Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Huoneen­taulu: Selko­kieltä poliit­ti­sen slan­gin sijaan

Huoneen­taulu: Selko­kieltä poliit­ti­sen slan­gin sijaan

Julkaistu:

Suomessa asuu yli 5,5 miljoo­naa ihmistä, joiden jokai­sen elämään poli­tiikka vaikut­taa. On siis selkeää, että poli­tiik­kaan osal­lis­tu­mi­seen ja sen seuraa­mi­seen on jokai­sella oikeus.

Ongel­mana on kuiten­kin poli­tii­kan vaikea ymmär­tä­mi­nen. Jos seuraat edus­kun­nan täysis­tun­toa saatat huomata polii­tik­ko­jen käyt­tä­vän hyvin paljon erilai­sia termejä, slan­gia ja kieltä, jota on monien suoma­lais­ten vaikea ymmär­tää. Sitä kutsu­taan poliit­ti­seksi slan­giksi.

Poliit­tista slan­gia ovat mm. moni­mut­kai­set termit, kuten kestä­vyys­vaje, tule­vai­suusin­ves­tointi, pääomit­ta­mi­nen tai vaik­kapa budje­tointi. Vaikka poliit­ti­nen slangi ja vaikeat termit saavat polii­ti­kon kuulos­ta­maan hyvin vakuut­ta­valta, saat­taa se jättää monille kuun­te­li­joille aukkoja siitä mistä juuri puhut­tiin ja mitä sillä tarkoi­te­taan.

Miksi polii­ti­kot siis käyt­tä­vät jokai­sessa tilan­teessa poliit­tista slan­gia selko­kie­len sijaan?

Pitää kuiten­kin muis­taa, että poliit­ti­nen slangi ei ole vain vakuut­ta­vuu­den teho­keino, vaan poliit­ti­sen vuoro­vai­ku­tuk­sen kätevä työkalu. Siitä huoli­matta suuri osa suoma­lai­sista ei sitä ymmärrä. Poliit­tista slan­gia on varmasti hyvä käyt­tää silloin kun sano­maa pyri­tään välit­tä­mään toisille polii­ti­koille, mutta muissa tilan­teissa se voi kuiten­kin olla vain este asian ymmär­tä­mi­seen.

Miksi polii­ti­kot siis käyt­tä­vät jokai­sessa tilan­teessa poliit­tista slan­gia selko­kie­len sijaan?

Kirjoit­taja: TET-harjoit­te­lija ja 15-vuotias poli­tii­kan tark­kai­lija Leo Lehti 6.11.2019

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content