Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen ei ole vakuut­tu­nut halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mista. Joki­sen mukaan koko ohjelma perus­tuu toiveelle siitä, että posi­tii­vi­nen työl­li­syys­ke­hi­tys jatkuisi itses­tään. Se ei riitä työt­tö­mälle, joka hakee työtä, eikä yrit­tä­jälle, joka odot­taa työl­lis­tä­mi­sen estei­den purka­mista.

“Työl­li­syys ei kasva toiveilla, vaan uudis­tuk­silla. Näihin uudis­tuk­siin Rinteen halli­tuk­sella ei ole lääk­keitä, vaan vastuu sysä­tään työmark­ki­na­jär­jes­töille. Ei riitä, että Sääty­talo oli puolil­laan SAK:laisia. Nyt Rinne antaa SAK:lle veto-oikeu­den istua kaik­kien Suomen kipeästi tarvit­se­mien työl­li­syy­suu­dis­tus­ten päällä seuraa­vat neljä vuotta. Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta”, Joki­nen sanoo.

Joki­nen nostaa esille uuden halli­tus­oh­jel­man kirjauk­set, joiden mukaan halli­tus ei sulje mitään työl­li­syyttä paran­ta­vaa keinoa tarkas­te­lun ulko­puo­lelle ja työl­li­syy­sas­teen nousu on halli­tus­oh­jel­massa tulo­poh­jan keskei­sin yksit­täi­nen elementti. Kirjauk­sista huoli­matta paikal­lista sopi­mista ei olla laajen­ta­massa kaikille yrityk­sille ja palkan­saa­jille. Saata­vuus­har­kin­taan ei tule helpo­tuk­sia, ja työl­li­syys­nä­kö­kulma on unoh­dettu sekä sosi­aa­li­turva- että perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sessa.

Joki­nen kriti­soi keskus­taa Rinteen yltiö­op­ti­mis­ti­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan kuit­taa­mi­sesta.

“Neljä vuotta keskusta teki töitä työl­li­syy­den kasvat­ta­mi­seksi ja kestä­vyys­va­jeen kuro­mi­seksi. Nyt trak­tori on kään­netty alamä­keen. Tule­van taan­tu­man varalle ei kerätä yhtään siemen­pe­ru­naa. Kynnys­ky­sy­mys julki­sen talou­den uskot­ta­vasta tasa­pai­nosta on myyty maakun­nista. Neljä vuotta juhli­taan lait­ta­malla kolmen miljar­din euron edestä valtion lypsy­leh­miä lihoiksi, jotta sosia­lis­ti­hal­li­tuk­sen vaali­lu­pauk­set saadaan rahoi­tet­tua pariksi vuodeksi”, Joki­nen toteaa.

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen, puh. 050 512 0128

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content