Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu: 28.01.2019

Elias Erämaja minis­teri Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi, Juho Mäki-Lohi­luoma minis­teri Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den mais­teri Elias Eräma­jan. Erämaja siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Graa­fi­sen Teol­li­suu­den liit­to­joh­ta­jan ja Media­lii­ton ekono­mis­tin tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Erämaja aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vässä 11.2.2019. 

Erämaja on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Palve­lua­lo­jen työnan­ta­jilla, Suomen YK-edus­tus­tossa, Suomen Pankissa sekä Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­sella. Erämaja on Espoon kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­no­taari, kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Juho Mäki-Lohi­luo­man. Hän aloit­taa tehtä­vässä 4.2.2019.

Mäki-Lohi­luoma valmis­tuu alku­vuo­desta oikeus­tie­teen mais­te­riksi Turun yliopis­tosta ja opis­ke­lee kaup­pa­tie­teitä Åbo Akade­milla. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Ajatus­paja Toivon EU- ja laki­asioi­den analyy­tik­kona, toimit­ta­jana sekä oikeu­del­li­sen alan tehtä­vissä. Mäki-Lohi­luoma vastaa erityi­sa­vus­ta­jana erityi­sesti minis­te­rin vies­tin­nästä.

Lisä­tie­dot:

Erityi­sa­vus­taja Elias Erämaja p. 040 747 1854. Sähkö­posti 11.2. alkaen elias.eramaja@vm.fi

Erityi­sa­vus­taja Juho Mäki-Lohi­luoma p. 041 546 0606. Sähkö­posti 4.2. alkaen juho.maki-lohiluoma@minedu.fi