Eelis Loikkanen kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän viestin­tä­sih­tee­riksi – kokoomus.fi
MENU
Eelis Loikkanen kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän viestin­tä­sih­tee­riksi

Eelis Loikkanen kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän viestin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu: 21.05.2018 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut uudeksi viestin­tä­sih­tee­riksi kauppa­tie­teiden yliop­pilas Eelis Loikkasen. Loikkanen siirtyy tehtä­väänsä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n viestinnän suunnit­te­lijan tehtä­västä. Loikkanen toimii Kokoo­muksen Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunnan liitto­hal­li­tuksen jäsenenä, Jyväs­kylän kokoo­mus­opis­ke­li­joiden puheen­joh­tajana sekä Jyväs­kylän kaupungin varaval­tuu­tettuna.

Viestin­tä­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän viestinnän kehit­tä­mi­sestä, audio­vi­su­aa­li­sesta viestin­nästä sekä strate­gi­sesta viestin­nästä. Tiedo­tus­sih­teerin tehtävää hoitaa Tuomas Tikkanen.

Loikkanen aloittaa tehtä­vässään 1.6.2018.


Kokoomus.fi