Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat: Liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jel­maa tulee jatkaa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat: Liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jel­maa tulee jatkaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan liiken­ne­jaos­ton jäse­net Markku Eestilä ja Timo Heino­nen sekä liikenne- ja vies­tin­va­lio­kun­nan jäsen Jukka Kopra pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä, että tällä vaali­kau­della aloi­tettu liiken­ne­ver­kon korjaus­vel­kaoh­jelma saa jatkoa myös tule­vina vuosina. Kokoo­muse­dus­ta­jat kiit­te­le­vät sitä, että nyt ensim­mäistä kertaa on ryhdytty toimeen myös alem­man tiever­kon perus­kor­jaa­mi­seksi.

”On tärkeä jatkaa tätä työtä myös nykyi­sen kärkioh­jel­ma­kau­den jälkeen ja myös ensi halli­tus­kau­della. Toimiva ja kunnossa oleva tieverkko on tärkeä maamme talous­kas­vun, mutta myös muun elin­voi­mai­suu­den näkö­kul­masta,” toteaa liiken­ne­jaos­ton puheen­joh­taja Eestilä.

Eestilä, Heino­nen ja Kopra muis­tut­ta­vat, että tällä kaudella aloi­tettu korjaus­vel­kaoh­jelma on ollut hyvä ja tulok­se­kas alku, mutta tule­vina vuosina tarvi­taan korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi ja maksa­mi­seksi vuosi­ta­solla vähin­tään 300 miljoo­naa euroa.

”Liiken­ne­ver­kon korjaus­velka on saatu hallin­taan, mutta nyt pitää päästä tilan­tee­seen, jossa vuosi­kym­me­niä kasva­nutta velkaa lyhen­ne­tään määrä­tie­toi­sesti ja näin myös maaseu­dun tiet saadaan kuntoon,” toteaa Heino­nen ja muis­tut­taa, että ties­tön kuntoon saami­nen vaatii työtä usean vaali­kau­den ajan.

Ensi vuoden mahdol­lista liik­ku­ma­va­raa on kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan tärkeää jo suun­nata tiever­kon kunnos­sa­pi­toon. Liiken­ne­väy­lien korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seen myön­net­tiin lisä­ra­hoi­tusta 600 miljoo­naa euroa vuosille 2016–2018. Väylä­ver­kon korjaus­ve­lan määrä on noin 2,5 miljar­dia euroa.

”Perus­tien­pi­don rahoi­tus tulee turvata. Kunnos­sa­pito niin talvella kuin kesäi­sin­kin on suju­van liiken­nöin­nin ja turval­li­suu­den kannalta tärkeää. Ties­tömme on yhteistä omai­suutta ja elin­tär­keä maamme kasvulle. Siitä on pidet­tävä jatkos­sa­kin huolta,” toteaa Kopra.

Lisä­tie­toja:

Timo Heino­nen, puh: 050 512 2760
Jukka Kopra, puh: 040 051 5066
Markku Eestilä, puh: 050 027 5689

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content