• FI
 • SV
 • MENU
  Eduskunta­vaalit: ehdokkaat
  Eduskuntavaalit: Turvallisuus on jokaisen perusoikeus
  Twiittaa

  Kunnissa nyt

  Tule­vai­suu­den kunta: Toimiva, terve, turval­li­nen

  Kuntien tehtä­vä­kenttä muut­tuu alka­valla kaudella, kun rahal­li­sesti merkit­tä­vin tehtä­vä­ko­ko­nai­suus eli sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut siir­ty­vät maakun­tien vastuulle. Tämä vaikut­taa merkit­tä­västi myös päätök­sen­te­koon.

  Vaikka muutos tuntuu suurelta, tule­vai­suu­den kunnan tehtä­vät on helppo määri­tellä. Jatkossa kunnille jää käytän­nössä lähes kaikki se, mikä nyky­ään­kin on, mutta ilman sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita. Sen moni­mut­kai­sempi tämä muutos ei ole.

  Kunnat hoita­vat jatkos­sa­kin varhais­kas­va­tusta, perus­o­pe­tusta, toisen asteen koulu­tusta, kult­tuu­ria, liikun­ta­pal­ve­luita, ympä­ris­tö­pal­ve­luita sekä paikal­lista infraa kuten katuja ja kevyen liiken­teen väyliä. Kunnat vastaa­vat kaavoi­tuk­sesta, paikal­li­sen osal­lis­tu­mi­sen ja demo­kra­tian toteut­ta­mi­sesta ja vapaa-ajan palve­luista sekä tervey­den edis­tä­mi­sestä. Näiden tehtä­vien painoarvo ja merki­tys kunnissa on tule­vai­suu­dessa paljon nykyistä suurempi.

  Tule­vai­suu­dessa yhä suurempi osa talou­den ja hyvin­voin­nin kasvusta perus­tuu menes­ty­viin kaupun­ki­seu­tui­hin. Pääkau­pun­ki­seu­dun ja maakun­ta­kes­kus­ten kasvun muka­naan tuoma tuot­ta­vuu­den lisään­ty­mi­nen ei ole pois maaseu­dun hyvin­voin­nista. Se on päin­vas­toin maaseu­dun vahvuuk­sien esille pääsyn vält­tä­mä­tön edel­ly­tys. Kaupun­git ja niitä ympä­röi­vät maakun­nat täyden­tä­vät toisi­aan. Koko maan tasa­pai­noi­nen kehi­tys on riip­pu­vai­nen kaupun­ki­seu­tu­jen menes­tyk­sestä.

  Muutos­ten toteut­ta­mi­sessa tarvi­taan innos­tu­neita ja luotet­ta­via kunta­vai­kut­ta­jia, jotka toimi­vat harki­tulla ja osaa­valla otteella. Kokoo­mus on tutki­tusti Suomen luote­tuin kunta­puo­lue. Olemme valmiita teke­mään tulok­se­kasta yhteis­työtä kaik­kien suoma­lais­ten parhaaksi. #kaikil­le­hyvä

  Tule­vai­suu­den sivis­tys tehdään kunnissa

  Varhais­kas­va­tus ja perus­koulu ovat kuntien keskei­sim­piä tehtä­viä, jotka anta­vat pohjan sivis­tyk­selle. Elini­käistä oppi­mista ja jatku­vaa itsensä kehit­tä­mistä tuke­vat kult­tuu­ri­pal­ve­lut, vapaa sivis­tys­työ ja kirjas­tot. Suomen tuleva menes­tys raken­ne­taan vahvan osaa­mi­sen perus­talle. Jokai­sella tulee olla taus­tas­taan tai asuin­pai­kas­taan riip­pu­matta mahdol­li­suus koulut­tau­tua, löytää vahvuu­tensa ja vaikut­taa oman elämänsä suun­taan.

  Jokai­sen vanhem­man on voitava luot­taa siihen, että oma koulu on lapselle hyvä ja turval­li­nen. Laadu­kas varhais­kas­va­tus ja perus­koulu ovat suoma­lai­sen mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon tärkeim­piä perus­ki­viä.

