• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Kokoo­mus kier­tää!

  Tule keskus­te­le­maan Suomen ja kokoo­muk­sen tule­vai­suu­desta

  Pitkän halli­tus­tai­pa­leen jälkeen kokoo­muk­sella on nyt tilai­suus kirkas­taa linjaansa ja kehit­tää toimin­taansa. Teemme sen yhdessä teidän kans­sanne.

  Puheen­joh­taja Petteri ja muu puolue­johto sekä kansan­edus­ta­jat lähte­vät Suomen kier­tu­eelle syksyllä 2019! Järjes­tämme tilai­suuk­sia, joissa jokai­sella on mahdol­li­suus kertoa näke­myk­sensä Suomen ja kokoo­muk­sen suun­nasta.

  Tavoi­teoh­jel­man suur­ta­pah­tu­mat:

  Nyt sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin kantoi­hin.

  Olet terve­tul­lut tavoi­teoh­jel­ma­työn kaikille avoi­miin tilai­suuk­siin! Nyt sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin kantoi­hin. Jokai­sella tapah­tu­malla on oma teema jota kulloin­kin käsi­tel­lään ja jonka ympä­rille sen ohjelma raken­tuu. Näitä tilai­suuk­sia käyte­tään osana puolue­ko­kouk­selle kesällä 2020 esitet­tä­vän tavoi­teoh­jel­man muodos­ta­mi­sessa. Terve­tu­loa!

  Tampere 21.1.

  Miten sivis­tys ja tiede pelas­ta­vat maail­man? Tule, puhu­taan!

  Aika: 21.1.2020 klo 18.00–20.00
  Paikka: Tampere, Pantin audi­to­rio, Puutar­ha­katu 11 (käynti sisä­pi­han kautta)

  Tampe­reella puhu­taan tieteestä ja sen merki­tyk­sestä kaiken kokois­ten ongel­mien ratkai­se­mi­sessa. Mukana keskus­te­le­massa profes­so­rit Seppo Park­kila ja Heli Harri­kari, dosentti Jaana Parviai­nen sekä Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Anna-Kaisa Ikonen, Arto Sato­nen, Sofia Vikman ja Paula Risikko.

  Helsinki 28.1.

  Mikä on suoma­lai­sen työn tule­vai­suus? Tule, puhu­taan!

  Aika: 28.1. klo 17.00–18.30
  Paikka: Helsin­gin keskus­tassa, tarken­tuu myöhem­min

  Työn muutos viime vuosina on ollut nopeaa, eikä muutok­sen vauhti ole hidas­tu­massa. Suomessa on totuttu ajat­te­le­maan, että ahkera työn­teko on keino oman toimeen­tu­lon hank­ki­mi­seen ja talou­del­li­sesti kestä­vän yhteis­kun­nan yllä­pi­tä­mi­seen. Mutta riit­tääkö tule­vai­suu­dessa pelkkä ahke­ruus? Miten digi­ta­li­saa­tio muut­taa yhteis­kun­taa ja työelä­mää, ja miten sen haas­teet voidaan kään­tää mahdol­li­suuk­siksi? Onko suoma­lai­sella työllä tule­vai­suutta, ja millai­nen tämä tule­vai­suus on?

  Tule keskus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan.

  Tilai­suus on Helsin­gissä 28.1.2020 klo 17.00–18.30. Mukana muun muassa puheen­joh­taja Petteri Orpo, kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa ja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko ja MEP Henna Virk­ku­nen. Asian­tun­ti­joina paikalla haas­ta­massa Sitran Markus Kalliola sekä Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin Juho Romak­ka­niemi.

  Oulu 29.1.

  Millai­nen on tule­vai­suu­den turval­li­nen Suomi? Tule, puhu­taan!

  Aika ja ohjelma tarken­tuu.

  Kuopio 2.2.

  Kasvava senio­ri­väestö, vähe­nevä synty­vyys – millai­nen tule­vai­suus? Tule, puhu­taan!

  Aika: 2.2. klo 13.15
  Paikka: Kuopio, Hotelli Puijon­sarvi.

  Ikära­ken­teen muutos kuuluu suoma­lai­sen yhteis­kun­nan merkit­tä­vim­piin haas­tei­siin. Yhä suurempi osa suoma­lai­sista on tule­vai­suu­dessa työuransa jo tehneitä senio­reita, ja toisaalta uudet synty­vät ikäluo­kat ovat histo­rial­li­sen pieniä. Mitä tämä tarkoit­taa Suomen, eri aluei­den ja ihmis­ten näkö­kul­masta?

  Tästä aiheesta keskus­tel­laan Kuopiossa (Hotelli Puijon­sarvi, Minna Cant­hin katu 16) helmi­kuun 2. päivänä klo 13.15. Ulko­puo­li­sina asian­tun­ti­joina näkö­kul­mia avaa­vat maakun­ta­joh­taja Marko Korho­nen sekä tutki­ja­toh­tori, VTT Elisa Tiili­kai­nen.

  Mukana on myös laaja joukko kokoo­muk­sen johtoa ja muita edus­ta­jia puheen­joh­taja Petteri Orpon johdolla: Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Markku Eestilä, Marko Kilpi sekä edus­kun­ta­ryh­män pj. Kai Mykkä­nen ja kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja Sari Raas­sina.

  Turku 4.2.

  Miten yhdis­te­tään hyvin­vointi ja ilmas­to­vas­tuu? Tule, puhu­taan!

  Aika: 4.2. klo 17.30–19.30
  Paikka: Aboa Vetus & Ars Novan Factory-sali, Itäi­nen ranta­katu 4–6, Turku

  Miten yhdis­te­tään hyvin­vointi ja ilmas­to­vas­tuu? Tule, puhu­taan!

  Tavoi­teoh­jel­maa suun­ni­tel­laan Turussa 4.2. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-salissa klo 17.30–19.30 (Itäi­nen ranta­katu 4-6, 20100 Turku), terve­tu­loa! Tilai­suu­den alussa kahvi­tar­joilu.

  Mukana tilai­suu­dessa Saara-Sofia Sirén ja Oras Tynk­ky­nen.

  Ilmoit­taudu Turun tilai­suu­teen tästä

  Kokoo­mus kier­tää -aika­taulu:

  Kokoo­muk­sen puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat lähte­vät koko Suomen katta­valle kier­tu­eelle tammi­kuun 29. päivänä. Tule tapaa­maan ja kerto­maan meille, mitkä asiat ovat tärkeitä juuri sinulle!

  Kier­tu­een aika­taulu, paikat ja osal­lis­tu­jat (osal­lis­tu­ja­lista päivit­tyy):

  Ke 29.1.

  Kemi­järvi 29.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Mokka­tupa-kahvi­lassa klo 9.30–10.15

  Kemi­jär­vellä mukana Arto Sato­nen, Sari Sarko­maa, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Matias Pajula, Heikki Autto

  Rova­niemi 29.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Cafe Linnassa klo 11.30–12.30

  Rova­nie­mellä mukana Arto Sato­nen, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Marko Kilpi, Sari Sarko­maa, Matias Pajula, Heikki Autto

  Kemi 29.1.

  Kier­tue pysäh­tyy lumi­lin­nan päära­ken­nuk­sella klo 14.15–15.00

  Kemissä mukana Arto Sato­nen, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Marko Kilpi, Sari Sarko­maa, Matias Pajula, Heikki Autto

  Oulu 29.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Valkean kesä­ka­dulla 16.30–18.00

  Oulussa mukana Arto Sato­nen, Janne Heik­ki­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Marko Kilpi, Anna-Kaisa Ikonen, Sari Sarko­maa, Matias Pajula, Heikki Autto

  Kokkola 29.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Wanhan kala­hal­lin kupeessa klo 20.00–21.00

  Kokko­lassa mukana Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sari Multala, Mari-Leena Talvi­tie, Saara-Sofia Sirén, Anna-Kaisa Ikonen, Janne Sankelo, Paula Risikko, Matias Pajula, Heikki Autto


  To 30.1.

