Kunnissa nyt – kokoomus.fi
MENU
Tee vaalimateriaalia itse Gredissä :)
Tästä Grediin
Tutustu kokoomuksen arvoihin
Lue tästä

Kunnissa nyt

Tulevai­suuden kunta: Toimiva, terve, turval­linen

Kuntien tehtä­vä­kenttä muuttuu alkavalla kaudella, kun rahal­li­sesti merkit­tävin tehtä­vä­ko­ko­naisuus eli sosiaali- ja terveys­pal­velut siirtyvät maakuntien vastuulle. Tämä vaikuttaa merkit­tä­västi myös päätök­sen­tekoon.

Vaikka muutos tuntuu suurelta, tulevai­suuden kunnan tehtävät on helppo määri­tellä. Jatkossa kunnille jää käytän­nössä lähes kaikki se, mikä nykyäänkin on, mutta ilman sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita. Sen monimut­kai­sempi tämä muutos ei ole.

Kunnat hoitavat jatkos­sakin varhais­kas­va­tusta, perus­o­pe­tusta, toisen asteen koulu­tusta, kulttuuria, liikun­ta­pal­ve­luita, ympäris­tö­pal­ve­luita sekä paikal­lista infraa kuten katuja ja kevyen liikenteen väyliä. Kunnat vastaavat kaavoi­tuk­sesta, paikal­lisen osallis­tu­misen ja demokratian toteut­ta­mi­sesta ja vapaa-ajan palve­luista sekä terveyden edistä­mi­sestä. Näiden tehtävien painoarvo ja merkitys kunnissa on tulevai­suu­dessa paljon nykyistä suurempi.

Tulevai­suu­dessa yhä suurempi osa talouden ja hyvin­voinnin kasvusta perustuu menes­tyviin kaupun­ki­seu­tuihin. Pääkau­pun­ki­seudun ja maakun­ta­kes­kusten kasvun mukanaan tuoma tuotta­vuuden lisään­ty­minen ei ole pois maaseudun hyvin­voin­nista. Se on päinvastoin maaseudun vahvuuksien esille pääsyn välttä­mätön edellytys. Kaupungit ja niitä ympäröivät maakunnat täyden­tävät toisiaan. Koko maan tasapai­noinen kehitys on riippu­vainen kaupun­ki­seu­tujen menes­tyk­sestä.

Muutosten toteut­ta­mi­sessa tarvitaan innos­tu­neita ja luotet­tavia kunta­vai­kut­tajia, jotka toimivat harki­tulla ja osaavalla otteella. Kokoomus on tutki­tusti Suomen luotetuin kunta­puolue. Olemme valmiita tekemään tulok­se­kasta yhteis­työtä kaikkien suoma­laisten parhaaksi. #kaikil­lehyvä

Tulevai­suuden sivistys tehdään kunnissa

Varhais­kas­vatus ja perus­koulu ovat kuntien keskei­simpiä tehtäviä, jotka antavat pohjan sivis­tyk­selle. Elini­käistä oppimista ja jatkuvaa itsensä kehit­tä­mistä tukevat kulttuu­ri­pal­velut, vapaa sivis­tystyö ja kirjastot. Suomen tuleva menestys raken­netaan vahvan osaamisen perus­talle. Jokai­sella tulee olla taustastaan tai asuin­pai­kastaan riippu­matta mahdol­lisuus koulut­tautua, löytää vahvuu­tensa ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.

Jokaisen vanhemman on voitava luottaa siihen, että oma koulu on lapselle hyvä ja turval­linen. Laadukas varhais­kas­vatus ja perus­koulu ovat suoma­laisen mahdol­li­suuksien tasa-arvon tärkeimpiä perus­kiviä.

#mahdol­li­suuk­sien­ta­saarvo

Perheille on tärkeää saada lapsilleen laadukas varhais­kas­vatus itselleen sopivasta paikasta, esimer­kiksi kodin tai työpaikan läheltä. Tavoit­teena on pitkällä aikavä­lillä maksuton osa-aikainen varhais­kas­vatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Valin­nan­vapaus kuuluu myös varhais­kas­va­tukseen. Erilaiset varhais­kas­va­tuksen tarpeet on otettava huomioon ja mahdol­lis­tettava erilaisten vaihtoeh­tojen saatavuus.

Jokai­sella lapsella asuin­kun­nasta riippu­matta on oltava oikeus laaduk­kaaseen opetukseen ja riittävään tukeen koulussa. Kouluissa on tarjottava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvit­sevat - ja toisaalta haasteita nopeammin eteneville.Tytöillä ja pojilla on oltava koulu­tuk­sessa yhden­ver­taiset mahdol­li­suudet. Lähikou­lu­pe­ri­aa­tetta ja koulu­tuksen tasa-arvoa voidaan vahvistaa tukemalla haasta­vim­milla alueilla toimivia kouluja.

#maail­man­par­haa­to­pet­tajat

Maailman parasta perus­koulua ei ole ilman maailman parhaita opettajia. Sivis­tys­kunta panostaa opettajiin ja huolehtii opettajien hyvistä työsken­te­lye­del­ly­tyk­sistä, jaksa­mi­sesta ja uutta luovasta täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta. Uudet oppimi­sym­pä­ristöt ja -tekno­logiat on otettava ennak­ko­luu­lot­to­masti käyttöön jokai­sessa koulussa. Oppimi­sym­pä­ris­töjen, oppima­te­ri­aalien ja välineiden on oltava toimivia ja ajanmu­kaisia. Ensim­mäisen vieraan kielen opetus voidaan aloittaa jo ensim­mäi­sellä luokalla tai varhais­kas­va­tuk­sessa kieli­kyl­py­ope­tuksena.

Koulu­kiusaa­miseen on puututtava tehok­kaasti koulujen ja kotien välisellä yhteis­työllä. Koulujen järjes­tys­säännöt on perus­teltua laatia koskemaan myös netti­kiusaa­mista. Säännöt laaditaan yhdessä oppilaiden ja kotien kanssa, jotta niistä tulee paremmin toimivat.

Haluamme edistää kotien ja koulujen yhteis­työtä opettajien autonomiaa ja ammat­ti­taitoa kunnioittaen. Sekä perheen että opettajien roolit ovat tärkeitä kasva­tus­teh­tä­vässä onnis­tu­mi­seksi. Kokoomus tekee töitä, jotta opetta­jilla olisi kunnissa vakituiset työsuhteet

#terve­koulu

Kokoomus haluaa, että koulu­ym­pä­ristö on terveel­linen myös sisäilman osalta. Se vaatii esimer­kiksi toimivaa raken­ta­misen ja remon­toinnin valvontaa, ilman­vaihdon oikean­laista käyttöä ja riittävää siivousta. Oppilaiden ja opettajien oireiluun on reagoitava ripeästi. Samat periaatteet koskevat kaikkia muitakin raken­nuksia kuin kouluja. Myös koulu­matkan on oltava turval­linen. Koulujen ympäris­tössä on oltava hyvät suojatiet ja pyörätiet turval­lista koulu­matkaa varten.

Jokai­selle perus­kou­lunsa päättä­välle nuorelle taataan paikka lukiosta tai ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta ja riittävä opinto-ohjaus opinpolun löyty­mi­seksi. Lisätään käytän­nön­lä­heisiä opiske­lu­tapoja ammatil­liseen koulu­tukseen uuden koulu­tus­so­pi­muksen avulla, jotta yhä useampi nuori suorittaa aloit­ta­mansa koulu­tuksen loppuun. Tulevai­suuden osaamis­pohjan kannalta keskeistä on vahvistaa toisen asteen oppilai­tosten ja korkea­kou­lujen välistä yhteis­työtä. Lukio­kou­lu­tuksen ja ammatil­lisen koulu­tuksen meneillään olevilla uudis­tuk­silla varmis­tetaan, että koulutus tuottaa vahvat lähtö­kohdat työelämään tai korkea-asteen opintoihin.

