Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Poli­tiikka nyt / Kunnissa nyt

Kunnissa nyt

Tule­vai­suu­den kunta: Toimiva, terve, turval­li­nen

Kuntien tehtä­vä­kenttä muut­tuu alka­valla kaudella, kun rahal­li­sesti merkit­tä­vin tehtä­vä­ko­ko­nai­suus eli sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut siir­ty­vät maakun­tien vastuulle. Tämä vaikut­taa merkit­tä­västi myös päätök­sen­te­koon.

Vaikka muutos tuntuu suurelta, tule­vai­suu­den kunnan tehtä­vät on helppo määri­tellä. Jatkossa kunnille jää käytän­nössä lähes kaikki se, mikä nyky­ään­kin on, mutta ilman sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita. Sen moni­mut­kai­sempi tämä muutos ei ole.

Kunnat hoita­vat jatkos­sa­kin varhais­kas­va­tusta, perus­o­pe­tusta, toisen asteen koulu­tusta, kult­tuu­ria, liikun­ta­pal­ve­luita, ympä­ris­tö­pal­ve­luita sekä paikal­lista infraa kuten katuja ja kevyen liiken­teen väyliä. Kunnat vastaa­vat kaavoi­tuk­sesta, paikal­li­sen osal­lis­tu­mi­sen ja demo­kra­tian toteut­ta­mi­sesta ja vapaa-ajan palve­luista sekä tervey­den edis­tä­mi­sestä. Näiden tehtä­vien painoarvo ja merki­tys kunnissa on tule­vai­suu­dessa paljon nykyistä suurempi.

Tule­vai­suu­dessa yhä suurempi osa talou­den ja hyvin­voin­nin kasvusta perus­tuu menes­ty­viin kaupun­ki­seu­tui­hin. Pääkau­pun­ki­seu­dun ja maakun­ta­kes­kus­ten kasvun muka­naan tuoma tuot­ta­vuu­den lisään­ty­mi­nen ei ole pois maaseu­dun hyvin­voin­nista. Se on päin­vas­toin maaseu­dun vahvuuk­sien esille pääsyn vält­tä­mä­tön edel­ly­tys. Kaupun­git ja niitä ympä­röi­vät maakun­nat täyden­tä­vät toisi­aan. Koko maan tasa­pai­noi­nen kehi­tys on riip­pu­vai­nen kaupun­ki­seu­tu­jen menes­tyk­sestä.

Muutos­ten toteut­ta­mi­sessa tarvi­taan innos­tu­neita ja luotet­ta­via kunta­vai­kut­ta­jia, jotka toimi­vat harki­tulla ja osaa­valla otteella. Kokoo­mus on tutki­tusti Suomen luote­tuin kunta­puo­lue. Olemme valmiita teke­mään tulok­se­kasta yhteis­työtä kaik­kien suoma­lais­ten parhaaksi. #kaikil­le­hyvä

Tule­vai­suu­den sivis­tys tehdään kunnissa

Varhais­kas­va­tus ja perus­koulu ovat kuntien keskei­sim­piä tehtä­viä, jotka anta­vat pohjan sivis­tyk­selle. Elini­käistä oppi­mista ja jatku­vaa itsensä kehit­tä­mistä tuke­vat kult­tuu­ri­pal­ve­lut, vapaa sivis­tys­työ ja kirjas­tot. Suomen tuleva menes­tys raken­ne­taan vahvan osaa­mi­sen perus­talle. Jokai­sella tulee olla taus­tas­taan tai asuin­pai­kas­taan riip­pu­matta mahdol­li­suus koulut­tau­tua, löytää vahvuu­tensa ja vaikut­taa oman elämänsä suun­taan.

Jokai­sen vanhem­man on voitava luot­taa siihen, että oma koulu on lapselle hyvä ja turval­li­nen. Laadu­kas varhais­kas­va­tus ja perus­koulu ovat suoma­lai­sen mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon tärkeim­piä perus­ki­viä.

