Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Pia Kauma ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä, että kelia­kia­kor­vaus sisäl­tyy kokoo­muk­sen tänään julkais­tuun vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Toisin kuin Rinteen halli­tus, kokoo­mus esit­tää 15 miljoo­nan euron kohden­nusta talous­ar­vioon kelia­kia­kor­vausta varten. Kohteena tässä ovat 16 vuotta täyt­tä­neet henki­löt, joiden on kelia­kian tai ihoke­lia­kian takia vält­tä­mä­töntä käyt­tää glutee­nit­to­mia tuot­teita. Kelia­kia­kor­vauk­sen määrä olisi jatkossa 31 euroa kuukau­dessa.

”Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa, koska paran­ta­vaa tai oireita lievit­tä­vää lääke­hoi­toa ei tois­tai­seksi ole. Siksi etuus on nyt palau­tet­tava. Rinteen halli­tuk­sella olisi nyt tässä asiassa näytön paikka”, edus­ta­jat katso­vat.

Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa

Glutee­ni­ton ruoka­va­lio kustan­taa keski­mää­rin 62 euroa kuukau­dessa eli 744 euroa vuodessa. Hoita­mat­to­mana kelia­kia saat­taa altis­taa monille lisä­sai­rauk­sille. Ylei­sim­piä ovat esimer­kiksi anemia, masen­nus, osteo­po­roosi, ja vaka­vim­mil­laan suolis­ton syöpä.

Kauman ja Wallin­hei­mon mukaan kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mi­nen olisi myös kansan­ta­lou­den näkö­kul­masta fiksua.

”Mikäli kelia­kiaa sairas­ta­valla ei ole talou­del­li­sesti mahdol­li­suutta hoitaa itse­ään, vaiku­tuk­set yhteis­kun­nalle tule­vat monin­ker­tai­sesti kalliim­miksi kuin ruoka­va­lio­kor­vauk­sen maksa­mi­nen”, edus­ta­jat linjaa­vat.

Kelia­kia­lii­ton mukaan kelia­kiaa sairas­taa Suomessa 2 % väes­töstä eli yli 100 000 henki­löä. Näistä on kuiten­kin diag­no­soitu vasta reilu kolman­nes eli noin 40 000 henki­löä.

Lisä­tie­toja:
Pia Kauma puh. 09 432 3169
Sinuhe Wallin­heimo puh. 050 5120873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content