Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus: kaupungit ja kaupunkipolitiikka
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ajatus­paja Toivo: Suurim­pien kaupun­kien merki­tys tunnis­tet­tava parem­min

Ajatus­paja Toivo: Suurim­pien kaupun­kien merki­tys tunnis­tet­tava parem­min

Julkaistu:

Kaupun­kien merki­tys pitää tunnis­taa nykyistä parem­min, ja kaupun­ki­po­li­tii­kasta olisi tarpeen keskus­tella julki­suu­dessa enem­män.

Ajatus­paja Toivo avaa kaupun­ki­kes­kus­te­lun viiden kirjan #kaupun­ki­vi­sio2030-kirja­sar­jalla. Yli 50 kokoo­mus­vai­kut­ta­jaa suurim­mista kaupun­geista esit­tä­vät kirjoi­tuk­sis­saan ajatuk­si­aan talou­den­pi­dosta sivis­tyk­seen ja sotesta ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siin. Kirjat tarjoa­vat tietoa ja näke­myk­siä päätök­sen­teon tueksi niin kaupun­geissa kuin edus­kun­ta­työssä.

Kaupun­geissa megat­ren­dien merki­tys koros­tuu

Väes­tön ikään­ty­mi­nen ja ikäih­mis­ten hyvin­vointi muovaa­vat voimak­kaasti kaupun­kien palve­lu­rat­kai­suja. Huol­to­suh­teen muutos ja saman­ai­kai­nen talous­ti­lan­teen heiken­ty­mi­nen edel­lyt­tä­vät kaupun­kien tehtä­vä­ken­tässä valin­toja ja eten­kin pois­va­lin­toja.

Kaupun­geissa tehdään todella paljon hyvin­voin­nin eteen sellaista työtä, johon lain­sää­däntö ei velvoita. Tule­vassa sote-uudis­tuk­sessa on annet­tava nykyistä enem­män painoar­voa ennal­taeh­käi­se­ville hyvin­voin­ti­pal­ve­luille, joita kaupun­geissa tuote­taan erit­täin katta­vasti, Ajatus­paja Toivon toimin­nan­joh­taja Sini Ruoho­nen tiivis­tää kirjoi­tuk­sissa esitet­tyjä huomioita.

Ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sessä kaupun­git ovat otta­neet itsel­leen ratkai­si­jan roolin. Pääs­tö­ta­voit­teet ovat monissa kaupun­geissa todella kunnian­hi­moi­set.

Näyt­tää siltä, että kansal­li­nen lain­sää­däntö tulee ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sissä kaupun­kien ja toki myös yritys­ten teke­mien ratkai­su­jen perässä. Kaupun­git osoit­ta­vat ilmas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä suun­taa edus­kun­nalle, toteaa Ruoho­nen.

Talous­nousun edel­ly­tyk­set luodaan kaupun­geissa

Kasvu­yri­tyk­set sijoit­tu­vat kaupun­kei­hin, joissa on tarjolla korkean tason osaa­mista ja luovuutta. Uuden alus­ta­ta­lou­den mahdol­li­suu­det ovat siellä, missä on ihmi­siä ja liikettä.

Kaupun­kien veto­voi­mai­suus raken­tuu korkea­kou­lu­jen, elin­kei­noe­lä­män ja julki­sen hallin­non yhteis­työn varaan. Lain­sää­däntö ja vero­tus­jär­jes­tel­mät ovat tärkeitä kilpai­lu­ky­ky­te­ki­jöitä, mutta myös kaupun­kien oma profiili, kyky luoda edel­ly­tyk­siä yritys­toi­min­nalle ja kyky houku­tella osaa­jia kaik­kialta maail­masta ratkai­se­vat, kertoo Ajatus­paja Toivon taus­ta­sää­tiön halli­tuk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen.

Jo ennen koro­naa kaupun­kien talou­del­li­nen tilanne oli vaikea. Kriisi ja sen jälki­hoito hanka­loit­ta­vat yhtä­löä enti­ses­tään. Tois­tai­seksi maan halli­tus ei ole myös­kään kerto­nut luopu­vansa uusista lisä­vel­voit­teista, kuten hoita­ja­mi­toi­tuk­sen tiuken­nuk­sesta tai oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­sestä.

Kaupun­kien on tehtävä elvyt­tä­viä kasvuin­ves­toin­teja, jotka lisää­vät toime­liai­suutta ja työl­li­syyttä välit­tö­mästi. Samalla edessä on sopeu­tus­toi­mia. Leik­kaus­lis­toille tulee palve­luja ja yhtä varmasti maksu­ko­ro­tuk­sia, sanoo Vartiai­nen.

