Kokoomus.fi / Kuntavaalit 2021 / Poikkeusajan podcast // Kohti kuntavaaleja: Nyt ei ole hallintohumpan aika!

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Nyt ei ole hallin­to­hum­pan aika!

Julkaistu:

Suomen väes­tö­määrä vastaa suurta euroop­pa­laista kaupun­kia, mutta silti halli­tus on luomassa maahan jo kolmatta hallin­non tasoa. Onko maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa mitään järkeä? Mitä vaik­kapa kymen­laak­so­lai­sen pitäisi ajatella siitä, että miljoo­nia euroja viedään palve­luista hallin­toon? Onko kukaan enää kuntien puolella? 

Lotta Backlun­din haas­ta­tel­ta­vana kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Kuun­tele!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Osa jatkaa eläkeiän saavut­tua edel­leen työelä­mässä.  Toisaalta meillä on

30.5.2021

Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Kokoo­mus sanoo kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle. Me kokoo­muk­sessa emme kysy, miten asioita voi estää,

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.