• FI
 • SV
 • MENU
  EU:ssa nyt

  EU:ssa nyt

  Meppi­ryhmä

  Kokoo­mus on vahva vaikut­taja myös Euroo­pan parla­men­tissa. EU on ollut mieles­tämme lois­tava hanke, ja haluamme pitää Suomen mukana läntis­ten demo­kra­tioi­den inte­graa­tiossa. Globa­li­saa­tiossa euroop­pa­lais­ten valtioi­den on joko menes­tyt­tävä yhdessä tai näive­tyt­tävä yksin. Kansa­kun­tana voimme menes­tyä vain kuulu­malla suurem­paan yhtei­söön, Euroop­paan.

  Olimme Suomen suurin puolue vuoden 2014 euro­vaa­leissa kolmella vali­tulla mepillä. Saimme vaaleissa 22,6 % kanna­tuk­sen. Kokoo­muk­sen ehdok­kaista vali­tuiksi tuli­vat Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. EU-parla­men­tin vaalit järjes­te­tään joka viides vuosi.

  EPP – euroop­pa­lai­nen katto­puo­lue

  Euroo­pan parla­men­tissa Kokoo­mus kuuluu ylei­seu­roop­pa­lai­sen katto­puo­lu­een EPP:n (Euro­pean People´s Party) ryhmään. Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Euroo­pan kansan­puo­lue EPP on ensim­mäi­nen Euroo­pan tasolle perus­tettu ylikan­sal­li­nen poliit­ti­nen puolue. EPP-ryhmä on parla­men­tin ylivoi­mai­sesti suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 215 euroe­dus­ta­jaa kaikista parla­men­tin 751 mepistä.

  Kokoo­mus on ollut koko­aan suurempi vaikut­taja myös EPP-puolu­een sisällä. Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, nykyi­nen Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen toimi vuodesta 2006 vuoteen 2012 EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana. Lisäksi Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, presi­dentti Sauli Niinistö, on nimi­tetty EPP:n kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi.

  EPP-ryhmän suomen­kie­li­set netti­si­vut:

   

  www.kokoomusmepit.eu