Kokoo­mus­ris­teily 2019 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­ris­teily 2019

Kokoo­mus­ris­teily 2019

Avataan kaikkien aikojen vaali­kevät yhdessä tammikuun Kokoo­mus­ris­tei­lyllä 19.–20.1.

Iloinen kokoomus-joukko täyttää Silja Europan 19.–20.1. Ristei­lyllä pääset tutus­tumaan ja verkos­toi­tumaan Petterin ja muun puolue­johdon, minis­te­reiden, kansan­edus­tajien ja muiden sidos­ryhmien kanssa. Risteilyn ohjelma antaa eväitä ja virtaa kevään vaali­ken­tille. Myöhemmin julkais­ta­vassa ohjel­massa on sopivassa suhteessa tiukkaa asiaa ja yhdessä viihty­mistä.

Laiva lähtee Helsingin Länsi­sa­ta­masta lauan­taina 19.1. klo 18.30 ja palaa sunnun­taina 20.1. klo 16. Laiva yöpyy Tallinnan satamassa.
Matkat ja ruokailut varataan Ikaalisten matka­toi­mis­tolta, joka toimii vastuul­lisena matkan­jär­jes­täjänä. Tutus­tuthan matkaeh­toihin heidän sivuillaan. Hytti­luokkia ja -vaihtoehtoja löytyy useita, joten jokai­selle löytyy sopiva vaihtoehto.

Ristei­ly­oh­jelma

Lauantai 19.1.

klo 19.00-21.00 Suunnista voittoon -rastirata, koko laiva
Järjes­tö­toi­minnan verkosto

klo 19.00-19.45 Onko työtä, riittä­vätkö rahat?
Akavan paneeli: Sari Sarkomaa, Lotta Savinko (Akava)
Sea Pub

klo 20.30-21.30 Tehdään näistä sivis­tys­vaalit!
Sanni Grahn-Laasonen, Sari Multala, Heli Harrikari, Juho Kärkkäinen
Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto
Teatteri Europa

klo 23.00 Nyt Juhlitaan
Yökerho

klo 23.30 KNL:n yötilaisuus

Sunnuntai 20.1.

klo 09.00-11.00, 12.00-14.00 Suunnista voittoon -rastirata
Järjes­tö­toi­minnan verkosto
Koko laiva

klo 10.30-11.30 Kokoo­mus­lainen maaseu­tu­po­li­tiikka 2019-2023
Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto
Kokoustila 14-15

klo 10.30-11.30 Sosiaali- ja tervey­den­huollon kulma­kivet vaaleihin
Mia Laiho, Sari Sarkomaa
Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto
Auditorio

klo 11.00-12.00 Kampanjan H-Hetket ja hissi­puheet
Kansio
Kokoustila 22-23

klo 11.00-11.45 Liiken­ne­po­liit­tista asiaa, Linja-autoliitto
Kokoustila 17-19

klo 11.45-12.45 Kokoo­muksen Naisten Liitto
Auditorio

klo 12.15-13.15 Elinkei­no­po­liit­tiset halli­tus­oh­jel­ma­ta­voitteet
Eero Suutari
Elinkei­no­po­liit­tinen verkosto
Kokoustila 14-15

klo 12.15-13.15 Globaalit haasteet – euroop­pa­laiset vastaukset
Antti Häikiö, Pekka Reini­kainen, Anne-Mari Virolainen
Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto
Kokoustila 22-23

klo 12.30-13.30 Myötä­mää­rää­misen toiminta muissa Pohjois­maissa
Työelä­mä­ver­koston ohjelma
Kokoustila 17-19

klo 13.00-14.00 Mistä kestävää kasvua Suomelle?
Harri Jaskari, Jussi Koskinen, Ari Martonen
Talous­po­li­tiikan verkosto
Auditorio

klo 13.00-13.30 Järjes­tö­Luotsi-koulu­tuksen esittely
Fast Lane

klo 13.45-14.45 Kokoo­muksen Nuorten Liitto
Fast Lane

klo 13.30-14.30 Saa tehdä: Kokoo­muksen kaupun­kioh­jelma
Jaana Pelkonen, Sari Rautio
Kokoustila 22-23

klo 13.30-14.30 Eläkkeiden ostovoima
Markku Eestilä, Sari Sarkomaa
Senio­ri­ver­kosto
Kokoustila 14-15

klo 13.45-14.45 Verot, tuet vai normit? – mikä meitä ohjaa kohti ilmas­to­vas­tuul­lista yhteis­kuntaa?
Kai Mykkänen, Harri Jaskari, Saara-Sofia Sirén
Ympäris­tö­po­li­tiikan verkoston ohjelma
Kokoustila 17-19

klo 15.00-15.30 Päätös­ti­laisuus
Ocean Club

Tästä matka-varauksiin

Yhteis­työ­kump­pa­niksi ristei­lylle?

Haluamme toimia lämpi­mässä vuoro­vai­ku­tuk­sessa kansa­laisten ja eri tavoin yhteis­kuntaa raken­tavien tahojen kanssa.  Kokoo­mus­ris­tei­lyllä tavoitat laivan täydeltä sekä nykyistä että nousevaa päättä­jä­su­ku­polvea ja muita sidos­ryhmiä. Yhteis­työ­kump­pa­ni­pa­ket­timme tarjoavat lukuisia mahdol­li­suuksia. Voit esimer­kiksi järjestää oman tilai­suuden osana ristei­ly­oh­jelmaa, vuokrata näytteil­lea­set­tajan paikan tai hankkia saavut­tavaa näkyvyyttä käsioh­jelman sivuilla. Vai räätä­löi­simmekö kenties kokonaan uuden­laisen toimin­ta­tavan näkyä ja tavoittaa

Kokoo­mus­ris­teilyn yhteis­työ­kump­pa­ni­myynti:
Matias Juupa­luoma
+358 45 2626 436
myynti@kansallismedia.fi

Kokoomus.fi