  #mahdol­li­suuk­sien­ta­saarvo

  Perheille on tärkeää saada lapsil­leen laadu­kas varhais­kas­va­tus itsel­leen sopi­vasta paikasta, esimer­kiksi kodin tai työpai­kan läheltä. Tavoit­teena on pitkällä aika­vä­lillä maksu­ton osa-aikai­nen varhais­kas­va­tus, johon osal­lis­tuu koko ikäluokka. Valin­nan­va­paus kuuluu myös varhais­kas­va­tuk­seen. Erilai­set varhais­kas­va­tuk­sen tarpeet on otet­tava huomioon ja mahdol­lis­tet­tava erilais­ten vaih­toeh­to­jen saata­vuus.

  Jokai­sella lapsella asuin­kun­nasta riip­pu­matta on oltava oikeus laaduk­kaa­seen opetuk­seen ja riit­tä­vään tukeen koulussa. Kouluissa on tarjot­tava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvit­se­vat - ja toisaalta haas­teita nopeam­min eteneville.Tytöillä ja pojilla on oltava koulu­tuk­sessa yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det. Lähi­kou­lu­pe­ri­aa­tetta ja koulu­tuk­sen tasa-arvoa voidaan vahvis­taa tuke­malla haas­ta­vim­milla alueilla toimi­via kouluja.

  #maail­man­par­haa­to­pet­ta­jat

  Maail­man parasta perus­kou­lua ei ole ilman maail­man parhaita opet­ta­jia. Sivis­tys­kunta panos­taa opet­ta­jiin ja huoleh­tii opet­ta­jien hyvistä työs­ken­te­lye­del­ly­tyk­sistä, jaksa­mi­sesta ja uutta luovasta täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta. Uudet oppi­mi­sym­pä­ris­töt ja -tekno­lo­giat on otet­tava ennak­ko­luu­lot­to­masti käyt­töön jokai­sessa koulussa. Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen, oppi­ma­te­ri­aa­lien ja väli­nei­den on oltava toimi­via ja ajan­mu­kai­sia. Ensim­mäi­sen vieraan kielen opetus voidaan aloit­taa jo ensim­mäi­sellä luokalla tai varhais­kas­va­tuk­sessa kieli­kyl­py­ope­tuk­sena.

  Koulu­kiusaa­mi­seen on puutut­tava tehok­kaasti koulu­jen ja kotien väli­sellä yhteis­työllä. Koulu­jen järjes­tys­sään­nöt on perus­tel­tua laatia koske­maan myös netti­kiusaa­mista. Sään­nöt laadi­taan yhdessä oppi­lai­den ja kotien kanssa, jotta niistä tulee parem­min toimi­vat.

  Haluamme edis­tää kotien ja koulu­jen yhteis­työtä opet­ta­jien auto­no­miaa ja ammat­ti­tai­toa kunnioit­taen. Sekä perheen että opet­ta­jien roolit ovat tärkeitä kasva­tus­teh­tä­vässä onnis­tu­mi­seksi. Kokoo­mus tekee töitä, jotta opet­ta­jilla olisi kunnissa vaki­tui­set työsuh­teet

  #terve­koulu

  Kokoo­mus haluaa, että koulu­ym­pä­ristö on terveel­li­nen myös sisäil­man osalta. Se vaatii esimer­kiksi toimi­vaa raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin valvon­taa, ilman­vaih­don oikean­laista käyt­töä ja riit­tä­vää siivousta. Oppi­lai­den ja opet­ta­jien oirei­luun on reagoi­tava ripeästi. Samat peri­aat­teet koske­vat kaik­kia muita­kin raken­nuk­sia kuin kouluja. Myös koulu­mat­kan on oltava turval­li­nen. Koulu­jen ympä­ris­tössä on oltava hyvät suoja­tiet ja pyörä­tiet turval­lista koulu­mat­kaa varten.

  Jokai­selle perus­kou­lunsa päät­tä­välle nuorelle taataan paikka lukiosta tai amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta ja riit­tävä opinto-ohjaus opin­po­lun löyty­mi­seksi. Lisä­tään käytän­nön­lä­hei­siä opis­ke­lu­ta­poja amma­til­li­seen koulu­tuk­seen uuden koulu­tus­so­pi­muk­sen avulla, jotta yhä useampi nuori suorit­taa aloit­ta­mansa koulu­tuk­sen loppuun. Tule­vai­suu­den osaa­mis­poh­jan kannalta keskeistä on vahvis­taa toisen asteen oppi­lai­tos­ten ja korkea­kou­lu­jen välistä yhteis­työtä. Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen meneil­lään olevilla uudis­tuk­silla varmis­te­taan, että koulu­tus tuot­taa vahvat lähtö­koh­dat työelä­mään tai korkea-asteen opin­toi­hin.

  #kult­tuuri

  Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pe­rintö kuuluu kaikille. Kirjas­toja on uudis­tet­tava moni­puo­li­siksi media- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­siksi sekä kohtaa­mis­pai­koiksi. Tule­vai­suu­den kirjas­tot teke­vät yhteis­työtä koulu­jen, kansa­lais­jär­jes­tö­jen, urhei­luseu­ro­jen, kansan- ja kansa­lais­opis­to­jen, museoi­den ja taiteen perus­o­pe­tuk­sen kanssa. Vapaa sivis­tys­työ antaa mahdol­li­suuk­sia elini­käi­seen oppi­mi­seen, harras­ta­mi­seen, käsillä teke­mi­seen ja liik­ku­mi­seen. Suoma­lai­nen kult­tuu­ri­pe­rintö arvo­ra­ken­nuk­si­neen ja kult­tuu­riym­pä­ris­töi­neen ovat säilyt­tä­mi­sen arvoi­sia.

  #harras­tus­ta­kuu

  Harras­tus­ta­kuu toteu­te­taan jokai­sessa kunnassa siten, että jokai­sella lapsella ja nuorella on mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen. Kuntien liikun­ta­ti­loja tarjo­taan joko maksutta tai hyvin edul­li­sesti lasten ja nuor­ten harras­tus- ja seura­toi­min­nan käyt­töön. Tätä voidaan edis­tää kehit­tä­mällä maksu­po­li­tiik­kaa lapsi- ja junio­ri­vuo­roja suosi­vaan suun­taan. Tavoit­teena on, että jokai­nen koulu­lai­nen liik­kuisi vähin­tään tunnin päivässä ja saisi näin vahvat lähtö­koh­dat liikun­nal­li­selle elämän­ta­valle.

  Tavoit­teet:

  Koulu­tusta uudis­te­taan laatu edellä panos­ta­malla opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
  Siir­ry­tään vaiheit­tain kohti maksu­tonta varhais­kas­va­tusta (20h/​vko) ja noste­taan lasten osal­lis­tu­mi­sas­tetta.
  Tehdään jokai­selle lapselle ja nuorelle turval­li­nen koulu­tie ja katkea­ma­ton opin­polku.
  Jokai­selle lapselle tarjo­taan mahdol­li­suus vähin­tään yhteen harras­tuk­seen.
  Digi­taa­lis­ten työs­ken­te­ly­ta­po­jen haltuun­ot­toon tarjo­taan tukea ja toimi­vat puit­teet .
  Kouluja kehi­te­tään tuke­maan terveyttä panos­ta­malla raken­ta­mi­sen ja korjaa­mi­sen laatuun sekä raken­nus­ten oikean­lai­seen käyt­töön.
  Koulu­päi­vään lisä­tään liikun­taa kaikilla koulu­tusas­teilla varhais­kas­va­tuk­sesta alkaen. Liik­kuva koulu -ohjelma laajen­ne­taan päivä­ko­tei­hin ja toiselle asteelle.
  Pide­tään huolta moni­puo­li­sesta, saavu­tet­ta­vasta ja laaduk­kaasta kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tarjon­nasta.

