• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

  Julkaistu: 12.04.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

  Haemme palve­luk­seen vies­tin­nän teki­jää. Valit­tava henkilö toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä ja vastaa yhdessä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rin kanssa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

  Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä korkea­kou­luo­pin­toja, vank­kaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, sosi­aa­lista peli­sil­mää, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­ky­kyä sekä eri vies­tin­tä­vä­li­nei­den tunte­musta. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aa­li­sen median eri muoto­jen osaa­mista sekä visu­aa­li­sen vies­tin­nän taitoja.

  Toivomme valit­ta­van vies­ti­jän voivan aloit­taa touko­kuussa 2018. Tehtävä edel­lyt­tää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töi­hin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun asti (31.5.2019).

  Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa maanan­tai­hin 30.4.2018 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi. Tehtä­vään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vi­tys. Jättä­mällä hake­muk­sesi, annat suos­tu­muk­sesi selvi­tyk­selle.

  Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissa­nen gsm 041 540 4505,  laura.rissanen@eduskunta.fi