Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat: Liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jel­maa tulee jatkaa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat: Liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jel­maa tulee jatkaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan liiken­ne­jaos­ton jäse­net Markku Eestilä ja Timo Heino­nen sekä liikenne- ja vies­tin­va­lio­kun­nan jäsen Jukka Kopra pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä, että tällä vaali­kau­della aloi­tettu liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jelma saa jatkoa myös tule­vina vuosina. Kokoo­muse­dus­ta­jat kiit­te­le­vät sitä, että nyt ensim­mäistä kertaa on ryhdytty toimeen myös alem­man tiever­kon perus­kor­jaa­mi­seksi.

”On tärkeä jatkaa tätä työtä myös nykyi­sen kärkioh­jel­ma­kau­den jälkeen ja myös ensi halli­tus­kau­della. Toimiva ja kunnossa oleva tieverkko on tärkeä maamme talous­kas­vun, mutta myös muun elin­voi­mai­suu­den näkö­kul­masta,” toteaa liiken­ne­jaos­ton puheen­joh­taja Eestilä.

Eestilä, Heino­nen ja Kopra muis­tut­ta­vat, että tällä kaudella aloi­tettu korjaus­vel­kaoh­jelma on ollut hyvä ja tulok­se­kas alku, mutta tule­vina vuosina tarvi­taan korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi ja maksa­mi­seksi vuosi­ta­solla vähin­tään 300 miljoo­naa euroa.

”Liiken­ne­ver­kon korjaus­velka on saatu hallin­taan, mutta nyt pitää päästä tilan­tee­seen, jossa vuosi­kym­me­niä kasva­nutta velkaa lyhen­ne­tään määrä­tie­toi­sesti ja näin myös maaseu­dun tiet saadaan kuntoon,” toteaa Heino­nen ja muis­tut­taa, että ties­tön kuntoon saami­nen vaatii työtä usean vaali­kau­den ajan.

Ensi vuoden mahdol­lista liik­ku­ma­va­raa on kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan tärkeää jo suun­nata tiever­kon kunnos­sa­pi­toon. Liiken­ne­väy­lien korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seen myön­net­tiin lisä­ra­hoi­tusta 600 miljoo­naa euroa vuosille 2016–2018. Väylä­ver­kon korjaus­ve­lan määrä on noin 2,5 miljar­dia euroa.

”Perus­tien­pi­don rahoi­tus tulee turvata. Kunnos­sa­pito niin talvella kuin kesäi­sin­kin on suju­van liiken­nöin­nin ja turval­li­suu­den kannalta tärkeää. Ties­tömme on yhteistä omai­suutta ja elin­tär­keä maamme kasvulle. Siitä on pidet­tävä jatkos­sa­kin huolta,” toteaa Kopra.

Lisä­tie­toja:

Timo Heino­nen, puh: 050 512 2760
Jukka Kopra, puh: 040 051 5066
Markku Eestilä, puh: 050 027 5689

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content