Kokoo­muk­sen Heik­ki­nen ja Talvi­tie: Halli­tuk­sen varat­tava suun­nit­te­lu­mää­rä­raha päära­dalle Ouluun asti

Julkaistu: 19.11.2019

Kokoo­mus julkaisi tiis­taina 19.11. pitä­mäs­sään tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa edus­kun­nan pikku­par­la­men­tissa oman vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa.

Edus­kun­ta­ryhmä esit­tää kunnian­hi­mois­ten koko maan katta­vien raide­hank­kei­den aloit­ta­mista mahdol­li­sim­man nopeasti. Kokoo­mus ohjaisi valtion omai­suutta kaik­ki­aan 3 miljar­dia euroa liiken­ne­hank­kei­siin, joista valtaosa kohdis­tuu raide­han­keyh­tiöi­den pääomit­ta­mi­seen sekä raide­hank­kei­den toteut­ta­mi­seen.

Osana koko­nai­suutta Kokoo­mus kannat­taa 8 miljoo­nan euron suun­nit­te­lu­mää­rä­ra­han lisää­mistä Päära­dan nopei­den raideyh­teyk­sien suun­nit­te­lulle Ouluun ja aina Tornioon asti.

Myös pohjoi­seen tarvi­taan ilmas­to­ys­tä­väl­li­siä nopeita raiteita ja tähän kokoo­mus on sitou­tu­nut

Kaikki me pohjoi­sen ihmi­set olemme yhtä mieltä siitä, että raitei­siin panos­ta­mi­nen on liikenne-asioissa pohjoi­sen ykkös­asia. Nyt kuiten­kin Rinteen halli­tus keskit­tyy Päära­dan kehit­tä­mi­sessä lähinnä vain Tampe­reen etelä­puo­li­seen Suomeen. Myös pohjoi­seen tarvi­taan ilmas­to­ys­tä­väl­li­siä nopeita raiteita ja tähän kokoo­mus on sitou­tu­nut”, toteaa kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie.

Euroo­pan unio­nin TEN-T ydin­verk­ko­käy­tä­vän kehit­tä­mi­seen tarkoi­te­tun CEF-rahoi­tuk­sen (Connec­ting Europe Faci­lity) ehtona on olemassa olevat hanke­suun­ni­tel­mat. Haku seuraa­valle rahoi­tus­kau­delle 2021 - 2027 umpeu­tuu 26.2.2020.
Kokoo­muk­sen Heik­ki­nen pahek­suu halli­tuk­sen toimet­to­muutta asiassa.

Ilman kunnol­li­sia suun­ni­tel­mia EU-raha pohjoi­sen raiteille uhkaa mennä sivu suun. On käsit­tä­mä­töntä, että Suomi jatku­vasti alihyö­dyn­tää EU:n eri ohjel­mien tarjoa­maa rahoi­tusta, toteaa Janne Heik­ki­nen.

Edus­ta­jat ovat hyvil­lään, että Kokoo­mus kantaa huolta koko Suomen asiasta ja vaih­toeh­to­bud­jet­tiin on sisäl­ly­tetty määrä­raha Pohjois- ja Länsi-Suomen kannalta tärkei­den ratayh­teyk­sien suun­nit­te­lulle.

Lisä­tie­toja:
Mari-Leena Talvi­tie
0445 273 288
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Janne Heik­ki­nen
040 5554263
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lähteitä:
https://www.oululehti.fi/uutiset/oulu-tyrmaa-hallituksen-raidesuunnitelmat-pohjoissuomen-tarpeet-unohdettu-6.386.3647865.e68d28369b

: Suomi ei hyödynnä riit­tä­västi EU-rahoi­tusta