Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Puoluekokous / Tilai­suu­det ja oheis­tuot­teet

Tilai­suu­det
ja
oheis­tuot­teet

Tilai­suuk­sien ja oheis­tuot­tei­den etukä­teis­myynti päät­tyi 3.6.2022. Ilta­juh­la­lip­puja on myyn­nissä jonkin verran kokous­pai­kalla

Kokoo­mus Golf, tors­tai 9.6. (65€)

Perin­tei­nen Kokoo­muk­sen golf­mes­ta­ruus ratkais­taan jälleen puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä järjes­tet­tä­vässä kilpai­lussa tors­taina 9.6.2022. Kisa käydään Kala­joen palki­tulla 18 reikäi­sellä PAR73 -kentällä, jossa sekä kenttä että sen väylät sulau­tu­vat ympä­röi­vään merel­li­seen maise­maan ja luon­toon saumat­to­masti luoden upean elämyk­sen. Kilpai­lun voit­taja palki­taan puolue­ko­kouk­sen ilta­juh­lassa lauan­taina 11.6. Kokoo­muk­sen golf SM-kier­to­pal­kin­nolla.

Peli­muoto

Tasoi­tuk­sel­li­nen piste­bo­gey

Ohjelma

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja keit­to­lou­nas klo 11:00 alkaen

Kilpai­luinfo klo 12:30

Lähdöt 1. tiiltä klo: 13:00 alkaen (voi toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä)

Osal­lis­tu­mis­maksu on 65 €/​hlö, sisäl­täen green feen, range­po­le­tin, sähköi­sen tulos­pal­ve­lun, keit­to­lou­naan, vuokra­kär­ryn, saunan vapaa käyttö sekä pyyhe.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kilpai­luun pyyde­tään teke­mään ma 6.6.2022 mennessä osoit­tee­seen kalajokigolf@kalajokigolf.fi

Kilpai­luil­moi­tus löytyy Kala­joki golfin sivuilta https://klg.nexgolf.fi/klg/tournaments.nxg

Beach Party, perjan­tai 10.6. (35€)

Perjan­taina juhli­taan rennossa tunnel­massa ja hyvässä seurassa Beach Partyssa. Ohjel­massa on elävää musiik­kia ja erin­omaista ruokaa ravin­tola Dyynissä. 

Illan artisti: https://www.chameleonband.net/

BBQ Buffet

Salaat­tia ja jugurt­ti­kas­ti­ketta

Coles­law

Mari­noi­tuja kasvik­sia

Pikku­to­maat­teja

Pikke­löi­tyä puna­si­pu­lia

Inki­vää­ri­ma­ri­noi­tua tuore­kurk­kua

Jala­pe­noja ja hedel­mä­sal­saa (***)

Gril­lat­tua BBQ kanaa

Mini-chorizo­mak­ka­raa ja Aiolia

Paah­det­tuja maalais­pe­ru­noita

Kasvis­pyö­ry­köitä & Mango-curry­kas­ti­ketta (***)

Jälki­ruo­ka­buf­fet

Gaalailta, lauan­tai 11.6. (98€ /​ 125€)

Lauan­taina iltaa viete­tään juhlal­li­sem­min gaalail­lassa. Kolmen ruoka­la­jin illal­lista tahdit­ta­vat Oulun yliopis­ton Teek­ka­ri­tor­vet ja loppuil­lan viih­dyk­keestä vastaa Gepardi. Maagi­seen tunnel­maan ei tarvita silmän­kään­tö­temp­puja kun paikalla on oikea taikuri. Illan juon­taa moni­tai­turi Joni Paka­nen, joka tuo taikuutta myös saliin illan kuluessa.

Illan artis­tit: https://www.teekkaritorvet.com/ https://www.gebardi.fi/ www.jonipakanen.com

Sea & Sun Gaala Menu 

Alku­ruoka

Kylmä­sa­vus­tet­tua perä­me­ren­lohta, saaris­to­lais­pe­ru­na­sa­laat­tia ja mari­noi­tuja kangas­rous­kuja.

Pääruoka     

Yön yli haudu­tet­tua possun­pos­kea, tynkä­läistä peru­na­kak­kua ja villiyrt­ti­kas­ti­ketta.

Jälki­ruoka

Rapar­pe­ri­kakku, maren­kia, vaah­to­kark­kia ja mansik­ka­kas­ti­ketta.

