Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Julkaistu:

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos on nimi­tetty poliit­ti­sen suun­nit­te­lun tehtä­viin, erityi­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon avus­ta­jiksi, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti nimi­tyk­sistä tiis­taina.

Elisa Tarkiai­nen, 29, siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin EU- ja kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­asioista vastaa­van erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Hän on puheen­joh­ta­jan poliit­ti­nen erityi­sa­vus­taja.

Aiem­min Tarkiai­nen on työs­ken­nel­lyt Suomen lukio­lais­ten liiton pääsih­tee­rinä, vies­tin­tä­teh­tä­vissä Nokia Tech­no­lo­gie­silla sekä vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons.) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään heti, kun hänen nykyi­nen virka­suh­teensa päät­tyy.

Henrik Vuor­nos, 25, siir­tyy tehtä­vään Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jan tehtä­västä.

Aiem­min Vuor­nos on työs­ken­nel­lyt minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä, ulko­mi­nis­te­riössä sekä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Vuor­nos opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa talous­tie­dettä. Lisäksi hän toimii Espoossa kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Vuor­nos siir­tyy nykyi­sistä tehtä­vis­tään puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­ta­jaksi kesä­kuun aikana. Hänen vastuul­laan ovat erityi­sesti puheen­joh­ta­jan media­suh­teet.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen p. +358 40 077 4789
Henrik Vuor­nos p.  +358 44 253 4444

Tiedote 4.6.2019

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content