Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja

Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja

Julkaistu:

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen käyn­nisti viime vuonna valmis­te­lun pika­vip­pien mainon­nan rajoit­ta­mi­seksi. Oikeus­mi­nis­te­riössä on nyt laadittu arvio­muis­tio kulut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­tia rajoit­ta­vista keinoista.

- Velkaon­gel­mat kurjis­ta­vat liian monen suoma­lai­sen arkea. Eriar­voi­suu­den ja syrjäy­ty­mi­sen taus­talla on monesti velka­kierre. Mark­ki­na­ta­lou­dessa pitää olla reilut peli­sään­nöt. Luot­to­mark­ki­noille tarvi­taan terveem­mät toimin­ta­ta­vat nyt myös mark­ki­noin­nin suhteen. Erityi­sesti pika­vip­pi­mai­nok­sista merkit­tävä osa on luon­teel­taan hyvin pääl­le­käy­vää. Luotto saate­taan esit­tää huolet­to­mana ja nopeana ratkai­suna kulut­ta­jan talou­del­li­siin ongel­miin. Osa mark­ki­noin­nista on täysin harhaan­joh­ta­vaa ja houkut­te­lee velka­kier­tee­seen. Mark­ki­noin­nin rajoit­ta­mi­sen valmis­te­lussa on löyty­nyt useita käyt­tö­kel­poi­sia keinoja. Pidän tärkeänä, että selvi­tyk­sen keinot arvioi­daan huolel­li­sesti läpi ja lain­sää­dän­tö­työ aloi­te­taan mahdol­li­sim­man pian. Tavoit­teena on estää asiak­kaan hädä­na­lai­sen aseman hyväk­si­käyt­töä, toteaa Häkkä­nen.

Arvio­muis­tiossa on esitetty harkit­ta­vaksi ennen muuta seuraa­via sään­te­ly­vaih­toeh­toja joko yhdessä tai erik­seen:kulut­ta­ja­luot­toja koske­van mark­ki­noin­nin sisäl­lön rajoit­ta­mi­nen huomat­ta­vasti nykyistä yksi­tyis­koh­tai­sem­milla sään­nök­sillä, esimer­kiksi otta­malla kantaa laissa nykyistä tarkem­min siihen, minkä­laista mark­ki­noin­tia aina­kin olisi pidet­tävä kiel­let­tynä;kulut­ta­ja­luot­to­jen mainon­nan rajoit­ta­mi­nen yksi­no­maan tosi­asia­tie­toi­hin;varoi­tuk­sen anta­mi­nen luoton mahdol­li­sista haital­li­sista vaiku­tuk­sista kulut­ta­jan talou­teen sekä muis­tut­ta­mi­nen velvol­li­suu­desta maksaa luotto kaik­kine kustan­nuk­si­neen takai­sin;tiet­tyi­hin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin (esimer­kiksi tietyt paikat, tietyt väli­neet) kohdis­tu­vat mahdol­li­set kiel­lot tai rajoi­tuk­set.

Arvio­muis­tiossa on todettu, että luot­toi­hin on jo pitkään liit­ty­nyt velkaon­gel­mia, ja myös koti­ta­louk­sien ylei­nen velkaan­tu­mis­ke­hi­tys on ollut huoles­tut­ta­vaa. Luot­toja koske­van mark­ki­noin­nin päälle tunke­vuus, mark­ki­noin­nin sisäl­töön liit­ty­vät epäkoh­dat sekä nykyi­sen mark­ki­noin­tia koske­van sään­te­lyn tulkin­nan­va­rai­suus ja sen aiheut­ta­mat haas­teet valvon­nalle puol­ta­vat niin ikään sitä, että luot­to­jen mark­ki­noin­tia koske­vaa sään­te­lyä tiuken­ne­taan nykyi­sestä.