  Elin­voi­masta työtä, työstä elin­voi­maa

  Kunnat muodos­ta­vat meidän kaik­kien päivit­täi­sen elämän puit­teet ja ympä­ris­tön. Kunnilla on merkit­tävä vastuu yritys­toi­min­nan suotui­sista oloista niin kaupun­geissa kuin maaseu­dulla. Elin­kei­no­po­li­tii­kan toimi­vuus ratkai­see osal­taan, syntyykö meille suoma­lai­sille uusia työpaik­koja ja riit­tääkö tule­vai­suu­dessa vero­tu­loja tärkei­den palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Kuntien rooli myös maahan­muut­ta­jien kotout­ta­mi­sessa on keskei­nen.

  On tärkeää, että kuntien päätök­sen­te­ki­jät ymmär­tä­vät elin­kei­no­po­li­tii­kan merki­tyk­sen kunta­lais­ten hyvin­voin­nille. Hyvin hoidettu elin­kei­no­po­li­tiikka auttaa yrityk­siä kasva­maan ja tarjoa­maan ihmi­sille työtä. Haluamme, että yrit­tä­jät ja kotien raken­ta­jat saavat tarvit­ta­vat luvat nopeasti. Lupien hake­mi­nen, käsit­tely ja päätös­ten anta­mi­nen on mahdol­li­suuk­sien mukaan vietävä sähköi­seen muotoon, yhden luukun peri­aa­tetta noudat­taen. Kaupun­ki­seu­duilla kuntien yhteis­työssä toteut­ta­maa elin­kei­no­po­li­tiik­kaa lisää­mällä voidaan vauh­dit­taa osaa­mis­kes­kit­ty­mien synty­mistä.

  Laadu­kas kaavoi­tus varmis­taa tarpei­siin sopi­van asumi­sen kaikille kunta­lai­sille ja kunnol­li­set toimin­tae­del­ly­tyk­set työpaik­koja luovalle yritys­toi­min­nalle. Asumi­sen kustan­nuk­set pide­tään kurissa riit­tä­vällä tont­ti­tar­jon­nalla ja huoleh­ti­malla siitä, että kunnan omat määräyk­set eivät nosta kohtuut­to­masti raken­ta­mi­sen kustan­nuk­sia. Niin kaavan laadin­nassa kuin raken­nus­lu­pien myön­tä­mi­sessä toimi­taan avoi­mesti ja tasa­puo­li­sesti.

  Järke­västi toimiva kunta ei yritä tehdä kaik­kea itse vaan käyt­tää apunaan alueen yritys­ten ja järjes­tö­jen osaa­mista. Uusi hankin­ta­laki tarjoaa entistä moni­puo­li­sem­pia mahdol­li­suuk­sia hyödyn­tää paikal­li­sia pieniä ja keski­suu­ria yrityk­siä. Sillä on merki­tystä paikal­li­sen työl­li­syy­den edis­tä­mi­sessä.

  Erityi­sesti suurilla kaupun­ki­seu­duilla voidaan vauh­dit­taa myös uuden­lais­ten toimin­ta­mal­lien ja tekno­lo­gioi­den kehi­tystä otta­malla käyt­töön inno­va­tii­vis­ten hankin­to­jen mahdol­li­suu­det. Kokoo­mus­lai­nen keino palve­lui­den moni­puo­lis­ta­mi­seen on palve­lua­loite, jonka avulla paikal­li­set yrityk­set ja järjes­töt pääse­vät tarjoa­maan kunnalle oman vaih­toeh­tonsa jonkin palve­lun toteut­ta­mi­seksi. Kunnan toimin­to­jen yhtiöit­tä­mi­nen vaatii tule­vai­suu­dessa nykyistä vahvem­paa omis­ta­jaoh­jauk­sen osaa­mista.

