Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

Julkaistu:

“Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kasvu on saatava tait­tu­maan perus­teet­to­mien hake­mus­ten määrää vähen­tä­mällä. Kun rima on saatu oikealle tasolle ja käsit­te­ly­pro­sessi ripeäm­miksi, vapau­tu­vat resurs­sit on kohden­net­tava turva­pai­kan saanei­den tehok­kaa­seen kotout­ta­mi­seen”, kansan­edus­taja Arto Sato­nen vaatii. Järkeis­tä­mi­sen on syytä lähteä Suomen turva­paik­ka­po­li­tii­kan yhden­mu­kais­ta­mi­sesta muiden Pohjois­mai­den, erityi­sesti Ruot­sin kanssa.

Työryh­män mielestä kotout­ta­mis­pal­ve­luita tulisi saada yhdeltä luukulta. Palve­lui­den tulisi olla kaik­kien saata­villa ja kielio­pin­not olisi syytä tuoda osaksi työelä­mää. Erityis­huo­mio on kohdis­tet­tava myöhään maahan tullei­siin nuoriin, joiden koulu­tus­tar­peet ovat moni­nai­set. Myös kolman­nen sekto­rin hank­kei­den tuke­mi­nen on oiva tapa auttaa maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mista. Tämän lisäksi lapsi­aan kotona hoita­vat maahan­muut­ta­ja­nai­set, jotka eivät ole työt­tö­miä työn­ha­ki­joita, on saatava kotout­ta­mis­oh­jel­man piiriin.

Työryhmä linjaa, että turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän vaih­te­lun vuoksi maahan­muut­to­hal­lin­non varat olisi syytä erot­taa budje­tin meno­ke­hyk­sen ulko­puo­lelle seuraa­valla vaali­kau­della. “Suomeen pitää saada jäädä siksi, että on oikeu­tettu turva­paik­kaan eikä siksi, että asiaa ei ole ehditty käsi­tellä määrä­ajassa”, Sato­nen muis­tut­taa.

Muita työryh­män esityk­siä ovat ikätes­tauk­sen kirjaa­mi­nen lakiin sekä perhee­nyh­dis­tä­mi­sen ulot­ta­mi­nen vain ydin­per­hee­seen. Yksin tuleen nuoren kohdalla perheen yhdis­tä­mis­pro­ses­sin saisi käyn­nis­tää vain alai­käi­nen. Lisäksi yksin tulleen alai­käi­sen turva­pai­kan­ha­ki­jan kohdalla, tulisi ensi­si­jai­sesti kartoit­taa mahdol­li­suutta yhdis­tää perhe lähtö­maa­han pohjois­mais­ten käytän­tö­jen mukai­sesti.

Lisä­tie­toja:

Työryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, gsm 050 511 3110, arto.satonen@eduskunta.fi

Työryh­män sihteeri Anna Antti­nen, gsm 040 759 7883, anna.anttinen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content