Kokoomus: kaupungit ja kaupunkipolitiikka
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ajatuspaja Toivo: Suurimpien kaupunkien merkitys tunnistettava paremmin

Ajatus­paja Toivo: Suurim­pien kaupun­kien merki­tys tunnis­tet­tava parem­min

Julkaistu:

Kaupun­kien merki­tys pitää tunnis­taa nykyistä parem­min, ja kaupun­ki­po­li­tii­kasta olisi tarpeen keskus­tella julki­suu­dessa enem­män.

Ajatus­paja Toivo avaa kaupun­ki­kes­kus­te­lun viiden kirjan #kaupun­ki­vi­sio2030-kirja­sar­jalla. Yli 50 kokoo­mus­vai­kut­ta­jaa suurim­mista kaupun­geista esit­tä­vät kirjoi­tuk­sis­saan ajatuk­si­aan talou­den­pi­dosta sivis­tyk­seen ja sotesta ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siin. Kirjat tarjoa­vat tietoa ja näke­myk­siä päätök­sen­teon tueksi niin kaupun­geissa kuin edus­kun­ta­työssä.

Kaupun­geissa megat­ren­dien merki­tys koros­tuu

Väes­tön ikään­ty­mi­nen ja ikäih­mis­ten hyvin­vointi muovaa­vat voimak­kaasti kaupun­kien palve­lu­rat­kai­suja. Huol­to­suh­teen muutos ja saman­ai­kai­nen talous­ti­lan­teen heiken­ty­mi­nen edel­lyt­tä­vät kaupun­kien tehtä­vä­ken­tässä valin­toja ja eten­kin pois­va­lin­toja.

Kaupun­geissa tehdään todella paljon hyvin­voin­nin eteen sellaista työtä, johon lain­sää­däntö ei velvoita. Tule­vassa sote-uudis­tuk­sessa on annet­tava nykyistä enem­män painoar­voa ennal­taeh­käi­se­ville hyvin­voin­ti­pal­ve­luille, joita kaupun­geissa tuote­taan erit­täin katta­vasti, Ajatus­paja Toivon toimin­nan­joh­taja Sini Ruoho­nen tiivis­tää kirjoi­tuk­sissa esitet­tyjä huomioita.

Ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sessä kaupun­git ovat otta­neet itsel­leen ratkai­si­jan roolin. Pääs­tö­ta­voit­teet ovat monissa kaupun­geissa todella kunnian­hi­moi­set.

Näyt­tää siltä, että kansal­li­nen lain­sää­däntö tulee ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sissä kaupun­kien ja toki myös yritys­ten teke­mien ratkai­su­jen perässä. Kaupun­git osoit­ta­vat ilmas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä suun­taa edus­kun­nalle, toteaa Ruoho­nen.

Talous­nousun edel­ly­tyk­set luodaan kaupun­geissa

Kasvu­yri­tyk­set sijoit­tu­vat kaupun­kei­hin, joissa on tarjolla korkean tason osaa­mista ja luovuutta. Uuden alus­ta­ta­lou­den mahdol­li­suu­det ovat siellä, missä on ihmi­siä ja liikettä.

Kaupun­kien veto­voi­mai­suus raken­tuu korkea­kou­lu­jen, elin­kei­noe­lä­män ja julki­sen hallin­non yhteis­työn varaan. Lain­sää­däntö ja vero­tus­jär­jes­tel­mät ovat tärkeitä kilpai­lu­ky­ky­te­ki­jöitä, mutta myös kaupun­kien oma profiili, kyky luoda edel­ly­tyk­siä yritys­toi­min­nalle ja kyky houku­tella osaa­jia kaik­kialta maail­masta ratkai­se­vat, kertoo Ajatus­paja Toivon taus­ta­sää­tiön halli­tuk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen.

Jo ennen koro­naa kaupun­kien talou­del­li­nen tilanne oli vaikea. Kriisi ja sen jälki­hoito hanka­loit­ta­vat yhtä­löä enti­ses­tään. Tois­tai­seksi maan halli­tus ei ole myös­kään kerto­nut luopu­vansa uusista lisä­vel­voit­teista, kuten hoita­ja­mi­toi­tuk­sen tiuken­nuk­sesta tai oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­sestä.

Kaupun­kien on tehtävä elvyt­tä­viä kasvuin­ves­toin­teja, jotka lisää­vät toime­liai­suutta ja työl­li­syyttä välit­tö­mästi. Samalla edessä on sopeu­tus­toi­mia. Leik­kaus­lis­toille tulee palve­luja ja yhtä varmasti maksu­ko­ro­tuk­sia, sanoo Vartiai­nen.