  #palve­lua­loite

  Kunnat mahdol­lis­ta­vat uuden työn synty­mistä. Ne ovat myös yli puolen miljoo­nan suoma­lai­sen työpaik­koja. Kuntien tehtä­viä toteut­ta­massa on valtava joukko osaa­via ammat­ti­lai­sia. Luotamme monesti elämämme tärkeim­mät asiat heidän vastuul­leen - viemme lapsemme päivä­hoi­toon tai kouluun tietäen, että he ovat turvassa ja saavat hyvää oppia ja huolen­pi­toa. Sen takeena on hyvän koulu­tuk­sen saanut, osaava henki­lö­kunta.

  Kuntien on oltava ajan­mu­kai­sia ja moti­voi­via työyh­tei­söjä. Työt on järjes­tet­tävä oikein. Koulu­tet­tu­jen ammat­ti­lais­ten on saatava keskit­tyä siihen, missä ovat parhaim­mil­laan. Osaa­mista on voitava yllä­pi­tää ja kehit­tää. Työhy­vin­voin­nista kunnissa on huoleh­dit­tava ja panos­tet­tava erityi­sesti hyvään johta­mi­seen ja henki­lös­tön kehit­tä­mi­seen. Esimer­kiksi opet­ta­jille on taat­tava mahdol­li­suus osal­lis­tua täyden­nys­kou­lu­tuk­seen läpi työuran.

  Tavoit­teet:

  Elin­kei­no­po­li­tii­kassa kunta mahdol­lis­taa, neuvoo ja tekee yhteis­työtä. Yritys on asia­kas, jonka palve­le­mi­nen on kunnia-asia
  Kaava­muu­tok­set ja raken­nus­lu­vat haetaan sähköi­sesti help­po­käyt­töi­sellä järjes­tel­mällä. Lisä­sel­vi­tys­ten tarpeet mini­moi­daan riit­tä­vällä ennak­ko­neu­von­nalla. Käsit­te­ly­ajoista anne­taan palve­lu­lu­paus.
  Kuntien hankin­noilla sääs­te­tään veron­mak­sa­jien rahaa ja vauh­di­te­taan inno­vaa­tioita. Hankin­tao­saa­mi­nen päivi­te­tään kaik­kialla ajan tasalle.
  Varmis­te­taan mahdol­li­suu­det henki­lös­tön osaa­mi­sen yllä­pi­toon, terveel­li­set ja turval­li­set työs­ken­te­ly­olot sekä kunnioit­tava kohtelu työpai­kalla.

  Ihmis­ten elämää varten, ympä­ris­töä kunnioit­taen

  Elävä kunta kehit­tyy jatku­vasti. Kaavoi­tuk­sen tulee olla kunnian­hi­moista, laadu­kasta ja kunta­lais­ten näköistä. Moni­puo­li­nen kaupun­ki­ra­kenne pitää sisäl­lään viih­tyi­siä pien­ta­loa­lueita ja urbaa­neja kaupun­kia­lueita palve­lui­neen. Hyvä suun­nit­telu ottaa huomioon niin ihmis­ten joka­päi­väi­set tarpeet, kustan­nus­te­hok­kuu­den kuin mahdol­li­sim­man vähäi­sen kuor­mi­tuk­sen luon­nolle.

  Toimi­van liiken­ne­suun­nit­te­lun ydin­a­ja­tus on turval­li­nen ja sujuva matka kouluun, töihin, asioille tai vapaa-ajan harras­tuk­siin. Ihmi­set tarvit­se­vat sekä hyvä­kun­toi­sia auto­teitä, kävely- ja pyörä­teitä että toimi­vat jouk­ko­lii­ken­teen palve­lut. Hyvin suun­ni­tel­tuna ne täyden­tä­vät toisi­aan ja luovat katta­van sekä turval­li­sen verkos­ton liik­ku­mi­selle.