#kulttuuri

Sivistys- ja kulttuu­ri­pe­rintö kuuluu kaikille. Kirjastoja on uudis­tettava monipuo­li­siksi media- ja kulttuu­ri­kes­kuk­siksi sekä kohtaa­mis­pai­koiksi. Tulevai­suuden kirjastot tekevät yhteis­työtä koulujen, kansa­lais­jär­jes­töjen, urhei­luseu­rojen, kansan- ja kansa­lais­opis­tojen, museoiden ja taiteen perus­o­pe­tuksen kanssa. Vapaa sivis­tystyö antaa mahdol­li­suuksia elini­käiseen oppimiseen, harras­ta­miseen, käsillä tekemiseen ja liikku­miseen. Suoma­lainen kulttuu­ri­pe­rintö arvora­ken­nuk­sineen ja kulttuu­riym­pä­ris­töineen ovat säilyt­tä­misen arvoisia.

#harras­tus­takuu

Harras­tus­takuu toteu­tetaan jokai­sessa kunnassa siten, että jokai­sella lapsella ja nuorella on mahdol­lisuus vähintään yhteen mieluisaan harras­tukseen. Kuntien liikun­ta­tiloja tarjotaan joko maksutta tai hyvin edulli­sesti lasten ja nuorten harrastus- ja seura­toi­minnan käyttöön. Tätä voidaan edistää kehit­tä­mällä maksu­po­li­tiikkaa lapsi- ja junio­ri­vuoroja suosivaan suuntaan. Tavoit­teena on, että jokainen koulu­lainen liikkuisi vähintään tunnin päivässä ja saisi näin vahvat lähtö­kohdat liikun­nal­li­selle elämän­ta­valle.

Tavoitteet:

Koulu­tusta uudis­tetaan laatu edellä panos­ta­malla opettajien täyden­nys­kou­lu­tukseen.
Siirrytään vaiheittain kohti maksu­tonta varhais­kas­va­tusta (20h/vko) ja nostetaan lasten osallis­tu­mi­sas­tetta.
Tehdään jokai­selle lapselle ja nuorelle turval­linen koulutie ja katkea­maton opinpolku.
Jokai­selle lapselle tarjotaan mahdol­lisuus vähintään yhteen harras­tukseen.
Digitaa­listen työsken­te­ly­ta­pojen haltuun­ottoon tarjotaan tukea ja toimivat puitteet .
Kouluja kehitetään tukemaan terveyttä panos­ta­malla raken­ta­misen ja korjaa­misen laatuun sekä raken­nusten oikean­laiseen käyttöön.
Koulu­päivään lisätään liikuntaa kaikilla koulu­tusas­teilla varhais­kas­va­tuk­sesta alkaen. Liikkuva koulu -ohjelma laajen­netaan päivä­ko­teihin ja toiselle asteelle.
Pidetään huolta monipuo­li­sesta, saavu­tet­ta­vasta ja laaduk­kaasta kulttuu­ri­pal­ve­luiden tarjon­nasta.

Elinvoi­masta työtä, työstä elinvoimaa

Kunnat muodos­tavat meidän kaikkien päivit­täisen elämän puitteet ja ympäristön. Kunnilla on merkittävä vastuu yritys­toi­minnan suotui­sista oloista niin kaupun­geissa kuin maaseu­dulla. Elinkei­no­po­li­tiikan toimivuus ratkaisee osaltaan, syntyykö meille suoma­lai­sille uusia työpaikkoja ja riittääkö tulevai­suu­dessa verotuloja tärkeiden palve­luiden järjes­tä­miseen. Kuntien rooli myös maahan­muut­tajien kotout­ta­mi­sessa on keskeinen.

On tärkeää, että kuntien päätök­sen­te­kijät ymmär­tävät elinkei­no­po­li­tiikan merki­tyksen kunta­laisten hyvin­voin­nille. Hyvin hoidettu elinkei­no­po­li­tiikka auttaa yrityksiä kasvamaan ja tarjoamaan ihmisille työtä. Haluamme, että yrittäjät ja kotien raken­tajat saavat tarvit­tavat luvat nopeasti. Lupien hakeminen, käsittely ja päätösten antaminen on mahdol­li­suuksien mukaan vietävä sähköiseen muotoon, yhden luukun periaa­tetta noudattaen. Kaupun­ki­seu­duilla kuntien yhteis­työssä toteut­tamaa elinkei­no­po­li­tiikkaa lisää­mällä voidaan vauhdittaa osaamis­kes­kit­tymien synty­mistä.

