti vuonna 2010 kunnian­hi­moi­sen tavoit­teen puolit­taa liiken­ne­kuo­le­mien määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuonna 2020 kuolisi enin­tään 136 henki­löä. Liiken­ne­tur­van vuoden 2018 ennak­ko­tie­don perus­teella kuole­mien määrä ylit­tyy noin sadalla. Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Marko Kilpi vaatii järeitä toimia liiken­ne­kuo­le­mien vähen­tä­mi­seksi.

”Vaikka autoista on tullut turval­li­sem­pia, tapah­tuu kuole­maan johta­via liiken­neon­net­to­muuk­sia edel­leen­kin aivan liian paljon. Polii­sien resurs­sien kutis­tu­mi­sen ja Liik­ku­van polii­sin lakkaut­ta­mi­sen myötä liiken­teen valvonta on vähen­ty­nyt dramaat­ti­sesti. Useassa tänä­kin kesänä tapah­tu­neessa kuole­maan johta­neessa liiken­neon­net­to­muu­dessa on kyse vanhasta vitsauk­sesta – kaahaa­mi­sesta”, Kilpi toteaa.

Polii­sin vähen­ty­nei­den resurs­sien vuoksi liiken­ne­sek­to­rien polii­sit ovat joutu­neet keskit­ty­mään kiireel­lis­ten häly­tys- ja valvon­ta­teh­tä­vien suorit­ta­mi­seen, ja liiken­teen valvonta on kutis­tu­nut mität­tö­miin. Tämä ilme­nee mm. Valtion­ta­lou­den tarkas­tus­vi­ras­ton teke­mästä tarkas­tuk­sesta. Suomi on jäänyt liiken­ne­tur­val­li­suu­des­sa­kin pahasti jälkeen muista Pohjois­maista. Kilpi vaatii polii­sin resurs­sei­hin tuntu­vaa paran­nusta.

”On tehtävä määrä­tie­toi­nen, pitkän tähtäi­men sitova päätös polii­sien määrän nosta­mi­seksi 8000 polii­siin, jolla pääs­täi­siin 2000-luvun vaih­teen tilan­tee­seen. Vain siten voidaan taata liiken­ne­val­vonta edes jolla­kin tasolla. Halli­tuk­sen linjaama muuta­man sadan polii­sin lisäys ei ole missään nimessä riit­tävä panos­tus suoma­lais­ten turval­li­suu­teen”, Kilpi huomaut­taa.

Joka seit­se­mäs liiken­ne­kuo­lema on itse­murha. Mielen­ter­veys­työn resurs­sien niuk­kuus on nähtä­vissä suoraan myös liiken­ne­kuo­le­mien määrässä. Vain puolet mielen­ter­vey­den häiriöitä sairas­ta­vista saa tarvit­se­maansa hoitoa.

”Mielen­ter­veys­työn resur­soin­tia on vahvis­tet­tava tuntu­vasti. Varsin­kin nuor­ten kohdalla se olisi erin­omai­sen tulok­sel­lista. Mitä aiem­min ongel­miin pääs­tään käsiksi, sitä parem­pia tulok­sia saavu­te­taan. Tera­pia­ta­kuusta on tehty kansa­lais­aloite, jota kokoo­mus kannat­taa.”

”Liiken­teessä tapah­tu­vat itse­mur­hat ovat erityi­sen huoles­tut­tava ilmiö, sillä niissä hyvin usein osal­li­seksi joutu­vat täysin sivul­li­set ihmi­set. Lähi­his­to­rian traa­gi­sim­piin kuuluu tapaus, jossa itse­mur­haa yrit­tä­nyt henkilö ajoi päin kahta mopoau­tolla liik­keellä ollutta nuorta”, Kilpi muis­tut­taa.

Lisä­tie­dot:

Marko Kilpi, p. 050 381 6736

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content