Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Elina Lepomäki: Yhdenvertainen ansiosidonnainen kaikille!

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä maksuilla. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esit­te­lemä malli nostaisi tuon osuu­den 100 prosent­tiin ja ulot­taisi etuu­den kaikille suoma­lai­sille.

“Koro­na­kriisi on merkin­nyt monille työs­sä­käy­ville lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia. Tilan­teen myötä erityi­sesti moni nuori ja pieni­tu­loi­nen ihmi­nen on pudon­nut Kelan perus­päi­vä­ra­han piiriin eikä ole näin pääs­syt ansio­si­don­nai­seen turva­verk­koon. On nurin­ku­rista, että vaikka ihmi­nen on osal­lis­tu­nut mahdol­li­sesti jo vuosien ajan ansio­si­don­nai­sen rahoit­ta­mi­seen omasta palkas­taan, saa hän nolla prosent­tia takai­sin työt­tö­myy­den iskiessä”, kummek­suu Lepo­mäki.

Lepo­mäen mielestä työt­tö­myys­tur­van vakuu­tus­luonne sotii hyvin­voin­ti­val­tiomme perus­a­ja­tusta vastaan, jonka yksi piir­teistä on univer­saali sosi­aa­li­turva jokai­selle asemasta riip­pu­matta.

“Ansio­turva tulee uudis­taa kaut­taal­taan ja siir­tää Kelan hallin­noi­maksi etuu­deksi. Yhden­ver­tai­suus on tärkeä sosi­aa­li­tur­vamme lähtö­kohta. Kokoo­muk­sen ansio­si­don­nai­sen uudis­tus pois­taisi työmark­ki­noilta eriar­voi­suutta”, perus­te­lee Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen ajama ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­tus sisäl­tyy puolu­een joulu­kuussa julkis­ta­maan “Toivon polku” -vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Kansanedustaja Petteri Orpo
9.1.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Maakun­ta­uu­dis­tus on kuoli­nisku kunnille

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo arvos­te­lee halli­tuk­sen kaavai­le­maa keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia kuoli­nis­kuksi Suomen kunnille. Orpo puhui kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä. Orpon mukaan kevään kunta­vaa­leissa

8.12.2020

EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

Euroo­pan kansan­puo­lue (EPP) hyväk­syi uuden maahan­­muutto- ja turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linja­pa­pe­rin. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on vastan­nut linja­pa­pe­rin valmis­te­lusta. Orpo on yksi

Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
1.12.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa – ”Vahvis­tai­simme työl­li­syyttä, keven­täi­simme työn vero­tusta ja ottai­simme vähem­män velkaa”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi vaih­toeh­tonsa valtion ensi vuoden talous­ar­vioksi. Mykkä­sen mukaan Kokoo­muk­sen vaih­toehto tähtää vahvasti talou­den uuteen nousuun. ”Korona on runnel­lut Suomen