Laadukas kaavoitus varmistaa tarpeisiin sopivan asumisen kaikille kunta­lai­sille ja kunnol­liset toimin­tae­del­ly­tykset työpaikkoja luovalle yritys­toi­min­nalle. Asumisen kustan­nukset pidetään kurissa riittä­vällä tontti­tar­jon­nalla ja huoleh­ti­malla siitä, että kunnan omat määräykset eivät nosta kohtuut­to­masti raken­ta­misen kustan­nuksia. Niin kaavan laadin­nassa kuin raken­nus­lupien myöntä­mi­sessä toimitaan avoimesti ja tasapuo­li­sesti.

Järke­västi toimiva kunta ei yritä tehdä kaikkea itse vaan käyttää apunaan alueen yritysten ja järjes­töjen osaamista. Uusi hankin­talaki tarjoaa entistä monipuo­li­sempia mahdol­li­suuksia hyödyntää paikal­lisia pieniä ja keski­suuria yrityksiä. Sillä on merki­tystä paikal­lisen työlli­syyden edistä­mi­sessä.

Erityi­sesti suurilla kaupun­ki­seu­duilla voidaan vauhdittaa myös uuden­laisten toimin­ta­mallien ja tekno­lo­gioiden kehitystä ottamalla käyttöön innova­tii­visten hankin­tojen mahdol­li­suudet. Kokoo­mus­lainen keino palve­luiden monipuo­lis­ta­miseen on palve­lua­loite, jonka avulla paikal­liset yritykset ja järjestöt pääsevät tarjoamaan kunnalle oman vaihtoeh­tonsa jonkin palvelun toteut­ta­mi­seksi. Kunnan toimin­tojen yhtiöit­tä­minen vaatii tulevai­suu­dessa nykyistä vahvempaa omista­jaoh­jauksen osaamista.

#palve­lua­loite

Kunnat mahdol­lis­tavat uuden työn synty­mistä. Ne ovat myös yli puolen miljoonan suoma­laisen työpaikkoja. Kuntien tehtäviä toteut­ta­massa on valtava joukko osaavia ammat­ti­laisia. Luotamme monesti elämämme tärkeimmät asiat heidän vastuulleen - viemme lapsemme päivä­hoitoon tai kouluun tietäen, että he ovat turvassa ja saavat hyvää oppia ja huolen­pitoa. Sen takeena on hyvän koulu­tuksen saanut, osaava henki­lö­kunta.

Kuntien on oltava ajanmu­kaisia ja motivoivia työyh­teisöjä. Työt on järjes­tettävä oikein. Koulu­tet­tujen ammat­ti­laisten on saatava keskittyä siihen, missä ovat parhaim­millaan. Osaamista on voitava ylläpitää ja kehittää. Työhy­vin­voin­nista kunnissa on huoleh­dittava ja panos­tettava erityi­sesti hyvään johta­miseen ja henki­löstön kehit­tä­miseen. Esimer­kiksi opetta­jille on taattava mahdol­lisuus osallistua täyden­nys­kou­lu­tukseen läpi työuran.

Tavoitteet:

Elinkei­no­po­li­tii­kassa kunta mahdol­listaa, neuvoo ja tekee yhteis­työtä. Yritys on asiakas, jonka palve­le­minen on kunnia-asia
Kaava­muu­tokset ja raken­nus­luvat haetaan sähköi­sesti helppo­käyt­töi­sellä järjes­tel­mällä. Lisäsel­vi­tysten tarpeet minimoidaan riittä­vällä ennak­ko­neu­von­nalla. Käsit­te­ly­ajoista annetaan palve­lu­lupaus.
Kuntien hankin­noilla säästetään veron­mak­sajien rahaa ja vauhdi­tetaan innovaa­tioita. Hankin­tao­saa­minen päivi­tetään kaikkialla ajan tasalle.
Varmis­tetaan mahdol­li­suudet henki­löstön osaamisen ylläpitoon, terveel­liset ja turval­liset työsken­te­lyolot sekä kunnioittava kohtelu työpai­kalla.

