Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Joulu­kort­ti­ra­hat Hyvä joulu­mieli -keräyk­seen

Joulu­kort­ti­ra­hat Hyvä joulu­mieli -keräyk­seen

Julkaistu:

Lahjoi­timme joulu­kort­ti­ra­hat tänä vuonna Hyvä joulu­mieli -keräyk­seen

Tietoa keräyk­sestä, lähde hyväjoulumieli.fi:

Keräyk­sen tavoit­teena on kerätä 2 miljoo­naa euroa, joiden turvin jaetaan jouluksi 28 000 ruoka­lah­ja­kort­tia koti­maan vähä­va­rai­sille lapsi­per­heille. Yhtei­sen keräyk­sen tarkoi­tuk­sena on tarjota vähä­va­rai­sille perheille mahdol­li­suus viet­tää hyvä joulu.

Hyvä Joulu­mieli -keräyk­seen on nyt lahjoi­tettu yli miljoona euroa.

– Olemme pitkällä, vaikka keräys­ta­voit­tee­seen on vielä matkaa, iloit­see Punai­sen Ristin varain­han­kin­ta­pääl­likkö Anna Laurin­silta.

– Avun saaneilta vanhem­milta saadut palaut­teet lämmit­tä­vät mieltä ja innos­ta­vat kohti keräys­ta­voi­tetta.

Keräyk­seen ovat perin­tei­sesti osal­lis­tu­neet sekä yrityk­set että yksi­tyis­hen­ki­löt. Lahjoi­te­tut varat käyte­tään 70 euron arvoi­siin lahja­kort­tei­hin, joilla vähä­va­rai­nen lapsi­perhe voi ostaa ruokaa jouluksi.

– 28 000:n lahja­kor­tin jaka­mi­nen on iso tavoite, mutta olemme valin­neet sen siksi, että avun tarve on suuri. Hyvä Joulu­mieli on lahjoit­ta­jien vuosit­tai­nen yhtei­nen ponnis­tus, jossa olemme onnis­tu­neet yhdessä aiem­pi­na­kin vuosina, Laurin­silta toteaa.

Hyvä Joulu­mieli -keräys järjes­te­tään nyt 23. kertaa. Keräyk­sen järjes­tä­vät yhdessä Suomen Punai­nen Risti ja Manner­hei­min Lasten­suo­je­lu­liitto yhteis­työssä Ylen aamun kanssa.

Keräyk­seen voi osal­lis­tua joulu­aat­toon asti:

Lahjoita yksi­tyis­hen­ki­lönä
Tee yritys­lah­joi­tus

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content