Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

Julkaistu:

Haemme palve­luk­seen vies­tin­nän teki­jää. Valit­tava henkilö toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä ja vastaa yhdessä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rin kanssa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä korkea­kou­luo­pin­toja, vank­kaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, sosi­aa­lista peli­sil­mää, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­ky­kyä sekä eri vies­tin­tä­vä­li­nei­den tunte­musta. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aa­li­sen median eri muoto­jen osaa­mista sekä visu­aa­li­sen vies­tin­nän taitoja.

Toivomme valit­ta­van vies­ti­jän voivan aloit­taa touko­kuussa 2018. Tehtävä edel­lyt­tää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töi­hin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun asti (31.5.2019).

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa maanan­tai­hin 30.4.2018 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi. Tehtä­vään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vi­tys. Jättä­mällä hake­muk­sesi, annat suos­tu­muk­sesi selvi­tyk­selle.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissa­nen gsm 041 540 4505,  laura.rissanen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content