Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

Julkaistu:

Kokoo­mus on tiis­taina julkis­te­tussa vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja sen lisäksi koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen yli 75-vuotiaille.

Nykyi­sen halli­tus­oh­jel­man mukaan halli­tus pienen­tää koti­ta­lous­vä­hen­nystä niin, että vuotui­nen maksi­mi­vä­hen­nys laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Työkor­vaus laskee 50 prosen­tista 40 prosent­tiin ja palk­ka­kor­vaus 20 prosen­tista 15 prosent­tiin. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen pitää halli­tuk­sen aiko­muk­sia lyhyt­nä­köi­sinä.

”Halli­tuk­sen kohden­tama leik­kaus koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen on leik­kaus erityi­sesti lapsi­per­heiltä ja ikään­ty­neiltä ihmi­siltä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaus nostaa remontti- ja koti­pal­ve­lui­den hintaa sekä laskee palve­lui­den kysyn­tää. Tämä on omiaan kasvat­ta­maan riskiä harmaan talou­den lisään­ty­mi­seen sekä vähen­tä­mään palve­lua­lo­jen työl­li­syyttä. Kokoo­muk­sella on halli­tuk­sen toimiin nähden täysin toisen­lai­nen päämäärä, me haluamme vähen­tää harmaata taloutta, edis­tää työl­li­syyttä sekä puolus­taa lapsi­per­hei­den ja ikään­ty­nei­den arjen suju­vuutta”, Ikonen sanoo.

”On ensiar­voi­sen tärkeää, että me päät­tä­jät teemme kaik­kemme sen eteen, että Suomi olisi kaikilla mitta­reilla maail­man lapsiys­tä­väl­li­sin maa. Se vaatii sitä, että emme vaikeuta perhei­den mahdol­li­suuk­sia suju­voit­taa omaa arke­aan tai heikennä mahdol­li­suuk­sia ostaa sellai­sia palve­luita, jotka tuke­vat lapsi­per­heen elämää”, Ikonen toteaa.

Ekono­mis­tit näke­vät, että koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­tu­van heiken­nyk­sen vaiku­tuk­set niin työl­li­syy­teen kuin vanhus­ten asumi­seen voivat pitkällä aika­vä­lillä kään­tyä merkit­tä­västi nega­tii­vi­siksi.

”Arvok­kaan vanhuu­den takaa­mi­seksi yhteis­kun­tamme tulee mahdol­li­suuk­sien mukaan tukea ikäih­mis­ten omia toiveita siitä, missä ja miten he halua­vat ikään­tyä. Niin kauan, kuin kotona asumi­nen on turval­lista, on tärkeää, että kotiin on saata­villa myös hoivan lisäksi muita tarvit­ta­via tukia ja palve­luita. Näitä ovat esimer­kiksi siivous­pal­ve­lut, ruoka­pal­ve­lut ja muut kodin­hoi­toon liit­ty­vät palve­lut. Ne ovat merkit­tä­viä arkea suju­voit­ta­via ja helpot­ta­via palve­luita”, Ikonen toteaa.

Kokoo­mus pitää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nystä huonona työl­li­syys-, perhe- ja senio­ri­po­li­tiik­kana ja esit­tää oman ratkai­sunsa teke­mäs­sään vaih­toeh­to­bud­je­tissa.

”Toivon todella, että halli­tus tart­tuisi kokoo­muk­sen esityk­seen perua koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­tu­van leik­kauk­sen ja korot­taisi yli 75-vuotiai­den koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Se olisi aito tule­vai­suus­teko suoma­lai­sille perheille, vanhuk­sille ja yrityk­sille”, Ikonen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen
09 432 3062

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content