Ihmisten elämää varten, ympäristöä kunnioittaen

Elävä kunta kehittyy jatku­vasti. Kaavoi­tuksen tulee olla kunnian­hi­moista, laadu­kasta ja kunta­laisten näköistä. Monipuo­linen kaupun­ki­ra­kenne pitää sisällään viihtyisiä pienta­loa­lueita ja urbaaneja kaupun­kia­lueita palve­luineen. Hyvä suunnittelu ottaa huomioon niin ihmisten jokapäi­väiset tarpeet, kustan­nus­te­hok­kuuden kuin mahdol­li­simman vähäisen kuormi­tuksen luonnolle.

Toimivan liiken­ne­suun­nit­telun ydina­jatus on turval­linen ja sujuva matka kouluun, töihin, asioille tai vapaa-ajan harras­tuksiin. Ihmiset tarvit­sevat sekä hyväkun­toisia autoteitä, kävely- ja pyörä­teitä että toimivat joukko­lii­kenteen palvelut. Hyvin suunni­teltuna ne täyden­tävät toisiaan ja luovat kattavan sekä turval­lisen verkoston liikku­mi­selle.

Yhteis­kunta tuottaa vuosi vuodelta vähemmän päästöjä ja jätettä sekä toimii kustannus- ja energia­te­hok­kaasti. Puistot, metsät ja muut monimuo­toiset vihera­lueet sitovat hiili­diok­sidia, pölyä ja melua sekä tarjoavat yhteyden luontoon ja mahdol­li­suuden virkis­täy­ty­miseen. Kuntien tekemillä ratkai­suilla on merkittävä osuutensa ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­sessä. Kokoo­mus­lainen kunta pyrkii toimin­nassaan hiili­neut­raa­liuteen.

Jokai­sessa kunnassa tarvitaan riittä­västi avoimia julkisia tiloja, paikkoja ihmisten kohtaa­mi­selle ja tilaa ravin­to­loille, ulkoil­ma­ta­pah­tu­mille ja muulle elämään hauskuutta tuoville arjen hetkille. Laadukkaat leikki­puistot, modernit monitoi­miset julkiset tilat tai pitkään kesäyöhön auki olevat terassit kuuluvat kaupun­ki­kuvaan.

Liikku­misen tavat eroavat merkit­tä­västi eri puolilla Suomea. Liikku­misen tulee olla kohtuu­hin­taista ja sujuvaa. Esimer­kiksi joukko­lii­kenteen paran­ta­minen, kävely- ja pyörä­teiden kehit­tä­minen sekä katuverkon kunnos­sapito ja riittä­vistä liityn­tä­py­sä­köinnin mahdol­li­suuk­sista huoleh­ti­minen ovat keskeinen osa kunnan tehtäviä myös maakun­ta­uu­dis­tuksen jälkeen. Teistä ja liiken­neyh­teyk­sistä huoleh­ti­misen ohella on tärkeää edistää myös liikenteen kestävää kehitystä.

Tavoitteet:

Kaupun­kia­lueilla kaavoi­tuk­sessa periaat­teena ovat tiiviit ja viihtyisät asuina­lueet, joita tukee kustan­nus­te­hok­kaasti toteu­tettu joukko­lii­ken­ne­verkko. Turvataan erilaisten kuntien mahdol­li­suudet kehittää kaavoi­tuk­sella omia vahvuuk­siaan.
Raide­lii­kenteen ratkaisuja edistetään pääkau­pun­ki­seudun lisäksi myös muilla suurilla kaupun­ki­seu­duilla.
Kaupunkien ilman­laatua paran­netaan edistä­mällä bussi­lii­kenteen sähköis­ty­mistä.
Paran­netaan määrä­tie­toi­sesti kävely- ja pyörä­teiden turval­li­suutta, laatua sekä kunnos­sa­pitoa.

Hyvin­vointi arjessa

Kokoo­muksen tavoite on kunta­laisten hyvin­vointi. Jokainen ansaitsee mahdol­li­suuden hyvään elämään. Kunnan ja maakunnan tehtävä on tarjota ympäristö ja palvelut, jotka tukevat tätä päämäärää. Palve­luissa tulee panostaa hyvin­voinnin mahdol­lis­ta­miseen ja ongelmien ennal­taeh­käisyyn. Se on inhimil­li­sempää ja edulli­sempaa kuin jälki­käteen tapahtuva korjaa­minen. Palve­luiden on helpo­tettava arkea, ja ne on pystyttävä kestä­västi rahoit­tamaan myös tulevai­suuden sukupol­ville.

