EU:ssa nyt – kokoomus.fi
MENU
EU:ssa nyt

EU:ssa nyt

Meppi­ryhmä

Kokoomus on vahva vaikuttaja myös Euroopan parla­men­tissa. EU on ollut mieles­tämme loistava hanke, ja haluamme pitää Suomen mukana läntisten demokra­tioiden integraa­tiossa. Globa­li­saa­tiossa euroop­pa­laisten valtioiden on joko menes­tyttävä yhdessä tai näive­tyttävä yksin. Kansa­kuntana voimme menestyä vain kuulu­malla suurempaan yhteisöön, Eurooppaan.

Olimme Suomen suurin puolue vuoden 2014 eurovaa­leissa kolmella valitulla mepillä. Saimme vaaleissa 22,6 % kanna­tuksen. Kokoo­muksen ehdok­kaista valituiksi tulivat Sirpa Pieti­käinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. EU-parla­mentin vaalit järjes­tetään joka viides vuosi.

EPP – euroop­pa­lainen katto­puolue

Euroopan parla­men­tissa Kokoomus kuuluu yleiseu­roop­pa­laisen katto­puo­lueen EPP:n (European People´s Party) ryhmään. Keskus­ta­oi­keis­to­lainen Euroopan kansan­puolue EPP on ensim­mäinen Euroopan tasolle perus­tettu ylikan­sal­linen poliit­tinen puolue. EPP-ryhmä on parla­mentin ylivoi­mai­sesti suurin ja vaiku­tus­val­taisin poliit­tinen ryhmä. Siihen kuuluu 215 euroe­dus­tajaa kaikista parla­mentin 751 mepistä.

Kokoomus on ollut kokoaan suurempi vaikuttaja myös EPP-puolueen sisällä. Kokoo­muksen entinen puheen­johtaja, nykyinen Euroopan komission varapu­heen­johtaja Jyrki Katainen toimi vuodesta 2006 vuoteen 2012 EPP:n varapu­heen­joh­tajana. Lisäksi Kokoo­muksen entinen puheen­johtaja, presi­dentti Sauli Niinistö, on nimitetty EPP:n kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi.

EPP-ryhmän suomen­kie­liset netti­sivut:

 

www.kokoomusmepit.eu

Kokoomus.fi