• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kokoo­mus­ris­teily 2019

  Kokoo­mus­ris­teily 2019

  Avataan kaik­kien aiko­jen vaali­ke­vät yhdessä tammi­kuun Kokoo­mus­ris­tei­lyllä 19.–20.1.

  Iloi­nen kokoo­mus-joukko täyt­tää Silja Euro­pan 19.–20.1. Ristei­lyllä pääset tutus­tu­maan ja verkos­toi­tu­maan Pette­rin ja muun puolue­joh­don, minis­te­rei­den, kansan­edus­ta­jien ja muiden sidos­ryh­mien kanssa. Ristei­lyn ohjelma antaa eväitä ja virtaa kevään vaali­ken­tille. Myöhem­min julkais­ta­vassa ohjel­massa on sopi­vassa suhteessa tiuk­kaa asiaa ja yhdessä viih­ty­mistä.

  Laiva lähtee Helsin­gin Länsi­sa­ta­masta lauan­taina 19.1. klo 18.30 ja palaa sunnun­taina 20.1. klo 16. Laiva yöpyy Tallin­nan sata­massa.
  Matkat ja ruokai­lut vara­taan Ikaa­lis­ten matka­toi­mis­tolta, joka toimii vastuul­li­sena matkan­jär­jes­tä­jänä. Tutus­tut­han matkaeh­toi­hin heidän sivuil­laan. Hytti­luok­kia ja -vaih­toeh­toja löytyy useita, joten jokai­selle löytyy sopiva vaih­toehto.

  Ristei­ly­oh­jelma

  Lataa ristei­ly­oh­jelma tästä PDF-tiedos­tona

  Lauan­tai 19.1.

  klo 19.00-21.00 Suun­nista voit­toon -rasti­rata, koko laiva
  Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

  klo 19.00-19.45 Onko työtä, riit­tä­vätkö rahat?
  Akavan paneeli: Sari Sarko­maa, Lotta Savinko (Akava)
  Sea Pub

  klo 19.45-20.30: Opis­ke­li­jan huomi­nen - Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den tavoit­teet 2019-2023
  Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat
  Kokous­tila 17-19

  klo 20.00-21.00: Euro­vaa­lieh­dok­kaat tavat­ta­vissa
  Sea Pub

  klo 20.30-21.30: Karaoke
  Wind­jam­mer

  klo 20.30-21.30 Tehdään näistä sivis­tys­vaa­lit!
  Sanni Grahn-Laaso­nen, Sari Multala, Heli Harri­kari, Juho Kärk­käi­nen
  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto
  Teat­teri Europa

  klo 21.45-22.45 Stadi vs. Lande
  Yökerho

  klo 23.00 Nyt Juhli­taan!
  Yökerho

  klo 23.30 Kokoo­mus­nuor­ten yöti­lai­suus
  Wind­jam­mer

  Sunnun­tai 20.1.

  klo 09.00-11.00, 12.00-14.00 Suun­nista voit­toon -rasti­rata
  Järjes­tö­toi­min­nan verkosto
  Koko laiva

  klo 09.00-09.45 Somet­ta­malla vaali­voit­toon! Parhaat vies­tin­tä­vin­kit jokai­selle kokoo­mus­lai­selle
  Puolu­een vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä & some­stra­tegi Janina Haapa­niemi
  Teat­teri Europa

  klo 09.30-10.30 Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kulma­ki­vet vaalei­hin
  Mia Laiho, Sari Sarko­maa
  Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto
  Audi­to­rio

  klo 09.45-10.45 Kampan­jan H-Hetket ja hissi­pu­heet
  Kansio
  Kokous­tila 22-23

  klo 10.00-12.00 Puheen­joh­ta­ja­päi­vät
  Teat­teri Europa

  klo 10.50-11.50 Sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen koulu­tus­ti­lai­suus ehdok­kaille
  Arto Sato­nen, Juhana Vartiai­nen
  Audi­to­rio

  klo 11.00-11.45 Suomi neli­kais­tai­seksi ja kaksi­rai­tei­seksi
  Raken­nus­teol­li­suus RT, INFRA ry ja Linja-auto­liitto
  Markku Eestilä, Henna Virk­ku­nen, Jukka Kopra, Mia Laiho, Henrik Vuor­nos
  Kokous­tila 17-19

  klo 11.00-12.00 Kokoo­mus­lai­nen maaseu­tu­po­li­tiikka 2019-2023
  Janne Sankelo
  Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto
  Kokous­tila 20

  klo 11.00-12.00 Terveys kasvun moot­to­rina

  Miltä suoma­lai­nen tervey­sala näyt­tää 2020-luvulla?

  Miten tutki­muk­sella ja huip­pusaa­mi­sella edesau­te­taan Suomen talous­kas­vua ja varmis­te­taan kansain­vä­li­nen kilpai­lu­kyky?
  Lääke­teol­li­suus
  Sea Pub

  klo 11.30-12.30 Elin­kei­no­po­liit­ti­set halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet Millai­sella elin­kei­no­po­li­tii­kalla uudis­te­taan Suomea?
  Eero Suutari
  Elin­kei­no­po­liit­ti­nen verkosto
  Kokous­tila 22-23

  klo 11.45-12.45 Globaa­lit haas­teet – euroop­pa­lai­set vastauk­set
  Antti Häikiö, Pekka Reini­kai­nen, Anne-Mari Viro­lai­nen
  Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto
  Kokous­tila 14-15

  klo 12.00-13.00 Myötä­mää­rää­mi­sen toiminta muissa Pohjois­maissa  
  Työelä­mä­ver­kos­ton ohjelma
  Kokous­tila 17-19
  Järjes­te­tään yhdessä elin­kei­no­po­liit­ti­sen verkos­ton kanssa klo 11.30-12.30

  klo 12.00-13.00 Tehdään Suomesta paras maa lapsille ja perheille
  Kokoo­muk­sen Nais­ten liitto
  Audi­to­rio

  klo 12.15-12.45 Järjes­tö­Luotsi-koulu­tuk­sen esit­tely
  Ocean Club

  klo 13-14 Puheen­joh­ta­jan puhe

  Petteri Orpo
  Teat­teri Europa

  klo 14.00-15.00 Kaksi askelta edellä – kohti tule­vai­suu­den halli­tus­oh­jel­maa
  Kokoo­mus­nuo­ret
  Ocean Club

  klo 14.00-15.00 Verot, tuet vai normit? – mikä meitä ohjaa kohti ilmas­to­vas­tuul­lista yhteis­kun­taa?
  Kai Mykkä­nen
  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto
  Kokous­tila 17-19

  klo 14.15-15.15 Mistä kestä­vää kasvua Suomelle?
  Harri Jaskari, Jussi Koski­nen, Ari Marto­nen
  Talous­po­li­tii­kan verkosto
  Audi­to­rio

  klo 14.15-15.15 Eläk­kei­den osto­voima
  Markku Eestilä, Sari Sarko­maa, Pia Kauma
  Senio­ri­ver­kosto
  Kokous­tila 14-15

  klo 14.30-15.30 Saa tehdä: Kokoo­muk­sen kaupun­kioh­jelma
  Jaana Pelko­nen, Sari Rautio
  Kokous­tila 22-23

  Tästä matka-varauk­siin