Kokoo­muk­sen Juhana Vartiai­nen: Ruot­sin­suo­ma­lais­ten huolia on kuultu

Julkaistu: 03.04.2019

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen vieraili Eskils­tu­nassa 1.-2.4.2019. Eskils­tu­naa kutsu­taan epävi­ral­li­seksi ruot­sin­suo­ma­lais­ten pääkau­pun­giksi. Kunta on kaksi­kie­li­nen ja kunnassa on useita aktii­vi­sesti toimi­via suomen­kie­li­siä yhdis­tyk­siä. Kokoo­mus ei ole aiem­min kampan­joi­nut Eskils­tu­nassa.

Vierai­lun ohjel­maan kuului käynti Eskils­tu­nan suoma­lai­sessa koulussa ja Tunagår­de­nin vanhain­ko­dissa, jossa on suomen­kie­li­nen yksikkö.

- On ollut hienoa huomata miten elävää Suomen kult­tuuri ja suoma­lai­suus on Eskils­tu­nassa. Ulko­suo­ma­lai­set ovat osa Suomea ja erityi­sesti ruot­sin­suo­ma­lai­set teke­vät suoma­lai­sen kult­tuu­rin tunne­tuksi. Hyvä tapa yllä­pi­tää siteitä Suomeen on osal­lis­tua vaalei­hin. Tämä on meille tärkeä vaali­kenttä. Ruot­sin­suo­ma­lai­set ovat anta­neet valta­vat panok­sen ruot­sa­lai­selle kansan­ko­dille, Vartiai­nen sanoo.

Ohjel­maan osal­lis­tui­vat mode­raat­tien kansan­edus­taja Lotta Fins­torp ja Eskils­tu­nan mode­raat­tien valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Jari Puus­ti­nen.

- Mode­raat­tien ja kokoo­muk­sen väli­nen yhteis­työ on kansan­edus­ta­jille tärkeää. Suomen ja Ruot­sin edus­kun­nassa meitä yhdis­tä­vät saman­kal­tai­set haas­teet kuten erityi­sesti työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen. Opimme tosil­tamme, sanoo Lotta Fins­torp.

- Olemme hyvin iloi­sia siitä, että kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen on vierail­lut Eskils­tu­nassa. Vierailu osoit­taa suurta kiin­nos­tusta suoma­lai­sia äänes­tä­jiä kohtaan. Olemme vierai­lun aikana kehit­tä­neet suhteita mode­raat­tien ja kokoo­muk­sen välillä, sanoo Jari Puus­ti­nen.

- Olen tutus­tu­nut ruot­sin­suo­ma­lai­siin ja kuun­nel­lut heitä. Heillä on laajasti samat huolet kuin meillä Suomessa: synty­vyys laskee ja väestö ikään­tyy. Tehtaita lope­te­taan ja työpai­kat muut­tu­vat. Työi­käi­sen väes­tön pienen­ty­mi­nen merkit­see hyvin­voin­ti­val­tion rahoit­ta­jien supis­tu­mista sekä ikään­ty­mi­seen liit­ty­vien palve­lui­den tuot­ta­mi­seksi tarvit­ta­van työvoi­man vähe­ne­mistä. Pohjois­mai­den neuvos­ton jäse­nenä olen osal­lis­tu­nut rajaes­tei­den pois­ta­mi­seen, joka edis­tää vapaata liik­ku­vuutta Pohjois­maissa ja vahvis­taa yhtei­siä työmark­ki­noita, Vartiai­nen sanoo.

Lisä­tie­dot:

Juhana Vartiai­nen, 050 512 23 94