Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Puoluekokous / Tilaisuudet ja oheistuotteet

Tilai­suu­det
ja
oheis­tuot­teet

Kokoo­mus Golf, tors­tai 9.6. (65€)

Perin­tei­nen Kokoo­muk­sen golf­mes­ta­ruus ratkais­taan jälleen puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä järjes­tet­tä­vässä kilpai­lussa tors­taina 9.6.2022. Kisa käydään Kala­joen palki­tulla 18 reikäi­sellä PAR73 -kentällä, jossa sekä kenttä että sen väylät sulau­tu­vat ympä­röi­vään merel­li­seen maise­maan ja luon­toon saumat­to­masti luoden upean elämyk­sen. Kilpai­lun voit­taja palki­taan puolue­ko­kouk­sen ilta­juh­lassa lauan­taina 11.6. Kokoo­muk­sen golf SM-kier­to­pal­kin­nolla.

Peli­muoto

Tasoi­tuk­sel­li­nen piste­bo­gey

Ohjelma

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja keit­to­lou­nas klo 11:00 alkaen

Kilpai­luinfo klo 12:30

Lähdöt 1. tiiltä klo: 13:00 alkaen (voi toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä)

Osal­lis­tu­mis­maksu on 65 €/​hlö, sisäl­täen green feen, range­po­le­tin, sähköi­sen tulos­pal­ve­lun, keit­to­lou­naan, vuokra­kär­ryn, saunan vapaa käyttö sekä pyyhe.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kilpai­luun pyyde­tään teke­mään ma 6.6.2022 mennessä osoit­tee­seen kalajokigolf@kalajokigolf.fi

Kilpai­luil­moi­tus löytyy Kala­joki golfin sivuilta https://klg.nexgolf.fi/klg/tournaments.nxg

Beach Party, perjan­tai 10.6. (35€)

Perjan­taina juhli­taan rennossa tunnel­massa ja hyvässä seurassa Beach Partyssa. Ohjel­massa on elävää musiik­kia ja erin­omaista ruokaa ravin­tola Dyynissä. 

Illan artisti: https://www.chameleonband.net/

BBQ Buffet

Salaat­tia ja jugurt­ti­kas­ti­ketta

Coles­law

Mari­noi­tuja kasvik­sia

Pikku­to­maat­teja

Pikke­löi­tyä puna­si­pu­lia

Inki­vää­ri­ma­ri­noi­tua tuore­kurk­kua

Jala­pe­noja ja hedel­mä­sal­saa (***)

Gril­lat­tua BBQ kanaa

Mini-chorizo­mak­ka­raa ja Aiolia

Paah­det­tuja maalais­pe­ru­noita

Kasvis­pyö­ry­köitä & Mango-curry­kas­ti­ketta (***)

Jälki­ruo­ka­buf­fet

Gaalailta, lauan­tai 11.6. (98€ /​ 125€)

Lauan­taina iltaa viete­tään juhlal­li­sem­min gaalail­lassa. Kolmen ruoka­la­jin illal­lista tahdit­ta­vat Oulun yliopis­ton Teek­ka­ri­tor­vet ja loppuil­lan viih­dyk­keestä vastaa Gepardi. Maagi­seen tunnel­maan ei tarvita silmän­kään­tö­temp­puja kun paikalla on oikea taikuri. Illan juon­taa moni­tai­turi Joni Paka­nen, joka tuo taikuutta myös saliin illan kuluessa.

Illan artis­tit: https://www.teekkaritorvet.com/ https://www.gebardi.fi/ www.jonipakanen.com

Sea & Sun Gaala Menu 

Alku­ruoka

Kylmä­sa­vus­tet­tua perä­me­ren­lohta, saaris­to­lais­pe­ru­na­sa­laat­tia ja mari­noi­tuja kangas­rous­kuja.

Pääruoka     

Yön yli haudu­tet­tua possun­pos­kea, tynkä­läistä peru­na­kak­kua ja villiyrt­ti­kas­ti­ketta.

Jälki­ruoka

Rapar­pe­ri­kakku, maren­kia, vaah­to­kark­kia ja mansik­ka­kas­ti­ketta.

