Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Pia Kauma ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä, että kelia­kia­kor­vaus sisäl­tyy kokoo­muk­sen tänään julkais­tuun vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Toisin kuin Rinteen halli­tus, kokoo­mus esit­tää 15 miljoo­nan euron kohden­nusta talous­ar­vioon kelia­kia­kor­vausta varten. Kohteena tässä ovat 16 vuotta täyt­tä­neet henki­löt, joiden on kelia­kian tai ihoke­lia­kian takia vält­tä­mä­töntä käyt­tää glutee­nit­to­mia tuot­teita. Kelia­kia­kor­vauk­sen määrä olisi jatkossa 31 euroa kuukau­dessa.

”Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa, koska paran­ta­vaa tai oireita lievit­tä­vää lääke­hoi­toa ei tois­tai­seksi ole. Siksi etuus on nyt palau­tet­tava. Rinteen halli­tuk­sella olisi nyt tässä asiassa näytön paikka”, edus­ta­jat katso­vat.

Kelia­kia on sairaus, jonka hoidossa oikea, glutee­ni­ton ruoka­va­lio on ratkai­se­van tärkeässä roolissa

Glutee­ni­ton ruoka­va­lio kustan­taa keski­mää­rin 62 euroa kuukau­dessa eli 744 euroa vuodessa. Hoita­mat­to­mana kelia­kia saat­taa altis­taa monille lisä­sai­rauk­sille. Ylei­sim­piä ovat esimer­kiksi anemia, masen­nus, osteo­po­roosi, ja vaka­vim­mil­laan suolis­ton syöpä.

Kauman ja Wallin­hei­mon mukaan kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mi­nen olisi myös kansan­ta­lou­den näkö­kul­masta fiksua.

”Mikäli kelia­kiaa sairas­ta­valla ei ole talou­del­li­sesti mahdol­li­suutta hoitaa itse­ään, vaiku­tuk­set yhteis­kun­nalle tule­vat monin­ker­tai­sesti kalliim­miksi kuin ruoka­va­lio­kor­vauk­sen maksa­mi­nen”, edus­ta­jat linjaa­vat.

Kelia­kia­lii­ton mukaan kelia­kiaa sairas­taa Suomessa 2 % väes­töstä eli yli 100 000 henki­löä. Näistä on kuiten­kin diag­no­soitu vasta reilu kolman­nes eli noin 40 000 henki­löä.

Lisä­tie­toja:
Pia Kauma puh. 09 432 3169
Sinuhe Wallin­heimo puh. 050 5120873

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content