Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu: 21.05.2018

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Eelis Loik­ka­sen. Loik­ka­nen siir­tyy tehtä­väänsä Suomen Opis­ke­lija-Allianssi – OSKU ry:n vies­tin­nän suun­nit­te­li­jan tehtä­västä. Loik­ka­nen toimii Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan liit­to­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, Jyväs­ky­län kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana sekä Jyväs­ky­län kaupun­gin vara­val­tuu­tet­tuna.

Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, audio­vi­su­aa­li­sesta vies­tin­nästä sekä stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä. Tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vää hoitaa Tuomas Tikka­nen.

Loik­ka­nen aloit­taa tehtä­väs­sään 1.6.2018.