Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

Julkaistu: 03.06.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen ei ole vakuut­tu­nut halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mista. Joki­sen mukaan koko ohjelma perus­tuu toiveelle siitä, että posi­tii­vi­nen työl­li­syys­ke­hi­tys jatkuisi itses­tään. Se ei riitä työt­tö­mälle, joka hakee työtä, eikä yrit­tä­jälle, joka odot­taa työl­lis­tä­mi­sen estei­den purka­mista.

“Työl­li­syys ei kasva toiveilla, vaan uudis­tuk­silla. Näihin uudis­tuk­siin Rinteen halli­tuk­sella ei ole lääk­keitä, vaan vastuu sysä­tään työmark­ki­na­jär­jes­töille. Ei riitä, että Sääty­talo oli puolil­laan SAK:laisia. Nyt Rinne antaa SAK:lle veto-oikeu­den istua kaik­kien Suomen kipeästi tarvit­se­mien työl­li­syy­suu­dis­tus­ten päällä seuraa­vat neljä vuotta. Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta”, Joki­nen sanoo.

Joki­nen nostaa esille uuden halli­tus­oh­jel­man kirjauk­set, joiden mukaan halli­tus ei sulje mitään työl­li­syyttä paran­ta­vaa keinoa tarkas­te­lun ulko­puo­lelle ja työl­li­syy­sas­teen nousu on halli­tus­oh­jel­massa tulo­poh­jan keskei­sin yksit­täi­nen elementti. Kirjauk­sista huoli­matta paikal­lista sopi­mista ei olla laajen­ta­massa kaikille yrityk­sille ja palkan­saa­jille. Saata­vuus­har­kin­taan ei tule helpo­tuk­sia, ja työl­li­syys­nä­kö­kulma on unoh­dettu sekä sosi­aa­li­turva- että perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sessa.

Joki­nen kriti­soi keskus­taa Rinteen yltiö­op­ti­mis­ti­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan kuit­taa­mi­sesta.

“Neljä vuotta keskusta teki töitä työl­li­syy­den kasvat­ta­mi­seksi ja kestä­vyys­va­jeen kuro­mi­seksi. Nyt trak­tori on kään­netty alamä­keen. Tule­van taan­tu­man varalle ei kerätä yhtään siemen­pe­ru­naa. Kynnys­ky­sy­mys julki­sen talou­den uskot­ta­vasta tasa­pai­nosta on myyty maakun­nista. Neljä vuotta juhli­taan lait­ta­malla kolmen miljar­din euron edestä valtion lypsy­leh­miä lihoiksi, jotta sosia­lis­ti­hal­li­tuk­sen vaali­lu­pauk­set saadaan rahoi­tet­tua pariksi vuodeksi”, Joki­nen toteaa.

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen, puh. 050 512 0128