#mahdol­li­suuk­sien­ta­saarvo

Perheille on tärkeää saada lapsil­leen laadu­kas varhais­kas­va­tus itsel­leen sopi­vasta paikasta, esimer­kiksi kodin tai työpai­kan läheltä. Tavoit­teena on pitkällä aika­vä­lillä maksu­ton osa-aikai­nen varhais­kas­va­tus, johon osal­lis­tuu koko ikäluokka. Valin­nan­va­paus kuuluu myös varhais­kas­va­tuk­seen. Erilai­set varhais­kas­va­tuk­sen tarpeet on otet­tava huomioon ja mahdol­lis­tet­tava erilais­ten vaih­toeh­to­jen saata­vuus.

Jokai­sella lapsella asuin­kun­nasta riip­pu­matta on oltava oikeus laaduk­kaa­seen opetuk­seen ja riit­tä­vään tukeen koulussa. Kouluissa on tarjot­tava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvit­se­vat - ja toisaalta haas­teita nopeam­min eteneville.Tytöillä ja pojilla on oltava koulu­tuk­sessa yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det. Lähi­kou­lu­pe­ri­aa­tetta ja koulu­tuk­sen tasa-arvoa voidaan vahvis­taa tuke­malla haas­ta­vim­milla alueilla toimi­via kouluja.

#maail­man­par­haa­to­pet­ta­jat

Maail­man parasta perus­kou­lua ei ole ilman maail­man parhaita opet­ta­jia. Sivis­tys­kunta panos­taa opet­ta­jiin ja huoleh­tii opet­ta­jien hyvistä työs­ken­te­lye­del­ly­tyk­sistä, jaksa­mi­sesta ja uutta luovasta täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta. Uudet oppi­mi­sym­pä­ris­töt ja -tekno­lo­giat on otet­tava ennak­ko­luu­lot­to­masti käyt­töön jokai­sessa koulussa. Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen, oppi­ma­te­ri­aa­lien ja väli­nei­den on oltava toimi­via ja ajan­mu­kai­sia. Ensim­mäi­sen vieraan kielen opetus voidaan aloit­taa jo ensim­mäi­sellä luokalla tai varhais­kas­va­tuk­sessa kieli­kyl­py­ope­tuk­sena.

Koulu­kiusaa­mi­seen on puutut­tava tehok­kaasti koulu­jen ja kotien väli­sellä yhteis­työllä. Koulu­jen järjes­tys­sään­nöt on perus­tel­tua laatia koske­maan myös netti­kiusaa­mista. Sään­nöt laadi­taan yhdessä oppi­lai­den ja kotien kanssa, jotta niistä tulee parem­min toimi­vat.

Haluamme edis­tää kotien ja koulu­jen yhteis­työtä opet­ta­jien auto­no­miaa ja ammat­ti­tai­toa kunnioit­taen. Sekä perheen että opet­ta­jien roolit ovat tärkeitä kasva­tus­teh­tä­vässä onnis­tu­mi­seksi. Kokoo­mus tekee töitä, jotta opet­ta­jilla olisi kunnissa vaki­tui­set työsuh­teet

#terve­koulu

Kokoo­mus haluaa, että koulu­ym­pä­ristö on terveel­li­nen myös sisäil­man osalta. Se vaatii esimer­kiksi toimi­vaa raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin valvon­taa, ilman­vaih­don oikean­laista käyt­töä ja riit­tä­vää siivousta. Oppi­lai­den ja opet­ta­jien oirei­luun on reagoi­tava ripeästi. Samat peri­aat­teet koske­vat kaik­kia muita­kin raken­nuk­sia kuin kouluja. Myös koulu­mat­kan on oltava turval­li­nen. Koulu­jen ympä­ris­tössä on oltava hyvät suoja­tiet ja pyörä­tiet turval­lista koulu­mat­kaa varten.