  Yhteis­kunta tuot­taa vuosi vuodelta vähem­män pääs­töjä ja jätettä sekä toimii kustan­nus- ja ener­gia­te­hok­kaasti. Puis­tot, metsät ja muut moni­muo­toi­set vihe­ra­lu­eet sito­vat hiili­diok­si­dia, pölyä ja melua sekä tarjoa­vat yhtey­den luon­toon ja mahdol­li­suu­den virkis­täy­ty­mi­seen. Kuntien teke­millä ratkai­suilla on merkit­tävä osuu­tensa ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sessä. Kokoo­mus­lai­nen kunta pyrkii toimin­nas­saan hiili­neut­raa­liu­teen.

  Jokai­sessa kunnassa tarvi­taan riit­tä­västi avoi­mia julki­sia tiloja, paik­koja ihmis­ten kohtaa­mi­selle ja tilaa ravin­to­loille, ulkoil­ma­ta­pah­tu­mille ja muulle elämään haus­kuutta tuoville arjen hetkille. Laaduk­kaat leik­ki­puis­tot, moder­nit moni­toi­mi­set julki­set tilat tai pitkään kesäyö­hön auki olevat teras­sit kuulu­vat kaupun­ki­ku­vaan.

  Liik­ku­mi­sen tavat eroa­vat merkit­tä­västi eri puolilla Suomea. Liik­ku­mi­sen tulee olla kohtuu­hin­taista ja suju­vaa. Esimer­kiksi jouk­ko­lii­ken­teen paran­ta­mi­nen, kävely- ja pyörä­tei­den kehit­tä­mi­nen sekä katu­ver­kon kunnos­sa­pito ja riit­tä­vistä liityn­tä­py­sä­köin­nin mahdol­li­suuk­sista huoleh­ti­mi­nen ovat keskei­nen osa kunnan tehtä­viä myös maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkeen. Teistä ja liiken­neyh­teyk­sistä huoleh­ti­mi­sen ohella on tärkeää edis­tää myös liiken­teen kestä­vää kehi­tystä.

  Tavoit­teet:

  Kaupun­kia­lueilla kaavoi­tuk­sessa peri­aat­teena ovat tiiviit ja viih­tyi­sät asui­na­lu­eet, joita tukee kustan­nus­te­hok­kaasti toteu­tettu jouk­ko­lii­ken­ne­verkko. Turva­taan erilais­ten kuntien mahdol­li­suu­det kehit­tää kaavoi­tuk­sella omia vahvuuk­si­aan.
  Raide­lii­ken­teen ratkai­suja edis­te­tään pääkau­pun­ki­seu­dun lisäksi myös muilla suurilla kaupun­ki­seu­duilla.
  Kaupun­kien ilman­laa­tua paran­ne­taan edis­tä­mällä bussi­lii­ken­teen sähköis­ty­mistä.
  Paran­ne­taan määrä­tie­toi­sesti kävely- ja pyörä­tei­den turval­li­suutta, laatua sekä kunnos­sa­pi­toa.

  Hyvin­vointi arjessa

  Kokoo­muk­sen tavoite on kunta­lais­ten hyvin­vointi. Jokai­nen ansait­see mahdol­li­suu­den hyvään elämään. Kunnan ja maakun­nan tehtävä on tarjota ympä­ristö ja palve­lut, jotka tuke­vat tätä päämää­rää. Palve­luissa tulee panos­taa hyvin­voin­nin mahdol­lis­ta­mi­seen ja ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn. Se on inhi­mil­li­sem­pää ja edul­li­sem­paa kuin jälki­kä­teen tapah­tuva korjaa­mi­nen. Palve­lui­den on helpo­tet­tava arkea, ja ne on pystyt­tävä kestä­västi rahoit­ta­maan myös tule­vai­suu­den suku­pol­ville.

  Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut on toteu­tet­tava ihmi­sen, ei hallin­non ehdoilla. Palve­lui­den tulee olla saavu­tet­ta­via. Se voi tarkoit­taa lähellä sijait­se­via palve­luita tai kotiin tuota­via palve­luita silloin, kun niitä tarvi­taan. Palve­lui­den on oltava laaduk­kaita ja tasa-arvoi­sia tulo­ta­sosta riip­pu­matta. Tällä hetkellä valin­nan­va­paus toteu­tuu vain työter­veys­huol­lon piirissä olevilla ja heillä, joilla on varaa maksaa. Tule­vai­suutta on kaik­kien vapaus valita. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa se tarkoit­taa, että jokai­nen voi itse vaikut­taa käyt­tä­miinsä palve­lui­hin, joiden tuot­ta­jat kilpai­le­vat keske­nään laadulla.

  Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että kaikki kunta­lai­set saavat maakun­nas­saan laadu­kasta hoitoa varal­li­suu­desta riip­pu­matta. Yhden­ver­tai­nen kohtelu on reilun yhteis­kun­nan merkki.
  Suku­puol­ten tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa palve­luissa, on kyse sitten varhais­kas­va­tuk­sesta tai toimi­vasta perus­ter­vey­den­huol­losta. Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa ei hyväk­sytä ikäsyr­jin­tää. Toimi­vassa kunnassa erilais­ten kunta­lais­ten yhden­ver­tai­suus varmis­te­taan esimer­kiksi huoleh­ti­malla ympä­ris­tön ja tilo­jen esteet­tö­myy­destä.

  Ikään­ty­neet tarvit­se­vat moni­puo­li­sia palve­luita. Osaa­mista esimer­kiksi muis­ti­häi­riöi­den ja -sairauk­sien hoidossa on lisät­tävä. Myös arjessa toimi­mi­seen tarvi­taan monen­laista tukea. Osal­li­suutta ja omatoi­mi­suutta on tuet­tava. Esimer­kiksi sähköi­sen asioin­nin kanssa monet senio­rit voivat tarvita tukea.

  Hyvin hoidettu ja turval­li­nen ympä­ristö on erityi­sen tärkeä senio­reille. Myös senio­rei­den kotien turval­li­suu­den paran­ta­mi­nen on tärkeää, jotta omassa kodissa asumi­nen on mahdol­li­sim­man pitkään mahdol­lista. Toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­dossa ja syrjäy­ty­mi­sen torjun­nassa keskeistä on yksi­näi­syy­den vähen­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen visiossa senio­rit sekä eläke­läi­syh­dis­tyk­set ovat aktii­vi­sia toimi­joita ja kuntayh­tei­sön arvos­tet­tuja jäse­niä.
  Tavoit­teet:

  Moni­puo­li­set ja saavu­tet­ta­vat palve­lut tehdään oikea-aikai­sesti, lähellä tai kotiin tuotuina. Hyvin­voin­tia­lan järjes­töt ja yrityk­set otetaan täysi­mit­tai­sesti mukaan palve­lui­den tuot­ta­mi­seen ja palve­luse­te­lin mahdol­li­suu­det hyödyn­ne­tään katta­vasti.
  Terveyttä edis­te­tään huoleh­ti­malla ruoan laadusta, terveel­li­syy­destä ja moni­puo­li­suu­desta.
  Osaa­mista paran­ne­taan erityi­sesti ikään­ty­nei­den ihmis­ten muis­ti­häi­riöi­den ja -sairauk­sien tunnis­ta­mi­sessa ja hoidossa ja tuetaan senio­rei­den toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­toa esimer­kiksi terveyttä edis­tä­vällä liikun­nalla.
  Tehdään senio­reille sujuva ja turval­li­nen arki. Paran­ne­taan kodin ja ympä­ris­tön turval­li­suutta ja panos­te­taan ennal­taeh­käi­se­vään toimin­taan, huoleh­tien myös omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sesta.

  Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa ymmär­re­tään, että hyvin­vointi voi ajan mittaan perus­tua vain kestä­vällä pohjalla olevaan talou­teen. Veron­mak­sa­jien varoja on käytet­tävä vastuul­li­sesti, siihen, mihin ne on tarkoi­tettu. Siksi palve­lut on järjes­tet­tävä kustan­nus­te­hok­kaasti ja huoleh­dit­tava siitä, että nyky­het­ken ratkai­sut vievät kohti tervettä taloutta.