Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu:

Elias Erämaja minis­teri Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi, Juho Mäki-Lohi­luoma minis­teri Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den mais­teri Elias Eräma­jan. Erämaja siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Graa­fi­sen Teol­li­suu­den liit­to­joh­ta­jan ja Media­lii­ton ekono­mis­tin tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Erämaja aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vässä 11.2.2019. 

Erämaja on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Palve­lua­lo­jen työnan­ta­jilla, Suomen YK-edus­tus­tossa, Suomen Pankissa sekä Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­sella. Erämaja on Espoon kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­no­taari, kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Juho Mäki-Lohi­luo­man. Hän aloit­taa tehtä­vässä 4.2.2019.

Mäki-Lohi­luoma valmis­tuu alku­vuo­desta oikeus­tie­teen mais­te­riksi Turun yliopis­tosta ja opis­ke­lee kaup­pa­tie­teitä Åbo Akade­milla. Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt mm. Ajatus­paja Toivon EU- ja laki­asioi­den analyy­tik­kona, toimit­ta­jana sekä oikeu­del­li­sen alan tehtä­vissä. Mäki-Lohi­luoma vastaa erityi­sa­vus­ta­jana erityi­sesti minis­te­rin vies­tin­nästä.

Lisä­tie­dot:

Erityi­sa­vus­taja Elias Erämaja p. 040 747 1854. Sähkö­posti 11.2. alkaen elias.eramaja@vm.fi

Erityi­sa­vus­taja Juho Mäki-Lohi­luoma p. 041 546 0606. Sähkö­posti 4.2. alkaen juho.maki-lohiluoma@minedu.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content