Satonen: Realismia turva­paik­ka­po­li­tiikkaan, resursseja kotou­tu­miseen – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Realismia turva­paik­ka­po­li­tiikkaan, resursseja kotou­tu­miseen

Satonen: Realismia turva­paik­ka­po­li­tiikkaan, resursseja kotou­tu­miseen

Julkaistu: 23.05.2009 Uncategorized

“Turva­pai­kan­ha­ki­joiden määrän kasvu on saatava taittumaan perus­teet­tomien hakemusten määrää vähen­tä­mällä. Kun rima on saatu oikealle tasolle ja käsit­te­ly­pro­sessi ripeäm­miksi, vapau­tuvat resurssit on kohden­nettava turva­paikan saaneiden tehok­kaaseen kotout­ta­miseen”, kansan­edustaja Arto Satonen vaatii. Järkeis­tä­misen on syytä lähteä Suomen turva­paik­ka­po­li­tiikan yhden­mu­kais­ta­mi­sesta muiden Pohjois­maiden, erityi­sesti Ruotsin kanssa.

Työryhmän mielestä kotout­ta­mis­pal­ve­luita tulisi saada yhdeltä luukulta. Palve­luiden tulisi olla kaikkien saata­villa ja kielio­pinnot olisi syytä tuoda osaksi työelämää. Erityis­huomio on kohdis­tettava myöhään maahan tulleisiin nuoriin, joiden koulu­tus­tarpeet ovat moninaiset. Myös kolmannen sektorin hankkeiden tukeminen on oiva tapa auttaa maahan­muut­ta­ja­nuorten kotou­tu­mista. Tämän lisäksi lapsiaan kotona hoitavat maahan­muut­ta­ja­naiset, jotka eivät ole työttömiä työnha­ki­joita, on saatava kotout­ta­mis­oh­jelman piiriin.

Työryhmä linjaa, että turva­pai­kan­ha­ki­joiden määrän vaihtelun vuoksi maahan­muut­to­hal­linnon varat olisi syytä erottaa budjetin menoke­hyksen ulkopuo­lelle seuraa­valla vaali­kau­della. “Suomeen pitää saada jäädä siksi, että on oikeu­tettu turva­paikkaan eikä siksi, että asiaa ei ole ehditty käsitellä määrä­ajassa”, Satonen muistuttaa.

Muita työryhmän esityksiä ovat ikätes­tauksen kirjaa­minen lakiin sekä perhee­nyh­dis­tä­misen ulotta­minen vain ydinper­heeseen. Yksin tuleen nuoren kohdalla perheen yhdis­tä­mis­pro­sessin saisi käynnistää vain alaikäinen. Lisäksi yksin tulleen alaikäisen turva­pai­kan­ha­kijan kohdalla, tulisi ensisi­jai­sesti kartoittaa mahdol­li­suutta yhdistää perhe lähtö­maahan pohjois­maisten käytän­töjen mukai­sesti.

Lisätietoja:

Työryhmän puheen­johtaja Arto Satonen, gsm 050 511 3110, arto.satonen@eduskunta.fi

Työryhmän sihteeri Anna Anttinen, gsm 040 759 7883, anna.anttinen@eduskunta.fi


Kokoomus.fi