Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Hallituksen on katettava 5 miljardin aukko työllisyysuudistuksilla syyskuun budjettiriihessä

Halli­tuk­sen on katet­tava 5 miljar­din aukko työl­li­syy­suu­dis­tuk­silla syys­kuun budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­teli tänään keski­viik­kona oman vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kalle.

Kokoo­mus aset­taisi talous­po­li­tii­kalle kaksi reunaeh­toa: julki­syh­tei­sö­jen velka­suhde ei saa missään olosuh­teissa ylit­tää 80 %, ja työl­li­syy­saste on nostet­tava 80 %:iin 2020-luvun loppuun mennessä. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen vakaut­ta­mi­nen edel­lyt­täisi julkista taloutta vahvis­ta­via toimia vähin­tään 5 miljar­din euron edestä 2020-luvun aikana.

”Halli­tuk­sen on jo budjet­ti­rii­hessä esitet­tävä suun­ni­telma julki­sen talou­den vahvis­ta­mi­seksi 5 miljar­dilla eurolla. Elvy­tyk­sen rinnalla on tehtävä päätök­set raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista sekä sopeu­tus­toi­mista. Mitä nopeam­min halli­tus tekee toimia, sitä pienem­millä meno­leik­kauk­silla ja veron­ko­ro­tuk­silla tästä selvi­tään”, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Kokoo­mus perään­kuu­lut­taa julki­sen talou­den elvy­tyk­sen tark­kaa kohden­ta­mista sekä huolel­lista ajoit­ta­mista epide­mia­ti­lan­teen sane­le­malla tavalla. Kokoo­mus huomaut­taa, että nyt jo kolme asian­tun­ti­ja­ta­hoa on edel­lyt­tä­nyt, että samalla tulee tehdä päätök­set tuot­ta­vuutta ja työl­li­syyttä pysy­västi paran­ta­vista refor­meista. Niiden lisäksi tarvi­taan raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia julki­sen sekto­rin meno­jen kasvun pysäyt­tä­mi­seksi. Puolue vaatii meno­koh­tei­den tark­kaa prio­ri­soin­tia ja yleistä sääs­te­liäi­syyttä julkis­ten varo­jen käyt­töön.

”Krii­sin aiheut­tama kustan­nus­ten kasvu tai elvy­tys­tarve eivät ole peruste holtit­to­malle talou­den­pi­dolle. Meillä on oltava varaa selviy­tyä myös tule­vista pande­mioista ja talous­krii­seistä. Elämme erit­täin epävar­moja aikoja. Epide­mian toinen aalto on yhä mahdol­li­nen. Ajoi­tuk­sessa ei ole varaa epäon­nis­tua”, huomaut­taa valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryh­mää vetävä Timo Heino­nen.

Kokoo­mus esit­tää ulos­tu­los­saan toimia, joilla se tavoit­te­lee 100 000 uutta työl­listä. Paketti pitää sisäl­lään muun muassa paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sen, työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sen sekä ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­ta­mi­sen. Puolue ehdot­taa myös esimer­kiksi työl­li­syyttä tuke­vaa perhe­va­paa­uu­dis­tusta, muita sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sia, yritys­sa­nee­raus­ten helpot­ta­mista sekä alko­holi- ja ravin­to­la­sään­te­lyn uudis­ta­mista.

”Kokoo­muk­sen tavoit­teena on euroop­pa­lai­set työmark­ki­nat. Yhteis­va­luutta euro edel­lyt­tää meiltä jous­ta­vaa sopi­mista ja ihmis­läh­töistä sosi­aa­li­tur­vaa. Työmark­ki­na­re­for­meilla on kiire, sillä työt­tö­myys uhkaa nousta jo syksyllä synk­kiin luke­miin. Halli­tuk­sen on kannet­tava vastuunsa ja avat­tava suoma­lai­sille näkö­ala parem­paan”, sanoo valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Elina Lepo­mäki.

“Miksi tämä kaikki on merki­tyk­sel­listä? Kokoo­mus haluaa turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut myös tule­ville suku­pol­ville. Tarvit­semme tule­vai­suu­des­sa­kin opet­ta­jia, sairaan­hoi­ta­jia, polii­seja ja muita hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tuki­pi­la­reita”, päät­tää edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.11.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­don oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­selle – ”Pide­tään kaikista nuorista huolta riit­tä­vän ajoissa!”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että koulu­­tus- ja osaa­mis­taso nousee. Tämä edel­lyt­tää pysy­viä panos­tuk­sia

16.11.2020

Kokoo­mus­me­pit: Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­selle ei tule antau­tua

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Henna Virk­ku­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen pitä­vät Puolan ja Unka­rin päätöstä EU:n elvy­tys­pa­ke­tin jarrut­ta­mi­sesta vali­tet­ta­vana, mutta odotet­tuna. Kokoo­mus­me­peille niin sano­tun oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syntä

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä