Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Juhana Vartiai­nen: Ruot­sin­suo­ma­lais­ten huolia on kuultu

Kokoo­muk­sen Juhana Vartiai­nen: Ruot­sin­suo­ma­lais­ten huolia on kuultu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen vieraili Eskils­tu­nassa 1.-2.4.2019. Eskils­tu­naa kutsu­taan epävi­ral­li­seksi ruot­sin­suo­ma­lais­ten pääkau­pun­giksi. Kunta on kaksi­kie­li­nen ja kunnassa on useita aktii­vi­sesti toimi­via suomen­kie­li­siä yhdis­tyk­siä. Kokoo­mus ei ole aiem­min kampan­joi­nut Eskils­tu­nassa.

Vierai­lun ohjel­maan kuului käynti Eskils­tu­nan suoma­lai­sessa koulussa ja Tunagår­de­nin vanhain­ko­dissa, jossa on suomen­kie­li­nen yksikkö.

- On ollut hienoa huomata miten elävää Suomen kult­tuuri ja suoma­lai­suus on Eskils­tu­nassa. Ulko­suo­ma­lai­set ovat osa Suomea ja erityi­sesti ruot­sin­suo­ma­lai­set teke­vät suoma­lai­sen kult­tuu­rin tunne­tuksi. Hyvä tapa yllä­pi­tää siteitä Suomeen on osal­lis­tua vaalei­hin. Tämä on meille tärkeä vaali­kenttä. Ruot­sin­suo­ma­lai­set ovat anta­neet valta­vat panok­sen ruot­sa­lai­selle kansan­ko­dille, Vartiai­nen sanoo.

Ohjel­maan osal­lis­tui­vat mode­raat­tien kansan­edus­taja Lotta Fins­torp ja Eskils­tu­nan mode­raat­tien valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Jari Puus­ti­nen.

- Mode­raat­tien ja kokoo­muk­sen väli­nen yhteis­työ on kansan­edus­ta­jille tärkeää. Suomen ja Ruot­sin edus­kun­nassa meitä yhdis­tä­vät saman­kal­tai­set haas­teet kuten erityi­sesti työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen. Opimme tosil­tamme, sanoo Lotta Fins­torp.

- Olemme hyvin iloi­sia siitä, että kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen on vierail­lut Eskils­tu­nassa. Vierailu osoit­taa suurta kiin­nos­tusta suoma­lai­sia äänes­tä­jiä kohtaan. Olemme vierai­lun aikana kehit­tä­neet suhteita mode­raat­tien ja kokoo­muk­sen välillä, sanoo Jari Puus­ti­nen.

- Olen tutus­tu­nut ruot­sin­suo­ma­lai­siin ja kuun­nel­lut heitä. Heillä on laajasti samat huolet kuin meillä Suomessa: synty­vyys laskee ja väestö ikään­tyy. Tehtaita lope­te­taan ja työpai­kat muut­tu­vat. Työi­käi­sen väes­tön pienen­ty­mi­nen merkit­see hyvin­voin­ti­val­tion rahoit­ta­jien supis­tu­mista sekä ikään­ty­mi­seen liit­ty­vien palve­lui­den tuot­ta­mi­seksi tarvit­ta­van työvoi­man vähe­ne­mistä. Pohjois­mai­den neuvos­ton jäse­nenä olen osal­lis­tu­nut rajaes­tei­den pois­ta­mi­seen, joka edis­tää vapaata liik­ku­vuutta Pohjois­maissa ja vahvis­taa yhtei­siä työmark­ki­noita, Vartiai­nen sanoo.

Lisä­tie­dot:

Juhana Vartiai­nen, 050 512 23 94

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content