Juuso Rönn­holm minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 19.04.2018

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­mi­nis­te­ri­öön valtio­tie­tei­den mais­teri Juuso Rönn­hol­min.

Rönn­holm on aiem­min toimi­nut erityi­sa­vus­ta­jana tasa­val­lan presi­den­tin kans­liassa sekä minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana sisä­mi­nis­te­riössä, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riössä. Hänen vastuul­laan on erityi­sesti liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön sekä ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön maan­käyttö- ja raken­nus­asioi­den seuranta sekä näiden asioi­den seuranta EU-minis­te­ri­va­lio­kun­nassa. Lisäksi hän vastaa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen seuran­nasta.

Erityi­sa­vus­taja Rönn­hol­min tavoit­taa nume­rosta 050 574 1504 (sähkö­posti etunimi.sukunimi@om.fi).

Häkkä­sen toisena erityi­sa­vus­ta­jana toimii Lauri Kosken­tausta, jonka vastuulla on oikeus­mi­nis­te­riön asioi­den seuranta.