Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa viestinnän tekijää – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa viestinnän tekijää

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa viestinnän tekijää

Julkaistu: 12.04.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

Haemme palve­lukseen viestinnän tekijää. Valittava henkilö toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä ja vastaa yhdessä eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teerin kanssa eduskun­ta­ryhmän ulkoi­sesta ja sisäi­sestä viestin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista.

Edelly­tämme valit­ta­valta henki­löltä korkea­kou­luo­pintoja, vankkaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, sosiaa­lista pelisilmää, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­kykyä sekä eri viestin­tä­vä­li­neiden tunte­musta. Arvos­tamme erityi­sesti sosiaa­lisen median eri muotojen osaamista sekä visuaa­lisen viestinnän taitoja.

Toivomme valit­tavan viestijän voivan aloittaa touko­kuussa 2018. Tehtävä edellyttää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töihin. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun asti (31.5.2019).

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa maanan­taihin 30.4.2018 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi. Tehtävään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vitys. Jättä­mällä hakemuksesi, annat suostu­muksesi selvi­tyk­selle.

Lisätietoja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissanen gsm 041 540 4505,  laura.rissanen@eduskunta.fi


Kokoomus.fi