Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä maksuilla. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esit­te­lemä malli nostaisi tuon osuu­den 100 prosent­tiin ja ulot­taisi etuu­den kaikille suoma­lai­sille.

“Koro­na­kriisi on merkin­nyt monille työs­sä­käy­ville lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia. Tilan­teen myötä erityi­sesti moni nuori ja pieni­tu­loi­nen ihmi­nen on pudon­nut Kelan perus­päi­vä­ra­han piiriin eikä ole näin pääs­syt ansio­si­don­nai­seen turva­verk­koon. On nurin­ku­rista, että vaikka ihmi­nen on osal­lis­tu­nut mahdol­li­sesti jo vuosien ajan ansio­si­don­nai­sen rahoit­ta­mi­seen omasta palkas­taan, saa hän nolla prosent­tia takai­sin työt­tö­myy­den iskiessä”, kummek­suu Lepo­mäki.

Lepo­mäen mielestä työt­tö­myys­tur­van vakuu­tus­luonne sotii hyvin­voin­ti­val­tiomme perus­a­ja­tusta vastaan, jonka yksi piir­teistä on univer­saali sosi­aa­li­turva jokai­selle asemasta riip­pu­matta.

“Ansio­turva tulee uudis­taa kaut­taal­taan ja siir­tää Kelan hallin­noi­maksi etuu­deksi. Yhden­ver­tai­suus on tärkeä sosi­aa­li­tur­vamme lähtö­kohta. Kokoo­muk­sen ansio­si­don­nai­sen uudis­tus pois­taisi työmark­ki­noilta eriar­voi­suutta”, perus­te­lee Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen ajama ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­tus sisäl­tyy puolu­een joulu­kuussa julkis­ta­maan “Toivon polku” -vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content