Avaa/sulje valikko

Kokoo­mus kier­tää!

Tule keskus­te­le­maan Suomen ja kokoo­muk­sen tule­vai­suu­desta

Pitkän halli­tus­tai­pa­leen jälkeen kokoo­muk­sella on nyt tilai­suus kirkas­taa linjaansa ja kehit­tää toimin­taansa. Teemme sen yhdessä teidän kans­sanne.

Puheen­joh­taja Petteri ja muu puolue­johto sekä kansan­edus­ta­jat lähe­tä­vät Suomen-kier­tu­eelle syksyllä 2019! Järjes­tämme tilai­suuk­sia, joissa jokai­sella on mahdol­li­suus kertoa näke­myk­sensä Suomen ja kokoo­muk­sen suun­nasta.

Kier­tue­ai­ka­taulu:


ESPOO /​ 19.11. Kai Mykkä­nen

Turval­li­suus muutos­ten keskellä -semi­naari

Kai Mykkä­nen on mukana Espoon kokoo­muk­sen järjes­tä­mässä Turval­li­suus muutos­ten keskellä -semi­naa­rissa klo 17.30–20.00 Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­sessa. Semi­naari on kaikille avoin.

Face­book-tapah­tu­maan tästä

ROVANIEMI 23.11. /​ Petteri Orpo ja Heikki Autto

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Kaikille avoin ylei­sö­ti­lai­suus klo 10–10.45 Choco Deli Rinteen­kul­massa (Koski­katu 25), mukana pj. Petteri Orpo. Terve­tu­loa!

Ylei­sö­ti­lai­suu­den jälkeen kokoo­muk­sen jäsen­ti­lai­suus Scan­dic Hotelli Pohjan­ho­vissa (Pohjan­puis­tikko 2). Jäsen­ti­la­suu­teen ilmoit­tau­tu­mi­nen eril­li­sen sähkö­pos­ti­kut­sun mukai­sesti.

Face­book-tapah­tu­maan tästä

OULU 26.11. /​ Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie ja Janne Heik­ki­nen

Kaupun­git ja maaseutu, yhdessä vai erik­seen? Tule, puhu­taan!

Kaikille avoin ylei­sö­ti­lai­suus klo 17.30–18.00 ravin­tola Puis­to­lassa (Pakka­huo­neen­katu 15). Mukana pj. Petteri Orpo, vpj. Mari-Leena Talvi­tie ja kansan­edus­taja Janne Heik­ki­nen. Kahvi­tar­joilu, terve­tu­loa!

Face­book-tapah­tu­maan tästä

KAJAANI 31.1.2020 /​ Kai Mykkä­nen

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Aika ja paikka tarken­tu­vat.


VARSINAIS-SUOMI /​ Petteri Orpo

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

Päivä­määrä tarken­tuu.


Menneitä tapah­tu­mia:

2.8. Kajaa­nissa

9.8. Klauk­ka­lassa (Kokoo­mus­nuo­ret)

16.8. Porvoossa (Kokoo­mus­opis­ke­li­jat)

23.8. Lahdessa

24.8. Jyväs­ky­lässä

20.–21.9. Lapua ja Seinä­joki

28.9. Turussa (Kokoo­mus­nai­set)

8.10. Pirkan­maa

15.10. Pohjan­maa

18.–19.10. Kris­tiina Kokko ja Sanni Grahn-Laaso­nen Savo-Karjala

21.10. Petteri Orpo Helsin­gissä

22.10. Petteri Orpo Porissa

25.10. Kai Mykkä­nen Raumalla

29.10.  Kai Mykkä­nen Hämeen­lin­nassa ja Fors­sassa

3.11. Kris­tiina Kokko Kouvo­lassa

6.11. Petteri Orpo Kouvo­lassa

9.11. Petteri Orpo Turussa

9.11. Mari-Leena Talvi­tie Vaasassa

12.11. Petteri Orpo Kuopiossa

13.11. Petteri Orpo, Sari Multala ja Heikki Vest­man Vantaalla