Jokai­selle perus­kou­lunsa päät­tä­välle nuorelle taataan paikka lukiosta tai amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta ja riit­tävä opinto-ohjaus opin­po­lun löyty­mi­seksi. Lisä­tään käytän­nön­lä­hei­siä opis­ke­lu­ta­poja amma­til­li­seen koulu­tuk­seen uuden koulu­tus­so­pi­muk­sen avulla, jotta yhä useampi nuori suorit­taa aloit­ta­mansa koulu­tuk­sen loppuun. Tule­vai­suu­den osaa­mis­poh­jan kannalta keskeistä on vahvis­taa toisen asteen oppi­lai­tos­ten ja korkea­kou­lu­jen välistä yhteis­työtä. Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen meneil­lään olevilla uudis­tuk­silla varmis­te­taan, että koulu­tus tuot­taa vahvat lähtö­koh­dat työelä­mään tai korkea-asteen opin­toi­hin.

#kult­tuuri

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pe­rintö kuuluu kaikille. Kirjas­toja on uudis­tet­tava moni­puo­li­siksi media- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­siksi sekä kohtaa­mis­pai­koiksi. Tule­vai­suu­den kirjas­tot teke­vät yhteis­työtä koulu­jen, kansa­lais­jär­jes­tö­jen, urhei­luseu­ro­jen, kansan- ja kansa­lais­opis­to­jen, museoi­den ja taiteen perus­o­pe­tuk­sen kanssa. Vapaa sivis­tys­työ antaa mahdol­li­suuk­sia elini­käi­seen oppi­mi­seen, harras­ta­mi­seen, käsillä teke­mi­seen ja liik­ku­mi­seen. Suoma­lai­nen kult­tuu­ri­pe­rintö arvo­ra­ken­nuk­si­neen ja kult­tuu­riym­pä­ris­töi­neen ovat säilyt­tä­mi­sen arvoi­sia.

#harras­tus­ta­kuu

Harras­tus­ta­kuu toteu­te­taan jokai­sessa kunnassa siten, että jokai­sella lapsella ja nuorella on mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen. Kuntien liikun­ta­ti­loja tarjo­taan joko maksutta tai hyvin edul­li­sesti lasten ja nuor­ten harras­tus- ja seura­toi­min­nan käyt­töön. Tätä voidaan edis­tää kehit­tä­mällä maksu­po­li­tiik­kaa lapsi- ja junio­ri­vuo­roja suosi­vaan suun­taan. Tavoit­teena on, että jokai­nen koulu­lai­nen liik­kuisi vähin­tään tunnin päivässä ja saisi näin vahvat lähtö­koh­dat liikun­nal­li­selle elämän­ta­valle.

Tavoit­teet:

Koulu­tusta uudis­te­taan laatu edellä panos­ta­malla opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
Siir­ry­tään vaiheit­tain kohti maksu­tonta varhais­kas­va­tusta (20h/​vko) ja noste­taan lasten osal­lis­tu­mi­sas­tetta.
Tehdään jokai­selle lapselle ja nuorelle turval­li­nen koulu­tie ja katkea­ma­ton opin­polku.
Jokai­selle lapselle tarjo­taan mahdol­li­suus vähin­tään yhteen harras­tuk­seen.
Digi­taa­lis­ten työs­ken­te­ly­ta­po­jen haltuun­ot­toon tarjo­taan tukea ja toimi­vat puit­teet .
Kouluja kehi­te­tään tuke­maan terveyttä panos­ta­malla raken­ta­mi­sen ja korjaa­mi­sen laatuun sekä raken­nus­ten oikean­lai­seen käyt­töön.
Koulu­päi­vään lisä­tään liikun­taa kaikilla koulu­tusas­teilla varhais­kas­va­tuk­sesta alkaen. Liik­kuva koulu -ohjelma laajen­ne­taan päivä­ko­tei­hin ja toiselle asteelle.
Pide­tään huolta moni­puo­li­sesta, saavu­tet­ta­vasta ja laaduk­kaasta kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tarjon­nasta.

