Haemme toimin­nan­joh­tajaa Satakuntaan – kokoomus.fi
MENU
Haemme toimin­nan­joh­tajaa Satakuntaan

Haemme toimin­nan­joh­tajaa Satakuntaan

Julkaistu: 18.01.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

Tarjoamme työntekoa arvos­ta­ville ja yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiinnos­tu­neille mielen­kiin­toisen ja innos­tavan mutta samalla haastavan ja tavoi­te­ha­kuisen työym­pä­ristön.

Puolueyh­tei­söömme haetaan määrä­ai­kaiseen tehtävään 

TOIMINNANJOHTAJAA

, jonka ensisi­jainen sijoi­tus­paikka on Satakunnan Kokoo­muksen piiri­toi­misto Porissa.

Toimin­nan­joh­tajan tehtävä on johtaa Satakunnan vaali­pii­rissä Kokoomus vaali­voittoon eduskun­ta­vaa­leissa 2019. Tämän varmis­ta­mi­seksi toimin­nan­johtaja vastaa Kokoo­muksen järjestö- ja kenttä­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä alueella, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kintaa, pitää yhteyttä alueen järjes­töihin, tiedo­tus­vä­li­neisiin ja viran­omaisiin sekä koordinoi kokoo­mus­laisten luotta­mus­hen­ki­löiden toimintaa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä sekä johtaa piirinsä alueella voitol­lista maakun­ta­vaa­li­työtä.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­minnan ja talou­den­hoidon tunte­musta, kokemusta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suullista ja kirjal­lista esitys­taitoa, sujuvaa tieto­tek­niikan, sosiaa­lisen median ja verkko­vies­tinnän hallintaa sekä vahvaa organi­soin­ti­kykyä.
Yhteis­työkyky, joustavuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­taidot ovat itses­tään­selvyys.

Eduksi laskemme tehtävään sopivan koulu­tuksen lisäksi kokemuksen tapah­tumien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­minen edellyttää ajokorttia ja haluk­kuutta työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.

Jos arvostat työntekoa paremman yhteis­kunnan eteen, niin lähetä vapaa­muo­toinen kirjal­linen hakemus + cv palkka­toi­vo­muk­sineen 18.2.2018 mennessä ville.blom@kokoomus.fi tai osoit­teeseen Kansal­linen Kokoomus rp, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­luihin vastaavat:
Satakunnan Kokoomus ry:n puheen­johtaja Satu Hatanpää, 040 587 0339
Kansal­linen Kokoomus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, 050 5118293


Kansal­linen Kokoomus on keskus­ta­oi­keis­to­lainen kansan­puolue, jonka aatteessa yhdis­tyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdol­li­suuksien tasa-arvo, sivistys, kannus­tavuus, suvait­se­vaisuus ja välit­tä­minen.


Kokoomus.fi