Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen Auton mukaan yrit­tä­jyys kantaa Suomea.

”Yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­sistä ja hyvästä työl­li­syys­po­li­tii­kasta huoleh­ti­mi­nen on lopulta sekä parasta hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa että parasta alue­po­li­tiik­kaa. Nyt jos koskaan tarvi­taan vaikut­ta­via tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta, jotta meillä on työpaik­koja, joiden kautta me suoma­lai­set voimme nostaa maamme pande­mian aiheut­ta­masta lamasta”, Autto sanoo.


“Siksi onkin todella ikävää, kuinka päämi­nis­teri on otta­nut asiak­seen alkaa sään­nöl­li­sesti tölviä suoma­lai­sia yrityk­siä. Sanna Mari­nin vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­sen halli­tuk­sen asenne yrityk­siä kohtaan vaikut­taa niin nuivalta, että sitä taus­taa vasten ei ihme­tytä, miksi tehtai­den sulke­mi­suu­ti­sia kuul­laan nyt lähes viikoit­tain. Hyvin­voin­timme rahoi­tuk­sen teol­li­nen pohja on mure­ne­massa ja päämi­nis­te­rillä riit­tää pokkaa kulkea jake­le­massa yrityk­sille neuvoja, miten näiden tulisi liike­toi­min­taansa hoitaa”, jatkaa Autto.

Autto muis­tut­taa halli­tusta siitä, että kokoo­mus on esitel­lyt halli­tuk­sen käyt­töön lukui­sia konkreet­ti­sia toimia, joilla työpaik­koja syntyisi myös vaikeassa talous­ti­lan­teessa.


“On härs­kiä siir­tää syyl­li­syyttä työt­tö­myy­den kasvusta elin­kei­noe­lä­män ja yritys­ten harteille, kun tosia­siassa kyse on halli­tuk­sen omasta asen­teesta, näkö­alat­to­muu­desta ja kyvyt­tö­myy­destä tehdä tarpeel­li­sia uudis­tuk­sia: uudis­tuk­sia, jotka olisi­vat olleet vält­tä­mät­tö­miä joka tapauk­sessa, mutta jotka ovat aivan ehdot­to­man tärkeitä nyt, jotta voimme nousta pande­mian aiheut­ta­masta lamasta”, Autto toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content