Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kaunisto toivoo urhei­luseu­roille tukea koro­na­krii­siin – ”Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat

Kokoo­muk­sen Kaunisto toivoo urhei­luseu­roille tukea koro­na­krii­siin – ”Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ville Kaunisto jätti eilen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen urhei­luseu­ro­jen tuke­mi­sesta koro­na­krii­sin yli. Kaunisto muis­tut­taa, että liik­ku­mat­to­muu­den vuosit­tai­siksi kustan­nuk­siksi on arvioitu jopa 7 miljar­dia euroa.

”Mihin toimiin Mari­nin halli­tus ryhtyy, jotta urhei­luseu­rat selviä­vät talou­del­li­sesti koro­na­krii­sin yli ja näin ollen ehkäi­see liik­ku­mat­to­muu­den tuomia kustan­nuk­sia valtiolle?”, Kaunisto kysyy kirjal­li­sessa kysy­myk­ses­sään.

”Monelle ihmi­selle urheilu ja liikunta anta­vat työn ja vielä useam­malle terveyttä, elämyk­siä ja into­hi­moa tai täyt­tä­vät sosi­aa­li­sen elämän. Ilman liikun­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­set kasva­vat merkit­tä­västi”, Kaunisto sanoo.

Koro­na­vi­ruk­sen vuoksi urhei­luseu­rat ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män krii­sin kourissa. Olym­pia­ko­mi­tean teke­män kyse­lyn perus­teella pande­mian aiheut­ta­mat talou­del­li­set mene­tyk­set liikun­nalle ja urhei­lulle ovat 81 miljoo­naa euroa. Kyse on vaiku­tuk­sista kesään saakka. Suurin kärsijä on seura­toi­minta, jonka osuus on 40 miljoo­naa euroa.

”Kun hallit ja kentät ovat kiinni, ei vanhem­pien pitäisi edel­leen joutua maksa­maan harras­tus­mak­suja. Pikem­min­kin heille pitäisi antaa niistä helpo­tusta. Tässä kilpai­lussa kulut juok­se­vat helposti ohi tulo­jen”, sanoo Kaunisto.

Kaunisto toivoo, että kun krii­sistä selvi­tään, mahdol­li­sim­man moni lapsi, nuori ja aikui­nen pääsisi tutun seura­toi­min­nan pariin jatka­maan liikun­taa ja kehit­tä­mään kunto­aan.

”Jos oma seura on joutu­nut krii­sin myötä lopet­ta­maan toimin­nan, on korvaa­van toimin­nan löytä­mi­nen monissa paikoissa hanka­laa”, Kaunisto päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content