Elin­voi­masta työtä, työstä elin­voi­maa

Kunnat muodos­ta­vat meidän kaik­kien päivit­täi­sen elämän puit­teet ja ympä­ris­tön. Kunnilla on merkit­tävä vastuu yritys­toi­min­nan suotui­sista oloista niin kaupun­geissa kuin maaseu­dulla. Elin­kei­no­po­li­tii­kan toimi­vuus ratkai­see osal­taan, syntyykö meille suoma­lai­sille uusia työpaik­koja ja riit­tääkö tule­vai­suu­dessa vero­tu­loja tärkei­den palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Kuntien rooli myös maahan­muut­ta­jien kotout­ta­mi­sessa on keskei­nen.

On tärkeää, että kuntien päätök­sen­te­ki­jät ymmär­tä­vät elin­kei­no­po­li­tii­kan merki­tyk­sen kunta­lais­ten hyvin­voin­nille. Hyvin hoidettu elin­kei­no­po­li­tiikka auttaa yrityk­siä kasva­maan ja tarjoa­maan ihmi­sille työtä. Haluamme, että yrit­tä­jät ja kotien raken­ta­jat saavat tarvit­ta­vat luvat nopeasti. Lupien hake­mi­nen, käsit­tely ja päätös­ten anta­mi­nen on mahdol­li­suuk­sien mukaan vietävä sähköi­seen muotoon, yhden luukun peri­aa­tetta noudat­taen. Kaupun­ki­seu­duilla kuntien yhteis­työssä toteut­ta­maa elin­kei­no­po­li­tiik­kaa lisää­mällä voidaan vauh­dit­taa osaa­mis­kes­kit­ty­mien synty­mistä.

Laadu­kas kaavoi­tus varmis­taa tarpei­siin sopi­van asumi­sen kaikille kunta­lai­sille ja kunnol­li­set toimin­tae­del­ly­tyk­set työpaik­koja luovalle yritys­toi­min­nalle. Asumi­sen kustan­nuk­set pide­tään kurissa riit­tä­vällä tont­ti­tar­jon­nalla ja huoleh­ti­malla siitä, että kunnan omat määräyk­set eivät nosta kohtuut­to­masti raken­ta­mi­sen kustan­nuk­sia. Niin kaavan laadin­nassa kuin raken­nus­lu­pien myön­tä­mi­sessä toimi­taan avoi­mesti ja tasa­puo­li­sesti.

Järke­västi toimiva kunta ei yritä tehdä kaik­kea itse vaan käyt­tää apunaan alueen yritys­ten ja järjes­tö­jen osaa­mista. Uusi hankin­ta­laki tarjoaa entistä moni­puo­li­sem­pia mahdol­li­suuk­sia hyödyn­tää paikal­li­sia pieniä ja keski­suu­ria yrityk­siä. Sillä on merki­tystä paikal­li­sen työl­li­syy­den edis­tä­mi­sessä.

Erityi­sesti suurilla kaupun­ki­seu­duilla voidaan vauh­dit­taa myös uuden­lais­ten toimin­ta­mal­lien ja tekno­lo­gioi­den kehi­tystä otta­malla käyt­töön inno­va­tii­vis­ten hankin­to­jen mahdol­li­suu­det. Kokoo­mus­lai­nen keino palve­lui­den moni­puo­lis­ta­mi­seen on palve­lua­loite, jonka avulla paikal­li­set yrityk­set ja järjes­töt pääse­vät tarjoa­maan kunnalle oman vaih­toeh­tonsa jonkin palve­lun toteut­ta­mi­seksi. Kunnan toimin­to­jen yhtiöit­tä­mi­nen vaatii tule­vai­suu­dessa nykyistä vahvem­paa omis­ta­jaoh­jauk­sen osaa­mista.

