Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä lakia­loite sähkön siir­to­hin­to­jen saami­seksi kuriin –”Mono­po­lilla rahas­ta­mi­selle on pistet­tävä viimein stoppi”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä lakia­loite sähkön siir­to­hin­to­jen saami­seksi kuriin –”Mono­po­lilla rahas­ta­mi­selle on pistet­tävä viimein stoppi”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää lakia­loit­tees­saan mitta­vaa remont­tia siir­to­hin­to­jen pistä­mi­seksi kuriin. Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Heikki Vest­man, joka on sivii­liam­ma­til­taan ener­gia­la­ki­mies, on vastan­nut lakia­loit­teen valmis­te­lusta.

Halli­tus on tuomassa edus­kun­nalle lähiai­koina esityk­sen siir­to­hin­to­jen hillit­se­vistä toimista. Siir­to­hin­nat ovat keski­mää­rin kaksin­ker­tais­tu­neet viimei­sen vuosi­kym­me­nen aikana. Kokoo­muk­sen perjan­taina esit­te­lemä lakia­loite tuo joukon korjaus­esi­tyk­siä lausun­to­kier­rok­sella nähtyyn esityk­seen.

”Suomi on talous­krii­sissä. Verk­ko­yh­tiöi­den mono­po­li­tuot­to­jen reipas laih­du­tus paik­kaisi tuntu­vasti suoma­lais­ten osto­voi­maan lähi­vuo­sina osuvaa lommoa. Tarjoamme aloi­tetta yhteis­työn pohjaksi halli­tus­puo­luei­den kanssa asian hoita­mi­seksi edus­kun­nassa.”, toteaa kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

”Sähkö­verk­ko­toi­minta on luon­nos­taan mono­poli, eikä ihmi­sillä ole mahdol­li­suutta valita, miltä verk­ko­yh­tiöltä he hank­ki­vat siir­to­pal­ve­lut. Mono­po­lilla rahas­ta­mi­selle on pistet­tävä viimein stoppi. Kohtuu­den on astut­tava kehiin ja lakiin säädet­tävä tiukem­min ylei­set vaati­muk­set hinnoit­te­lun kohtuul­li­suu­desta ja valvon­ta­mal­lin sisäl­löstä. Verk­ko­yh­tiöi­den tuotto koko­nai­suu­tena voisi näin jopa puolit­tua ja esimer­kiksi Caru­nan tuotto pudota 70 prosent­tia, mikä näkyisi asiak­kaan lompa­kossa”, Vest­man toteaa.

”Myös verk­ko­yh­tiöi­den yli-inves­toin­tei­hin on puutut­tava tiukem­min kuin halli­tus esit­tä­nyt. Jake­lu­ver­kon on hyvä olla asutus­kes­kuk­sissa maan alla, mutta mitä syvem­mälle latva-alueille mennään, sitä järjet­tö­mäm­mäksi maakaa­pe­lointi muut­tuu. Ensin­nä­kin haja-asutusa­luei­den asiak­kaille on säädet­tävä mahdol­li­suus poiketa vapaa­eh­toi­sesti säävar­muu­den laatu­ta­sosta korvausta vastaan. Näin kalliin maakaa­pe­loin­nin kustan­nuk­set eivät vyöry asiak­kai­den makset­ta­viksi. Toiseksi on säädet­tävä valvon­ta­me­ne­tel­mien talou­del­li­sesta kannus­ti­mesta vält­tää turhia inves­toin­teja” Vest­man jatkaa.

Halli­tus on kaavail­lut sähkön­siir­ron koro­tus­ka­ton laske­mista 12,5 prosent­tiin nykyi­sestä 15 prosen­tista. Kokoo­mus esit­tää koro­tus­ka­ton laske­mista 5 prosent­tiin. Lisäksi halli­tus on piden­tä­mättä verk­ko­yh­tiöi­den alijää­män tasoi­tus­jak­soja nykyi­sestä neljästä vuodesta kahdek­saan vuoteen.

”Tasaus­jak­son piden­tä­mi­nen eli verk­ko­yh­tiöi­den siir­to­hin­nan­ko­ro­tus­mah­dol­li­suuk­sien jatka­mi­nen olisi asiak­kai­den etujen vastaista, sillä se kerryt­täisi sähkön­käyt­tö­pai­koille ja sähkön­käyt­tä­jien makset­ta­vaksi tule­vaa piilo­vel­kaa. Myös­kään Ener­gia­vi­rasto ei ole ollut lausun­nos­saan muutok­sen puolella. Miksi halli­tus vie tätä verk­ko­yh­tiöi­den tavoi­tetta eteen­päin”, Vest­man kysyy.

Kokoo­muk­sen esityk­sessä laajen­ne­taan myös sähkön­käyt­tä­jien oikeutta raken­taa kiin­teis­tön rajat ylit­tävä sähkö­linja. Nykyi­sin raken­ta­mi­nen on verkon­hal­ti­jan suos­tu­muk­sesta kiinni. Muutos paran­taisi erityi­sesti pien­tuo­tan­non sekä uusiu­tu­valla ener­gian­läh­teellä tuote­tun sähkön edel­ly­tyk­siä ja vahvis­taa omako­ti­ta­loa­suk­kai­den, kiin­teis­töyh­tiöi­den sekä maata­lous­yrit­tä­jien mahdol­li­suuk­sia sähkön yhteis­tuo­tan­toon.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content