Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Julkaistu: 28.08.2018

Hais­tatko somen nouse­vat tren­dit jo etukä­teen? Haluatko oppia alati lisää algo­rit­mien saloista? Kirjoi­tatko kipak­kaa teks­tiä? Oletko vuoro­vai­kut­ta­mi­sen velho ja osaat perus­tella näkö­kul­masi?

Tule meille kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle teke­mään Pette­ristä päämi­nis­te­riä ja kokoo­muk­sesta Suomen suurinta puoluetta – ainut­laa­tui­seen kolmen vaalin putkeen!

Olet osa mainiota vies­tin­tä­pop­poo­tamme, ja tehtä­viisi kuuluu some-sisäl­tö­jen ideointi ja toteu­tus, tiedon­haku sekä vuoro­vai­kut­ta­mi­nen digi­maa­il­massa. Työn sisäl­töä haluamme kernaasti muokata osaa­mi­sesi perus­teella.

Haemme osaa­jia, joilta löytyy into­hi­moa somea ja kirjoit­ta­mista kohtaan, sinni­käs asenne ja terävä kynä. Oikea­kie­li­syys, kokoo­mus­lai­nen arvo­maa­ilma ja rautai­nen asia­kas­pal­ve­lua­senne ovat näissä hommissa timant­tia. Ruot­sin kielen taidosta on etua. Meitä kiin­nos­ta­vat kaiken­lai­set osaa­jat kaiken­lai­sista taus­toista, joten nakkaa hake­musta tule­maan, mikäli poli­tiikka ja digi­vies­tintä kiin­nos­ta­vat!

Työsuhde on määrä­ai­kai­nen touko­kuu­hun 2019 asti ja sisäl­tää sään­nöl­li­sesti ilta- ja viikon­lop­pu­töitä. Aloi­tus on mahdol­li­sim­man pian, mutta mielel­lään viimeis­tään loka­kuussa. Työpaik­kana on puolue­toi­mis­tomme Helsin­gin Kampissa.

Lähetä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen ja CV:si mahdol­li­sim­man pian puolue­toi­mis­ton some­stra­tegi Jani­nalle: janina.haapaniemi@kokoomus.fi. Hakuaika päät­tyy 12.9.2018, mutta käymme hake­muk­sia läpi jo hakuai­kana. Lisä­tie­toja voit myös soitella tai what­sap­pailla suoraan Jani­nalta nume­rosta 050 340 2474.

Liität­hän hake­muk­seesi kuva­kaap­pauk­sen tai linkin kahdesta tai kolmesta teke­mäs­täsi some-päivi­tyk­sestä, jotka ovat mieles­täsi olleet erityi­sen mainioita. Päivi­tys voi olla omasi tai jolta­kin muulta hallin­noi­mal­tasi tililtä. Erit­tele myös, mitkä seikat mieles­täsi teke­vät päivi­tyk­sestä erityi­sen hyvän. Sisäl­lön ei tarvitse olla poliit­ti­nen.