Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Julkaistu:

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos on nimi­tetty poliit­ti­sen suun­nit­te­lun tehtä­viin, erityi­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon avus­ta­jiksi, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti nimi­tyk­sistä tiis­taina.

Elisa Tarkiai­nen, 29, siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin EU- ja kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­asioista vastaa­van erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Hän on puheen­joh­ta­jan poliit­ti­nen erityi­sa­vus­taja.

Aiem­min Tarkiai­nen on työs­ken­nel­lyt Suomen lukio­lais­ten liiton pääsih­tee­rinä, vies­tin­tä­teh­tä­vissä Nokia Tech­no­lo­gie­silla sekä vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons.) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään heti, kun hänen nykyi­nen virka­suh­teensa päät­tyy.

Henrik Vuor­nos, 25, siir­tyy tehtä­vään Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jan tehtä­västä.

Aiem­min Vuor­nos on työs­ken­nel­lyt minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä, ulko­mi­nis­te­riössä sekä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Vuor­nos opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa talous­tie­dettä. Lisäksi hän toimii Espoossa kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Vuor­nos siir­tyy nykyi­sistä tehtä­vis­tään puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­ta­jaksi kesä­kuun aikana. Hänen vastuul­laan ovat erityi­sesti puheen­joh­ta­jan media­suh­teet.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen p. +358 40 077 4789
Henrik Vuor­nos p.  +358 44 253 4444

Tiedote 4.6.2019

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

Skip to content