#palve­lua­loite

Kunnat mahdol­lis­ta­vat uuden työn synty­mistä. Ne ovat myös yli puolen miljoo­nan suoma­lai­sen työpaik­koja. Kuntien tehtä­viä toteut­ta­massa on valtava joukko osaa­via ammat­ti­lai­sia. Luotamme monesti elämämme tärkeim­mät asiat heidän vastuul­leen - viemme lapsemme päivä­hoi­toon tai kouluun tietäen, että he ovat turvassa ja saavat hyvää oppia ja huolen­pi­toa. Sen takeena on hyvän koulu­tuk­sen saanut, osaava henki­lö­kunta.

Kuntien on oltava ajan­mu­kai­sia ja moti­voi­via työyh­tei­söjä. Työt on järjes­tet­tävä oikein. Koulu­tet­tu­jen ammat­ti­lais­ten on saatava keskit­tyä siihen, missä ovat parhaim­mil­laan. Osaa­mista on voitava yllä­pi­tää ja kehit­tää. Työhy­vin­voin­nista kunnissa on huoleh­dit­tava ja panos­tet­tava erityi­sesti hyvään johta­mi­seen ja henki­lös­tön kehit­tä­mi­seen. Esimer­kiksi opet­ta­jille on taat­tava mahdol­li­suus osal­lis­tua täyden­nys­kou­lu­tuk­seen läpi työuran.

Tavoit­teet:

Elin­kei­no­po­li­tii­kassa kunta mahdol­lis­taa, neuvoo ja tekee yhteis­työtä. Yritys on asia­kas, jonka palve­le­mi­nen on kunnia-asia
Kaava­muu­tok­set ja raken­nus­lu­vat haetaan sähköi­sesti help­po­käyt­töi­sellä järjes­tel­mällä. Lisä­sel­vi­tys­ten tarpeet mini­moi­daan riit­tä­vällä ennak­ko­neu­von­nalla. Käsit­te­ly­ajoista anne­taan palve­lu­lu­paus.
Kuntien hankin­noilla sääs­te­tään veron­mak­sa­jien rahaa ja vauh­di­te­taan inno­vaa­tioita. Hankin­tao­saa­mi­nen päivi­te­tään kaik­kialla ajan tasalle.
Varmis­te­taan mahdol­li­suu­det henki­lös­tön osaa­mi­sen yllä­pi­toon, terveel­li­set ja turval­li­set työs­ken­te­ly­olot sekä kunnioit­tava kohtelu työpai­kalla.

Ihmis­ten elämää varten, ympä­ris­töä kunnioit­taen

Elävä kunta kehit­tyy jatku­vasti. Kaavoi­tuk­sen tulee olla kunnian­hi­moista, laadu­kasta ja kunta­lais­ten näköistä. Moni­puo­li­nen kaupun­ki­ra­kenne pitää sisäl­lään viih­tyi­siä pien­ta­loa­lueita ja urbaa­neja kaupun­kia­lueita palve­lui­neen. Hyvä suun­nit­telu ottaa huomioon niin ihmis­ten joka­päi­väi­set tarpeet, kustan­nus­te­hok­kuu­den kuin mahdol­li­sim­man vähäi­sen kuor­mi­tuk­sen luon­nolle.

Toimi­van liiken­ne­suun­nit­te­lun ydin­a­ja­tus on turval­li­nen ja sujuva matka kouluun, töihin, asioille tai vapaa-ajan harras­tuk­siin. Ihmi­set tarvit­se­vat sekä hyvä­kun­toi­sia auto­teitä, kävely- ja pyörä­teitä että toimi­vat jouk­ko­lii­ken­teen palve­lut. Hyvin suun­ni­tel­tuna ne täyden­tä­vät toisi­aan ja luovat katta­van sekä turval­li­sen verkos­ton liik­ku­mi­selle.