Kaupun­ki­po­li­tiikka esiin julki­sessa keskus­te­lussa

Kaupun­kien rooli on vahvis­tu­nut viime vuosina aktii­vis­ten pormes­ta­rei­den ja kaupun­gin­joh­ta­jien ansiosta. Yhteis­työtä kaupun­kien välillä on onnis­tuttu tiivis­tä­mään. Seuraa­vat kunta­vaa­lit toimi­te­taan keväällä 2021. Aiem­min julki­suus on keskit­ty­nyt voimak­kaasti valta­kun­nal­li­seen poliit­ti­seen tilan­tee­seen, ja näkö­kulma on painot­tu­nut edus­kun­ta­työ­hön.

Vaalien kiin­nos­ta­vuus kasvaa, kun nostamme esiin kaupun­kien erityi­sen roolin. Suurim­pien kaupun­kien vastuu koko maan elin­voi­mai­suu­desta ja kilpai­lu­ky­vystä on merkit­tävä. Demo­kra­tia-aktii­vi­suus, kuten äänes­tä­mi­nen ja muu kansa­lais­vai­kut­ta­mi­nen, nouse­vat, kun puhu­taan konkreet­ti­sista asioista. Nyt on oikea aika pääs­tää kaupun­git ääneen, Ruoho­nen toivoo.

Mistä kirja­sar­jassa on kyse?

Ajatus­paja Toivo julkaisi viisi kirjaa Helsin­gin, Oulun, Tampe­reen, Turun ja Vantaan tule­vai­suu­desta. Yhteensä mukana on yli 50 kokoo­mus­laista kaupun­gin­val­tuu­tet­tua. Myös useat kansan­edus­ta­jat antoi­vat panok­sensa projek­tiin: Tampe­reelta Anna-Kaisa Ikonen ja Sofia Vikman, Oulusta Mari-Leena Talvi­tie, Turusta Ilkka Kanerva ja Saara-Sofia Sirén sekä puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Kirjoissa visioi­daan tule­vai­suu­den kaupun­keja lukui­sista näkö­kul­mista. Kaupun­ki­lais­ten hyvin­vointi, julki­sen talou­den haas­teet, kansain­vä­li­syys ja elin­voi­mai­suus, kasva­tus ja opetus sekä ympä­ris­töön liit­ty­vät kysy­myk­set nouse­vat esiin kaikissa kirjoissa. Kirjoi­tuk­sissa esite­tään niin pidem­män aika­vä­lin visioita kuin konkreet­ti­sia toimen­pide-ehdo­tuk­sia.

#Kaupun­ki­vi­sio2030-projekti on pionee­ri­työtä suoma­lai­sen kaupun­ki­po­li­tii­kan esiin nosta­mi­seksi. Koskaan aiem­min ei ole julkaistu yhtä­ai­kai­sesti useam­man eri kaupun­gin näkö­kul­masta laadit­tua kirja­sar­jaa. Kirjoi­tuk­set tarjoa­vat yhtäältä kurkis­tusik­ku­nan hetkeen juuri ennen koro­na­krii­siä ja toisaalta näky­män pidem­mälle tule­vai­suu­teen.

Keskus­te­lun virit­tä­mi­seksi kirjo­jen pohjalta on tuotettu myös kolmen teema­ko­ko­nai­suu­den podcast-sarja. Talou­desta kaupun­ki­nä­kö­kul­masta keskus­te­le­vat ekono­misti Juha Itko­nen ja Talous­e­lä­män päätoi­mit­taja Jussi Kärki, hyvin­voin­nista SUEK ry:n pääsih­teeri Teemu Japis­son ja Suomen Kuva­leh­den tuot­taja Salla Vuori­koski sekä ympä­ris­töstä Sitran vanhempi neuvo­nan­taja Oras Tynk­ky­nen ja Etelä-Suomen Median sisäl­lön­joh­taja Silja Tenhu­nen.

Kaikki viisi kirjaa ja kolme podcast-keskus­te­lua ovat vapaasti luet­ta­vissa ja kuun­nel­ta­vissa osoit­teessa: https://toivoajatuspaja.fi/kaupunkivisio2030/. Keskus­te­luun voi osal­lis­tua tunnis­teella #Kaupunkivisio2030.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä