Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen Auton mukaan yrit­tä­jyys kantaa Suomea.

”Yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­sistä ja hyvästä työl­li­syys­po­li­tii­kasta huoleh­ti­mi­nen on lopulta sekä parasta hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa että parasta alue­po­li­tiik­kaa. Nyt jos koskaan tarvi­taan vaikut­ta­via tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta, jotta meillä on työpaik­koja, joiden kautta me suoma­lai­set voimme nostaa maamme pande­mian aiheut­ta­masta lamasta”, Autto sanoo.


“Siksi onkin todella ikävää, kuinka päämi­nis­teri on otta­nut asiak­seen alkaa sään­nöl­li­sesti tölviä suoma­lai­sia yrityk­siä. Sanna Mari­nin vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­sen halli­tuk­sen asenne yrityk­siä kohtaan vaikut­taa niin nuivalta, että sitä taus­taa vasten ei ihme­tytä, miksi tehtai­den sulke­mi­suu­ti­sia kuul­laan nyt lähes viikoit­tain. Hyvin­voin­timme rahoi­tuk­sen teol­li­nen pohja on mure­ne­massa ja päämi­nis­te­rillä riit­tää pokkaa kulkea jake­le­massa yrityk­sille neuvoja, miten näiden tulisi liike­toi­min­taansa hoitaa”, jatkaa Autto.

Autto muis­tut­taa halli­tusta siitä, että kokoo­mus on esitel­lyt halli­tuk­sen käyt­töön lukui­sia konkreet­ti­sia toimia, joilla työpaik­koja syntyisi myös vaikeassa talous­ti­lan­teessa.


“On härs­kiä siir­tää syyl­li­syyttä työt­tö­myy­den kasvusta elin­kei­noe­lä­män ja yritys­ten harteille, kun tosia­siassa kyse on halli­tuk­sen omasta asen­teesta, näkö­alat­to­muu­desta ja kyvyt­tö­myy­destä tehdä tarpeel­li­sia uudis­tuk­sia: uudis­tuk­sia, jotka olisi­vat olleet vält­tä­mät­tö­miä joka tapauk­sessa, mutta jotka ovat aivan ehdot­to­man tärkeitä nyt, jotta voimme nousta pande­mian aiheut­ta­masta lamasta”, Autto toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content