Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Anna-Kaisa Ikonen ja Matias Marttinen: ”Maakuntavero pitää kuopata”

Anna-Kaisa Ikonen ja Matias Mart­ti­nen: “Maakun­ta­vero pitää kuopata”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikosen ja kansan­edus­taja Matias Mart­ti­sen mielestä parla­men­taa­ri­sen maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tean selvi­tyk­sen perus­teella maakun­ta­vero olisi pitä­nyt kuopata pysy­västi. Ikonen on toimi­nut komi­tean jäse­nenä ja Mart­ti­nen vara­jä­se­nenä. Kokoo­mus jätti komi­tean mietin­töön eriä­vän mieli­pi­teen, koska se katsoo, että komi­tean johto­pää­tök­senä olisi pitä­nyt selkeästi esit­tää, ettei maakun­ta­ve­ron käyt­töö­no­tolle ole perus­te­luita.

”Maakun­ta­vero nostaisi koko­nais­ve­roas­tetta, heiken­täisi vero­jär­jes­tel­män selkeyttä ja läpi­nä­ky­vyyttä sekä johtaisi toden­nä­köi­sesti yhä suurem­paan palve­lui­den ja vero­jen eriy­ty­mi­seen aluei­den välillä. Siellä missä asukas­koh­tai­set sote-kustan­nuk­set ovat suurem­mat, on myös heikompi vero­pohja”, Ikonen sanoo.

Ikosen ja Mart­ti­sen mukaan komi­tean mietin­nön johto­pää­tök­sissä tuodaan realis­ti­sesti ja neut­raa­listi esille maakun­ta­ve­ron ongel­mat. Kokoo­muse­dus­ta­jien mielestä komi­tean mietin­nössä esitetty kritiikki veroa kohtaan on niin murs­kaa­vaa, että halli­tuk­sen on syytä luopua koko­naan maakun­ta­ve­ron valmis­te­lusta.

”Maakun­ta­vero johtaisi väis­tä­mättä nykyistä korkeam­paan työn vero­tuk­seen. Pidän erit­täin vaaral­li­sena yhtä­lönä, jos nopeasti kasva­vat sosi­aali- ja terveys­me­not ja työn vero­tus kytke­tään toisiinsa. Tällai­sen veron­ki­ris­ty­sau­to­maa­tin luomi­sella olisi hyvin haital­li­set seurauk­set työn­teolle ja myös työl­li­syy­delle”, Mart­ti­nen sanoo.

“Suoma­lai­nen palkan­saaja maksaa keski­mää­rin lähes kolme prosent­tiyk­sik­köä kireäm­pää veroa kuin vertai­lu­maissa. Komi­tea­kin toteaa, että kireä työn vero­tus on suurin ongelma vero­jär­jes­tel­mäs­sämme. Silti halli­tus haluaa ottaa palkan­saa­jan tuloista yhä isom­man osan”, Ikonen sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat huomaut­ta­vat, ettei maakun­ta­vero riit­täisi tuomaan ratkai­sua maakun­tien rahoi­tuk­seen ja vahvis­ta­maan itse­hal­lin­toa toivo­tusti, vaan vero vaatisi rinnal­leen aluei­den väli­siä kustan­nuse­ro­jen ja vero­ker­ty­mien tasauk­sia. Komi­tea ei myös­kään nähnyt maakun­nille esitet­ty­jen tehtä­vien puol­ta­van veron käyt­töön­ot­toa.

“Suomeen ei tarvita maakun­ta­ve­roa. Muuhun johto­pää­tök­seen ei mietin­nön perus­teella voi tulla. Halli­tus­puo­lu­eet edis­tä­vät työn vero­tuk­sen kiris­tä­mistä poliit­ti­sella sopi­muk­sella”, Mart­ti­nen sanoo.

Ikonen ja Mart­ti­nen mukaan komi­tealle ei tosia­sial­li­sesti annettu mahdol­li­suutta aitoon parla­men­taa­ri­seen valmis­te­luun. Heidän mukaansa halli­tus teki poliit­ti­sen sopi­muk­sen maakun­ta­ve­ron käyt­töö­no­tosta vuonna 2026 ohi komi­tean ja kesken komi­tean arvioin­ti­työn. Tästä syystä kokoo­mus katsoo, että halli­tus­puo­lu­eet menet­te­li­vät parla­men­taa­ri­sen valmis­te­lun peri­aat­tei­den vastai­sesti.

”Komi­tean murs­kaa­van analyy­sin jälkeen uuden veron ajami­nen näyt­tää erikoi­selta. Suoma­lais­ten ahke­rien työssä käyvien ihmis­ten puolesta toivon, ettei halli­tus vie tätä lehmän­kaup­paa loppuun”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi