Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Pia Kauma ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä, että kelia­kia­kor­vaus sisäl­tyy kokoo­muk­sen tänään julkais­tuun vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Toisin kuin Rinteen halli­tus, kokoo­mus esit­tää 15 miljoo­nan euron kohden­nusta talous­ar­vioon kelia­kia­kor­vausta varten. Kohteena tässä ovat 16 vuotta täyt­tä­neet henki­löt, joiden on kelia­kian tai ihoke­lia­kian takia vält­tä­mä­töntä käyt­tää glutee­nit­to­mia tuot­teita. Kelia­kia­kor­vauk­sen määrä olisi jatkossa 31 euroa kuukau­dessa.

”Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa, koska paran­ta­vaa tai oireita lievit­tä­vää lääke­hoi­toa ei tois­tai­seksi ole. Siksi etuus on nyt palau­tet­tava. Rinteen halli­tuk­sella olisi nyt tässä asiassa näytön paikka”, edus­ta­jat katso­vat.

Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa

Glutee­ni­ton ruoka­va­lio kustan­taa keski­mää­rin 62 euroa kuukau­dessa eli 744 euroa vuodessa. Hoita­mat­to­mana kelia­kia saat­taa altis­taa monille lisä­sai­rauk­sille. Ylei­sim­piä ovat esimer­kiksi anemia, masen­nus, osteo­po­roosi, ja vaka­vim­mil­laan suolis­ton syöpä.

Kauman ja Wallin­hei­mon mukaan kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mi­nen olisi myös kansan­ta­lou­den näkö­kul­masta fiksua.

”Mikäli kelia­kiaa sairas­ta­valla ei ole talou­del­li­sesti mahdol­li­suutta hoitaa itse­ään, vaiku­tuk­set yhteis­kun­nalle tule­vat monin­ker­tai­sesti kalliim­miksi kuin ruoka­va­lio­kor­vauk­sen maksa­mi­nen”, edus­ta­jat linjaa­vat.

Kelia­kia­lii­ton mukaan kelia­kiaa sairas­taa Suomessa 2 % väes­töstä eli yli 100 000 henki­löä. Näistä on kuiten­kin diag­no­soitu vasta reilu kolman­nes eli noin 40 000 henki­löä.

Lisä­tie­toja:
Pia Kauma puh. 09 432 3169
Sinuhe Wallin­heimo puh. 050 5120873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content