  Vaasa 30.1.

  Kier­tue pysäh­tyy kaup­pa­to­rilla klo 10.00–11.00

  Vaasassa mukana Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto

  Seinä­joki 30.1.

  Kier­tue pysäh­tyy keskus­to­rilla klo 12.00–13.00

  Seinä­joella mukana Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto

  Pori 30.1.

  Kier­tue pysäh­tyy kaup­pa­kes­kus Puuvil­lassa klo 15.30–16.30

  Porissa mukana Arto Sato­nen, Jukka Kopra, Petteri Orpo, Saara-Sofia Sirén, Janne Sankelo, Kai Mykkä­nen, Paula Risikko, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto

  Turku 30.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Ravin­tola Koulussa klo 18.30–19.30

  Turussa mukana Jukka Kopra, Petteri Orpo, Ilkka Kanerva, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Kai Mykkä­nen, Matias Pajula, Pia Kauma, Heikki Autto


  Pe 31.1.

  Jyväs­kylä 31.1.

  Kier­tue pysäh­tyy käve­ly­ka­dulla klo 11.00–12.00

  Jyväs­ky­lässä mukana Jukka Kopra, Henna Virk­ku­nen, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Marko Kilpi, Matias Pajula, Sinuhe Wallin­heimo, Pia Kauma

  Mikkeli 31.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Kaup­pa­kes­kus Stel­lassa klo 14.30–15.30

  Mikke­lissä mukana Jukka Kopra, Marko Kilpi, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Antti Häkkä­nen, Matias Pajula, Sinuhe Wallin­heimo, Pia Kauma

  Lahti 31.1.

  Kier­tue pysäh­tyy Coppa Eate­ryssa, osoit­teessa Alek­san­te­rin­katu 16 klo 18.00–19.00

  Lahdessa mukana Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Pihla Keto-Huovi­nen, Marko Kilpi, Antti Häkkä­nen, Kalle Joki­nen, Matias Pajula, Sinuhe Wallin­heimo, Pia Kauma


  La 1.2.

  Kouvola 1.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Hansa­kes­kuk­sessa klo 10.30–11.30

  Kouvo­lassa mukana Jukka Kopra, Sanni Grahn-Laaso­nen, Marko Kilpi, Antti Häkkä­nen, Matias Pajula, Heikki Autto, Markku Eestilä

  Lappeen­ranta 1.2.

  Kier­tue pysäh­tyy kaupun­gin­ta­lon aukiolla klo 12.30–13.30

  Lappeen­ran­nassa mukana Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Pihla Keto-Huovi­nen, Antti Häkkä­nen, Marko Kilpi, Matias Pajula, Heikki Autto, Markku Eestilä

  Joen­suu 1.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Teat­te­ri­ra­vin­to­lan Lasi­te­ras­silla klo 18.30–19.30

  Joen­suussa mukana Jukka Kopra, Markku Eestilä, Petteri Orpo, Timo Elo, Sanni Grahn-Laaso­nen, Marko Kilpi, Matias Pajula, Heikki Autto


  Su 2.2.

  Kuopio 2.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Hotelli Puijon­sar­vessa klo 13.00–15.00

  Kuopiossa mukana Jukka Kopra, Markku Eestilä, Kris­tiina Kokko, Petteri Orpo, Marko Kilpi, Kai Mykkä­nen, Matias Pajula

  Kajaani 2.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Teehuone Tsaik­kassa klo 18.00–19.00

  Kajaa­nissa mukana Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Marko Kilpi, Mari-Leena Talvi­tie, Matias Pajula


  Ma 3.2.

  Tampere 3.2.

