Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Eelis Loik­ka­sen. Loik­ka­nen siir­tyy tehtä­väänsä Suomen Opis­ke­lija-Allianssi – OSKU ry:n vies­tin­nän suun­nit­te­li­jan tehtä­västä. Loik­ka­nen toimii Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan liit­to­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, Jyväs­ky­län kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana sekä Jyväs­ky­län kaupun­gin vara­val­tuu­tet­tuna.

Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, audio­vi­su­aa­li­sesta vies­tin­nästä sekä stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä. Tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vää hoitaa Tuomas Tikka­nen.

Loik­ka­nen aloit­taa tehtä­väs­sään 1.6.2018.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content