Kokoo­mus­ris­teily 2019 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­ris­teily 2019

Kokoo­mus­ris­teily 2019

Avataan kaikkien aikojen vaali­kevät yhdessä tammikuun Kokoo­mus­ris­tei­lyllä 19.–20.1.

Iloinen kokoomus-joukko täyttää Silja Europan 19.–20.1. Ristei­lyllä pääset tutus­tumaan ja verkos­toi­tumaan Petterin ja muun puolue­johdon, minis­te­reiden, kansan­edus­tajien ja muiden sidos­ryhmien kanssa. Risteilyn ohjelma antaa eväitä ja virtaa kevään vaali­ken­tille. Myöhemmin julkais­ta­vassa ohjel­massa on sopivassa suhteessa tiukkaa asiaa ja yhdessä viihty­mistä.

Laiva lähtee Helsingin Länsi­sa­ta­masta lauan­taina 19.1. klo 18.30 ja palaa sunnun­taina 20.1. klo 16. Laiva yöpyy Tallinnan satamassa.
Matkat ja ruokailut varataan Ikaalisten matka­toi­mis­tolta, joka toimii vastuul­lisena matkan­jär­jes­täjänä. Tutus­tuthan matkaeh­toihin heidän sivuillaan. Hytti­luokkia ja -vaihtoehtoja löytyy useita, joten jokai­selle löytyy sopiva vaihtoehto.

Ristei­ly­oh­jelma

Lataa ristei­ly­oh­jelma tästä PDF-tiedostona

Lauantai 19.1.

klo 19.00-21.00 Suunnista voittoon -rastirata, koko laiva
Järjes­tö­toi­minnan verkosto

klo 19.00-19.45 Onko työtä, riittä­vätkö rahat?
Akavan paneeli: Sari Sarkomaa, Lotta Savinko (Akava)
Sea Pub

klo 19.45-20.30: Opiske­lijan huominen - Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden tavoitteet 2019-2023
Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden eduskun­ta­vaa­lieh­dokkaat
Kokoustila 17-19

klo 20.00-21.00: Eurovaa­lieh­dokkaat tavat­ta­vissa
Sea Pub

klo 20.30-21.30: Karaoke
Windjammer

klo 20.30-21.30 Tehdään näistä sivis­tys­vaalit!
Sanni Grahn-Laasonen, Sari Multala, Heli Harrikari, Juho Kärkkäinen
Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto
Teatteri Europa

klo 21.45-22.45 Stadi vs. Lande
Yökerho

klo 23.00 Nyt Juhlitaan!
Yökerho

klo 23.30 Kokoo­mus­nuorten yötilaisuus
Windjammer

Sunnuntai 20.1.

klo 09.00-11.00, 12.00-14.00 Suunnista voittoon -rastirata
Järjes­tö­toi­minnan verkosto
Koko laiva

klo 09.00-09.45 Somet­ta­malla vaali­voittoon! Parhaat viestin­tä­vinkit jokai­selle kokoo­mus­lai­selle
Puolueen viestin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä & somestrategi Janina Haapa­niemi
Teatteri Europa

klo 09.30-10.30 Sosiaali- ja tervey­den­huollon kulma­kivet vaaleihin
Mia Laiho, Sari Sarkomaa
Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto
Auditorio

klo 09.45-10.45 Kampanjan H-Hetket ja hissi­puheet
Kansio
Kokoustila 22-23

klo 10.00-12.00 Puheen­joh­ta­ja­päivät
Teatteri Europa

klo 10.50-11.50 Sosiaa­li­tur­va­uu­dis­tuksen koulu­tus­ti­laisuus ehdok­kaille
Arto Satonen, Sakari Rokkanen
Auditorio

klo 11.00-11.45 Suomi nelikais­tai­seksi ja kaksi­rai­tei­seksi
Raken­nus­teol­lisuus RT, INFRA ry ja Linja-autoliitto
Markku Eestilä, Henna Virkkunen, Jukka Kopra, Mia Laiho, Henrik Vuornos
Kokoustila 17-19

klo 11.00-12.00 Kokoo­mus­lainen maaseu­tu­po­li­tiikka 2019-2023
Janne Sankelo
Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto
Kokoustila 20

klo 11.00-12.00 Terveys kasvun moottorina

Miltä suoma­lainen terveysala näyttää 2020-luvulla?

Miten tutki­muk­sella ja huippusaa­mi­sella edesau­tetaan Suomen talous­kasvua ja varmis­tetaan kansain­vä­linen kilpai­lukyky?
Lääke­teol­lisuus
Sea Pub

klo 11.30-12.30 Elinkei­no­po­liit­tiset halli­tus­oh­jel­ma­ta­voitteet Millai­sella elinkei­no­po­li­tii­kalla uudis­tetaan Suomea?
Eero Suutari
Elinkei­no­po­liit­tinen verkosto
Kokoustila 22-23

klo 11.45-12.45 Globaalit haasteet – euroop­pa­laiset vastaukset
Antti Häikiö, Pekka Reini­kainen, Anne-Mari Virolainen
Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto
Kokoustila 14-15

klo 12.00-13.00 Myötä­mää­rää­misen toiminta muissa Pohjois­maissa  
Työelä­mä­ver­koston ohjelma
Kokoustila 17-19

klo 12.00-13.00 Tehdään Suomesta paras maa lapsille ja perheille
Kokoo­muksen Naisten liitto
Auditorio

klo 12.15-12.45 Järjes­tö­Luotsi-koulu­tuksen esittely
Ocean Club

klo 13-14 Puheen­joh­tajan puhe

Petteri Orpo
Teatteri Europa

klo 14.00-15.00 Kaksi askelta edellä – kohti tulevai­suuden halli­tus­oh­jelmaa
Kokoo­mus­nuoret
Ocean Club

klo 14.00-15.00 Verot, tuet vai normit? – mikä meitä ohjaa kohti ilmas­to­vas­tuul­lista yhteis­kuntaa?
Kai Mykkänen
Ympäris­tö­po­li­tiikan verkosto
Kokoustila 17-19

klo 14.15-15.15 Mistä kestävää kasvua Suomelle?
Harri Jaskari, Jussi Koskinen, Ari Martonen
Talous­po­li­tiikan verkosto
Auditorio

klo 14.15-15.15 Eläkkeiden ostovoima
Markku Eestilä, Sari Sarkomaa, Pia Kauma
Senio­ri­ver­kosto
Kokoustila 14-15

klo 14.30-15.30 Saa tehdä: Kokoo­muksen kaupun­kioh­jelma
Jaana Pelkonen, Sari Rautio
Kokoustila 22-23

Tästä matka-varauksiin

Kokoomus.fi