Arto Sato­nen: Mahdol­li­suus nope­aan lomaut­ta­mi­sen pitää kuulua kaikille

Julkaistu: 26.03.2020

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, työ- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäsen Arto Sato­nen on ihmeis­sään halli­tuk­sen suun­nan­muu­tok­sesta.

Halli­tus on aiem­min tiedot­ta­nut, että työlain­sää­dän­nön muutok­set koske­vat kaik­kia yrityk­siä ja järjes­töjä. Tänään anne­tun halli­tuk­sen esityk­sen mukaan lomau­tusil­moi­tusa­jan osalta näin ei kuiten­kaan ole.

”Näyt­tää siltä, että halli­tus on jälleen ulkois­ta­nut ratkai­sunsa työmark­ki­na­jär­jes­töille. Edus­kun­nan on lailla säädet­tävä, että lomau­tusil­moi­tusa­jan lyhen­tä­mi­nen viiteen päivään koskee kaik­kia yrityk­siä työeh­to­so­pi­muk­sista huoli­matta”, Sato­nen toteaa.

Määrä­ai­kai­nen muutos työso­pi­mus­la­kiin on toteu­tet­tava tasa­puo­li­sesti. On tärkeää, että kaik­kia yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä kohdel­laan tasa­puo­li­sesti toimia­loista riip­pu­matta. Halli­tuk­sen anta­man esityk­sen mukaan mahdol­li­suus viiden päivän lomau­tusai­kaan koskisi vain niitä aloja, joissa asiasta on työeh­to­so­pi­muk­silla sovittu.

”Laki on säädet­tävä siten, että näissä poik­keus­o­loissa se menee työeh­to­so­pi­mus­ten yli. Vain tällä varmis­te­taan, että oikeus nope­aan lomaut­ta­mi­seen koskee kaik­kia aloja ja kaik­kia yrityk­siä”, Sato­nen jatkaa.

Poik­keus­o­loissa on turvat­tava yritys­ten toimin­ta­kyky. Lomaut­ta­mi­nen on niin työnan­ta­jalle kuin työn­te­ki­jäl­le­kin parempi vaih­toehto kuin irti­sa­no­mi­nen. Nyt on ryhdyt­tävä kaik­kiin toimen­pi­tei­siin, joilla työsuh­tei­den jatku­vuus voidaan varmis­taa. Lisäksi tarvi­taan täsmä­toi­mia yrityk­sille.

”Kannan suurta huolta niin työn­te­ki­jöi­den kuin yritys­ten tilan­teesta. Halli­tuk­sen on toteu­tet­tava muutok­set pakot­ta­valla lain­sää­dän­nöllä, jotta kaik­kien yritys­ten tilan­netta voidaan edes hieman helpot­taa”, päät­tää Sato­nen.