Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä maksuilla. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esit­te­lemä malli nostaisi tuon osuu­den 100 prosent­tiin ja ulot­taisi etuu­den kaikille suoma­lai­sille.

“Koro­na­kriisi on merkin­nyt monille työs­sä­käy­ville lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia. Tilan­teen myötä erityi­sesti moni nuori ja pieni­tu­loi­nen ihmi­nen on pudon­nut Kelan perus­päi­vä­ra­han piiriin eikä ole näin pääs­syt ansio­si­don­nai­seen turva­verk­koon. On nurin­ku­rista, että vaikka ihmi­nen on osal­lis­tu­nut mahdol­li­sesti jo vuosien ajan ansio­si­don­nai­sen rahoit­ta­mi­seen omasta palkas­taan, saa hän nolla prosent­tia takai­sin työt­tö­myy­den iskiessä”, kummek­suu Lepo­mäki.

Lepo­mäen mielestä työt­tö­myys­tur­van vakuu­tus­luonne sotii hyvin­voin­ti­val­tiomme perus­a­ja­tusta vastaan, jonka yksi piir­teistä on univer­saali sosi­aa­li­turva jokai­selle asemasta riip­pu­matta.

“Ansio­turva tulee uudis­taa kaut­taal­taan ja siir­tää Kelan hallin­noi­maksi etuu­deksi. Yhden­ver­tai­suus on tärkeä sosi­aa­li­tur­vamme lähtö­kohta. Kokoo­muk­sen ansio­si­don­nai­sen uudis­tus pois­taisi työmark­ki­noilta eriar­voi­suutta”, perus­te­lee Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen ajama ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­tus sisäl­tyy puolu­een joulu­kuussa julkis­ta­maan “Toivon polku” -vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content