Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Ohjelma

Lauan­tai

klo 15-16.30 Lähtö­sel­vi­tys termi­naa­lissa
klo 16.00-16.40 Nousu laivaan
klo 16.30 Lähtö­sel­vi­tys sulkeu­tuu
klo16.40 Laivan ovet sulkeu­tu­vat!
klo 17.00 Laiva lähtee Helsin­gistä

klo 17.00 ja 17.30 1. Buffet-kattaus
klo 17.00 1. A la Carte-kattaus
klo 17.15 Kokoo­muk­sen kampan­jan lansee­raus (yökerho, kansi 8)
klo 17,45-18.45 Kokoo­muk­sen Nais­ten Liit­to­Ko­koo­muk­sen Nais­ten Liitto: Verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suus naisille. (Living room, kansi 8)
klo 17.45-18.30 Kokoo­mus­opis­ke­li­jat: Mikä on koulu­tuk­sen tule­vai­suus? (Konfe­renssi, S 31, kansi 10)
klo 17.45-18.30 Ulko­po­li­tiikka: Polii­ti­kot ja soti­laat Nato-Suomessa. (SAB, Konfe­renssi, kansi 10)
klo 18.00-19.00 Kansion ristei­ly­bingo (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)
klo 18.30-19.15 Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­nen ohjelma. (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)
klo 19.15-20.00 Maata­lous­po­li­tiikka oikealle raiteelle (Konfe­renssi, S31, kansi 10)
klo 19.15-20.00 Some­kou­lu­tus 1. Polii­tikko somessa - Uhka ja mahdol­li­suus (Upstairs Pub, käynti yöker­hosta)
klo 20.00-21.00 Ratkai­sut sähkö­krii­siin (Konfe­renssi, SAB, kansi 10)
klo 20.00-20.45 Polii­sit lauteilla! (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)
klo 20.15-21.00 Kuinka järjes­tö­kenttä voit­taa vaaleja? (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)
klo 20.15-21.00 KNL: Tuhlaa­mi­nen leik­kaa tule­vai­suu­des­tasi (Upstairs Pub, käynti yöker­hosta)
klo 19.00 ja klo 19.30 2. Buffet-kattaus
klo 20.00 2. A la Carte-kattaus

Illan päät­teeksi meitä viih­dyt­tää laivan bilebändi yöker­hossa ja luvassa myös kokoo­mus­ka­raoke Upstairs Pub!

Sunnun­tai

klo 7.00-10.00 meri­aa­miai­nen
klo 9.00-9.30 Some­kou­lu­tus 2. (SAS, Konfe­renssi, kansi 10)
9.30-10.15. Terveys ja talous kulke­vat käsi kädessä. Miten varmis­tamme terveen talou­den ja ihmis­ten hyvin­voin­nin tule­vai­suu­des­sa­kin (Konfe­renssi, S31, kansi 10)
klo 9.30-10.15 Digi­ta­li­saa­tio seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)
klo 10.30 Puheen­joh­taja Petteri Orpo lavalla (yökerho, kansi 8)
klo 11.00-12.30 Speaker‘s Corner. (Baari­ko­roke, kansi 8)
klo 11.00-11.45 Soten Korjaamo (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)
klo 11.15-12.00 Työmark­ki­na­pa­neeli (Konfe­renssi, SAB, kansi 10)
klo 12.00-12.30 Kunta- ja alue­val­tuu­tetut (yökerho, kansi 8)
klo 12.30-13.00 Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto (yökerho, kansi 8)
klo 12.00-12.45 Elin­kei­no­po­li­tiikka ja edus­kun­ta­vaa­lit (Konfe­renssi, S21-22, kansi 10)
klo 12.15-13.15 EU, Kiina & kolme T:tä - talous, turval­li­suus ja tekno­lo­gia (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)
klo 12.00 Lounas­kat­taus
klo 12.45-13.30 Senio­rei­den toiveet seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan. (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)
klo 12.45-13.30 Puolus­tus­po­li­tii­kan teema: Katsaus Suomen Nato-proses­siin. (Konfe­renssi, S31, kansi 10)
klo 12.45-13.30 Ehdo­kas­foo­rumi (vain ehdok­kaille). (Konfe­renssi, SAB, kansi 10)
klo 14.00 Laiva saapuu Helsin­kiin

Tarkem­mat ohjel­ma­ku­vauk­set.

