• FI
 • SV
 • MENU
  Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja
  Twiittaa

  Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja

  Julkaistu: 10.04.2019 Tiedote

  Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen käyn­nisti viime vuonna valmis­te­lun pika­vip­pien mainon­nan rajoit­ta­mi­seksi. Oikeus­mi­nis­te­riössä on nyt laadittu arvio­muis­tio kulut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­tia rajoit­ta­vista keinoista.

  - Velkaon­gel­mat kurjis­ta­vat liian monen suoma­lai­sen arkea. Eriar­voi­suu­den ja syrjäy­ty­mi­sen taus­talla on monesti velka­kierre. Mark­ki­na­ta­lou­dessa pitää olla reilut peli­sään­nöt. Luot­to­mark­ki­noille tarvi­taan terveem­mät toimin­ta­ta­vat nyt myös mark­ki­noin­nin suhteen. Erityi­sesti pika­vip­pi­mai­nok­sista merkit­tävä osa on luon­teel­taan hyvin pääl­le­käy­vää. Luotto saate­taan esit­tää huolet­to­mana ja nopeana ratkai­suna kulut­ta­jan talou­del­li­siin ongel­miin. Osa mark­ki­noin­nista on täysin harhaan­joh­ta­vaa ja houkut­te­lee velka­kier­tee­seen. Mark­ki­noin­nin rajoit­ta­mi­sen valmis­te­lussa on löyty­nyt useita käyt­tö­kel­poi­sia keinoja. Pidän tärkeänä, että selvi­tyk­sen keinot arvioi­daan huolel­li­sesti läpi ja lain­sää­dän­tö­työ aloi­te­taan mahdol­li­sim­man pian. Tavoit­teena on estää asiak­kaan hädä­na­lai­sen aseman hyväk­si­käyt­töä, toteaa Häkkä­nen.

  Arvio­muis­tiossa on esitetty harkit­ta­vaksi ennen muuta seuraa­via sään­te­ly­vaih­toeh­toja joko yhdessä tai erik­seen:kulut­ta­ja­luot­toja koske­van mark­ki­noin­nin sisäl­lön rajoit­ta­mi­nen huomat­ta­vasti nykyistä yksi­tyis­koh­tai­sem­milla sään­nök­sillä, esimer­kiksi otta­malla kantaa laissa nykyistä tarkem­min siihen, minkä­laista mark­ki­noin­tia aina­kin olisi pidet­tävä kiel­let­tynä;kulut­ta­ja­luot­to­jen mainon­nan rajoit­ta­mi­nen yksi­no­maan tosi­asia­tie­toi­hin;varoi­tuk­sen anta­mi­nen luoton mahdol­li­sista haital­li­sista vaiku­tuk­sista kulut­ta­jan talou­teen sekä muis­tut­ta­mi­nen velvol­li­suu­desta maksaa luotto kaik­kine kustan­nuk­si­neen takai­sin;tiet­tyi­hin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin (esimer­kiksi tietyt paikat, tietyt väli­neet) kohdis­tu­vat mahdol­li­set kiel­lot tai rajoi­tuk­set.

  Arvio­muis­tiossa on todettu, että luot­toi­hin on jo pitkään liit­ty­nyt velkaon­gel­mia, ja myös koti­ta­louk­sien ylei­nen velkaan­tu­mis­ke­hi­tys on ollut huoles­tut­ta­vaa. Luot­toja koske­van mark­ki­noin­nin päälle tunke­vuus, mark­ki­noin­nin sisäl­töön liit­ty­vät epäkoh­dat sekä nykyi­sen mark­ki­noin­tia koske­van sään­te­lyn tulkin­nan­va­rai­suus ja sen aiheut­ta­mat haas­teet valvon­nalle puol­ta­vat niin ikään sitä, että luot­to­jen mark­ki­noin­tia koske­vaa sään­te­lyä tiuken­ne­taan nykyi­sestä.

