Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

Julkaistu:

Halli­tus haluaa vahvis­taa suoma­laista ja pohjois­maista hyvin­voin­ti­mal­lia. Siinä yhdis­ty­vät globaali, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja avoin talous sekä välit­tävä ja tasa-arvoi­nen sivis­ty­syh­teis­kunta.

Molem­mat puolet tarvi­taan – ilman toista toinen­kaan ei pärjää. Avoin, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja globaa­listi toimiva talous on riit­tä­vän tuot­toisa, jotta laaduk­kaat, mutta hinta­vat palve­lut ja tulon­siir­rot voidaan rahoit­taa. Tasa-arvoa lisää­vät palve­lut ja tulon­siir­rot puoles­taan takaa­vat sivis­tyk­sen, osaa­mi­sen, tervey­den ja sen, että kaikki saavat yhtä­läi­sen mahdol­li­suu­den. Tämä tuo luot­ta­musta ihmis­ten välille ja jokai­selle omaan tule­vai­suu­teensa.

Tällai­sen kovis­sa­kin paikoissa koetel­lun mallin on osat­tava myös uusiu­tua. Mennee­seen ei kannata hirt­täy­tyä, sillä maailma muut­tuu koko ajan. Meidän on löydet­tävä ne henki­set ajurit, jotka synnyt­tä­vät uutta ja autta­vat menes­ty­mään globaa­lissa talou­dessa. Laadu­kas koulu­tus, kilpai­leva tutki­mus, ahke­ruu­teen ja riskin­ot­toon kannus­tava vero­tus, turval­li­set ja jous­ta­vat työmark­ki­nat sekä luot­ta­mus sään­tö­jen pitä­vyy­teen ovat muiden teki­jöi­den ohella asioita, jotka ovat keskei­siä menes­tyk­sen teki­jöitä.

Olemme jälleen tilan­teessa, missä vaadi­taan samaa lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta. Suomi ei pärjää siksi, että se on Suomi, vaan siksi, että suoma­lai­set kyke­ne­vät teke­mään oikeita, joskus vaikeita päätök­siä. Teot ovat kauneinta puhetta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content