Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Arto Sato­nen: Mahdol­li­suus nope­aan lomaut­ta­mi­sen pitää kuulua kaikille

Arto Sato­nen: Mahdol­li­suus nope­aan lomaut­ta­mi­sen pitää kuulua kaikille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, työ- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen on ihmeis­sään halli­tuk­sen suun­nan­muu­tok­sesta.

Halli­tus on aiem­min tiedot­ta­nut, että työlain­sää­dän­nön muutok­set koske­vat kaik­kia yrityk­siä ja järjes­töjä. Tänään anne­tun halli­tuk­sen esityk­sen mukaan lomau­tusil­moi­tusa­jan osalta näin ei kuiten­kaan ole.

”Näyt­tää siltä, että halli­tus on jälleen ulkois­ta­nut ratkai­sunsa työmark­ki­na­jär­jes­töille. Edus­kun­nan on lailla säädet­tävä, että lomau­tusil­moi­tusa­jan lyhen­tä­mi­nen viiteen päivään koskee kaik­kia yrityk­siä työeh­to­so­pi­muk­sista huoli­matta”, Sato­nen toteaa.

Määrä­ai­kai­nen muutos työso­pi­mus­la­kiin on toteu­tet­tava tasa­puo­li­sesti. On tärkeää, että kaik­kia yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä kohdel­laan tasa­puo­li­sesti toimia­loista riip­pu­matta. Halli­tuk­sen anta­man esityk­sen mukaan mahdol­li­suus viiden päivän lomau­tusai­kaan koskisi vain niitä aloja, joissa asiasta on työeh­to­so­pi­muk­silla sovittu.

”Laki on säädet­tävä siten, että näissä poik­keus­o­loissa se menee työeh­to­so­pi­mus­ten yli. Vain tällä varmis­te­taan, että oikeus nope­aan lomaut­ta­mi­seen koskee kaik­kia aloja ja kaik­kia yrityk­siä”, Sato­nen jatkaa.

Poik­keus­o­loissa on turvat­tava yritys­ten toimin­ta­kyky. Lomaut­ta­mi­nen on niin työnan­ta­jalle kuin työn­te­ki­jäl­le­kin parempi vaih­toehto kuin irti­sa­no­mi­nen. Nyt on ryhdyt­tävä kaik­kiin toimen­pi­tei­siin, joilla työsuh­tei­den jatku­vuus voidaan varmis­taa. Lisäksi tarvi­taan täsmä­toi­mia yrityk­sille.

”Kannan suurta huolta niin työn­te­ki­jöi­den kuin yritys­ten tilan­teesta. Halli­tuk­sen on toteu­tet­tava muutok­set pakot­ta­valla lain­sää­dän­nöllä, jotta kaik­kien yritys­ten tilan­netta voidaan edes hieman helpot­taa”, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content