Edus­kun­ta­ryhmä ja puolue hake­vat kv-asioi­den sihtee­riä

Julkaistu: 19.12.2018

Haemme palve­luk­seen kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riä.

Kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa ja puolue­toi­mis­tolla poliit­ti­sena sihtee­rinä.

Edel­ly­tämme valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa, kansain­vä­li­sen poli­tii­kan ja EU-asioi­den tunte­musta sekä valmiutta osal­lis­tua Kokoo­muk­sen poliit­tis­ten kannan­ot­to­jen valmis­te­luun.

Odotamme tehtä­vään haki­joilta akatee­mista loppu­tut­kin­toa. Tehtä­vän menes­tyk­se­käs hoito edel­lyt­tää englan­nin ja ruot­sin kielen taitoa sekä valmiutta matkus­ta­mi­seen ja ilta- ja viikon­lop­pu­töi­hin. Tarjoamme mielen­kiin­toi­sen ja haas­ta­van työn poli­tii­kan näkö­ala­pai­kalla.

Toivomme, että valit­tava henkilö voi aloit­taa tehtä­vässä tammi­kuun aikana. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen 30.6.2019 asti.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa maanan­tai­hin 7.1.2019 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi   Tehtä­vään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vi­tys. Jättä­mällä hake­muk­sesi, annat suos­tu­muk­sesi selvi­tyk­selle.

Lisä­tie­toja tehtä­västä anta­vat edus­kun­ta­ryh­män pääsih­teeri Laura Rissa­nen (31.12.2018 asti) laura.rissanen@eduskunta.fi ja (1.1.2019 alkaen) pääsih­teeri Mikko Korte­lai­nen mikko.kortelainen@eduskunta.fi  ja puolu­een hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, timo.elo@kokoomus.fi