Joulu­kort­ti­ra­hat Hyvä joulu­mieli -keräyk­seen

Julkaistu: 17.12.2019

Lahjoi­timme joulu­kort­ti­ra­hat tänä vuonna Hyvä joulu­mieli -keräyk­seen

Tietoa keräyk­sestä, lähde hyväjoulumieli.fi:

Keräyk­sen tavoit­teena on kerätä 2 miljoo­naa euroa, joiden turvin jaetaan jouluksi 28 000 ruoka­lah­ja­kort­tia koti­maan vähä­va­rai­sille lapsi­per­heille. Yhtei­sen keräyk­sen tarkoi­tuk­sena on tarjota vähä­va­rai­sille perheille mahdol­li­suus viet­tää hyvä joulu.

Hyvä Joulu­mieli -keräyk­seen on nyt lahjoi­tettu yli miljoona euroa.

– Olemme pitkällä, vaikka keräys­ta­voit­tee­seen on vielä matkaa, iloit­see Punai­sen Ristin varain­han­kin­ta­pääl­likkö Anna Laurin­silta.

– Avun saaneilta vanhem­milta saadut palaut­teet lämmit­tä­vät mieltä ja innos­ta­vat kohti keräys­ta­voi­tetta.

Keräyk­seen ovat perin­tei­sesti osal­lis­tu­neet sekä yrityk­set että yksi­tyis­hen­ki­löt. Lahjoi­te­tut varat käyte­tään 70 euron arvoi­siin lahja­kort­tei­hin, joilla vähä­va­rai­nen lapsi­perhe voi ostaa ruokaa jouluksi.

– 28 000:n lahja­kor­tin jaka­mi­nen on iso tavoite, mutta olemme valin­neet sen siksi, että avun tarve on suuri. Hyvä Joulu­mieli on lahjoit­ta­jien vuosit­tai­nen yhtei­nen ponnis­tus, jossa olemme onnis­tu­neet yhdessä aiem­pi­na­kin vuosina, Laurin­silta toteaa.

Hyvä Joulu­mieli -keräys järjes­te­tään nyt 23. kertaa. Keräyk­sen järjes­tä­vät yhdessä Suomen Punai­nen Risti ja Manner­hei­min Lasten­suo­je­lu­liitto yhteis­työssä Ylen aamun kanssa.

Keräyk­seen voi osal­lis­tua joulu­aat­toon asti:

Lahjoita yksi­tyis­hen­ki­lönä
Tee yritys­lah­joi­tus