Halli­tus­puo­lu­eet tyrmä­si­vät alko­ho­lin ulos­myyn­nin ravin­to­loista – ”Valtava petty­mys ravin­tola-alalle”

Julkaistu: 26.05.2020

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esitti tänään edus­kun­nassa, että halli­tus toisi viipy­mättä edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi alko­ho­li­lain muutos­esi­tyk­sen, jolla sallit­tai­siin väliai­kai­sesti muun muassa viinien ulos­myynti ravin­to­loista.

Halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat kuiten­kin kaatoi­vat esityk­sen äänes­tyk­sessä. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sinuhe Wallin­heimo, Jaana Pelko­nen ja Sari Multala ovat petty­neitä äänes­tys­tu­lok­seen.

”Olen valta­van petty­nyt halli­tus­puo­luei­den ratkai­suun. Muun muassa vihreät puolu­eena sekä keskus­ta­lai­set kansan­edus­ta­jat Joonas Könttä, Mikko Kärnä ja Antti Kurvi­nen ovat esit­tä­neet viinien ulos­myyn­nin salli­mista ravin­to­loille. Voin vain kuvi­tella ravin­tola-alan valta­van petty­myk­sen”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo.

”Halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat tarjoa­vat märkää rättiä maakun­tien lisäksi myös ravin­tola-alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den kasvoille”, lisää Wallin­heimo viita­ten edus­kun­nan eili­seen lento­yh­teyk­siä koske­vaan äänes­tyk­seen.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mielestä ravin­to­lay­ri­tys­ten tuke­mi­seksi olisi rahal­li­sen tuen lisäksi tehtävä myös toimia, joilla edesau­tet­tai­siin ravin­to­loi­den mahdol­li­suutta kannat­ta­vaan liike­toi­min­taan loppu­vuo­den aikana. Ravin­to­loi­den toiminta tulee kesä­kuun alusta lähtien olemaan mahdol­lista, mutta tavan­omaista selvästi heikom­min kannat­ta­vuuse­del­ly­tyk­sin.

”Esitimme jo maalis­kuussa, että ravin­to­loi­den toimin­nan tuke­mi­seksi niille sallit­tai­siin mahdol­li­suus viinien ulos­myyn­tiin ja kotiin­toi­mi­tuk­siin. Tämä mahdol­lis­taisi ravin­to­loille lisä­lii­ke­vaih­toa nykyi­sessä tuka­lassa tilan­teessa”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen.

”Ulos­myyn­tioi­keus olisi ollut kustan­nus­te­ho­kas tapa pelas­taa ravin­tola-alan yrityk­siä ja työpaik­koja. En ymmärrä, miksi tämä mahdol­li­suus jäte­tään käyt­tä­mättä. Vai onko kyse siitä, ettei­vät halli­tus­puo­luei­den edus­ta­jat voi peri­aa­te­syistä tukea oppo­si­tion esityk­siä?” Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Multala kysyy.

Kokoo­muk­sen lausu­maeh­do­tus kuului koko­nai­suu­des­saan näin: ”Edus­kunta edel­lyt­tää, että halli­tus tuo viipy­mättä edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi alko­ho­li­lain muutos­esi­tyk­sen, jolla salli­taan väliai­kai­sesti mahdol­li­suus ravin­to­loille muiden kuin väke­vien alko­ho­li­juo­mien ulos- ja etämyyn­tiin.”