Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat: Liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jel­maa tulee jatkaa

Julkaistu: 07.08.2018

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan liiken­ne­jaos­ton jäse­net Markku Eestilä ja Timo Heino­nen sekä liikenne- ja vies­tin­va­lio­kun­nan jäsen Jukka Kopra pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä, että tällä vaali­kau­della aloi­tettu liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jelma saa jatkoa myös tule­vina vuosina. Kokoo­muse­dus­ta­jat kiit­te­le­vät sitä, että nyt ensim­mäistä kertaa on ryhdytty toimeen myös alem­man tiever­kon perus­kor­jaa­mi­seksi.

”On tärkeä jatkaa tätä työtä myös nykyi­sen kärkioh­jel­ma­kau­den jälkeen ja myös ensi halli­tus­kau­della. Toimiva ja kunnossa oleva tieverkko on tärkeä maamme talous­kas­vun, mutta myös muun elin­voi­mai­suu­den näkö­kul­masta,” toteaa liiken­ne­jaos­ton puheen­joh­taja Eestilä.

Eestilä, Heino­nen ja Kopra muis­tut­ta­vat, että tällä kaudella aloi­tettu korjaus­vel­kaoh­jelma on ollut hyvä ja tulok­se­kas alku, mutta tule­vina vuosina tarvi­taan korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi ja maksa­mi­seksi vuosi­ta­solla vähin­tään 300 miljoo­naa euroa.

”Liiken­ne­ver­kon korjaus­velka on saatu hallin­taan, mutta nyt pitää päästä tilan­tee­seen, jossa vuosi­kym­me­niä kasva­nutta velkaa lyhen­ne­tään määrä­tie­toi­sesti ja näin myös maaseu­dun tiet saadaan kuntoon,” toteaa Heino­nen ja muis­tut­taa, että ties­tön kuntoon saami­nen vaatii työtä usean vaali­kau­den ajan.

Ensi vuoden mahdol­lista liik­ku­ma­va­raa on kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan tärkeää jo suun­nata tiever­kon kunnos­sa­pi­toon. Liiken­ne­väy­lien korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seen myön­net­tiin lisä­ra­hoi­tusta 600 miljoo­naa euroa vuosille 2016–2018. Väylä­ver­kon korjaus­ve­lan määrä on noin 2,5 miljar­dia euroa.

”Perus­tien­pi­don rahoi­tus tulee turvata. Kunnos­sa­pito niin talvella kuin kesäi­sin­kin on suju­van liiken­nöin­nin ja turval­li­suu­den kannalta tärkeää. Ties­tömme on yhteistä omai­suutta ja elin­tär­keä maamme kasvulle. Siitä on pidet­tävä jatkos­sa­kin huolta,” toteaa Kopra.

Lisä­tie­toja:

Timo Heino­nen, puh: 050 512 2760
Jukka Kopra, puh: 040 051 5066
Markku Eestilä, puh: 050 027 5689