Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Julkaistu:

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos on nimi­tetty poliit­ti­sen suun­nit­te­lun tehtä­viin, erityi­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon avus­ta­jiksi, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti nimi­tyk­sistä tiis­taina.

Elisa Tarkiai­nen, 29, siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin EU- ja kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­asioista vastaa­van erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Hän on puheen­joh­ta­jan poliit­ti­nen erityi­sa­vus­taja.

Aiem­min Tarkiai­nen on työs­ken­nel­lyt Suomen lukio­lais­ten liiton pääsih­tee­rinä, vies­tin­tä­teh­tä­vissä Nokia Tech­no­lo­gie­silla sekä vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons.) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään heti, kun hänen nykyi­nen virka­suh­teensa päät­tyy.

Henrik Vuor­nos, 25, siir­tyy tehtä­vään Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jan tehtä­västä.

Aiem­min Vuor­nos on työs­ken­nel­lyt minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä, ulko­mi­nis­te­riössä sekä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Vuor­nos opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa talous­tie­dettä. Lisäksi hän toimii Espoossa kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Vuor­nos siir­tyy nykyi­sistä tehtä­vis­tään puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­ta­jaksi kesä­kuun aikana. Hänen vastuul­laan ovat erityi­sesti puheen­joh­ta­jan media­suh­teet.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen p. +358 40 077 4789
Henrik Vuor­nos p.  +358 44 253 4444

Tiedote 4.6.2019

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content