Hyvin­voin­ti­pal­velut on toteu­tettava ihmisen, ei hallinnon ehdoilla. Palve­luiden tulee olla saavu­tet­tavia. Se voi tarkoittaa lähellä sijait­sevia palve­luita tai kotiin tuotavia palve­luita silloin, kun niitä tarvitaan. Palve­luiden on oltava laaduk­kaita ja tasa-arvoisia tulota­sosta riippu­matta. Tällä hetkellä valin­nan­vapaus toteutuu vain työter­veys­huollon piirissä olevilla ja heillä, joilla on varaa maksaa. Tulevai­suutta on kaikkien vapaus valita. Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa se tarkoittaa, että jokainen voi itse vaikuttaa käyttä­miinsä palve­luihin, joiden tuottajat kilpai­levat keskenään laadulla.

Kokoo­muksen tavoit­teena on, että kaikki kunta­laiset saavat maakun­nassaan laadu­kasta hoitoa varal­li­suu­desta riippu­matta. Yhden­ver­tainen kohtelu on reilun yhteis­kunnan merkki.
Sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa palve­luissa, on kyse sitten varhais­kas­va­tuk­sesta tai toimi­vasta perus­ter­vey­den­huol­losta. Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa ei hyväksytä ikäsyr­jintää. Toimi­vassa kunnassa erilaisten kunta­laisten yhden­ver­taisuus varmis­tetaan esimer­kiksi huoleh­ti­malla ympäristön ja tilojen esteet­tö­myy­destä.

Ikään­tyneet tarvit­sevat monipuo­lisia palve­luita. Osaamista esimer­kiksi muisti­häi­riöiden ja -sairauksien hoidossa on lisättävä. Myös arjessa toimi­miseen tarvitaan monen­laista tukea. Osalli­suutta ja omatoi­mi­suutta on tuettava. Esimer­kiksi sähköisen asioinnin kanssa monet seniorit voivat tarvita tukea.

Hyvin hoidettu ja turval­linen ympäristö on erityisen tärkeä senio­reille. Myös senio­reiden kotien turval­li­suuden paran­ta­minen on tärkeää, jotta omassa kodissa asuminen on mahdol­li­simman pitkään mahdol­lista. Toimin­ta­kyvyn ylläpi­dossa ja syrjäy­ty­misen torjun­nassa keskeistä on yksinäi­syyden vähen­tä­minen. Kokoo­muksen visiossa seniorit sekä eläke­läi­syh­dis­tykset ovat aktii­visia toimi­joita ja kuntayh­teisön arvos­tettuja jäseniä.
Tavoitteet:

Monipuo­liset ja saavu­tet­tavat palvelut tehdään oikea-aikai­sesti, lähellä tai kotiin tuotuina. Hyvin­voin­tialan järjestöt ja yritykset otetaan täysi­mit­tai­sesti mukaan palve­luiden tuotta­miseen ja palve­luse­telin mahdol­li­suudet hyödyn­netään katta­vasti.
Terveyttä edistetään huoleh­ti­malla ruoan laadusta, terveel­li­syy­destä ja monipuo­li­suu­desta.
Osaamista paran­netaan erityi­sesti ikään­ty­neiden ihmisten muisti­häi­riöiden ja -sairauksien tunnis­ta­mi­sessa ja hoidossa ja tuetaan senio­reiden toimin­ta­kyvyn ylläpitoa esimer­kiksi terveyttä edistä­vällä liikun­nalla.
Tehdään senio­reille sujuva ja turval­linen arki. Paran­netaan kodin ja ympäristön turval­li­suutta ja panos­tetaan ennal­taeh­käi­sevään toimintaan, huolehtien myös omais­hoi­tajien jaksa­mi­sesta.

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa ymmär­retään, että hyvin­vointi voi ajan mittaan perustua vain kestä­vällä pohjalla olevaan talouteen. Veron­mak­sajien varoja on käytettävä vastuul­li­sesti, siihen, mihin ne on tarkoi­tettu. Siksi palvelut on järjes­tettävä kustan­nus­te­hok­kaasti ja huoleh­dittava siitä, että nykyhetken ratkaisut vievät kohti tervettä taloutta.

Kokoomus.fi