  Kier­tue pysäh­tyy rauta­tie­a­se­man Robert’s Coffeessa klo 10.45–11.45

  Tampe­reella mukana Pauli Kiuru, Arto Sato­nen, Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Sofia Vikman, Sari Multala, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Heikki Vest­man, Elina Lepo­mäki, Juhana Vartiai­nen, Kai Mykkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Pajula, Anne-Mari Viro­lai­nen

  Hämeen­linna 3.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Cafe Laurel­lissa, osoit­teessa Sibe­liuk­sen­katu 7 klo 13.00–14.00

  Hämeen­lin­nassa mukana Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Sari Multala, Heikki Vest­man, Pihla Keto-Huovi­nen, Terhi Koulu­mies, Timo Heino­nen, Juhana Vartiai­nen, Kalle Joki­nen, Kai Mykkä­nen, Matias Pajula, Anne-Mari Viro­lai­nen, Anna-Kaisa Ikonen

  Vantaa 3.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Myyr­man­nin paalu­to­rilla klo 15.30–16.30

  Vantaalla mukana Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Kris­tiina Kokko, Sari Multala, Antti Häkkä­nen, Sari Sarko­maa, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Heikki Vest­man, Kai Mykkä­nen, Juhana Vartiai­nen, Matias Pajula, Ruut Sjöblom, Anne-Mari Viro­lai­nen

  Espoo 3.2.

  Kier­tue pysäh­tyy Iso Omenassa klo 17.00–18.00

  Espoossa mukana Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Kris­tiina Kokko, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Sari Sarko­maa, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Antti Häkkä­nen, Heikki Vest­man, Juhana Vartiai­nen, Ilkka Kanerva, Kai Mykkä­nen, Pia Kauma, Ruut Sjöblom, Anne-Mari Viro­lai­nen, Matias Pajula

  Helsinki 3.2.

  Klo 18.30–19.30, paikka tarken­tuu.

  Helsin­gissä mukana Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Kris­tiina Kokko, Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Sari Sarko­maa, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Antti Häkkä­nen, Heikki Vest­man, Kai Mykkä­nen, Ilkka Kanerva, Matias Pajula, Anne-Mari Viro­lai­nen, Ville Kaunisto

  Lämpi­mästi terve­tu­loa mukaan!


   

  KAJAANI 31.1.2020 /​ Kai Mykkä­nen

  Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

  Aika ja paikka tarken­tu­vat.


   

  VARSINAIS-SUOMI /​ Petteri Orpo

  Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

  Päivä­määrä tarken­tuu.


  KESKI-SUOMI 2.3. /​ Kai Mykkä­nen

  Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan!

  Päivän aika­taulu ja ohjelma tarken­tuu.


  Menneitä tapah­tu­mia:

  2.8. Kajaa­nissa

  9.8. Klauk­ka­lassa (Kokoo­mus­nuo­ret)

  16.8. Porvoossa (Kokoo­mus­opis­ke­li­jat)

  23.8. Lahdessa

  24.8. Jyväs­ky­lässä

  20.–21.9. Lapua ja Seinä­joki

  28.9. Turussa (Kokoo­mus­nai­set)

  8.10. Pirkan­maa

  15.10. Pohjan­maa

  18.–19.10. Kris­tiina Kokko ja Sanni Grahn-Laaso­nen Savo-Karjala

  21.10. Petteri Orpo Helsin­gissä

  22.10. Petteri Orpo Porissa

  25.10. Kai Mykkä­nen Raumalla

  29.10.  Kai Mykkä­nen Hämeen­lin­nassa ja Fors­sassa

  3.11. Kris­tiina Kokko Kouvo­lassa

  6.11. Petteri Orpo Kouvo­lassa

  9.11. Petteri Orpo Turussa

  9.11. Mari-Leena Talvi­tie Vaasassa

  12.11. Petteri Orpo Kuopiossa

  13.11. Petteri Orpo, Sari Multala ja Heikki Vest­man Vantaalla

  19.11. Kai Mykkä­nen Espoossa

  23.11. Petteri Orpo ja Heikki Autto Rova­nie­mellä

  26.11. Petteri Orpo, Mari-Leena Talvi­tie ja Janne Heik­ki­nen Oulussa

  13.12. Petteri Orpo Hämeen­lin­nassa

  14.12. Sanni Grahn-Laaso­nen Fors­sassa

  14.12. Antti Häkkä­nen Savon­lin­nassa

  15.12. Sanni Grahn-Laaso­nen Lahdessa