Ruoka­juo­maksi tarjoil­laan kaksi kaatoa menuun sopi­via viinejä. Myös alko­ho­lit­to­mat vaih­toeh­dot. 

Menu on koko­nai­suu­des­saan laktoo­si­ton, glutee­ni­ton ja pähki­nä­tön.

Kala­ton menu: alku­ruoka on kasvis­poh­jai­nen. 

Kasvis­menu: alku- ja pääruoka ovat kasvis­poh­jai­sia.

HUOM! Mikäli haluat varata gaalaan paikat samaan pöytään isom­malle seuru­eelle (yli 4 henkeä), olet­han yhtey­dessä Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­tolle sähkö­pos­titse: anna.poropudas@kokoomus.fi.
Varauk­sia varten tarvit­set tosit­teen makse­tuista lipuista sekä seuru­een jäsen­ten nimet. Yhden pöydän maksi­mi­hen­ki­lö­määrä on 12. Pöytä­va­rauk­set tulee tehdä 31.5. mennessä!

Lippuja on myyn­nissä rajattu erä myös kokous­pai­kalla, mikäli paik­koja riit­tää. Kala­joella lipun hinta on 125€/hlö. 

  

LOUNASBUFFET 10.-12.6. (12,50€/kpl)

Kokous­pai­kalla on saata­villa joka päivä klo 11-14 koti­ruo­ka­buf­fet, jossa tarjoil­laan mutka­tonta lounasta. Lounaan hinta on 12,50€/hlö. Lounas­lip­puja on mahdol­lista ostaa etukä­teen taiko­kous­pai­kalla.

Lounas, Hiek­kasärkät Areena

Salaat­ti­va­li­koima

Keit­to­buf­fet

Koti­ruo­ka­lou­nas

Leipä­va­li­koima ja levit­teet

Kahvi /​ tee

Pieni makea

PARKKILIPPU PE-SU (15€ /​ 20€)

Kokous­pai­kalla on mahdol­li­suus park­kee­rata auto valvo­tulle park­kia­lu­eelle. Pe-su park­ki­lippu maksaa 15€ etukä­teen ostet­tuna.

Huomioit­han, että puolue­ko­kouk­sen park­ki­lippu oikeut­taa pysä­köin­tiin ainoas­taan kokous­pai­kalla. Hiek­ka­särk­kien muilla alueilla ovat voimassa normaa­lit pysä­köin­tioh­jeet ja määräyk­set, joita puolue­ko­kouk­sen park­ki­li­pulla ei voi ohit­taa.

BUSSILIPPU PE-SU (10€ /​ 15€)

Kokous­pai­kalla on järjes­tet­tynä sukku­la­bussi sisäi­seen liik­ku­mi­seen perjan­taista sunnun­tai­hin. Se ajaa pääasiassa reittä Hotelli Santa – Kokous­halli myöhem­min täsmen­ty­vän aika­tau­lun mukaan. Sukku­la­bussi on käytössä myös ilta­juh­lan aikaan.

Bussi­li­pun voit ostaa etukä­teen, jolloin sen hinta on 10€/kpl. Lippuja on myyn­nissä myös kokous­pai­kalla, jolloin hinta on 15€/kpl.

Huomioit­han, että vuoro­väli voi vaih­della päivän kuluessa eikä bussin reitti vält­tä­mättä kata täydel­li­sesti kaik­kia majoi­tusa­lueita.

T-PAITA

Puolue­ko­kouk­sen T-paita kokousil­meellä. Nais­ten ja mies­ten mallit, koot S-XXL.

Hinta 15e. Paita tila­taan ennak­koon ja se lunas­te­taan puolue­ko­kouk­sen info­pis­teestä.

Varat­tu­jen lippu­jen toimi­tus: Kaikki etukä­teen oste­tut liput ja tuot­teet ovat noudet­ta­vissa kokouk­sen info-pisteestä perjan­taina 10.6. klo 12:00 alkaen. Infossa ovat myös myyn­nissä kokous­pai­kalta ostet­ta­vat liput ja tuot­teet niin kauan, kuin niitä riit­tää.Tätä sivua päivi­te­tään kesä­kuun kokouk­seen saakka. Mahdol­li­sista merkit­tä­vistä muutok­sista tiedo­te­taan erik­seen. 

Skip to content