Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Halli­tuk­sen on katet­tava 5 miljar­din aukko työl­li­syy­suu­dis­tuk­silla syys­kuun budjet­ti­rii­hessä

Halli­tuk­sen on katet­tava 5 miljar­din aukko työl­li­syy­suu­dis­tuk­silla syys­kuun budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­teli tänään keski­viik­kona oman vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kalle.

Kokoo­mus aset­taisi talous­po­li­tii­kalle kaksi reunaeh­toa: julki­syh­tei­sö­jen velka­suhde ei saa missään olosuh­teissa ylit­tää 80 %, ja työl­li­syy­saste on nostet­tava 80 %:iin 2020-luvun loppuun mennessä. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen vakaut­ta­mi­nen edel­lyt­täisi julkista taloutta vahvis­ta­via toimia vähin­tään 5 miljar­din euron edestä 2020-luvun aikana.

”Halli­tuk­sen on jo budjet­ti­rii­hessä esitet­tävä suun­ni­telma julki­sen talou­den vahvis­ta­mi­seksi 5 miljar­dilla eurolla. Elvy­tyk­sen rinnalla on tehtävä päätök­set raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista sekä sopeu­tus­toi­mista. Mitä nopeam­min halli­tus tekee toimia, sitä pienem­millä meno­leik­kauk­silla ja veron­ko­ro­tuk­silla tästä selvi­tään”, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Kokoo­mus perään­kuu­lut­taa julki­sen talou­den elvy­tyk­sen tark­kaa kohden­ta­mista sekä huolel­lista ajoit­ta­mista epide­mia­ti­lan­teen sane­le­malla tavalla. Kokoo­mus huomaut­taa, että nyt jo kolme asian­tun­ti­ja­ta­hoa on edel­lyt­tä­nyt, että samalla tulee tehdä päätök­set tuot­ta­vuutta ja työl­li­syyttä pysy­västi paran­ta­vista refor­meista. Niiden lisäksi tarvi­taan raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia julki­sen sekto­rin meno­jen kasvun pysäyt­tä­mi­seksi. Puolue vaatii meno­koh­tei­den tark­kaa prio­ri­soin­tia ja yleistä sääs­te­liäi­syyttä julkis­ten varo­jen käyt­töön.

”Krii­sin aiheut­tama kustan­nus­ten kasvu tai elvy­tys­tarve eivät ole peruste holtit­to­malle talou­den­pi­dolle. Meillä on oltava varaa selviy­tyä myös tule­vista pande­mioista ja talous­krii­seistä. Elämme erit­täin epävar­moja aikoja. Epide­mian toinen aalto on yhä mahdol­li­nen. Ajoi­tuk­sessa ei ole varaa epäon­nis­tua”, huomaut­taa valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryh­mää vetävä Timo Heino­nen.

Kokoo­mus esit­tää ulos­tu­los­saan toimia, joilla se tavoit­te­lee 100 000 uutta työl­listä. Paketti pitää sisäl­lään muun muassa paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sen, työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sen sekä ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­ta­mi­sen. Puolue ehdot­taa myös esimer­kiksi työl­li­syyttä tuke­vaa perhe­va­paa­uu­dis­tusta, muita sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sia, yritys­sa­nee­raus­ten helpot­ta­mista sekä alko­holi- ja ravin­to­la­sään­te­lyn uudis­ta­mista.

”Kokoo­muk­sen tavoit­teena on euroop­pa­lai­set työmark­ki­nat. Yhteis­va­luutta euro edel­lyt­tää meiltä jous­ta­vaa sopi­mista ja ihmis­läh­töistä sosi­aa­li­tur­vaa. Työmark­ki­na­re­for­meilla on kiire, sillä työt­tö­myys uhkaa nousta jo syksyllä synk­kiin luke­miin. Halli­tuk­sen on kannet­tava vastuunsa ja avat­tava suoma­lai­sille näkö­ala parem­paan”, sanoo valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Elina Lepo­mäki.

“Miksi tämä kaikki on merki­tyk­sel­listä? Kokoo­mus haluaa turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut myös tule­ville suku­pol­ville. Tarvit­semme tule­vai­suu­des­sa­kin opet­ta­jia, sairaan­hoi­ta­jia, polii­seja ja muita hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tuki­pi­la­reita”, päät­tää edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content