Ruoka­juo­maksi tarjoil­laan kaksi kaatoa menuun sopi­via viinejä. Myös alko­ho­lit­to­mat vaih­toeh­dot. 

Menu on koko­nai­suu­des­saan laktoo­si­ton, glutee­ni­ton ja pähki­nä­tön.

Kala­ton menu: alku­ruoka on kasvis­poh­jai­nen. 

Kasvis­menu: alku- ja pääruoka ovat kasvis­poh­jai­sia.

HUOM! Mikäli haluat varata gaalaan paikat samaan pöytään isom­malle seuru­eelle (yli 4 henkeä), olet­han yhtey­dessä Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­tolle sähkö­pos­titse: anna.poropudas@kokoomus.fi.
Varauk­sia varten tarvit­set tosit­teen makse­tuista lipuista sekä seuru­een jäsen­ten nimet. Yhden pöydän maksi­mi­hen­ki­lö­määrä on 12. Pöytä­va­rauk­set tulee tehdä 31.5. mennessä!

Lippuja on myyn­nissä rajattu erä myös kokous­pai­kalla, mikäli paik­koja riit­tää. Kala­joella lipun hinta on 125€/hlö. 

  

LOUNASBUFFET 10.-12.6. (12,50€/kpl)

Kokous­pai­kalla on saata­villa joka päivä klo 11-14 koti­ruo­ka­buf­fet, jossa tarjoil­laan mutka­tonta lounasta. Lounaan hinta on 12,50€/hlö. Lounas­lip­puja on mahdol­lista ostaa etukä­teen taiko­kous­pai­kalla.

Lounas, Hiek­kasärkät Areena

Salaat­ti­va­li­koima

Keit­to­buf­fet

Koti­ruo­ka­lou­nas

Leipä­va­li­koima ja levit­teet

Kahvi /​ tee

Pieni makea

PARKKILIPPU PE-SU (15€ /​ 20€)

Kokous­pai­kalla on mahdol­li­suus park­kee­rata auto valvo­tulle park­kia­lu­eelle. Pe-su park­ki­lippu maksaa 15€ etukä­teen ostet­tuna.

Huomioit­han, että puolue­ko­kouk­sen park­ki­lippu oikeut­taa pysä­köin­tiin ainoas­taan kokous­pai­kalla. Hiek­ka­särk­kien muilla alueilla ovat voimassa normaa­lit pysä­köin­tioh­jeet ja määräyk­set, joita puolue­ko­kouk­sen park­ki­li­pulla ei voi ohit­taa.

BUSSILIPPU PE-SU (10€ /​ 15€)

Kokous­pai­kalla on järjes­tet­tynä sukku­la­bussi sisäi­seen liik­ku­mi­seen perjan­taista sunnun­tai­hin. Se ajaa pääasiassa reittä Hotelli Santa – Kokous­halli myöhem­min täsmen­ty­vän aika­tau­lun mukaan. Sukku­la­bussi on käytössä myös ilta­juh­lan aikaan.

Bussi­li­pun voit ostaa etukä­teen, jolloin sen hinta on 10€/kpl. Lippuja on myyn­nissä myös kokous­pai­kalla, jolloin hinta on 15€/kpl.

Huomioit­han, että vuoro­väli voi vaih­della päivän kuluessa eikä bussin reitti vält­tä­mättä kata täydel­li­sesti kaik­kia majoi­tusa­lueita.

T-PAITA

Puolue­ko­kouk­sen T-paita kokousil­meellä. Nais­ten ja mies­ten mallit, koot S-XXL.

Hinta 15e. Paita tila­taan ennak­koon ja se lunas­te­taan puolue­ko­kouk­sen info­pis­teestä.

Varat­tu­jen lippu­jen toimi­tus: Kaikki etukä­teen oste­tut liput ja tuot­teet ovat noudet­ta­vissa kokouk­sen info-pisteestä perjan­taina 10.6. klo 12:00 alkaen. Infossa ovat myös myyn­nissä kokous­pai­kalta ostet­ta­vat liput ja tuot­teet niin kauan, kuin niitä riit­tää.Tätä sivua päivi­te­tään kesä­kuun kokouk­seen saakka. Mahdol­li­sista merkit­tä­vistä muutok­sista tiedo­te­taan erik­seen. 

Skip to content