Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Oppaat / Tee kuntavaalimateriaaleja Canvalla!

Tee kunta­vaa­li­ma­te­ri­aa­leja Canvalla!

Julkaistu:

Canva on netissä toimiva suun­nit­te­lu­työ­kalu, jolla teet helposti erilai­sia mainos­ma­te­ri­aa­leja niin someen kuin print­tiin! Canva tarjoaa käyt­töösi luke­mat­to­mia valmiita kuva- ja suun­nit­te­lu­poh­jia, joita voit helposti muokata omiin tarpei­siisi sopi­viksi. Se sisäl­tää myös ilmai­sia kuvia, font­teja ja muita graa­fi­sia element­tejä, joita voit hyödyn­tää omien mate­ri­aa­liesi suun­nit­te­lussa.

Aloit­taak­sesi suun­nit­te­lun, sinulla pitää olla Canva käyt­tä­jä­tili jonka pystyt luomaan osoit­teessa www.canva.fi
Ilmai­nen käyt­tä­jä­tun­nus riit­tää monelle, mutta osa toimin­nosta on käytet­tä­vissä vain maksul­li­sella tunnuk­sella.

Saat nämä pohjat käyt­töösi, kun olet tehnyt itsel­lesi ensin käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sitten valit­set täältä pohjan klik­kaa­malla sitä kuvaa jota haluat muokata.

Suun­nit­te­lu­mal­lit
someen

Some­ku­vat neliö

Sydän on oikealla -neliö, omalla kuvalla 
Sydän on oikealla -neliö, valkoi­nen tausta

Some­ku­vat vaaka

Sydän on oikealla –vaaka, omalla kuvalla
Sydän on oikealla –vaaka, valkoi­nen tausta

Some­ku­vat Insta­gram tari­naan

Sydän on oikealla - Insta­gram Story, omalla kuvalla 
Sydän on oikealla - Insta­gram Story, valkoi­nen tausta

Suun­nit­te­lu­mal­lit
print­tiin

Flyer A5 koko, 2-puolei­nen

Etupuoli - voit vaih­taa kuvaa ja muokata teks­tejä vapaasti
Taka­puoli - voit vaih­taa ja muokata teks­tejä vapaasti. Somei­ko­neista voit pois­taa ylimää­räi­set ja järjes­tellä loput uudel­leen.

Posti­kortti 2-puolei­nen

Posti­kortti - sydän on oikealla, 14,8 x 10,5 cm 
Posti­kortti nume­rolla - sydän on oikealla 14,8 x 10,5 cm 

Olen ehdolla -
FB kehys

Olen ehdolla - Face­book kehys

Näin teet Face­book kehyk­sen:

 • Tee Canvan valmiilla suun­nit­te­lu­poh­jalla kuva johon muok­kaat oman paik­ka­kun­tasi nimen.
 • HUOM! Teksti on valkoi­sella värillä, joten sitä ei näe kunnolla, ennen kuin on klikan­nut teks­ti­laa­ti­kon aktii­vi­seksi.
 • Lataa valmis kuva Canvasta omalle tieto­ko­neel­lesi PNG tiedos­tona, jossa on läpi­nä­kyvä tausta. (Tämä toiminto käytössä vain maksul­li­sella tilillä!) 
 • Julkaise kehys Face­boo­kissa yhdis­tyk­sen tililtä seuraa­malla oheita https://www.facebook.com/help/347754702253981
 • Kannat­taa nimetä kehys esim: Olen ehdolla Helsin­gissä - KOKOOMUS 
 • Sekä lisätä muutama avain­sana esim: kunta­vaa­lit, kokoo­mus, Helsinki, olen ehdolla, sydän on oikealla 
 • Kuva on sopi­van kokoi­nen kehyk­seen, kun sen lait­taa Frame Studiossa samaan kokoon kuin sen pohja on

Vink­kejä
Canvalla
suun­nit­te­luun

Canvassa pystyt muok­kaa­maan valmiita pohjia mm.

 • vaih­ta­maan font­tia tai sen väriä, kokoa tai aset­te­lua
 • vaih­ta­malla element­tien paik­koja liikut­ta­malla niitä hiirellä
 • vaih­taa malli­poh­jaan oman kuvan
 • tuomaan suun­nit­te­lu­mal­liin omia kuvia tai logoja lataus ominai­suu­della
 • lisätä element­tejä esim. teks­ti­boxeja tai kuvia
 • lataa­maan suun­nit­te­lu­mal­lin omalle koneelle useissa eri muodoissa, esim kuvana (jpg tai png) tai painoon sopi­vana PDF tiedos­tona
 • jatka­man saman suun­nit­te­lu­mal­lin käyt­töä myöhem­min, sillä se tallen­tuu auto­maat­ti­sesti omalle Canva-tilil­lesi

Jos Canva on sinulle uusi työkalu, löydät hyviä opas­vi­deoita täältä https://designschool.canva.com/tutorials/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.3.2021

Национальная коалиция

Национальная коалиция - это правоцентристская партия Финляндии, которая ставит своей задачей развитие страны как открытого общества на основе свободной социальной

19.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Nyt ei ole hallin­to­hum­pan aika!

Suomen väes­tö­määrä vastaa suurta euroop­pa­laista kaupun­kia, mutta silti halli­tus on luomassa maahan jo kolmatta hallin­non tasoa. Onko maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa mitään järkeä?