Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Julkaistu: 11.10.2011

Halli­tus haluaa vahvis­taa suoma­laista ja pohjois­maista hyvin­voin­ti­mal­lia. Siinä yhdis­ty­vät globaali, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja avoin talous sekä välit­tävä ja tasa-arvoi­nen sivis­ty­syh­teis­kunta.

Molem­mat puolet tarvi­taan – ilman toista toinen­kaan ei pärjää. Avoin, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja globaa­listi toimiva talous on riit­tä­vän tuot­toisa, jotta laaduk­kaat, mutta hinta­vat palve­lut ja tulon­siir­rot voidaan rahoit­taa. Tasa-arvoa lisää­vät palve­lut ja tulon­siir­rot puoles­taan takaa­vat sivis­tyk­sen, osaa­mi­sen, tervey­den ja sen, että kaikki saavat yhtä­läi­sen mahdol­li­suu­den. Tämä tuo luot­ta­musta ihmis­ten välille ja jokai­selle omaan tule­vai­suu­teensa.

Tällai­sen kovis­sa­kin paikoissa koetel­lun mallin on osat­tava myös uusiu­tua. Mennee­seen ei kannata hirt­täy­tyä, sillä maailma muut­tuu koko ajan. Meidän on löydet­tävä ne henki­set ajurit, jotka synnyt­tä­vät uutta ja autta­vat menes­ty­mään globaa­lissa talou­dessa. Laadu­kas koulu­tus, kilpai­leva tutki­mus, ahke­ruu­teen ja riskin­ot­toon kannus­tava vero­tus, turval­li­set ja jous­ta­vat työmark­ki­nat sekä luot­ta­mus sään­tö­jen pitä­vyy­teen ovat muiden teki­jöi­den ohella asioita, jotka ovat keskei­siä menes­tyk­sen teki­jöitä.

Olemme jälleen tilan­teessa, missä vaadi­taan samaa lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta. Suomi ei pärjää siksi, että se on Suomi, vaan siksi, että suoma­lai­set kyke­ne­vät teke­mään oikeita, joskus vaikeita päätök­siä. Teot ovat kauneinta puhetta.