Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Julkaistu: 22.05.2018

Tiedote
22.5.2018

Trade­nomi Kalle Lahti­nen, 34, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­mus­jouk­kuetta. Lahti­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa vaali­koor­di­naat­to­rina 1.6.
Lahti­sen vastuu­alu­ee­seen kuulu­vat vaali­kam­pan­joi­hin liit­ty­vät tehtä­vät, graa­fi­nen suun­nit­telu ja sosi­aa­li­sen median tehtä­vät.
Hän siir­tyy puolue­toi­mis­tolle kokoo­muk­sen Hämeen piirin projek­ti­sih­tee­rin tehtä­västä. Aiem­min Lahti­nen on työs­ken­nel­lyt muun muassa graa­fi­sena suun­nit­te­li­jana ja valo­ku­vaa­jana sekä mark­ki­noin­ti­sih­tee­rinä.
Lahti­nen on myös toimi­nut muun muassa kokoo­muk­sen Vaaliklu­bin puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Kalle Lahti­nen, p. 050 592 0355