Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu:

Elias Erämaja minis­teri Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi, Juho Mäki-Lohi­luoma minis­teri Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den mais­teri Elias Eräma­jan. Erämaja siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Graa­fi­sen Teol­li­suu­den liit­to­joh­ta­jan ja Media­lii­ton ekono­mis­tin tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Erämaja aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vässä 11.2.2019. 

Erämaja on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Palve­lua­lo­jen työnan­ta­jilla, Suomen YK-edus­tus­tossa, Suomen Pankissa sekä Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­sella. Erämaja on Espoon kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­no­taari, kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Juho Mäki-Lohi­luo­man. Hän aloit­taa tehtä­vässä 4.2.2019.

Mäki-Lohi­luoma valmis­tuu alku­vuo­desta oikeus­tie­teen mais­te­riksi Turun yliopis­tosta ja opis­ke­lee kaup­pa­tie­teitä Åbo Akade­milla. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Ajatus­paja Toivon EU- ja laki­asioi­den analyy­tik­kona, toimit­ta­jana sekä oikeu­del­li­sen alan tehtä­vissä. Mäki-Lohi­luoma vastaa erityi­sa­vus­ta­jana erityi­sesti minis­te­rin vies­tin­nästä.

Lisä­tie­dot:

Erityi­sa­vus­taja Elias Erämaja p. 040 747 1854. Sähkö­posti 11.2. alkaen elias.eramaja@vm.fi

Erityi­sa­vus­taja Juho Mäki-Lohi­luoma p. 041 546 0606. Sähkö­posti 4.2. alkaen juho.maki-lohiluoma@minedu.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content