Yhteis­kunta tuot­taa vuosi vuodelta vähem­män pääs­töjä ja jätettä sekä toimii kustan­nus- ja ener­gia­te­hok­kaasti. Puis­tot, metsät ja muut moni­muo­toi­set vihe­ra­lu­eet sito­vat hiili­diok­si­dia, pölyä ja melua sekä tarjoa­vat yhtey­den luon­toon ja mahdol­li­suu­den virkis­täy­ty­mi­seen. Kuntien teke­millä ratkai­suilla on merkit­tävä osuu­tensa ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sessä. Kokoo­mus­lai­nen kunta pyrkii toimin­nas­saan hiili­neut­raa­liu­teen.

Jokai­sessa kunnassa tarvi­taan riit­tä­västi avoi­mia julki­sia tiloja, paik­koja ihmis­ten kohtaa­mi­selle ja tilaa ravin­to­loille, ulkoil­ma­ta­pah­tu­mille ja muulle elämään haus­kuutta tuoville arjen hetkille. Laaduk­kaat leik­ki­puis­tot, moder­nit moni­toi­mi­set julki­set tilat tai pitkään kesäyö­hön auki olevat teras­sit kuulu­vat kaupun­ki­ku­vaan.

Liik­ku­mi­sen tavat eroa­vat merkit­tä­västi eri puolilla Suomea. Liik­ku­mi­sen tulee olla kohtuu­hin­taista ja suju­vaa. Esimer­kiksi jouk­ko­lii­ken­teen paran­ta­mi­nen, kävely- ja pyörä­tei­den kehit­tä­mi­nen sekä katu­ver­kon kunnos­sa­pito ja riit­tä­vistä liityn­tä­py­sä­köin­nin mahdol­li­suuk­sista huoleh­ti­mi­nen ovat keskei­nen osa kunnan tehtä­viä myös maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkeen. Teistä ja liiken­neyh­teyk­sistä huoleh­ti­mi­sen ohella on tärkeää edis­tää myös liiken­teen kestä­vää kehi­tystä.

Tavoit­teet:

Kaupun­kia­lueilla kaavoi­tuk­sessa peri­aat­teena ovat tiiviit ja viih­tyi­sät asui­na­lu­eet, joita tukee kustan­nus­te­hok­kaasti toteu­tettu jouk­ko­lii­ken­ne­verkko. Turva­taan erilais­ten kuntien mahdol­li­suu­det kehit­tää kaavoi­tuk­sella omia vahvuuk­si­aan.
Raide­lii­ken­teen ratkai­suja edis­te­tään pääkau­pun­ki­seu­dun lisäksi myös muilla suurilla kaupun­ki­seu­duilla.
Kaupun­kien ilman­laa­tua paran­ne­taan edis­tä­mällä bussi­lii­ken­teen sähköis­ty­mistä.
Paran­ne­taan määrä­tie­toi­sesti kävely- ja pyörä­tei­den turval­li­suutta, laatua sekä kunnos­sa­pi­toa.

Hyvin­vointi arjessa

Kokoo­muk­sen tavoite on kunta­lais­ten hyvin­vointi. Jokai­nen ansait­see mahdol­li­suu­den hyvään elämään. Kunnan ja maakun­nan tehtävä on tarjota ympä­ristö ja palve­lut, jotka tuke­vat tätä päämää­rää. Palve­luissa tulee panos­taa hyvin­voin­nin mahdol­lis­ta­mi­seen ja ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn. Se on inhi­mil­li­sem­pää ja edul­li­sem­paa kuin jälki­kä­teen tapah­tuva korjaa­mi­nen. Palve­lui­den on helpo­tet­tava arkea, ja ne on pystyt­tävä kestä­västi rahoit­ta­maan myös tule­vai­suu­den suku­pol­ville.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut on toteu­tet­tava ihmi­sen, ei hallin­non ehdoilla. Palve­lui­den tulee olla saavu­tet­ta­via. Se voi tarkoit­taa lähellä sijait­se­via palve­luita tai kotiin tuota­via palve­luita silloin, kun niitä tarvi­taan. Palve­lui­den on oltava laaduk­kaita ja tasa-arvoi­sia tulo­ta­sosta riip­pu­matta. Tällä hetkellä valin­nan­va­paus toteu­tuu vain työter­veys­huol­lon piirissä olevilla ja heillä, joilla on varaa maksaa. Tule­vai­suutta on kaik­kien vapaus valita. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa se tarkoit­taa, että jokai­nen voi itse vaikut­taa käyt­tä­miinsä palve­lui­hin, joiden tuot­ta­jat kilpai­le­vat keske­nään laadulla.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että kaikki kunta­lai­set saavat maakun­nas­saan laadu­kasta hoitoa varal­li­suu­desta riip­pu­matta. Yhden­ver­tai­nen kohtelu on reilun yhteis­kun­nan merkki.
Suku­puol­ten tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa palve­luissa, on kyse sitten varhais­kas­va­tuk­sesta tai toimi­vasta perus­ter­vey­den­huol­losta. Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa ei hyväk­sytä ikäsyr­jin­tää. Toimi­vassa kunnassa erilais­ten kunta­lais­ten yhden­ver­tai­suus varmis­te­taan esimer­kiksi huoleh­ti­malla ympä­ris­tön ja tilo­jen esteet­tö­myy­destä.

