Katainen: Nyt vaaditaan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Nyt vaaditaan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Katainen: Nyt vaaditaan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Julkaistu: 11.10.2011 Uncategorized

Hallitus haluaa vahvistaa suoma­laista ja pohjois­maista hyvin­voin­ti­mallia. Siinä yhdis­tyvät globaali, kilpai­lu­ky­kyinen ja avoin talous sekä välittävä ja tasa-arvoinen sivis­ty­syh­teis­kunta. Molemmat puolet tarvitaan ? ilman toista toinenkaan ei pärjää. Avoin, kilpai­lu­ky­kyinen ja globaa­listi toimiva talous on riittävän tuottoisa, jotta laadukkaat, mutta hintavat palvelut ja tulon­siirrot voidaan rahoittaa. Tasa-arvoa lisäävät palvelut ja tulon­siirrot puolestaan takaavat sivis­tyksen, osaamisen, terveyden ja sen, että kaikki saavat yhtäläisen mahdol­li­suuden. Tämä tuo luotta­musta ihmisten välille ja jokai­selle omaan tulevai­suu­teensa.

Tällaisen kovis­sakin paikoissa koetellun mallin on osattava myös uusiutua. Menneeseen ei kannata hirttäytyä, sillä maailma muuttuu koko ajan. Meidän on löydettävä ne henkiset ajurit, jotka synnyt­tävät uutta ja auttavat menes­tymään globaa­lissa talou­dessa. Laadukas koulutus, kilpaileva tutkimus, ahkeruuteen ja riskin­ottoon kannustava verotus, turval­liset ja joustavat työmark­kinat sekä luottamus sääntöjen pitävyyteen ovat muiden tekijöiden ohella asioita, jotka ovat keskeisiä menes­tyksen tekijöitä.

Olemme jälleen tilan­teessa, missä vaaditaan samaa lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta. Suomi ei pärjää siksi, että se on Suomi, vaan siksi, että suoma­laiset kykenevät tekemään oikeita, joskus vaikeita päätöksiä. Teot ovat kauneinta puhetta.


Kuvat


Kokoomus.fi