Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Anna-Kaisa Ikonen ja Matias Mart­ti­nen: “Maakun­ta­vero pitää kuopata”

Anna-Kaisa Ikonen ja Matias Mart­ti­nen: “Maakun­ta­vero pitää kuopata”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikosen ja kansan­edus­taja Matias Mart­ti­sen mielestä parla­men­taa­ri­sen maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tean selvi­tyk­sen perus­teella maakun­ta­vero olisi pitä­nyt kuopata pysy­västi. Ikonen on toimi­nut komi­tean jäse­nenä ja Mart­ti­nen vara­jä­se­nenä. Kokoo­mus jätti komi­tean mietin­töön eriä­vän mieli­pi­teen, koska se katsoo, että komi­tean johto­pää­tök­senä olisi pitä­nyt selkeästi esit­tää, ettei maakun­ta­ve­ron käyt­töö­no­tolle ole perus­te­luita.

”Maakun­ta­vero nostaisi koko­nais­ve­roas­tetta, heiken­täisi vero­jär­jes­tel­män selkeyttä ja läpi­nä­ky­vyyttä sekä johtaisi toden­nä­köi­sesti yhä suurem­paan palve­lui­den ja vero­jen eriy­ty­mi­seen aluei­den välillä. Siellä missä asukas­koh­tai­set sote-kustan­nuk­set ovat suurem­mat, on myös heikompi vero­pohja”, Ikonen sanoo.

Ikosen ja Mart­ti­sen mukaan komi­tean mietin­nön johto­pää­tök­sissä tuodaan realis­ti­sesti ja neut­raa­listi esille maakun­ta­ve­ron ongel­mat. Kokoo­muse­dus­ta­jien mielestä komi­tean mietin­nössä esitetty kritiikki veroa kohtaan on niin murs­kaa­vaa, että halli­tuk­sen on syytä luopua koko­naan maakun­ta­ve­ron valmis­te­lusta.

”Maakun­ta­vero johtaisi väis­tä­mättä nykyistä korkeam­paan työn vero­tuk­seen. Pidän erit­täin vaaral­li­sena yhtä­lönä, jos nopeasti kasva­vat sosi­aali- ja terveys­me­not ja työn vero­tus kytke­tään toisiinsa. Tällai­sen veron­ki­ris­ty­sau­to­maa­tin luomi­sella olisi hyvin haital­li­set seurauk­set työn­teolle ja myös työl­li­syy­delle”, Mart­ti­nen sanoo.

“Suoma­lai­nen palkan­saaja maksaa keski­mää­rin lähes kolme prosent­tiyk­sik­köä kireäm­pää veroa kuin vertai­lu­maissa. Komi­tea­kin toteaa, että kireä työn vero­tus on suurin ongelma vero­jär­jes­tel­mäs­sämme. Silti halli­tus haluaa ottaa palkan­saa­jan tuloista yhä isom­man osan”, Ikonen sanoo.

Kokoo­muse­dus­ta­jat huomaut­ta­vat, ettei maakun­ta­vero riit­täisi tuomaan ratkai­sua maakun­tien rahoi­tuk­seen ja vahvis­ta­maan itse­hal­lin­toa toivo­tusti, vaan vero vaatisi rinnal­leen aluei­den väli­siä kustan­nuse­ro­jen ja vero­ker­ty­mien tasauk­sia. Komi­tea ei myös­kään nähnyt maakun­nille esitet­ty­jen tehtä­vien puol­ta­van veron käyt­töön­ot­toa.

“Suomeen ei tarvita maakun­ta­ve­roa. Muuhun johto­pää­tök­seen ei mietin­nön perus­teella voi tulla. Halli­tus­puo­lu­eet edis­tä­vät työn vero­tuk­sen kiris­tä­mistä poliit­ti­sella sopi­muk­sella”, Mart­ti­nen sanoo.

Ikonen ja Mart­ti­nen mukaan komi­tealle ei tosia­sial­li­sesti annettu mahdol­li­suutta aitoon parla­men­taa­ri­seen valmis­te­luun. Heidän mukaansa halli­tus teki poliit­ti­sen sopi­muk­sen maakun­ta­ve­ron käyt­töö­no­tosta vuonna 2026 ohi komi­tean ja kesken komi­tean arvioin­ti­työn. Tästä syystä kokoo­mus katsoo, että halli­tus­puo­lu­eet menet­te­li­vät parla­men­taa­ri­sen valmis­te­lun peri­aat­tei­den vastai­sesti.

”Komi­tean murs­kaa­van analyy­sin jälkeen uuden veron ajami­nen näyt­tää erikoi­selta. Suoma­lais­ten ahke­rien työssä käyvien ihmis­ten puolesta toivon, ettei halli­tus vie tätä lehmän­kaup­paa loppuun”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content