Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrittäjyyttä tukemalla”

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen Auton mukaan yrit­tä­jyys kantaa Suomea.

”Yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­sistä ja hyvästä työl­li­syys­po­li­tii­kasta huoleh­ti­mi­nen on lopulta sekä parasta hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa että parasta alue­po­li­tiik­kaa. Nyt jos koskaan tarvi­taan vaikut­ta­via tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta, jotta meillä on työpaik­koja, joiden kautta me suoma­lai­set voimme nostaa maamme pande­mian aiheut­ta­masta lamasta”, Autto sanoo.


“Siksi onkin todella ikävää, kuinka päämi­nis­teri on otta­nut asiak­seen alkaa sään­nöl­li­sesti tölviä suoma­lai­sia yrityk­siä. Sanna Mari­nin vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­sen halli­tuk­sen asenne yrityk­siä kohtaan vaikut­taa niin nuivalta, että sitä taus­taa vasten ei ihme­tytä, miksi tehtai­den sulke­mi­suu­ti­sia kuul­laan nyt lähes viikoit­tain. Hyvin­voin­timme rahoi­tuk­sen teol­li­nen pohja on mure­ne­massa ja päämi­nis­te­rillä riit­tää pokkaa kulkea jake­le­massa yrityk­sille neuvoja, miten näiden tulisi liike­toi­min­taansa hoitaa”, jatkaa Autto.

Autto muis­tut­taa halli­tusta siitä, että kokoo­mus on esitel­lyt halli­tuk­sen käyt­töön lukui­sia konkreet­ti­sia toimia, joilla työpaik­koja syntyisi myös vaikeassa talous­ti­lan­teessa.


“On härs­kiä siir­tää syyl­li­syyttä työt­tö­myy­den kasvusta elin­kei­noe­lä­män ja yritys­ten harteille, kun tosia­siassa kyse on halli­tuk­sen omasta asen­teesta, näkö­alat­to­muu­desta ja kyvyt­tö­myy­destä tehdä tarpeel­li­sia uudis­tuk­sia: uudis­tuk­sia, jotka olisi­vat olleet vält­tä­mät­tö­miä joka tapauk­sessa, mutta jotka ovat aivan ehdot­to­man tärkeitä nyt, jotta voimme nousta pande­mian aiheut­ta­masta lamasta”, Autto toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä

9.9.2020

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen esit­tää kieli­uu­dis­tusta: kaikille toinen vieras kieli jo kolmos­luo­kalta, lisää kieli­kyl­pyjä ja moni­puo­lista kieli­tai­toa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, viime halli­tuk­sen opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen esit­tää seit­se­män kohdan ohjel­maa, joilla nuor­ten yksi­puo­lis­tu­vaa kieli­tai­toa voitai­siin vahvis­taa ja kansain­vä­li­syyttä lisätä.