Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Elina Lepomäki: Yhdenvertainen ansiosidonnainen kaikille!

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä maksuilla. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esit­te­lemä malli nostaisi tuon osuu­den 100 prosent­tiin ja ulot­taisi etuu­den kaikille suoma­lai­sille.

“Koro­na­kriisi on merkin­nyt monille työs­sä­käy­ville lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia. Tilan­teen myötä erityi­sesti moni nuori ja pieni­tu­loi­nen ihmi­nen on pudon­nut Kelan perus­päi­vä­ra­han piiriin eikä ole näin pääs­syt ansio­si­don­nai­seen turva­verk­koon. On nurin­ku­rista, että vaikka ihmi­nen on osal­lis­tu­nut mahdol­li­sesti jo vuosien ajan ansio­si­don­nai­sen rahoit­ta­mi­seen omasta palkas­taan, saa hän nolla prosent­tia takai­sin työt­tö­myy­den iskiessä”, kummek­suu Lepo­mäki.

Lepo­mäen mielestä työt­tö­myys­tur­van vakuu­tus­luonne sotii hyvin­voin­ti­val­tiomme perus­a­ja­tusta vastaan, jonka yksi piir­teistä on univer­saali sosi­aa­li­turva jokai­selle asemasta riip­pu­matta.

“Ansio­turva tulee uudis­taa kaut­taal­taan ja siir­tää Kelan hallin­noi­maksi etuu­deksi. Yhden­ver­tai­suus on tärkeä sosi­aa­li­tur­vamme lähtö­kohta. Kokoo­muk­sen ansio­si­don­nai­sen uudis­tus pois­taisi työmark­ki­noilta eriar­voi­suutta”, perus­te­lee Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen ajama ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­tus sisäl­tyy puolu­een joulu­kuussa julkis­ta­maan “Toivon polku” -vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi

29.4.2021

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska