Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kilpi: Liiken­ne­kuo­le­mien puolit­ta­mi­nen vielä kaukai­nen haave

Kokoo­muk­sen Kilpi: Liiken­ne­kuo­le­mien puolit­ta­mi­nen vielä kaukai­nen haave

Julkaistu:

Tiedote 3.8.2019

Kuluva kesä on erityi­sen musta liiken­teessä tapah­tu­nei­den kuole­maan johta­nei­den onnet­to­muuk­sien osalta. Liiken­ne­tur­van tilas­ton mukaan tammi-kesä­kuussa 2019 kuole­mia oli 99, kun vastaava luku vuodelta 2018 oli 88.

Suomi asetti vuonna 2010 kunnian­hi­moi­sen tavoit­teen puolit­taa liiken­ne­kuo­le­mien määrän vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuonna 2020 kuolisi enin­tään 136 henki­löä. Liiken­ne­tur­van vuoden 2018 ennak­ko­tie­don perus­teella kuole­mien määrä ylit­tyy noin sadalla. Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Marko Kilpi vaatii järeitä toimia liiken­ne­kuo­le­mien vähen­tä­mi­seksi.

”Vaikka autoista on tullut turval­li­sem­pia, tapah­tuu kuole­maan johta­via liiken­neon­net­to­muuk­sia edel­leen­kin aivan liian paljon. Polii­sien resurs­sien kutis­tu­mi­sen ja Liik­ku­van polii­sin lakkaut­ta­mi­sen myötä liiken­teen valvonta on vähen­ty­nyt dramaat­ti­sesti. Useassa tänä­kin kesänä tapah­tu­neessa kuole­maan johta­neessa liiken­neon­net­to­muu­dessa on kyse vanhasta vitsauk­sesta – kaahaa­mi­sesta”, Kilpi toteaa.

Polii­sin vähen­ty­nei­den resurs­sien vuoksi liiken­ne­sek­to­rien polii­sit ovat joutu­neet keskit­ty­mään kiireel­lis­ten häly­tys- ja valvon­ta­teh­tä­vien suorit­ta­mi­seen, ja liiken­teen valvonta on kutis­tu­nut mität­tö­miin. Tämä ilme­nee mm. Valtion­ta­lou­den tarkas­tus­vi­ras­ton teke­mästä tarkas­tuk­sesta. Suomi on jäänyt liiken­ne­tur­val­li­suu­des­sa­kin pahasti jälkeen muista Pohjois­maista. Kilpi vaatii polii­sin resurs­sei­hin tuntu­vaa paran­nusta.

”On tehtävä määrä­tie­toi­nen, pitkän tähtäi­men sitova päätös polii­sien määrän nosta­mi­seksi 8000 polii­siin, jolla pääs­täi­siin 2000-luvun vaih­teen tilan­tee­seen. Vain siten voidaan taata liiken­ne­val­vonta edes jolla­kin tasolla. Halli­tuk­sen linjaama muuta­man sadan polii­sin lisäys ei ole missään nimessä riit­tävä panos­tus suoma­lais­ten turval­li­suu­teen”, Kilpi huomaut­taa.

Joka seit­se­mäs liiken­ne­kuo­lema on itse­murha. Mielen­ter­veys­työn resurs­sien niuk­kuus on nähtä­vissä suoraan myös liiken­ne­kuo­le­mien määrässä. Vain puolet mielen­ter­vey­den häiriöitä sairas­ta­vista saa tarvit­se­maansa hoitoa.

”Mielen­ter­veys­työn resur­soin­tia on vahvis­tet­tava tuntu­vasti. Varsin­kin nuor­ten kohdalla se olisi erin­omai­sen tulok­sel­lista. Mitä aiem­min ongel­miin pääs­tään käsiksi, sitä parem­pia tulok­sia saavu­te­taan. Tera­pia­ta­kuusta on tehty kansa­lais­aloite, jota kokoo­mus kannat­taa.”

”Liiken­teessä tapah­tu­vat itse­mur­hat ovat erityi­sen huoles­tut­tava ilmiö, sillä niissä hyvin usein osal­li­seksi joutu­vat täysin sivul­li­set ihmi­set. Lähi­his­to­rian traa­gi­sim­piin kuuluu tapaus, jossa itse­mur­haa yrit­tä­nyt henkilö ajoi päin kahta mopoau­tolla liik­keellä ollutta nuorta”, Kilpi muis­tut­taa.

Lisä­tie­dot:

Marko Kilpi, p. 050 381 6736

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content