Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Vaali­ris­teily 2023

Avataan kaik­kien aiko­jen kampan­ja­ke­vät yhdessä tammi­kuun vaali­ris­tei­lyllä 28.–29.1.

Iloi­nen kokoo­mus­jouk­kue täyt­tää Viking Gabriel­lan 28.–29.1.2023. Risteily on tarkoi­tettu ihan jokai­selle kokoo­mus­lai­selle. Ohjelma antaa eväitä ja virtaa erityi­sesti kevään vaali­ken­tille ja ohjel­massa tulee olemaan sopi­vassa suhteessa tiuk­kaa asiaa ja yhdessä viih­ty­mistä.

Laiva lähtee Helsin­gin Kata­ja­no­kalta lauan­taina 28.1. klo 17.00 ja palaa sunnun­taina 29.1. klo 14.00.
Laiva yöpyy Tallin­nan alueella.

Matkat ja ruokai­lut vara­taan Matka­po­jilta, joka toimii vastuul­li­sena matkan­jär­jes­tä­jänä. Tutus­tut­han matkaeh­toi­hin heidän sivuil­laan. Hytti­luok­kia ja -vaih­toeh­toja löytyy useita, joten jokai­selle löytyy sopiva vaih­toehto. Laiva on estee­tön. HUOM. Netti­myynti on päät­ty­nyt. Varaat­han paik­kasi puhe­li­mitse: 010 23 23 200.

Mikäli olet kiin­nos­tu­nut tule­maan ristei­lylle yhteis­työ­kump­pa­nina, olet­han yhtey­dessä: sanna.kalinen@kokoomus.fi

Skip to content