Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen ei ole vakuut­tu­nut halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mista. Joki­sen mukaan koko ohjelma perus­tuu toiveelle siitä, että posi­tii­vi­nen työl­li­syys­ke­hi­tys jatkuisi itses­tään. Se ei riitä työt­tö­mälle, joka hakee työtä, eikä yrit­tä­jälle, joka odot­taa työl­lis­tä­mi­sen estei­den purka­mista.

“Työl­li­syys ei kasva toiveilla, vaan uudis­tuk­silla. Näihin uudis­tuk­siin Rinteen halli­tuk­sella ei ole lääk­keitä, vaan vastuu sysä­tään työmark­ki­na­jär­jes­töille. Ei riitä, että Sääty­talo oli puolil­laan SAK:laisia. Nyt Rinne antaa SAK:lle veto-oikeu­den istua kaik­kien Suomen kipeästi tarvit­se­mien työl­li­syy­suu­dis­tus­ten päällä seuraa­vat neljä vuotta. Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta”, Joki­nen sanoo.

Joki­nen nostaa esille uuden halli­tus­oh­jel­man kirjauk­set, joiden mukaan halli­tus ei sulje mitään työl­li­syyttä paran­ta­vaa keinoa tarkas­te­lun ulko­puo­lelle ja työl­li­syy­sas­teen nousu on halli­tus­oh­jel­massa tulo­poh­jan keskei­sin yksit­täi­nen elementti. Kirjauk­sista huoli­matta paikal­lista sopi­mista ei olla laajen­ta­massa kaikille yrityk­sille ja palkan­saa­jille. Saata­vuus­har­kin­taan ei tule helpo­tuk­sia, ja työl­li­syys­nä­kö­kulma on unoh­dettu sekä sosi­aa­li­turva- että perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sessa.

Joki­nen kriti­soi keskus­taa Rinteen yltiö­op­ti­mis­ti­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan kuit­taa­mi­sesta.

“Neljä vuotta keskusta teki töitä työl­li­syy­den kasvat­ta­mi­seksi ja kestä­vyys­va­jeen kuro­mi­seksi. Nyt trak­tori on kään­netty alamä­keen. Tule­van taan­tu­man varalle ei kerätä yhtään siemen­pe­ru­naa. Kynnys­ky­sy­mys julki­sen talou­den uskot­ta­vasta tasa­pai­nosta on myyty maakun­nista. Neljä vuotta juhli­taan lait­ta­malla kolmen miljar­din euron edestä valtion lypsy­leh­miä lihoiksi, jotta sosia­lis­ti­hal­li­tuk­sen vaali­lu­pauk­set saadaan rahoi­tet­tua pariksi vuodeksi”, Joki­nen toteaa.

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen, puh. 050 512 0128

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content