• FI
 • SV
 • MENU
  Haemme toimin­nan­joh­ta­jaa Sata­kun­taan
  Twiittaa

  Haemme toimin­nan­joh­ta­jaa Sata­kun­taan

  Julkaistu: 18.01.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

  Tarjoamme työn­te­koa arvos­ta­ville ja yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen ja innos­ta­van mutta samalla haas­ta­van ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

  Puolueyh­tei­söömme haetaan määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 

TOIMINNANJOHTAJAA

, jonka ensi­si­jai­nen sijoi­tus­paikka on Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen piiri­toi­misto Porissa.

  Toimin­nan­joh­ta­jan tehtävä on johtaa Sata­kun­nan vaali­pii­rissä Kokoo­mus vaali­voit­toon edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Tämän varmis­ta­mi­seksi toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen järjestö- ja kent­tä­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä alueella, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin sekä koor­di­noi kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä sekä johtaa piirinsä alueella voitol­lista maakun­ta­vaa­li­työtä.

  Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.
Yhteis­työ­kyky, jous­ta­vuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat itses­tään­sel­vyys.

  Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää ajokort­tia ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

  Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man yhteis­kun­nan eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 18.2.2018 mennessä ville.blom@kokoomus.fi tai osoit­tee­seen Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 HELSINKI.

  Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat:
  Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n puheen­joh­taja Satu Hatan­pää, 040 587 0339
  Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, 050 5118293

  
Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, jonka aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.