Ikään­ty­neet tarvit­se­vat moni­puo­li­sia palve­luita. Osaa­mista esimer­kiksi muis­ti­häi­riöi­den ja -sairauk­sien hoidossa on lisät­tävä. Myös arjessa toimi­mi­seen tarvi­taan monen­laista tukea. Osal­li­suutta ja omatoi­mi­suutta on tuet­tava. Esimer­kiksi sähköi­sen asioin­nin kanssa monet senio­rit voivat tarvita tukea.

Hyvin hoidettu ja turval­li­nen ympä­ristö on erityi­sen tärkeä senio­reille. Myös senio­rei­den kotien turval­li­suu­den paran­ta­mi­nen on tärkeää, jotta omassa kodissa asumi­nen on mahdol­li­sim­man pitkään mahdol­lista. Toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­dossa ja syrjäy­ty­mi­sen torjun­nassa keskeistä on yksi­näi­syy­den vähen­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen visiossa senio­rit sekä eläke­läi­syh­dis­tyk­set ovat aktii­vi­sia toimi­joita ja kuntayh­tei­sön arvos­tet­tuja jäse­niä.
Tavoit­teet:

Moni­puo­li­set ja saavu­tet­ta­vat palve­lut tehdään oikea-aikai­sesti, lähellä tai kotiin tuotuina. Hyvin­voin­tia­lan järjes­töt ja yrityk­set otetaan täysi­mit­tai­sesti mukaan palve­lui­den tuot­ta­mi­seen ja palve­luse­te­lin mahdol­li­suu­det hyödyn­ne­tään katta­vasti.
Terveyttä edis­te­tään huoleh­ti­malla ruoan laadusta, terveel­li­syy­destä ja moni­puo­li­suu­desta.
Osaa­mista paran­ne­taan erityi­sesti ikään­ty­nei­den ihmis­ten muis­ti­häi­riöi­den ja -sairauk­sien tunnis­ta­mi­sessa ja hoidossa ja tuetaan senio­rei­den toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­toa esimer­kiksi terveyttä edis­tä­vällä liikun­nalla.
Tehdään senio­reille sujuva ja turval­li­nen arki. Paran­ne­taan kodin ja ympä­ris­tön turval­li­suutta ja panos­te­taan ennal­taeh­käi­se­vään toimin­taan, huoleh­tien myös omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sesta.

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa ymmär­re­tään, että hyvin­vointi voi ajan mittaan perus­tua vain kestä­vällä pohjalla olevaan talou­teen. Veron­mak­sa­jien varoja on käytet­tävä vastuul­li­sesti, siihen, mihin ne on tarkoi­tettu. Siksi palve­lut on järjes­tet­tävä kustan­nus­te­hok­kaasti ja huoleh­dit­tava siitä, että nyky­het­ken ratkai­sut vievät kohti tervettä taloutta.

Skip to content