LAUANTAI:
klo 18.30-19.15 Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­nen ohjelma: Millai­nen on kokoo­muk­sen uusi koulu­tus­po­liit­ti­nen ohjelma? Tule kuule­maan ja keskus­te­le­maan. (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)

klo 17.45-18.45 Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto (Living room, kansi 8)

klo 17.45-18.30 Kokoo­muk­sen opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta: Mikä on koulu­tuk­sen tule­vai­suus? Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­man julkis­tus (Konfe­renssi, S31, kansi 10)

klo 17.45-18.30 Polii­ti­kot ja soti­laat Nato-Suomessa: Vieraana puolus­tus­voi­main enti­nen komen­taja, kenraali evp. Jarmo Lind­berg. Mukana ulko­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jat kansan­edus­taja Sofia Vikman ja ohjel­ma­joh­taja Lauri Tierala. (SAB, Konfe­renssi, kansi 10)

klo 18.00-19.00 Kansion ristei­ly­bingo
Ei ristei­lyä ilman bingoa! Tule mukaan pelaa­maan edus­kun­ta­vaa­li­bin­goa, jossa rasteja ruutui­hin ei saakaan pelkällä tuurilla, vaan myös vaalei­hin liit­ty­villä osumilla. Tule, pelaa, viihdy, viisastu kampan­join­ti­vin­keistä ja voita upeita bingo­pal­kin­toja! Bingoa­jat klo 18.00 ja 18.30.
Kansion pisteen ja koulut­ta­jat löydät bingo­sa­lin ulko­puo­lelta.  (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)

klo 19.15-20.00 Maata­lous­po­li­tiikka oikealle raiteelle: Terve­tu­loa kuun­te­le­maan Atrian ja HKSca­nin näke­myk­siä maata­lou­den tuki­po­li­tii­kan korjaa­mi­seksi ja suoma­lai­sen ruoka­tur­van varmis­ta­mi­seksi. Tilai­suu­dessa aiheesta keskus­te­le­vat kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Kai Mykkä­nen, Janne Sankelo ja Arto Sato­nen. (Konfe­renssi, S31, kansi 10)

klo 19.15 Some­kou­lu­tus 1. Polii­tikko somessa - Uhka ja mahdol­li­suus Kuinka onnis­tut ja kuinka mokaat tyylik­käästi somessa? Tule kuule­maan Teren neuvot somen hyöty­käy­töstä, krii­si­vies­tin­nästä ja some-kohu­jen anato­miasta. (Upstairs Pub)

klo 20.00-21.00 Ratkai­sut sähkö­krii­siin
Miten sähköstä saadaan taas kohtuu­hin­taista? Kuinka Suomi noste­taan puhtaan ener­gian suur­val­laksi? Kansan­edus­taja, ener­gia­ju­risti Heikki Vest­ma­nin johdolla syven­ny­tään kokoo­muk­sen ratkai­sui­hin sähkö­krii­sin selät­tä­mi­seksi. (Konfe­renssi, SAB, kansi 10)

klo 20.00-20.45 Polii­sit lauteilla! Sisäi­sen turval­li­suu­den kentällä tuulee ja tuis­kut­taa. Polii­si­kan­san­edus­ta­jat Jari Kinnu­nen ja Marko Kilpi sekä polii­si­taus­tai­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Mikko Korkea­koski pitä­vät huolta siitä, ettei tule lunta tupaan. Luvassa siis todel­lista true crimea ‒ edus­kun­ta­vaa­lie­väs­tyk­siä unoh­ta­matta. (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)

klo 20.15-21.00 Kuinka järjes­tö­kenttä voit­taa vaaleja? Toimin­ta­foo­ru­min tilai­suu­dessa etsi­tään nyt uusia tapoja vaikut­taa ja osal­lis­tua. Yhä tarvi­taan perin­teistä kahvin jaka­mista ja ihmis­ten luokse jalkau­tu­mista. Samaan aikaan muut­tu­neet poli­tii­kan teke­mi­sen tavat vaati­vat uudis­ta­mista. Myös sosi­aa­li­sen median huomio­ta­lous on oma taiteen­la­jinsa, jossa voi aina kehit­tyä. Turuilla ja toreilla tarvi­taan uusia tapah­tu­ma­kon­sep­teja ja kykyä saada ihmi­set innos­tu­maan. (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)

klo 20.15-21.00 KNL: Tuhlaa­mi­nen leik­kaa tule­vai­suu­des­tasi Kokoo­mus­nuor­ten edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­man esit­tely ja nuor­ten edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den puheen­vuo­rot. (Upstairs Pub, käynti yöker­hosta kansi 8)

SUNNUNTAI

klo 9.00-9.30 Some­kou­lu­tus 2: Mitä jokai­nen kokoo­mus­lai­nen voi tehdä somessa?
Koulut­ta­jina vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä ja some­stra­tegi Janina Haapa­niemi (konfe­renssi, SAS, kansi 10)

