Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

Julkaistu:

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos on nimi­tetty poliit­ti­sen suun­nit­te­lun tehtä­viin, erityi­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon avus­ta­jiksi, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti nimi­tyk­sistä tiis­taina.

Elisa Tarkiai­nen, 29, siir­tyy tehtä­vään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin EU- ja kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­asioista vastaa­van erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Hän on puheen­joh­ta­jan poliit­ti­nen erityi­sa­vus­taja.

Aiem­min Tarkiai­nen on työs­ken­nel­lyt Suomen lukio­lais­ten liiton pääsih­tee­rinä, vies­tin­tä­teh­tä­vissä Nokia Tech­no­lo­gie­silla sekä vies­tin­tä­toi­mis­toissa Helsin­gissä ja Lontoossa. Tarkiai­nen on koulu­tuk­sel­taan Bache­lor of Arts (Hons.) ja hän on suorit­ta­nut tutkin­non Englan­nissa.

Tarkiai­nen aloit­taa tehtä­väs­sään heti, kun hänen nykyi­nen virka­suh­teensa päät­tyy.

Henrik Vuor­nos, 25, siir­tyy tehtä­vään Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jan tehtä­västä.

Aiem­min Vuor­nos on työs­ken­nel­lyt minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä, ulko­mi­nis­te­riössä sekä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä. Vuor­nos opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa talous­tie­dettä. Lisäksi hän toimii Espoossa kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Vuor­nos siir­tyy nykyi­sistä tehtä­vis­tään puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­ta­jaksi kesä­kuun aikana. Hänen vastuul­laan ovat erityi­sesti puheen­joh­ta­jan media­suh­teet.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen p. +358 40 077 4789
Henrik Vuor­nos p.  +358 44 253 4444

Tiedote 4.6.2019

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi