Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus työl­li­syys­toi­mista: Kohti 60 000 uutta työpaik­kaa

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus työl­li­syys­toi­mista: Kohti 60 000 uutta työpaik­kaa

Julkaistu:

Julkai­su­va­paa

Kokoo­mus käyn­nis­tää keskus­te­lun keinoista, joilla Suomeen syntyisi vähin­tään 60 000 uutta työpaik­kaa.

Tuoreet työl­li­syys­ti­las­tot kerto­vat, että työl­li­syy­den kasvu on pysäh­ty­nyt. Työl­lis­ten määrä ei vuoden­vaih­teen jälkeen ole käytän­nössä kasva­nut lain­kaan.

”Jos oiko­teitä korke­aan työl­li­syy­teen olisi, ne olisi jo löydetty”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Jos oiko­teitä korke­aan työl­li­syy­teen olisi, ne olisi jo löydetty

Halli­tus on aset­ta­nut tavoit­teek­seen julki­sen talou­den meno­jen ja tulo­jen tasa­pai­non vuonna 2023. Tavoite edel­lyt­tää työl­li­syy­sas­teen nousua 75 prosent­tiin. Ilman työl­li­syy­den kasvua myös halli­tuk­sen meno­li­säyk­siltä putoaa pohja.

Vuonna 2023 työl­li­siä pitäisi olla 60 000 ennus­tet­tua enem­män. Väes­tön ikään­ty­mi­sen jatkuessa tämä­kään ei vielä riitä turvaa­maan hyvin­voin­tiamme. Kokoo­mus kannus­taa teke­mään rohkeita uudis­tuk­sia nyt, jotta työl­li­syys voisi nousta ensi vuosi­kym­me­nen lopussa 80 prosent­tiin. Silloin suoma­lais­ten palve­lui­den rahoi­tus olisi kestä­vällä pohjalla.

”Kunnian­hi­moi­nen tavoite vaatii kunnian­hi­moi­sia toimia. Kokoo­mus tukee halli­tusta tavoit­teessa nostaa työl­li­syyttä. Olemme valmiita kannat­ta­maan jokaista halli­tuk­sen esit­tä­mää, toden­ne­tusti vaikut­ta­vaa työl­li­syys­kei­noa. Julkai­semme työka­lu­pak­kimme ehdo­tuk­set keskus­te­lu­na­vauk­sena jo nyt, ennen halli­tuk­sen budjet­ti­riihtä, jotta halli­tuk­sella olisi aikaa tutus­tua ehdo­tuk­siin ja hyödyn­tää niitä omassa työs­sään”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus on olemassa oleviin asian­tun­ti­ja­las­kel­miin pohja­ten kerän­nyt mitta­kaa­val­taan 30 000 uuden työl­li­sen edel­lyt­tä­mät toimet, joille voidaan arvioida luotet­ta­vasti työl­li­syys­vai­ku­tuk­set. Toisen vaadit­ta­van 30 000 työl­li­sen osalta puolue on listan­nut lukui­sia vaikut­ta­via toimia, joilla ajatel­laan laajasti olevan vahva posi­tii­vi­nen, mutta vaikeasti arvioi­ta­vissa oleva työl­li­syys­vai­ku­tus.

Kokoo­mus ehdot­taa mm. ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van porras­ta­mista, nais­ten työl­li­syyttä tuke­vaa perhe­va­paa­uu­dis­tusta ja paikal­li­sen sopi­mi­sen merkit­tä­vää lisää­mistä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaa­mi­selle kokoo­mus sanoo ei.

Osa toimen­pi­teistä tuo julki­selle talou­delle sääs­töjä, osa taas kasvat­taa menoja. Kokoo­mus arvioi, että saata­vat sääs­töt riit­tä­vät katta­maan lisä­me­noja vaati­vien toimien kulut. Esitys on suorien budjet­ti­vai­ku­tus­ten osalta koko­nai­suu­tena julki­sen talou­den kannalta joko neut­raali tai posi­tii­vi­nen.

Kokoo­mus jatkaa työl­li­syys­kei­no­jensa yksi­tyis­koh­tien tarken­ta­mista sekä työl­li­syys­vai­ku­tus­ten täsmen­tä­mistä osana vaih­toeh­to­bud­je­tin valmis­te­lua.

Tutustu koko keskus­te­lu­na­vauk­seen tästä

Lisä­tie­dot:

Sakari Rokka­nen, talous­po­liit­ti­nen sihteeri p. +358 40 762 5340

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content