Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

Julkaistu:

Kokoo­mus on tiis­taina julkis­te­tussa vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja sen lisäksi koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen yli 75-vuotiaille.

Nykyi­sen halli­tus­oh­jel­man mukaan halli­tus pienen­tää koti­ta­lous­vä­hen­nystä niin, että vuotui­nen maksi­mi­vä­hen­nys laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Työkor­vaus laskee 50 prosen­tista 40 prosent­tiin ja palk­ka­kor­vaus 20 prosen­tista 15 prosent­tiin. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen pitää halli­tuk­sen aiko­muk­sia lyhyt­nä­köi­sinä.

”Halli­tuk­sen kohden­tama leik­kaus koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen on leik­kaus erityi­sesti lapsi­per­heiltä ja ikään­ty­neiltä ihmi­siltä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaus nostaa remontti- ja koti­pal­ve­lui­den hintaa sekä laskee palve­lui­den kysyn­tää. Tämä on omiaan kasvat­ta­maan riskiä harmaan talou­den lisään­ty­mi­seen sekä vähen­tä­mään palve­lua­lo­jen työl­li­syyttä. Kokoo­muk­sella on halli­tuk­sen toimiin nähden täysin toisen­lai­nen päämäärä, me haluamme vähen­tää harmaata taloutta, edis­tää työl­li­syyttä sekä puolus­taa lapsi­per­hei­den ja ikään­ty­nei­den arjen suju­vuutta”, Ikonen sanoo.

”On ensiar­voi­sen tärkeää, että me päät­tä­jät teemme kaik­kemme sen eteen, että Suomi olisi kaikilla mitta­reilla maail­man lapsiys­tä­väl­li­sin maa. Se vaatii sitä, että emme vaikeuta perhei­den mahdol­li­suuk­sia suju­voit­taa omaa arke­aan tai heikennä mahdol­li­suuk­sia ostaa sellai­sia palve­luita, jotka tuke­vat lapsi­per­heen elämää”, Ikonen toteaa.

Ekono­mis­tit näke­vät, että koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­tu­van heiken­nyk­sen vaiku­tuk­set niin työl­li­syy­teen kuin vanhus­ten asumi­seen voivat pitkällä aika­vä­lillä kään­tyä merkit­tä­västi nega­tii­vi­siksi.

”Arvok­kaan vanhuu­den takaa­mi­seksi yhteis­kun­tamme tulee mahdol­li­suuk­sien mukaan tukea ikäih­mis­ten omia toiveita siitä, missä ja miten he halua­vat ikään­tyä. Niin kauan, kuin kotona asumi­nen on turval­lista, on tärkeää, että kotiin on saata­villa myös hoivan lisäksi muita tarvit­ta­via tukia ja palve­luita. Näitä ovat esimer­kiksi siivous­pal­ve­lut, ruoka­pal­ve­lut ja muut kodin­hoi­toon liit­ty­vät palve­lut. Ne ovat merkit­tä­viä arkea suju­voit­ta­via ja helpot­ta­via palve­luita”, Ikonen toteaa.

Kokoo­mus pitää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nystä huonona työl­li­syys-, perhe- ja senio­ri­po­li­tiik­kana ja esit­tää oman ratkai­sunsa teke­mäs­sään vaih­toeh­to­bud­je­tissa.

”Toivon todella, että halli­tus tart­tuisi kokoo­muk­sen esityk­seen perua koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen kohdis­tu­van leik­kauk­sen ja korot­taisi yli 75-vuotiai­den koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Se olisi aito tule­vai­suus­teko suoma­lai­sille perheille, vanhuk­sille ja yrityk­sille”, Ikonen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen
09 432 3062

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä

9.9.2020

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen esit­tää kieli­uu­dis­tusta: kaikille toinen vieras kieli jo kolmos­luo­kalta, lisää kieli­kyl­pyjä ja moni­puo­lista kieli­tai­toa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, viime halli­tuk­sen opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen esit­tää seit­se­män kohdan ohjel­maa, joilla nuor­ten yksi­puo­lis­tu­vaa kieli­tai­toa voitai­siin vahvis­taa ja kansain­vä­li­syyttä lisätä.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.