Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

Julkaistu:

Kokoo­mus on tiis­taina julkis­te­tussa vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja sen lisäksi koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen yli 75-vuotiaille.

Nykyi­sen halli­tus­oh­jel­man mukaan halli­tus pienen­tää koti­ta­lous­vä­hen­nystä niin, että vuotui­nen maksi­mi­vä­hen­nys laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Työkor­vaus laskee 50 prosen­tista 40 prosent­tiin ja palk­ka­kor­vaus 20 prosen­tista 15 prosent­tiin. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen pitää halli­tuk­sen aiko­muk­sia lyhyt­nä­köi­sinä.

”Halli­tuk­sen kohden­tama leik­kaus koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen on leik­kaus erityi­sesti lapsi­per­heiltä ja ikään­ty­neiltä ihmi­siltä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaus nostaa remontti- ja koti­pal­ve­lui­den hintaa sekä laskee palve­lui­den kysyn­tää. Tämä on omiaan kasvat­ta­maan riskiä harmaan talou­den lisään­ty­mi­seen sekä vähen­tä­mään palve­lua­lo­jen työl­li­syyttä. Kokoo­muk­sella on halli­tuk­sen toimiin nähden täysin toisen­lai­nen päämäärä, me haluamme vähen­tää harmaata taloutta, edis­tää työl­li­syyttä sekä puolus­taa lapsi­per­hei­den ja ikään­ty­nei­den arjen suju­vuutta”, Ikonen sanoo.

”On ensiar­voi­sen tärkeää, että me päät­tä­jät teemme kaik­kemme sen eteen, että Suomi olisi kaikilla mitta­reilla maail­man lapsiys­tä­väl­li­sin maa. Se vaatii sitä, että emme vaikeuta perhei­den mahdol­li­suuk­sia suju­voit­taa omaa arke­aan tai heikennä mahdol­li­suuk­sia ostaa sellai­sia palve­luita, jotka tuke­vat lapsi­per­heen elämää”, Ikonen toteaa.

Ekono­mis­tit näke­vät, että koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­tu­van heiken­nyk­sen vaiku­tuk­set niin työl­li­syy­teen kuin vanhus­ten asumi­seen voivat pitkällä aika­vä­lillä kään­tyä merkit­tä­västi nega­tii­vi­siksi.

”Arvok­kaan vanhuu­den takaa­mi­seksi yhteis­kun­tamme tulee mahdol­li­suuk­sien mukaan tukea ikäih­mis­ten omia toiveita siitä, missä ja miten he halua­vat ikään­tyä. Niin kauan, kuin kotona asumi­nen on turval­lista, on tärkeää, että kotiin on saata­villa myös hoivan lisäksi muita tarvit­ta­via tukia ja palve­luita. Näitä ovat esimer­kiksi siivous­pal­ve­lut, ruoka­pal­ve­lut ja muut kodin­hoi­toon liit­ty­vät palve­lut. Ne ovat merkit­tä­viä arkea suju­voit­ta­via ja helpot­ta­via palve­luita”, Ikonen toteaa.

Kokoo­mus pitää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nystä huonona työl­li­syys-, perhe- ja senio­ri­po­li­tiik­kana ja esit­tää oman ratkai­sunsa teke­mäs­sään vaih­toeh­to­bud­je­tissa.

”Toivon todella, että halli­tus tart­tuisi kokoo­muk­sen esityk­seen perua koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­tu­van leik­kauk­sen ja korot­taisi yli 75-vuotiai­den koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Se olisi aito tule­vai­suus­teko suoma­lai­sille perheille, vanhuk­sille ja yrityk­sille”, Ikonen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen
09 432 3062

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content