Juhla­vuo­den koti­mai­set Tirppa-tuot­teet

Julkaistu: 22.08.2018

Kokoo­muk­sen juhla­vuo­den Tirppa – leik­ki­syyttä ja elegans­sia samassa kuosissa.

Kokoo­mus 100

Kokoo­muk­sen juhla­vuo­den kunniaksi tehdyt tuot­teet on suun­ni­teltu ja valmis­tettu ekolo­gi­sesti Suomessa, koti­maista käsi­työ­tai­toa vaalien. Lisä­maus­teensa koti­mai­seen tuote­sar­jaan tuovat peru­lai­set kehi­ty­syh­teis­työtä tuke­vat korva­ko­rut. Tirppa-kangasta on saata­vana metri­ta­va­rana sekä Suonen­joella ommel­tuina valmis­tuot­teina.

Tirppa-kangas on painettu käsin Fors­sassa, perin­teik­käällä vanhalla Finlay­so­nin tehda­sa­lu­eella. Rykkeri-työti­lassa kankaat paine­taan käsi­teol­li­sella laaka­pai­no­me­ne­tel­mällä. Laadu­kas, 100 % puuvil­lai­nen kangas on peräi­sin Kazaks­ta­nista ja 100 % puuvil­lai­set mustat kankai­set osat Indo­ne­siasta.

Tirppa-kuosi

Puhdasta iloa ja elin­voi­maa. Leik­ki­sää hieno­va­rai­suutta. Kokoo­muk­sen 100-vuotista histo­riaa juhlis­tava Tirppa symbo­loi uutta aika­kautta – unoh­ta­matta aiem­paa.

Kuosissa on tyyli­telty ruis­kukka ja sen nuppuja. Itse tirppa hehkuu keltai­sena, pyrs­tös­sään ja rinnas­saan hive­nen violet­tia. Se muis­tut­taa 2000-luvun ensim­mäi­sen vuosi­kym­me­nen huip­pusuo­si­tusta, sympaat­ti­sesta toivon linnusta.

– Tirppa-kuosissa on ponnis­ta­vaa elämän­voi­maa. Tirppa-kuosin keski­pis­teenä on leik­kisä, sympaat­ti­nen ja selvästi mielis­sään oleva lintu­nen vael­ta­massa ruis­kuk­kien lomassa. Violetti antaa ripauk­sen elegans­sia, joka yhdis­tyy iloi­seen keltai­seen. Halusin ilmen­tää värien käytöllä puolu­eemme uutta, aiem­paa avoi­mem­paa ja rohkeam­paa aika­kautta. Lisäksi halusin nostaa esiin perin­tei­siä, suosit­tuja element­tejä puolu­eemme hienosta histo­riasta, kuvai­lee kuosin suun­ni­tel­lut Kris­tian Tervo. Hän työs­ken­te­lee kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla graa­fik­kona.

Tästä
ostok­sille
Puotiin