Kokoo­muk­sen Kaunisto toivoo urhei­luseu­roille tukea koro­na­krii­siin – ”Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat

Julkaistu: 08.04.2020

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ville Kaunisto jätti eilen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen urhei­luseu­ro­jen tuke­mi­sesta koro­na­krii­sin yli. Kaunisto muis­tut­taa, että liik­ku­mat­to­muu­den vuosit­tai­siksi kustan­nuk­siksi on arvioitu jopa 7 miljar­dia euroa.

”Mihin toimiin Mari­nin halli­tus ryhtyy, jotta urhei­luseu­rat selviä­vät talou­del­li­sesti koro­na­krii­sin yli ja näin ollen ehkäi­see liik­ku­mat­to­muu­den tuomia kustan­nuk­sia valtiolle?”, Kaunisto kysyy kirjal­li­sessa kysy­myk­ses­sään.

”Monelle ihmi­selle urheilu ja liikunta anta­vat työn ja vielä useam­malle terveyttä, elämyk­siä ja into­hi­moa tai täyt­tä­vät sosi­aa­li­sen elämän. Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat merkit­tä­västi”, Kaunisto sanoo.

Koro­na­vi­ruk­sen vuoksi urhei­luseu­rat ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män krii­sin kourissa. Olym­pia­ko­mi­tean teke­män kyse­lyn perus­teella pande­mian aiheut­ta­mat talou­del­li­set mene­tyk­set liikun­nalle ja urhei­lulle ovat 81 miljoo­naa euroa. Kyse on vaiku­tuk­sista kesään saakka. Suurin kärsijä on seura­toi­minta, jonka osuus on 40 miljoo­naa euroa.

”Kun hallit ja kentät ovat kiinni, ei vanhem­pien pitäisi edel­leen joutua maksa­maan harras­tus­mak­suja. Pikem­min­kin heille pitäisi antaa niistä helpo­tusta. Tässä kilpai­lussa kulut juok­se­vat helposti ohi tulo­jen”, sanoo Kaunisto.

Kaunisto toivoo, että kun krii­sistä selvi­tään, mahdol­li­sim­man moni lapsi, nuori ja aikui­nen pääsisi tutun seura­toi­min­nan pariin jatka­maan liikun­taa ja kehit­tä­mään kunto­aan.

”Jos oma seura on joutu­nut krii­sin myötä lopet­ta­maan toimin­nan, on korvaa­van toimin­nan löytä­mi­nen monissa paikoissa hanka­laa”, Kaunisto päät­tää.