Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

Julkaistu:

“Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kasvu on saatava tait­tu­maan perus­teet­to­mien hake­mus­ten määrää vähen­tä­mällä. Kun rima on saatu oikealle tasolle ja käsit­te­ly­pro­sessi ripeäm­miksi, vapau­tu­vat resurs­sit on kohden­net­tava turva­pai­kan saanei­den tehok­kaa­seen kotout­ta­mi­seen”, kansan­edus­taja Arto Sato­nen vaatii. Järkeis­tä­mi­sen on syytä lähteä Suomen turva­paik­ka­po­li­tii­kan yhden­mu­kais­ta­mi­sesta muiden Pohjois­mai­den, erityi­sesti Ruot­sin kanssa.

Työryh­män mielestä kotout­ta­mis­pal­ve­luita tulisi saada yhdeltä luukulta. Palve­lui­den tulisi olla kaik­kien saata­villa ja kielio­pin­not olisi syytä tuoda osaksi työelä­mää. Erityis­huo­mio on kohdis­tet­tava myöhään maahan tullei­siin nuoriin, joiden koulu­tus­tar­peet ovat moni­nai­set. Myös kolman­nen sekto­rin hank­kei­den tuke­mi­nen on oiva tapa auttaa maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mista. Tämän lisäksi lapsi­aan kotona hoita­vat maahan­muut­ta­ja­nai­set, jotka eivät ole työt­tö­miä työn­ha­ki­joita, on saatava kotout­ta­mis­oh­jel­man piiriin.

Työryhmä linjaa, että turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän vaih­te­lun vuoksi maahan­muut­to­hal­lin­non varat olisi syytä erot­taa budje­tin meno­ke­hyk­sen ulko­puo­lelle seuraa­valla vaali­kau­della. “Suomeen pitää saada jäädä siksi, että on oikeu­tettu turva­paik­kaan eikä siksi, että asiaa ei ole ehditty käsi­tellä määrä­ajassa”, Sato­nen muis­tut­taa.

Muita työryh­män esityk­siä ovat ikätes­tauk­sen kirjaa­mi­nen lakiin sekä perhee­nyh­dis­tä­mi­sen ulot­ta­mi­nen vain ydin­per­hee­seen. Yksin tuleen nuoren kohdalla perheen yhdis­tä­mis­pro­ses­sin saisi käyn­nis­tää vain alai­käi­nen. Lisäksi yksin tulleen alai­käi­sen turva­pai­kan­ha­ki­jan kohdalla, tulisi ensi­si­jai­sesti kartoit­taa mahdol­li­suutta yhdis­tää perhe lähtö­maa­han pohjois­mais­ten käytän­tö­jen mukai­sesti.

Lisä­tie­toja:

Työryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, gsm 050 511 3110, arto.satonen@eduskunta.fi

Työryh­män sihteeri Anna Antti­nen, gsm 040 759 7883, anna.anttinen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content