Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus_laivakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Julkaistu:

Hais­tatko somen nouse­vat tren­dit jo etukä­teen? Haluatko oppia alati lisää algo­rit­mien saloista? Kirjoi­tatko kipak­kaa teks­tiä? Oletko vuoro­vai­kut­ta­mi­sen velho ja osaat perus­tella näkö­kul­masi?

Tule meille kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle teke­mään Pette­ristä päämi­nis­te­riä ja kokoo­muk­sesta Suomen suurinta puoluetta – ainut­laa­tui­seen kolmen vaalin putkeen!

Olet osa mainiota vies­tin­tä­pop­poo­tamme, ja tehtä­viisi kuuluu some-sisäl­tö­jen ideointi ja toteu­tus, tiedon­haku sekä vuoro­vai­kut­ta­mi­nen digi­maa­il­massa. Työn sisäl­töä haluamme kernaasti muokata osaa­mi­sesi perus­teella.

Haemme osaa­jia, joilta löytyy into­hi­moa somea ja kirjoit­ta­mista kohtaan, sinni­käs asenne ja terävä kynä. Oikea­kie­li­syys, kokoo­mus­lai­nen arvo­maa­ilma ja rautai­nen asia­kas­pal­ve­lua­senne ovat näissä hommissa timant­tia. Ruot­sin kielen taidosta on etua. Meitä kiin­nos­ta­vat kaiken­lai­set osaa­jat kaiken­lai­sista taus­toista, joten nakkaa hake­musta tule­maan, mikäli poli­tiikka ja digi­vies­tintä kiin­nos­ta­vat!

Työsuhde on määrä­ai­kai­nen touko­kuu­hun 2019 asti ja sisäl­tää sään­nöl­li­sesti ilta- ja viikon­lop­pu­töitä. Aloi­tus on mahdol­li­sim­man pian, mutta mielel­lään viimeis­tään loka­kuussa. Työpaik­kana on puolue­toi­mis­tomme Helsin­gin Kampissa.

Lähetä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen ja CV:si mahdol­li­sim­man pian puolue­toi­mis­ton some­stra­tegi Jani­nalle: janina.haapaniemi@kokoomus.fi. Hakuaika päät­tyy 12.9.2018, mutta käymme hake­muk­sia läpi jo hakuai­kana. Lisä­tie­toja voit myös soitella tai what­sap­pailla suoraan Jani­nalta nume­rosta 050 340 2474.

Liität­hän hake­muk­seesi kuva­kaap­pauk­sen tai linkin kahdesta tai kolmesta teke­mäs­täsi some-päivi­tyk­sestä, jotka ovat mieles­täsi olleet erityi­sen mainioita. Päivi­tys voi olla omasi tai jolta­kin muulta hallin­noi­mal­tasi tililtä. Erit­tele myös, mitkä seikat mieles­täsi teke­vät päivi­tyk­sestä erityi­sen hyvän. Sisäl­lön ei tarvitse olla poliit­ti­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content