Kaupun­ki­po­li­tiikka esiin julki­sessa keskus­te­lussa

Kaupun­kien rooli on vahvis­tu­nut viime vuosina aktii­vis­ten pormes­ta­rei­den ja kaupun­gin­joh­ta­jien ansiosta. Yhteis­työtä kaupun­kien välillä on onnis­tuttu tiivis­tä­mään. Seuraa­vat kunta­vaa­lit toimi­te­taan keväällä 2021. Aiem­min julki­suus on keskit­ty­nyt voimak­kaasti valta­kun­nal­li­seen poliit­ti­seen tilan­tee­seen, ja näkö­kulma on painot­tu­nut edus­kun­ta­työ­hön.

Vaalien kiin­nos­ta­vuus kasvaa, kun nostamme esiin kaupun­kien erityi­sen roolin. Suurim­pien kaupun­kien vastuu koko maan elin­voi­mai­suu­desta ja kilpai­lu­ky­vystä on merkit­tävä. Demo­kra­tia-aktii­vi­suus, kuten äänes­tä­mi­nen ja muu kansa­lais­vai­kut­ta­mi­nen, nouse­vat, kun puhu­taan konkreet­ti­sista asioista. Nyt on oikea aika pääs­tää kaupun­git ääneen, Ruoho­nen toivoo.

Mistä kirja­sar­jassa on kyse?

Ajatus­paja Toivo julkaisi viisi kirjaa Helsin­gin, Oulun, Tampe­reen, Turun ja Vantaan tule­vai­suu­desta. Yhteensä mukana on yli 50 kokoo­mus­laista kaupun­gin­val­tuu­tet­tua. Myös useat kansan­edus­ta­jat antoi­vat panok­sensa projek­tiin: Tampe­reelta Anna-Kaisa Ikonen ja Sofia Vikman, Oulusta Mari-Leena Talvi­tie, Turusta Ilkka Kanerva ja Saara-Sofia Sirén sekä puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Kirjoissa visioi­daan tule­vai­suu­den kaupun­keja lukui­sista näkö­kul­mista. Kaupun­ki­lais­ten hyvin­vointi, julki­sen talou­den haas­teet, kansain­vä­li­syys ja elin­voi­mai­suus, kasva­tus ja opetus sekä ympä­ris­töön liit­ty­vät kysy­myk­set nouse­vat esiin kaikissa kirjoissa. Kirjoi­tuk­sissa esite­tään niin pidem­män aika­vä­lin visioita kuin konkreet­ti­sia toimen­pide-ehdo­tuk­sia.

#Kaupun­ki­vi­sio2030-projekti on pionee­ri­työtä suoma­lai­sen kaupun­ki­po­li­tii­kan esiin nosta­mi­seksi. Koskaan aiem­min ei ole julkaistu yhtä­ai­kai­sesti useam­man eri kaupun­gin näkö­kul­masta laadit­tua kirja­sar­jaa. Kirjoi­tuk­set tarjoa­vat yhtäältä kurkis­tusik­ku­nan hetkeen juuri ennen koro­na­krii­siä ja toisaalta näky­män pidem­mälle tule­vai­suu­teen.

Keskus­te­lun virit­tä­mi­seksi kirjo­jen pohjalta on tuotettu myös kolmen teema­ko­ko­nai­suu­den podcast-sarja. Talou­desta kaupun­ki­nä­kö­kul­masta keskus­te­le­vat ekono­misti Juha Itko­nen ja Talous­e­lä­män päätoi­mit­taja Jussi Kärki, hyvin­voin­nista SUEK ry:n pääsih­teeri Teemu Japis­son ja Suomen Kuva­leh­den tuot­taja Salla Vuori­koski sekä ympä­ris­töstä Sitran vanhempi neuvo­nan­taja Oras Tynk­ky­nen ja Etelä-Suomen Median sisäl­lön­joh­taja Silja Tenhu­nen.

Kaikki viisi kirjaa ja kolme podcast-keskus­te­lua ovat vapaasti luet­ta­vissa ja kuun­nel­ta­vissa osoit­teessa: https://toivoajatuspaja.fi/kaupunkivisio2030/. Keskus­te­luun voi osal­lis­tua tunnis­teella #Kaupunkivisio2030.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content