Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Halli­tus­puo­lu­eet tyrmä­si­vät alko­ho­lin ulos­myyn­nin ravin­to­loista – ”Valtava petty­mys ravin­tola-alalle”

Halli­tus­puo­lu­eet tyrmä­si­vät alko­ho­lin ulos­myyn­nin ravin­to­loista – ”Valtava petty­mys ravin­tola-alalle”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esitti tänään edus­kun­nassa, että halli­tus toisi viipy­mättä edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi alko­ho­li­lain muutos­esi­tyk­sen, jolla sallit­tai­siin väliai­kai­sesti muun muassa viinien ulos­myynti ravin­to­loista.

Halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat kuiten­kin kaatoi­vat esityk­sen äänes­tyk­sessä. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sinuhe Wallin­heimo, Jaana Pelko­nen ja Sari Multala ovat petty­neitä äänes­tys­tu­lok­seen.

”Olen valta­van petty­nyt halli­tus­puo­luei­den ratkai­suun. Muun muassa vihreät puolu­eena sekä keskus­ta­lai­set kansan­edus­ta­jat Joonas Könttä, Mikko Kärnä ja Antti Kurvi­nen ovat esit­tä­neet viinien ulos­myyn­nin salli­mista ravin­to­loille. Voin vain kuvi­tella ravin­tola-alan valta­van petty­myk­sen”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo.

”Halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat tarjoa­vat märkää rättiä maakun­tien lisäksi myös ravin­tola-alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den kasvoille”, lisää Wallin­heimo viita­ten edus­kun­nan eili­seen lento­yh­teyk­siä koske­vaan äänes­tyk­seen.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mielestä ravin­to­lay­ri­tys­ten tuke­mi­seksi olisi rahal­li­sen tuen lisäksi tehtävä myös toimia, joilla edesau­tet­tai­siin ravin­to­loi­den mahdol­li­suutta kannat­ta­vaan liike­toi­min­taan loppu­vuo­den aikana. Ravin­to­loi­den toiminta tulee kesä­kuun alusta lähtien olemaan mahdol­lista, mutta tavan­omaista selvästi heikom­min kannat­ta­vuuse­del­ly­tyk­sin.

”Esitimme jo maalis­kuussa, että ravin­to­loi­den toimin­nan tuke­mi­seksi niille sallit­tai­siin mahdol­li­suus viinien ulos­myyn­tiin ja kotiin­toi­mi­tuk­siin. Tämä mahdol­lis­taisi ravin­to­loille lisä­lii­ke­vaih­toa nykyi­sessä tuka­lassa tilan­teessa”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen.

”Ulos­myyn­tioi­keus olisi ollut kustan­nus­te­ho­kas tapa pelas­taa ravin­tola-alan yrityk­siä ja työpaik­koja. En ymmärrä, miksi tämä mahdol­li­suus jäte­tään käyt­tä­mättä. Vai onko kyse siitä, ettei­vät halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat voi peri­aa­te­syistä tukea oppo­si­tion esityk­siä?” Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Multala kysyy.

Kokoo­muk­sen lausu­maeh­do­tus kuului koko­nai­suu­des­saan näin: ”Edus­kunta edel­lyt­tää, että halli­tus tuo viipy­mättä edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi alko­ho­li­lain muutos­esi­tyk­sen, jolla salli­taan väliai­kai­sesti mahdol­li­suus ravin­to­loille muiden kuin väke­vien alko­ho­li­juo­mien ulos- ja etämyyn­tiin.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content