  - Vastuul­li­nen mark­ki­na­ta­lous tarvit­see reilut peli­sään­nöt. Pika­vip­pien mark­ki­noin­tiin tarvi­taan tiukem­paa sään­te­lyä. Meidän on puutut­ta­vana siihen, että nykyi­sin riskit­tö­mänä ja huolet­to­mana myytävä luot­to­tuote voikin lopulta olla sisäl­löl­tään jotain aivan muuta ja aiheut­taa kulut­ta­jalle merkit­tä­viä talou­del­li­sia ongel­mia. Kulut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­nin rajoit­ta­mi­nen tällä tavalla voisi olla yksi hyvä keino velkaon­gel­maan puut­tu­mi­sessa, Häkkä­nen toteaa.

  Ylivel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen halli­tus­oh­jel­maan

  Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­nan ohjel­malla on tuotu vahvem­pia keinoja kansa­lais­ten velkaon­gel­miin.

  - Ylivel­kaan­tu­mi­nen on kysy­mys, johon ei ole olemassa yhtä yksit­täistä ratkai­sua, vaan vaadi­taan laaja-alai­sesti erilai­sia toimen­pi­teitä. Yksi­lön oma vastuu talous­asiois­taan ja talous­tai­to­jen vahvis­ta­mi­nen kouluissa on kaiken perus­pi­lari. Julki­sen vallan toimen­pi­teet ovat myös tärkeitä. Toisaalta tulee ennal­taeh­käistä ylivel­kaan­tu­mista, toisaalta taas jo ylivel­kaan­tu­neita tulee auttaa mahdol­li­sim­man tehok­kaasti saamaan asiansa taas järjes­tyk­seen.

  Kulu­valla vaali­kau­della on tehty laaja-alai­sesti toimen­pi­teitä ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­taan, esimer­kiksi:Ulos­ot­to­ve­lal­li­sen kannus­teita työl­lis­ty­mi­seen on paran­nettu.Kulut­ta­ja­luot­to­jen korko- ja kulusään­te­lyä on merkit­tä­västi kiris­tetty useilla toimen­pi­teillä.Talous- ja velka­neu­vonta siir­ret­tiin hoidet­ta­vaksi oikeus­a­pu­toi­mis­toissa, jotta voidaan turvata valta­kun­nal­li­nen yhte­näi­nen palve­lu­tasoTalous- ja velka­neu­von­nan ja ulos­o­ton resurs­seja on vahvis­tettu.

  Häkkä­sen toimek­sian­nosta on aloi­tettu myös muita ylivel­kaan­tu­mi­seen liit­ty­viä laki­hank­keita.

  - Toimek­sian­nos­tani on aloi­tettu luot­to­tie­to­sään­te­lyn arviointi. Tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa luotoan­ta­jan mahdol­li­suuk­sia arvioida nykyistä parem­paan tietoon perus­tuen, kuinka paljon luot­toa asiak­kaalle voi hänen maksu­ky­kynsä puit­teissa myön­tää. Tämän vuoksi on arvioitu posi­tii­vi­sen luot­to­tie­to­re­kis­te­rin perus­ta­mista Suomeen. Luot­to­tie­to­lain­sää­dän­töä on syytä arvioida laajem­min ensi vaali­kau­della, toteaa Häkkä­nen.

  Ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­taa tulee Häkkä­sen mukaan jatkaa ensi vaali­kau­della.

  - Ylivel­kaan­tu­mi­sen määrä tulee saada ensi vaali­kau­della merkit­tä­vään laskuun. Tällä vaali­kau­della tehdyt toimen­pi­teet ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­taan ovat olleet tärkeä alku. Ylivel­kaan­tu­mi­nen on ongelma, jonka ratkai­se­mi­seen tarvi­taan lisää toimen­pi­teitä. Tavoit­teena tulee olla, että yhä harvempi joutuisi varaa­maan kuukausit­tai­sista tulois­taan osuu­den velko­jille ja ulos­ot­toon. Halli­tus­oh­jel­massa tulee linjata ylivel­kaan­tu­mi­sen vähen­tä­mis­ta­voit­teesta ja toimen­pi­teistä sen toteut­ta­mi­seksi, linjaa Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen.

  Lisä­tie­toja:
  Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta, puh. 02951 50131