Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Poli­tiikka nyt / EU:ssa nyt

EU:ssa nyt

Meppi­ryhmä

Kokoo­mus on vahva vaikut­taja myös Euroo­pan parla­men­tissa. EU on ollut mieles­tämme lois­tava hanke, ja haluamme pitää Suomen mukana läntis­ten demo­kra­tioi­den inte­graa­tiossa. Globa­li­saa­tiossa euroop­pa­lais­ten valtioi­den on joko menes­tyt­tävä yhdessä tai näive­tyt­tävä yksin. Kansa­kun­tana voimme menes­tyä vain kuulu­malla suurem­paan yhtei­söön, Euroop­paan.

Olimme Suomen suurin puolue vuoden 2014 euro­vaa­leissa kolmella vali­tulla mepillä. Saimme vaaleissa 22,6 % kanna­tuk­sen. Kokoo­muk­sen ehdok­kaista vali­tuiksi tuli­vat Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. EU-parla­men­tin vaalit järjes­te­tään joka viides vuosi.

EPP – euroop­pa­lai­nen katto­puo­lue

Euroo­pan parla­men­tissa Kokoo­mus kuuluu ylei­seu­roop­pa­lai­sen katto­puo­lu­een EPP:n (Euro­pean People´s Party) ryhmään. Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Euroo­pan kansan­puo­lue EPP on ensim­mäi­nen Euroo­pan tasolle perus­tettu ylikan­sal­li­nen poliit­ti­nen puolue. EPP-ryhmä on parla­men­tin ylivoi­mai­sesti suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 215 euroe­dus­ta­jaa kaikista parla­men­tin 751 mepistä.

Kokoo­mus on ollut koko­aan suurempi vaikut­taja myös EPP-puolu­een sisällä. Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, nykyi­nen Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen toimi vuodesta 2006 vuoteen 2012 EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana. Lisäksi Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, presi­dentti Sauli Niinistö, on nimi­tetty EPP:n kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi.

EPP-ryhmän suomen­kie­li­set netti­si­vut:

 

www.kokoomusmepit.eu

Skip to content