Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Julkaistu: 19.11.2019

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Pia Kauma ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä, että kelia­kia­kor­vaus sisäl­tyy kokoo­muk­sen tänään julkais­tuun vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Toisin kuin Rinteen halli­tus, kokoo­mus esit­tää 15 miljoo­nan euron kohden­nusta talous­ar­vioon kelia­kia­kor­vausta varten. Kohteena tässä ovat 16 vuotta täyt­tä­neet henki­löt, joiden on kelia­kian tai ihoke­lia­kian takia vält­tä­mä­töntä käyt­tää glutee­nit­to­mia tuot­teita. Kelia­kia­kor­vauk­sen määrä olisi jatkossa 31 euroa kuukau­dessa.

”Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa, koska paran­ta­vaa tai oireita lievit­tä­vää lääke­hoi­toa ei tois­tai­seksi ole. Siksi etuus on nyt palau­tet­tava. Rinteen halli­tuk­sella olisi nyt tässä asiassa näytön paikka”, edus­ta­jat katso­vat.

Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa

Glutee­ni­ton ruoka­va­lio kustan­taa keski­mää­rin 62 euroa kuukau­dessa eli 744 euroa vuodessa. Hoita­mat­to­mana kelia­kia saat­taa altis­taa monille lisä­sai­rauk­sille. Ylei­sim­piä ovat esimer­kiksi anemia, masen­nus, osteo­po­roosi, ja vaka­vim­mil­laan suolis­ton syöpä.

Kauman ja Wallin­hei­mon mukaan kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mi­nen olisi myös kansan­ta­lou­den näkö­kul­masta fiksua.

”Mikäli kelia­kiaa sairas­ta­valla ei ole talou­del­li­sesti mahdol­li­suutta hoitaa itse­ään, vaiku­tuk­set yhteis­kun­nalle tule­vat monin­ker­tai­sesti kalliim­miksi kuin ruoka­va­lio­kor­vauk­sen maksa­mi­nen”, edus­ta­jat linjaa­vat.

Kelia­kia­lii­ton mukaan kelia­kiaa sairas­taa Suomessa 2 % väes­töstä eli yli 100 000 henki­löä. Näistä on kuiten­kin diag­no­soitu vasta reilu kolman­nes eli noin 40 000 henki­löä.

Lisä­tie­toja:
Pia Kauma puh. 09 432 3169
Sinuhe Wallin­heimo puh. 050 5120873