Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Poli­tiikka nyt

Poli­tiikka nyt

Kokoo­muk­sen aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Keskeistä on vapau­den ja vastuun tasa­pai­non tavoit­telu sekä yksi­löl­li­syy­den ja yrit­te­liäi­syy­den koros­ta­mi­nen. Kokoo­mus tukee demo­kra­tian kehit­tä­mistä ja kansa­lais­ten aitoa osal­li­suutta yhteis­kun­nal­li­seen päätök­sen­te­koon.

Kokoo­muk­sen aatetta määrit­te­le­vät lähiyh­tei­sön vastuun koros­ta­mi­nen, ihmis­ten eetti­sen arvo­poh­jan ja pohdin­nan tuke­mi­nen sekä isän­maan­rak­kaus yhdis­tet­tynä aktii­vi­seen kansain­vä­lis­ty­mi­seen ja globaa­liin vastuul­li­suu­teen.

Kokoo­mus on myös aktii­vi­nen ja avoin uudis­taja.

Kokoo­mus raken­taa aloit­teel­li­sesti ja ennak­ko­luu­lot­to­masti tule­vai­suutta sekä etsii ratkai­suja yhteis­kun­nal­li­siin epäkoh­tiin.

Poli­tiik­kamme juuri nyt:

Kunnissa

Edus­kun­nassa

Halli­tuk­sessa

EU:ssa

Skip to content