• FI
 • SV
 • MENU
  Tue kokoo­muk­sen työtä – lahjoita
  Lähde mukaan raken­ta­maan hyvin­voi­vaa, vapaata ja avointa Suomea

  Poli­tiikka nyt

  Kokoo­muk­sen aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

  Keskeistä on vapau­den ja vastuun tasa­pai­non tavoit­telu sekä yksi­löl­li­syy­den ja yrit­te­liäi­syy­den koros­ta­mi­nen. Kokoo­mus tukee demo­kra­tian kehit­tä­mistä ja kansa­lais­ten aitoa osal­li­suutta yhteis­kun­nal­li­seen päätök­sen­te­koon.

  Kokoo­muk­sen aatetta määrit­te­le­vät lähiyh­tei­sön vastuun koros­ta­mi­nen, ihmis­ten eetti­sen arvo­poh­jan ja pohdin­nan tuke­mi­nen sekä isän­maan­rak­kaus yhdis­tet­tynä aktii­vi­seen kansain­vä­lis­ty­mi­seen ja globaa­liin vastuul­li­suu­teen.

  Kokoo­mus on myös aktii­vi­nen ja avoin uudis­taja.

  Kokoo­mus raken­taa aloit­teel­li­sesti ja ennak­ko­luu­lot­to­masti tule­vai­suutta sekä etsii ratkai­suja yhteis­kun­nal­li­siin epäkoh­tiin.

  Poli­tiik­kamme juuri nyt:

  Kunnissa

  Edus­kun­nassa

  Halli­tuk­sessa

  EU:ssa