Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Halli­tuk­sen on katet­tava 5 miljar­din aukko työl­li­syy­suu­dis­tuk­silla syys­kuun budjet­ti­rii­hessä

Halli­tuk­sen on katet­tava 5 miljar­din aukko työl­li­syy­suu­dis­tuk­silla syys­kuun budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­teli tänään keski­viik­kona oman vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kalle.

Kokoo­mus aset­taisi talous­po­li­tii­kalle kaksi reunaeh­toa: julki­syh­tei­sö­jen velka­suhde ei saa missään olosuh­teissa ylit­tää 80 %, ja työl­li­syy­saste on nostet­tava 80 %:iin 2020-luvun loppuun mennessä. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen vakaut­ta­mi­nen edel­lyt­täisi julkista taloutta vahvis­ta­via toimia vähin­tään 5 miljar­din euron edestä 2020-luvun aikana.

”Halli­tuk­sen on jo budjet­ti­rii­hessä esitet­tävä suun­ni­telma julki­sen talou­den vahvis­ta­mi­seksi 5 miljar­dilla eurolla. Elvy­tyk­sen rinnalla on tehtävä päätök­set raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista sekä sopeu­tus­toi­mista. Mitä nopeam­min halli­tus tekee toimia, sitä pienem­millä meno­leik­kauk­silla ja veron­ko­ro­tuk­silla tästä selvi­tään”, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Kokoo­mus perään­kuu­lut­taa julki­sen talou­den elvy­tyk­sen tark­kaa kohden­ta­mista sekä huolel­lista ajoit­ta­mista epide­mia­ti­lan­teen sane­le­malla tavalla. Kokoo­mus huomaut­taa, että nyt jo kolme asian­tun­ti­ja­ta­hoa on edel­lyt­tä­nyt, että samalla tulee tehdä päätök­set tuot­ta­vuutta ja työl­li­syyttä pysy­västi paran­ta­vista refor­meista. Niiden lisäksi tarvi­taan raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia julki­sen sekto­rin meno­jen kasvun pysäyt­tä­mi­seksi. Puolue vaatii meno­koh­tei­den tark­kaa prio­ri­soin­tia ja yleistä sääs­te­liäi­syyttä julkis­ten varo­jen käyt­töön.

”Krii­sin aiheut­tama kustan­nus­ten kasvu tai elvy­tys­tarve eivät ole peruste holtit­to­malle talou­den­pi­dolle. Meillä on oltava varaa selviy­tyä myös tule­vista pande­mioista ja talous­krii­seistä. Elämme erit­täin epävar­moja aikoja. Epide­mian toinen aalto on yhä mahdol­li­nen. Ajoi­tuk­sessa ei ole varaa epäon­nis­tua”, huomaut­taa valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­ryh­mää vetävä Timo Heino­nen.

Kokoo­mus esit­tää ulos­tu­los­saan toimia, joilla se tavoit­te­lee 100 000 uutta työl­listä. Paketti pitää sisäl­lään muun muassa paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sen, työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sen sekä ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­ta­mi­sen. Puolue ehdot­taa myös esimer­kiksi työl­li­syyttä tuke­vaa perhe­va­paa­uu­dis­tusta, muita sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sia, yritys­sa­nee­raus­ten helpot­ta­mista sekä alko­holi- ja ravin­to­la­sään­te­lyn uudis­ta­mista.

”Kokoo­muk­sen tavoit­teena on euroop­pa­lai­set työmark­ki­nat. Yhteis­va­luutta euro edel­lyt­tää meiltä jous­ta­vaa sopi­mista ja ihmis­läh­töistä sosi­aa­li­tur­vaa. Työmark­ki­na­re­for­meilla on kiire, sillä työt­tö­myys uhkaa nousta jo syksyllä synk­kiin luke­miin. Halli­tuk­sen on kannet­tava vastuunsa ja avat­tava suoma­lai­sille näkö­ala parem­paan”, sanoo valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen Elina Lepo­mäki.

“Miksi tämä kaikki on merki­tyk­sel­listä? Kokoo­mus haluaa turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut myös tule­ville suku­pol­ville. Tarvit­semme tule­vai­suu­des­sa­kin opet­ta­jia, sairaan­hoi­ta­jia, polii­seja ja muita hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tuki­pi­la­reita”, päät­tää edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content