Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kv-asioiden sihteeriä. – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kv-asioiden sihteeriä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kv-asioiden sihteeriä.

Julkaistu: 19.12.2018 Rekry-uutisia

Haemme palve­lukseen kansain­vä­listen asioiden sihteeriä.

Kansain­vä­listen asioiden sihteeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa ja puolue­toi­mis­tolla poliit­tisena sihteerinä.

Edelly­tämme valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan kokemusta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa, kansain­vä­lisen politiikan ja EU-asioiden tunte­musta sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

Odotamme tehtävään hakijoilta akatee­mista loppu­tut­kintoa. Tehtävän menes­tyk­sekäs hoito edellyttää englannin ja ruotsin kielen taitoa sekä valmiutta matkus­ta­miseen ja ilta- ja viikon­lop­pu­töihin. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässä tammikuun aikana. Tehtävä on määrä­ai­kainen 30.6.2019 asti.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa maanan­taihin 7.1.2019 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi   Tehtävään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vitys. Jättä­mällä hakemuksesi, annat suostu­muksesi selvi­tyk­selle.

Lisätietoja tehtä­västä antavat eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen (31.12.2018 asti) laura.rissanen@eduskunta.fi ja (1.1.2019 alkaen) pääsih­teeri Mikko Korte­lainen mikko.kortelainen@eduskunta.fi  ja puolueen hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, timo.elo@kokoomus.fi


Kokoomus.fi