Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kaunisto toivoo urhei­luseu­roille tukea koro­na­krii­siin – ”Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat

Kokoo­muk­sen Kaunisto toivoo urhei­luseu­roille tukea koro­na­krii­siin – ”Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ville Kaunisto jätti eilen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen urhei­luseu­ro­jen tuke­mi­sesta koro­na­krii­sin yli. Kaunisto muis­tut­taa, että liik­ku­mat­to­muu­den vuosit­tai­siksi kustan­nuk­siksi on arvioitu jopa 7 miljar­dia euroa.

”Mihin toimiin Mari­nin halli­tus ryhtyy, jotta urhei­luseu­rat selviä­vät talou­del­li­sesti koro­na­krii­sin yli ja näin ollen ehkäi­see liik­ku­mat­to­muu­den tuomia kustan­nuk­sia valtiolle?”, Kaunisto kysyy kirjal­li­sessa kysy­myk­ses­sään.

”Monelle ihmi­selle urheilu ja liikunta anta­vat työn ja vielä useam­malle terveyttä, elämyk­siä ja into­hi­moa tai täyt­tä­vät sosi­aa­li­sen elämän. Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat merkit­tä­västi”, Kaunisto sanoo.

Koro­na­vi­ruk­sen vuoksi urhei­luseu­rat ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män krii­sin kourissa. Olym­pia­ko­mi­tean teke­män kyse­lyn perus­teella pande­mian aiheut­ta­mat talou­del­li­set mene­tyk­set liikun­nalle ja urhei­lulle ovat 81 miljoo­naa euroa. Kyse on vaiku­tuk­sista kesään saakka. Suurin kärsijä on seura­toi­minta, jonka osuus on 40 miljoo­naa euroa.

”Kun hallit ja kentät ovat kiinni, ei vanhem­pien pitäisi edel­leen joutua maksa­maan harras­tus­mak­suja. Pikem­min­kin heille pitäisi antaa niistä helpo­tusta. Tässä kilpai­lussa kulut juok­se­vat helposti ohi tulo­jen”, sanoo Kaunisto.

Kaunisto toivoo, että kun krii­sistä selvi­tään, mahdol­li­sim­man moni lapsi, nuori ja aikui­nen pääsisi tutun seura­toi­min­nan pariin jatka­maan liikun­taa ja kehit­tä­mään kunto­aan.

”Jos oma seura on joutu­nut krii­sin myötä lopet­ta­maan toimin­nan, on korvaa­van toimin­nan löytä­mi­nen monissa paikoissa hanka­laa”, Kaunisto päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content