- Vastuul­li­nen mark­ki­na­ta­lous tarvit­see reilut peli­sään­nöt. Pika­vip­pien mark­ki­noin­tiin tarvi­taan tiukem­paa sään­te­lyä. Meidän on puutut­ta­vana siihen, että nykyi­sin riskit­tö­mänä ja huolet­to­mana myytävä luot­to­tuote voikin lopulta olla sisäl­löl­tään jotain aivan muuta ja aiheut­taa kulut­ta­jalle merkit­tä­viä talou­del­li­sia ongel­mia. Kulut­ta­ja­luot­to­jen mark­ki­noin­nin rajoit­ta­mi­nen tällä tavalla voisi olla yksi hyvä keino velkaon­gel­maan puut­tu­mi­sessa, Häkkä­nen toteaa.

Ylivel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen halli­tus­oh­jel­maan

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­nan ohjel­malla on tuotu vahvem­pia keinoja kansa­lais­ten velkaon­gel­miin.

- Ylivel­kaan­tu­mi­nen on kysy­mys, johon ei ole olemassa yhtä yksit­täistä ratkai­sua, vaan vaadi­taan laaja-alai­sesti erilai­sia toimen­pi­teitä. Yksi­lön oma vastuu talous­asiois­taan ja talous­tai­to­jen vahvis­ta­mi­nen kouluissa on kaiken perus­pi­lari. Julki­sen vallan toimen­pi­teet ovat myös tärkeitä. Toisaalta tulee ennal­taeh­käistä ylivel­kaan­tu­mista, toisaalta taas jo ylivel­kaan­tu­neita tulee auttaa mahdol­li­sim­man tehok­kaasti saamaan asiansa taas järjes­tyk­seen.

Kulu­valla vaali­kau­della on tehty laaja-alai­sesti toimen­pi­teitä ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­taan, esimer­kiksi:Ulos­ot­to­ve­lal­li­sen kannus­teita työl­lis­ty­mi­seen on paran­nettu.Kulut­ta­ja­luot­to­jen korko- ja kulusään­te­lyä on merkit­tä­västi kiris­tetty useilla toimen­pi­teillä.Talous- ja velka­neu­vonta siir­ret­tiin hoidet­ta­vaksi oikeus­a­pu­toi­mis­toissa, jotta voidaan turvata valta­kun­nal­li­nen yhte­näi­nen palve­lu­tasoTalous- ja velka­neu­von­nan ja ulos­o­ton resurs­seja on vahvis­tettu.

Häkkä­sen toimek­sian­nosta on aloi­tettu myös muita ylivel­kaan­tu­mi­seen liit­ty­viä laki­hank­keita.

- Toimek­sian­nos­tani on aloi­tettu luot­to­tie­to­sään­te­lyn arviointi. Tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa luotoan­ta­jan mahdol­li­suuk­sia arvioida nykyistä parem­paan tietoon perus­tuen, kuinka paljon luot­toa asiak­kaalle voi hänen maksu­ky­kynsä puit­teissa myön­tää. Tämän vuoksi on arvioitu posi­tii­vi­sen luot­to­tie­to­re­kis­te­rin perus­ta­mista Suomeen. Luot­to­tie­to­lain­sää­dän­töä on syytä arvioida laajem­min ensi vaali­kau­della, toteaa Häkkä­nen.

Ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­taa tulee Häkkä­sen mukaan jatkaa ensi vaali­kau­della.

- Ylivel­kaan­tu­mi­sen määrä tulee saada ensi vaali­kau­della merkit­tä­vään laskuun. Tällä vaali­kau­della tehdyt toimen­pi­teet ylivel­kaan­tu­mi­sen hallin­taan ovat olleet tärkeä alku. Ylivel­kaan­tu­mi­nen on ongelma, jonka ratkai­se­mi­seen tarvi­taan lisää toimen­pi­teitä. Tavoit­teena tulee olla, että yhä harvempi joutuisi varaa­maan kuukausit­tai­sista tulois­taan osuu­den velko­jille ja ulos­ot­toon. Halli­tus­oh­jel­massa tulee linjata ylivel­kaan­tu­mi­sen vähen­tä­mis­ta­voit­teesta ja toimen­pi­teistä sen toteut­ta­mi­seksi, linjaa Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen.

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta, puh. 02951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content