Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

talouspolitiikka

15.5.2018

Elin­keino- ja inno­vaa­tio­po­li­tiikka talous­po­li­tii­kan keski­öön

Suomen talous­po­liit­ti­nen keskus­telu kaipaa uudis­ta­mista. Suomen kansan­ta­lous kärsii sitkeästä raken­ne­työt­tö­myy­destä ja valtion­ta­lou­den alijää­mästä, vaikka elämme korkea­suh­dan­teen huipulla. Näiden talous­on­gel­mien taus­talla

8.1.2018

Talous­po­li­tii­kan verkosto: Talou­den kasvu vaatii muutok­sia

Talous on ollut ja tulee olemaan keskei­sin teema poli­tii­kassa. Digi­ta­li­saa­tio ja globa­li­saa­tio muut­ta­vat yritys­ten liike­toi­min­ta­mal­leja ja ovat tuoneet noin pääosin

23.1.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista sihtee­riä

Talous­po­liit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti talous­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti talous­po­liit­tista osaa­mista, mutta

Skip to content