Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

Julkaistu:

Haemme palve­luk­seen vies­tin­nän teki­jää. Valit­tava henkilö toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä ja vastaa yhdessä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rin kanssa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä korkea­kou­luo­pin­toja, vank­kaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, sosi­aa­lista peli­sil­mää, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­ky­kyä sekä eri vies­tin­tä­vä­li­nei­den tunte­musta. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aa­li­sen median eri muoto­jen osaa­mista sekä visu­aa­li­sen vies­tin­nän taitoja.

Toivomme valit­ta­van vies­ti­jän voivan aloit­taa touko­kuussa 2018. Tehtävä edel­lyt­tää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töi­hin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun asti (31.5.2019).

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa maanan­tai­hin 30.4.2018 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi. Tehtä­vään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vi­tys. Jättä­mällä hake­muk­sesi, annat suos­tu­muk­sesi selvi­tyk­selle.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissa­nen gsm 041 540 4505,  laura.rissanen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content