Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Julkaistu:

Halli­tus haluaa vahvis­taa suoma­laista ja pohjois­maista hyvin­voin­ti­mal­lia. Siinä yhdis­ty­vät globaali, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja avoin talous sekä välit­tävä ja tasa-arvoi­nen sivis­ty­syh­teis­kunta.

Molem­mat puolet tarvi­taan – ilman toista toinen­kaan ei pärjää. Avoin, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja globaa­listi toimiva talous on riit­tä­vän tuot­toisa, jotta laaduk­kaat, mutta hinta­vat palve­lut ja tulon­siir­rot voidaan rahoit­taa. Tasa-arvoa lisää­vät palve­lut ja tulon­siir­rot puoles­taan takaa­vat sivis­tyk­sen, osaa­mi­sen, tervey­den ja sen, että kaikki saavat yhtä­läi­sen mahdol­li­suu­den. Tämä tuo luot­ta­musta ihmis­ten välille ja jokai­selle omaan tule­vai­suu­teensa.

Tällai­sen kovis­sa­kin paikoissa koetel­lun mallin on osat­tava myös uusiu­tua. Mennee­seen ei kannata hirt­täy­tyä, sillä maailma muut­tuu koko ajan. Meidän on löydet­tävä ne henki­set ajurit, jotka synnyt­tä­vät uutta ja autta­vat menes­ty­mään globaa­lissa talou­dessa. Laadu­kas koulu­tus, kilpai­leva tutki­mus, ahke­ruu­teen ja riskin­ot­toon kannus­tava vero­tus, turval­li­set ja jous­ta­vat työmark­ki­nat sekä luot­ta­mus sään­tö­jen pitä­vyy­teen ovat muiden teki­jöi­den ohella asioita, jotka ovat keskei­siä menes­tyk­sen teki­jöitä.

Olemme jälleen tilan­teessa, missä vaadi­taan samaa lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta. Suomi ei pärjää siksi, että se on Suomi, vaan siksi, että suoma­lai­set kyke­ne­vät teke­mään oikeita, joskus vaikeita päätök­siä. Teot ovat kauneinta puhetta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content