Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus_laivakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Julkaistu:

Hais­tatko somen nouse­vat tren­dit jo etukä­teen? Haluatko oppia alati lisää algo­rit­mien saloista? Kirjoi­tatko kipak­kaa teks­tiä? Oletko vuoro­vai­kut­ta­mi­sen velho ja osaat perus­tella näkö­kul­masi?

Tule meille kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle teke­mään Pette­ristä päämi­nis­te­riä ja kokoo­muk­sesta Suomen suurinta puoluetta – ainut­laa­tui­seen kolmen vaalin putkeen!

Olet osa mainiota vies­tin­tä­pop­poo­tamme, ja tehtä­viisi kuuluu some-sisäl­tö­jen ideointi ja toteu­tus, tiedon­haku sekä vuoro­vai­kut­ta­mi­nen digi­maa­il­massa. Työn sisäl­töä haluamme kernaasti muokata osaa­mi­sesi perus­teella.

Haemme osaa­jia, joilta löytyy into­hi­moa somea ja kirjoit­ta­mista kohtaan, sinni­käs asenne ja terävä kynä. Oikea­kie­li­syys, kokoo­mus­lai­nen arvo­maa­ilma ja rautai­nen asia­kas­pal­ve­lua­senne ovat näissä hommissa timant­tia. Ruot­sin kielen taidosta on etua. Meitä kiin­nos­ta­vat kaiken­lai­set osaa­jat kaiken­lai­sista taus­toista, joten nakkaa hake­musta tule­maan, mikäli poli­tiikka ja digi­vies­tintä kiin­nos­ta­vat!

Työsuhde on määrä­ai­kai­nen touko­kuu­hun 2019 asti ja sisäl­tää sään­nöl­li­sesti ilta- ja viikon­lop­pu­töitä. Aloi­tus on mahdol­li­sim­man pian, mutta mielel­lään viimeis­tään loka­kuussa. Työpaik­kana on puolue­toi­mis­tomme Helsin­gin Kampissa.

Lähetä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen ja CV:si mahdol­li­sim­man pian puolue­toi­mis­ton some­stra­tegi Jani­nalle: janina.haapaniemi@kokoomus.fi. Hakuaika päät­tyy 12.9.2018, mutta käymme hake­muk­sia läpi jo hakuai­kana. Lisä­tie­toja voit myös soitella tai what­sap­pailla suoraan Jani­nalta nume­rosta 050 340 2474.

Liität­hän hake­muk­seesi kuva­kaap­pauk­sen tai linkin kahdesta tai kolmesta teke­mäs­täsi some-päivi­tyk­sestä, jotka ovat mieles­täsi olleet erityi­sen mainioita. Päivi­tys voi olla omasi tai jolta­kin muulta hallin­noi­mal­tasi tililtä. Erit­tele myös, mitkä seikat mieles­täsi teke­vät päivi­tyk­sestä erityi­sen hyvän. Sisäl­lön ei tarvitse olla poliit­ti­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content