MENU
Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

Julkaistu: 23.05.2009 Uncategorized

“Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kasvu on saatava tait­tu­maan perus­teet­to­mien hake­mus­ten määrää vähen­tä­mällä. Kun rima on saatu oikealle tasolle ja käsit­te­ly­pro­sessi ripeäm­miksi, vapau­tu­vat resurs­sit on kohden­net­tava turva­pai­kan saanei­den tehok­kaa­seen kotout­ta­mi­seen”, kansan­edus­taja Arto Sato­nen vaatii. Järkeis­tä­mi­sen on syytä lähteä Suomen turva­paik­ka­po­li­tii­kan yhden­mu­kais­ta­mi­sesta muiden Pohjois­mai­den, erityi­sesti Ruot­sin kanssa.

Työryh­män mielestä kotout­ta­mis­pal­ve­luita tulisi saada yhdeltä luukulta. Palve­lui­den tulisi olla kaik­kien saata­villa ja kielio­pin­not olisi syytä tuoda osaksi työelä­mää. Erityis­huo­mio on kohdis­tet­tava myöhään maahan tullei­siin nuoriin, joiden koulu­tus­tar­peet ovat moni­nai­set. Myös kolman­nen sekto­rin hank­kei­den tuke­mi­nen on oiva tapa auttaa maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mista. Tämän lisäksi lapsi­aan kotona hoita­vat maahan­muut­ta­ja­nai­set, jotka eivät ole työt­tö­miä työn­ha­ki­joita, on saatava kotout­ta­mis­oh­jel­man piiriin.

Työryhmä linjaa, että turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän vaih­te­lun vuoksi maahan­muut­to­hal­lin­non varat olisi syytä erot­taa budje­tin meno­ke­hyk­sen ulko­puo­lelle seuraa­valla vaali­kau­della. “Suomeen pitää saada jäädä siksi, että on oikeu­tettu turva­paik­kaan eikä siksi, että asiaa ei ole ehditty käsi­tellä määrä­ajassa”, Sato­nen muis­tut­taa.

Muita työryh­män esityk­siä ovat ikätes­tauk­sen kirjaa­mi­nen lakiin sekä perhee­nyh­dis­tä­mi­sen ulot­ta­mi­nen vain ydin­per­hee­seen. Yksin tuleen nuoren kohdalla perheen yhdis­tä­mis­pro­ses­sin saisi käyn­nis­tää vain alai­käi­nen. Lisäksi yksin tulleen alai­käi­sen turva­pai­kan­ha­ki­jan kohdalla, tulisi ensi­si­jai­sesti kartoit­taa mahdol­li­suutta yhdis­tää perhe lähtö­maa­han pohjois­mais­ten käytän­tö­jen mukai­sesti.

Lisä­tie­toja:

Työryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, gsm 050 511 3110, arto.satonen@eduskunta.fi

Työryh­män sihteeri Anna Antti­nen, gsm 040 759 7883, anna.anttinen@eduskunta.fi