9.30-10.15. Terveys ja talous kulke­vat käsi kädessä. Miten varmis­tamme terveen talou­den ja ihmis­ten hyvin­voin­nin tule­vai­suu­des­sa­kin
Terve­tu­los­a­nat Sanna Laus­lahti, toimi­tus­joh­taja Lääke­teol­li­suus ry. Miten varmis­tamme terveen talou­den ja ihmis­ten hyvin­voin­nin tule­vai­suu­des­sa­kin? Ville Valko­nen, kansan­edus­taja. Kuinka raken­taa kestä­vää terveys­jär­jes­tel­mää talou­den haas­teissa? Anna-Kaisa Ikonen, Tampe­reen pormes­tari. Kuinka varmis­tamme Suomessa lääk­kei­den saata­vuu­den ja huol­to­var­muu­den epäva­kaassa maail­man­ti­lan­teessa? Sari Sarko­maa, kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja. (Konfe­renssi, S31, kansi 10)

klo 9.30-10.15 Digi­ta­li­saa­tio seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa: Miten Suomi digi­ta­li­soi­daan? Keskus­telu tieto­po­li­tii­kan parla­men­taa­ri­sen ryhmän ehdo­tus­ten pohjalta ja silmäys Kokoo­muk­sen digioh­jel­man päivi­tyk­seen. (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)

klo 10.30 Puheen­joh­taja Petteri Orpo lavalla (yökerho, kansi 8)

klo 11.00-12.30 Speaker‘s Corner. Tule tapaa­maan kansan­edus­ta­jia tai pitä­mään mini­puhe halua­mas­tasi aiheesta. Hyvää harjoi­tusta uusille ja koke­neille puhu­jille. (Baari­ko­roke, kansi 8)

klo 11.00-11.45 Soten Korjaamo: Miten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ongel­mat ratkais­taan kokoo­mus­lai­silla keinoilla? Tilai­suu­den vetä­vät verkos­ton puheen­joh­ta­jat Sari Raas­sina ja Mia Laiho. (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)

klo 11.15-12.00 Työmark­ki­na­pa­neeli Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kesken neuvot­te­lu­ti­lanne kiris­tyy kevät­tal­vella, kun useat sopi­muk­set ovat katkolla. Mitä kevään aikana tapah­tuu ja saadaanko Suomeen työrauha ennen vai jälkeen tule­vien edus­kun­ta­vaa­lien? Miten työmark­ki­na­jär­jes­tel­mää ja sopi­mista halu­taan kehittää?(Konferenssi, SAB, kansi 10)

klo 12.00-12.30 Kunta- ja alue­val­tuu­tet­tu­jen tilai­suus. Polii­tikko tavat­ta­vissa vaalien välillä. Nyt raken­ne­taan pohjaa tule­vien kunta- ja alue­vaa­lien voitolle. Vaali­voitto on helpompi saavut­taa, kun pohja on kunnossa jo vaali­kau­den aikana. Tule kuun­te­le­maan ja keskus­te­le­maan mitä kokoo­mus­lai­sen valtuu­te­tun olisi hyvä tehdä juuri nyt. (yökerho, kansi 8)

klo 12:30-13 Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto. Terve­tu­loa keskus­te­le­maan kokoo­muk­sen tavoit­teista kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kalle. Pitääkö jokai­sella kunnalla olla samat vastuut ja velvol­li­suu­det? Tarvi­taanko uusi vapaa­kun­ta­ko­keilu? Millaista kaupun­ki­po­li­tii­kan yhteis­työtä valtio tarvit­see? (yökerho, kansi 8)

klo 12.00-12.45 Elin­kei­no­po­li­tiikka ja edus­kun­ta­vaa­lit Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkos­ton ja työelä­mä­ver­kos­ton yhdessä järjes­tämä tilai­suus, jossa aiheena ovat suoma­lais­ten hyvin­voin­nin raken­nus­pa­li­kat tule­vina vuosina. Mukana verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat, kansan­edus­ta­jat Pia Kauma ja Arto Sato­nen. (konfe­renssi, S21-22, kansi 10)

klo 12.15-13.15 EU, Kiina & kolme T:tä - talous, turval­li­suus ja tekno­lo­gia: Millai­silla eväillä EU pystyy menes­ty­mään kiris­ty­vässä globaa­lissa kilpai­lussa? Tule mukaan keskus­te­le­maan lähi­tu­le­vai­suu­den suurista kysy­myk­sistä. Mukana mm. puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen sekä ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja Antti Jään­virta. (Konfe­renssi, SAS, kansi 10)


klo 12.45-13.30 Senio­rei­den toiveet seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan. Keskus­te­lu­ti­lai­suus, jonka johtaa senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa. Mukana klo 13.15 alkaen myös puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo. (Konfe­renssi, B51-52, kansi 10)

klo 12.45-13.30 Puolus­tus­po­li­tii­kan teema: Tietoa ja keskus­te­lua Suomen Nato-jäse­nyy­den etene­mi­sestä sekä tule­van vaali­kau­den puolus­tus­po­li­tii­kan näky­mistä. (konfe­renssi, S31, kansi 10)

klo 12.45-13.30 Ehdo­kas­foo­rumi Tilai­suus on vain edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaille. (konfe­renssi, SAB, kansi 10)


Skip to content