Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus työl­li­syys­toi­mista: Kohti 60 000 uutta työpaik­kaa

Julkaistu: 21.08.2019

Julkai­su­va­paa

Kokoo­mus käyn­nis­tää keskus­te­lun keinoista, joilla Suomeen syntyisi vähin­tään 60 000 uutta työpaik­kaa.

Tuoreet työl­li­syys­ti­las­tot kerto­vat, että työl­li­syy­den kasvu on pysäh­ty­nyt. Työl­lis­ten määrä ei vuoden­vaih­teen jälkeen ole käytän­nössä kasva­nut lain­kaan.

”Jos oiko­teitä korke­aan työl­li­syy­teen olisi, ne olisi jo löydetty”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Jos oiko­teitä korke­aan työl­li­syy­teen olisi, ne olisi jo löydetty

Halli­tus on aset­ta­nut tavoit­teek­seen julki­sen talou­den meno­jen ja tulo­jen tasa­pai­non vuonna 2023. Tavoite edel­lyt­tää työl­li­syy­sas­teen nousua 75 prosent­tiin. Ilman työl­li­syy­den kasvua myös halli­tuk­sen meno­li­säyk­siltä putoaa pohja.

Vuonna 2023 työl­li­siä pitäisi olla 60 000 ennus­tet­tua enem­män. Väes­tön ikään­ty­mi­sen jatkuessa tämä­kään ei vielä riitä turvaa­maan hyvin­voin­tiamme. Kokoo­mus kannus­taa teke­mään rohkeita uudis­tuk­sia nyt, jotta työl­li­syys voisi nousta ensi vuosi­kym­me­nen lopussa 80 prosent­tiin. Silloin suoma­lais­ten palve­lui­den rahoi­tus olisi kestä­vällä pohjalla.

”Kunnian­hi­moi­nen tavoite vaatii kunnian­hi­moi­sia toimia. Kokoo­mus tukee halli­tusta tavoit­teessa nostaa työl­li­syyttä. Olemme valmiita kannat­ta­maan jokaista halli­tuk­sen esit­tä­mää, toden­ne­tusti vaikut­ta­vaa työl­li­syys­kei­noa. Julkai­semme työka­lu­pak­kimme ehdo­tuk­set keskus­te­lu­na­vauk­sena jo nyt, ennen halli­tuk­sen budjet­ti­riihtä, jotta halli­tuk­sella olisi aikaa tutus­tua ehdo­tuk­siin ja hyödyn­tää niitä omassa työs­sään”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus on olemassa oleviin asian­tun­ti­ja­las­kel­miin pohja­ten kerän­nyt mitta­kaa­val­taan 30 000 uuden työl­li­sen edel­lyt­tä­mät toimet, joille voidaan arvioida luotet­ta­vasti työl­li­syys­vai­ku­tuk­set. Toisen vaadit­ta­van 30 000 työl­li­sen osalta puolue on listan­nut lukui­sia vaikut­ta­via toimia, joilla ajatel­laan laajasti olevan vahva posi­tii­vi­nen, mutta vaikeasti arvioi­ta­vissa oleva työl­li­syys­vai­ku­tus.

Kokoo­mus ehdot­taa mm. ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van porras­ta­mista, nais­ten työl­li­syyttä tuke­vaa perhe­va­paa­uu­dis­tusta ja paikal­li­sen sopi­mi­sen merkit­tä­vää lisää­mistä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaa­mi­selle kokoo­mus sanoo ei.

Osa toimen­pi­teistä tuo julki­selle talou­delle sääs­töjä, osa taas kasvat­taa menoja. Kokoo­mus arvioi, että saata­vat sääs­töt riit­tä­vät katta­maan lisä­me­noja vaati­vien toimien kulut. Esitys on suorien budjet­ti­vai­ku­tus­ten osalta koko­nai­suu­tena julki­sen talou­den kannalta joko neut­raali tai posi­tii­vi­nen.

Kokoo­mus jatkaa työl­li­syys­kei­no­jensa yksi­tyis­koh­tien tarken­ta­mista sekä työl­li­syys­vai­ku­tus­ten täsmen­tä­mistä osana vaih­toeh­to­bud­je­tin valmis­te­lua.

Tutustu koko keskus­te­lu­na­vauk­seen tästä

Lisä­tie­dot:

Sakari Rokka­nen, talous­po­liit­ti­nen sihteeri p. +358 40 762 5340