Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä maksuilla. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esit­te­lemä malli nostaisi tuon osuu­den 100 prosent­tiin ja ulot­taisi etuu­den kaikille suoma­lai­sille.

“Koro­na­kriisi on merkin­nyt monille työs­sä­käy­ville lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia. Tilan­teen myötä erityi­sesti moni nuori ja pieni­tu­loi­nen ihmi­nen on pudon­nut Kelan perus­päi­vä­ra­han piiriin eikä ole näin pääs­syt ansio­si­don­nai­seen turva­verk­koon. On nurin­ku­rista, että vaikka ihmi­nen on osal­lis­tu­nut mahdol­li­sesti jo vuosien ajan ansio­si­don­nai­sen rahoit­ta­mi­seen omasta palkas­taan, saa hän nolla prosent­tia takai­sin työt­tö­myy­den iskiessä”, kummek­suu Lepo­mäki.

Lepo­mäen mielestä työt­tö­myys­tur­van vakuu­tus­luonne sotii hyvin­voin­ti­val­tiomme perus­a­ja­tusta vastaan, jonka yksi piir­teistä on univer­saali sosi­aa­li­turva jokai­selle asemasta riip­pu­matta.

“Ansio­turva tulee uudis­taa kaut­taal­taan ja siir­tää Kelan hallin­noi­maksi etuu­deksi. Yhden­ver­tai­suus on tärkeä sosi­aa­li­tur­vamme lähtö­kohta. Kokoo­muk­sen ansio­si­don­nai­sen uudis­tus pois­taisi työmark­ki­noilta eriar­voi­suutta”, perus­te­lee Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen ajama ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­tus sisäl­tyy puolu­een joulu­kuussa julkis­ta­maan “Toivon polku” -vaih­toeh­to­bud­jet­tiin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content