Politiikka nyt – kokoomus.fi
MENU
Tee vaalimateriaalia itse Gredissä :)
Tästä Grediin
Tutustu kokoomuksen arvoihin
Lue tästä

Politiikka nyt

Kokoo­muksen aatteessa yhdis­tyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdol­li­suuksien tasa-arvo, sivistys, kannus­tavuus, suvait­se­vaisuus ja välit­tä­minen.

Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöl­li­syyden ja yritte­liäi­syyden koros­ta­minen. Kokoomus tukee demokratian kehit­tä­mistä ja kansa­laisten aitoa osalli­suutta yhteis­kun­nal­liseen päätök­sen­tekoon.

Kokoo­muksen aatetta määrit­te­levät lähiyh­teisön vastuun koros­ta­minen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaan­rakkaus yhdis­tettynä aktii­viseen kansain­vä­lis­ty­miseen ja globaaliin vastuul­li­suuteen.

Kokoomus on myös aktii­vinen ja avoin uudistaja.

Kokoomus rakentaa aloit­teel­li­sesti ja ennak­ko­luu­lot­to­masti tulevai­suutta sekä etsii ratkaisuja yhteis­kun­nal­lisiin epäkohtiin.

Politiik­kamme juuri nyt:

Kunnissa

Eduskun­nassa

Halli­tuk­sessa

EU:ssa

Kokoomus.fi